ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Управління персоналом. Менеджмент персоналу

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Управління персоналом. Менеджмент персоналу

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Перелік питань

1. Предмет і основний зміст дисципліни «Менеджмент персоналу».
2. Мета, завдання і значення дисципліни «Менеджмент персоналу» для підготовки магістрів ділового адміністрування.
3. Навести визначення ключових понять дисципліни: організація, менеджмент, менеджмент персоналу.
4. Пояснити, чому організація належить до основних соціальних інститутів суспільства.
5. Що собою являє структура персоналу організації? 16
6. Назвати і пояснити основні якісні характеристики персоналу організації. 17
7. Назвати і пояснити основні типи організацій у сфері економіки. Які вам відомі організації в інших сферах життєдіяльності людини?
8. Що таке «спільна праця», у чому полягають її переваги та недоліки у порівнянні з індивідуальною працею?
9. Чому спільна праці потребує цілеспрямованого управління з боку менеджменту?
10. Що таке «кадрова політика», яке вона посідає місце у стратегічному управлінні організацією?
11. Основні положення концепції менеджменту персоналу, орієнтованої на комерційний успіх організації.
12. Навести і пояснити загальні функції менеджменту персоналу.
13. Навести перелік основних завдань менеджменту персоналу.
14. Назвати основних суб’єктів менеджменту персоналу, розмежувати їхні головні завдання.
15. Як в організації забезпечується координація діяльності різних суб’єктів менеджменту персоналу?
16. Розкрити сутність системи і системного підходу в управлінні соціальними об’єктами.
17. У чому полягає системний підхід до менеджменту персоналу? Хто забезпечує цю системність і яким чином?
18. Назвати і прокоментувати основні принципи менеджменту персоналу.
19. Розкрити сутність і механізм адміністративних методів управління персоналом.
20. Розкрити сутність і механізм економічних методів управління персоналом.
21. Розкрити сутність і механізм правових методів управління персоналом.
22. Розкрити сутність і механізм соціально-психологічних методів управління персоналом.
23. Нормативно-правова база менеджменту персоналу. 26
24. Кодекс законів про працю України та його значення в менеджменті персоналу.27
25. Закон України «Про оплату праці» та його значення в менеджменті персоналу.28
26. Закон України «Про охорону праці» та його значення в менеджменті персоналу.29
27. У чому полягає науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу? Які організації в Україні виконують цю функцію? 32
28. У чому полягає інформаційне забезпечення менеджменту персоналу? Які служби в організаціях виконують цю функцію? Наведіть приклади.
29. Структура і призначення «Класифікатора професій ДК 003-95».30
30. Структура і призначення «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників». 33
31. Міжгалузеві норми та нормативи з праці
32. Міжнародні норми праці та їх значення для менеджменту персоналу.
33. Лінійні керівники на підприємствах, іхні права та обов’язки в галузі менеджменту персоналу.
34. Функціональні керівники на підприємствах, їхні права та обов’язки в галузі менеджменту персоналу.
35. Розподіл функцій з менеджменту персоналу між кадровою службою та керівниками структурних ланок організації. 38
36. Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу. 39
37. Фінансове забезпечення менеджменту персоналу.40
38. Джерела коштів на оплату праці та на інші форми матеріального заохочення працівників.40
39. Для чого необхідно вивчати психологію менеджменту?
40. У чому конкретно полягає керівна й виховна роль керівника?
41. Які психологічні риси особистості і чому мають значення для успішної діяльності менеджера?
42. Соціально-психологічні особливості трудового колективу як об’єкта управління.
43. Потреби та ціннісні орієнтації працівників, урахування їх у процесі мотивації трудової поведінки.45
44. Комунікативний процес в організації: сутність, зміст, умови ефективності.
45. Стресові фактори й управління ними.
46. Типи й основні причини конфліктів в організації.51
47. Управління конфліктною ситуацією 52
48. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.53
49. Соціально-психологічні резерви колективу і методи їх використання для підвищення ефективності спільної праці.54
50. Функції та завдання кадрової служби організації 57
51. Права, обов’язки й відповідальність керівника кадрової служби.59
52. Співробітництво кадрової служби з іншими структурними ланками організації. 58
53. Номенклатура справ з кадрового діловодства.61
54. Склад кадрової документації та її призначення.62
55. Документаційне забезпечення руху кадрів.63
56. Облік особового складу організації.
57. АРМ менеджера персоналу (інспектора з кадрів) .
58. Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації в персоналі.
59. Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації в персоналі.
60. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу з метою дальшої її оптимізації.70
61. Методи визначення потреб організації в робітничих кадрах.
62. Методи визначення потреб організації в професіоналах і фахівцях.
63. Прогнозування чисельності та структури персоналу на перспективу.
64. Внутрішній і зовнішній ринки праці як джерела поповнення та оновлення персоналу організації.
65. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг.
66. Методи професійного підбору персоналу.
67. Виробнича (професійна) адаптація новоприйнятих працівників.
68. Соціальна адаптація новоприйнятих працівників.
69. З якою метою, хто проводить бесіди з кандидатами на вакантні робочі місця в організації?
70. З якою метою, які документи кандидатів на вакантні робочі місця вивчає кадрова служба?
71. Сутність, соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу.
72. Інвестування в людину та його ефективність.
73. Первинна професійна підготовка кадрів.
74. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.
75. Післядипломне навчання керівників і спеціалістів. Програми МВА.
76. Система безперервного навчання персоналу.
77. Кадровий резерв на заміщення вакантних посад.
78. Службово-кваліфікаційне просування працівників і планування трудової кар’єри.
79. Розвиток персоналу як засіб забезпечення конкурентоспроможності організації.80
80. Планування й організація професійно-кваліфікаційного просування робітників.90
81. Поняття, основні чинники і траєкторії руху персоналу в організації.
82. Значення і завдання стабілізації та планомірного оновлення персоналу.
83. Горизонтальний і вертикальний рух персоналу, його позитивні та негативні наслідки.
84. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників.
85. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу.
86. Абсентеїзм, його причини, економічні наслідки і методи регулювання.100
87. Індивідуальні та групові інтереси працівників, методи їх використання в менеджменті персоналу.
88. Регламентування робочого часу, трудових обов’язків і міри праці.
89. Нормування праці: сутність, значення, види норм праці.
90. Планування роботи структурних підрозділів, визначення індивідуальних виробничих завдань.
91. Контроллінг у менеджменті персоналу.
92. Облік результатів діяльності, звітність про виконання планів і завдань.
93. Завдання ефективного використання наявних кадрів і робочого часу кожного працівника.
94. Завдання і методи диференціації заробітної плати працівників.
95. Сутність і значення запобіжного контролю діяльності персоналу.
96. Сутність і значення поточного та підсумкового контролю діяльності персоналу.
97. Сутність і значення робочого часу як універсальної міри кількості праці.
98. Законодавство України про регулювання робочого часу і відпусток.127
99. Правила внутрішнього трудового розпорядку.128
100. Регулювання режимів праці й відпочинку протягом зміни, доби, тижня і року.129
101. Гнучкі режими праці.130
102. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.131
103. Законодавче обмеження робочого часу для окремих категорій персоналу.
104. Обмеження роботи в нічний час, у вихідні та святкові дні.
105. Законодавче регулювання тривалості відпусток.
106. Поняття, фактори і значення умов праці на виробництві.
107. Державне регулювання умов праці.
108. Організаційно-технологічні умови праці.
109. Санітарно-гігієнічні умови праці.
110. Соціально-психологічні умови праці.
111. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.
112. Закон України «Про охорону праці»
113. Класифікація умов праці на виробництві.
114. Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві.
115. Сутність і мета оцінювання персоналу.142
116. Методи оцінювання претендентів на вакантні робочі місця в організації.
117. Оцінювання робітників і технічних службовців.
118. Оцінювання фахівців і професіоналів.
119. Оцінювання керівників.
120. Атестація спеціалістів і керівників.
121. З якою метою вивчаються документи претендента на вакантну посаду?
122. Хто, з якою метою проводить співбесіду з претендентом на вакантну посаду?
123. З якою метою проводяться тестові випробування претендента на вакантну посаду?78
124. Для чого проводиться графологічна експертиза документів претендента на вакантну посаду?79
125. З якою метою і хто оцінює працівників організації?
126. Як використовується інформація про підсумки періодичної атестації персоналу?
127. Потреби, мотиви та інтереси людини.
128. Трудова поведінка та її вплив на результати праці.
129. Мотиваційний механізм управління трудовою поведінкою.
130. Стимул як чинник активізації трудової діяльності.
131. Заробітна плата як провідний стимул трудової діяльності.
132. Чинники диференціації індивідуальних трудових доходів.
133. Ієрархія потреб людини та її значення для мотивації трудової поведінки.
134. Мотив як внутрішня спонукальна сила до активних дій працівника.
135. Зарубіжні теорії мотивації персоналу.
136. Взаємозв’язок між мотивами і стимулами.
137. Сучасні методи стимулювання ефективної діяльності персоналу.
138. Негрошові форми стимулювання працівників.
139. Соціальні партнери:роботодавець і наймані працівники. Спільність і розбіжність їхніх інтересів, ймовірність конфліктів.
140. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників. Форми соціального партнерства.
141. Роль профспілкової організації у представництві інтересів найманих працівників.
142. Колективний договір як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників організації.
143. Визначення економічної шкоди внаслідок надмірної плинності персоналу, професійних захворювань і травматизму.
144. Зміст і порядок укладання колективного договору, контроль за його виконанням.
145. Сучасні механізми запобігання трудовим конфліктам.
146. Загальні засади ефективності в економіці та управлінні.
147. Витрати на персонал, методи їх нормування, планування і аналізу.
148. Економічні аспекти ефективності менеджменту персоналу.
149. Соціальні аспекти ефективності менеджменту персоналу.
150. Технологія аналізу та оцінки ефективності менеджменту персоналу.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП