ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Шпора 3

Акт прийому-передачі ОЗ
Складається на кожний прийнятий в експлуатацію об’єкт ОЗ комісією, що назначається розпорядженням керівника підприємства. Вказується первинна вартість об’єкту, стисла технічна характеристика, місце експлуатації. До акту додається документація, що відноситься до даного об’єкту. Комісію обов'язково очолює заст.директора або гол.інженер. обов'язково в комісію входить гол.бугалтер. обов'язково в документі є повна назва об'єкту відповідно до док-ції,коротка техн.хар-ка,дата створення або виготовлення,дата надходження на під-во,дата введення в експл-ю,первісна варт-т,сума зносу нарах.за час експ-її на момент введення об'єкту,шлях надходження,відповідність даних техн.док-ів, підписи всієї комісії на чолі з головою. Після цього акт передається в бух-ію,в якій на його підставі відкрив-ся картка інвент.обліку.
Інвентарна картка обліку ОЗ
Відкривається на кожний об’єкт ОЗ. Є регістром аналітичного обліку. Містить найменування і номер об’єкту, номер акту і дату прийому, первісна вартість, норма амортизації, стисла характеристика, робляться відмітки про проведені ремонти, переміщення та вибуття. На однотипні об’єкти невеликої вартості, що надійшли в одному місяці, мають однакову вартість - одна загальна картка. Картки реєструються у спеціальних описах. Зберігаються у картотеці за класифікаційними групами і місцями експлуатації. Картки не діючих ОЗ розміщ-ся окремо.
Акт на списання ОЗ
В ньому оформляють вибуття ОЗ з підприємства. Вказується первісна вартість об’єкту, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, причина вибуття (реалізація, ліквідація, безплатна передача), витрати пов’язані з вибуттям, сума отриманого доходу. На його підставі роблять відповідні записи в інвентарних картках і інвентарному списку. Містить номер цеху, відділу,лінії, сума,інвент.та заводський номер. Складає спеціально створена для цього комісія, яка робить заключення і результати огляду, техн.стан і причину вибуття.
Прибутковий ордер на надходження матеріалів
Складають матеріально відповідальні особи на матеріали, що надійшли. Номенклатурний номер, найменування, кількість, ціна. Вказується вид операції, склад, постачальник, регістраційний номер рахунку або іншого документу + номер запису по складській картці. Для зменшення роботи дозволяється замість .... ставити штамп чи надпис на рахунку-фактурі. Прийом запасів здійснює комірник, якщо надійшло те – складається ордер(тільки при повній відповідності)
Лімітно-збірна картка
Для оформлення відпуску матеріалів, які систематично викор у вир-ві. Виписуються відділом постачання або плановим відділом на одне чи декілька найменувань в двох екземплярах, один - цеху-одержувачу, другий - складу. Вказується ліміт відпуску матеріалів, потім робиться запис про фактичну кількість відп мат. Після кожного запису виводиться залишок невикористаного ліміту, який підтверджується підписом завідувачем складом у лім карті одержувача і лім карті складу. В кінці місяця передаються до бухгалтерії для обліку витр мат. Може викор-ся на 1 або кілька видів продукції. Є засобом контролю за дотриманям норм трати матеріалів.
Накладна-вимога на відпуск матеріалів
Зверхлімітний відпуск матеріалів здій-ся на підставі вимоги. Крім того.вимога викор-ся для матеріалів, які періодично викор-ся (відпуск-ся). Цей документ підписують той,хто отримує,той, хто видає і той, хто дозволяє (гол.інженер,менеджер з вир.запасів і т.д.). Реквізити: номер документу, дата складання, коди видправник, отримувача і операції, кількість, ціні, одиниці виміру, сума, порядковий номер у картотеці, підниси гол бух, того, хто дозволив, здав, прийняв.
Картка складського обліку матеріалів
Відкриваються на кожний номенклатурний номер матеріалів. Записи матеріально відповідальними особами здійснюються щоденно на підставі приходо-витратних документів по надходженню і витрачанню матеріалів з виведенням залишку після кожного запису (для забезпечення контроля за дотрим.норм запаса). Бугалтерія здійснює пост.контроль за правильн.складського обліку і його відповідністю приходно-витратним документам. З цією ціллю працівник буг-її, який веде облік матеріалів, в встановлені дні (не менш 1 раза в тиждень) приходить на склад і в присутності матер.-відповідальної особи перевіряє правильність зроблених ним записів Після перевірки перетворюються з регістрів оперативного обліку в регістри бух обліку. Після перевірки перетворюються з регістрів оперативного обліку в регістри бух обліку. Вказується Склад, стелаж, одиниця виміру, ціна сорт, номенклатурний номер, норма запасу, марка + найменування матеріалу (дата запису, номер документу, від кого отримано/кому відпущено, прихід, вибуття, залишок)
Наряд на відрядну роботу
В індивідуальних і дрібносерійних в-вах для обліку виробітку широко застосовується система нарядів. В залежності від виду наряди поділ-ся на індивідуальні (для 1 робітника) і бригадні а по строку дії – на зміну чи більш довгий період в межах місяця. По закінченню роботи в наряді вказується прийнята кіл-ть виготовленої продукції, її якість(пригодна, брак), і витрати нормованого часу. Якщо робота виконувалась бригадою, то у відпов.графах вказується розряд члена бригади і фактично відпрацьований час,що необхідно для розподілу заг.суми заробітку між членами бригади. Реквізити: цех, участок, відділ, вид оплати, прізв.прац-ка, бригада, бригадир, табельний номер, розряд, дата, опис роботи, розряд роботи, од.виміру. Задана кіл-ть – прийнята кіл-сть (всього і брак), норма і розцінка в грн. І хв. Всього сума заробітку і нормований час. Підпіси: майстер,контролер і нормувальник.
Для обліку виробітку робітниками-відрадчиками. За ним оплачуються операції, що не передбачені технологічним процесом. Реквізити: організація, участок, шифр (виробу, операції), описання робіт, їх шифр, кільк виробів, од виміру, норма на од виміру, нормо-години, сума зарплати, шифр затрат, дата видачі, підписи бригадира, мастеру, контролеру, нормувальника.
Розрахунково-платіжна відомість
Основний обліковий документ, що викор для оформлення розрахунків з робітниками і службовцями. Вміщують відомості про всі нарахування за видами оплат, утриманнях з зарплати і сумах, що підлягають виданню на руки. Основою для складання є: табель використання робочого часу, накопичувальні картки зар плати, довідки-розрахунки бухгалтерії, розрахункові відомості за минулий місяць, рішення судових органів, заяви працівників на різні перерахування, платіжні відомості. На основі розр-плат від або замінюючих док склад розробні (разработочные) таблиці.
Виписка банку з поточного рахунку
Періодично (у встановлені строки) банк видає під-ву …. Це перелік проведених за звітний період операцій. Додаються виправдальні документи. Виписка має визначені показники, частина з яких кодується банком. Виписки, що видаються клієнтам з поточного рах можуть відр. Але обов’язкові реквізити це: номер поточного рахунку клієнту; дата попередньої виписки і її залишок; суми перерахувань; залишок коштів на дату виписки.
Платіжне доручення
Це бланк встановленої форми, який підпр надає банку, що обслуговує для перечислення певної суми зі свого рахунку. Банки приймають його до виконання протягом 10 календ днів з дати його заповнення. Для здійснення попередньої оплати за товари, роботи, послуги + для завершення розрахунків по актам звірки взаємної заборг субєктів господарювання. Супроводжується кредитовим авізо. Вказуються: платник (+код), одержувач, (+код) банки, які їх обслуговують (+код) + їх розрах рах , дата виписки; одержання; проведення банком, сума (цифрами, словами), призначення платежу, підниси платника і банку.
Платіжне вимога-доручення
…….. викор-ся при розрахунках між під-вами за товарно-матер-ні цінності,роботи,послуги.
Комбінований документ: верхня частина – вимога постачальника (отримувача гош коштів) до покупця (платнику) оплатити вартість поставленої прод…; нижня - доручення платника своєму банку про перерах з його рахунку вказаної суми. Названий документ разои з відгруж товаром або після надання послуг направляється постачальником покупцю, який у порядку акцепту рахунку-фактури заповнює другу частину документу власними реквізитами і здає в свій банк для оплати. + Для здійснення попер оплати, коли має місце невизначеність щодо її здійснення
Прибутковий касовий ордер
Для оформлення надходження грошей в касу. Реєстр у журналі реєстрації прибуткових і видаткових операцій. Вказується, від кого, за що або на що отримані в касу грошові кошти. В підтвердження отримання видається квитанція, підписана касиром і головним бухгалтером.
Видатковий касовий ордер
Для оформлення видання грошей з касу. Ордера, що виписані на підставі платіжних відомостей на оплату праці і інших платежів, що до неї дорівнюються, реєструються після видання грош коштів. Вказується, кому і для чого видані грош кошти, на підставі якого розпорядчого документу. Документи на видачу підписуються керівником і головним бухгалтером.
Касова книга
Це регістр аналітичного обліку касових операцій (наявності і руху грошей в касі). Листи повинні бути пронумеровані завчасно, підшиті і опечатані. Кількість листів завіряють керівник та гол бух. Два екземпляри. Може вестися автоматизованим чином, коли листи формуються у вигляді машинограми “Вкладний листок Касової книги” + машиногр “Звіт касира”. (Номер документа,від кого отримано або кому виданл, прибуток, витрати, кореспондуючий рахунок, підписи касиру і бухгалтера).


Табель використання робочого часу
Для розрахунку почасової зарплати і всіх інших оплат, в основу яких покладено час доплати за нічне і наднормовий час, оплата простоїв, часу непрацездатності. Заносяться прізвища всіх працюючих, ведеться окремо по кожному цеху, відділу табельщиками, бригадирами, майстрами. Відмічають кільк відпрац часу кожним працівником, неявки (за допомогою шифрів). На деяких підпр таб облік спрощено: відмічають лише відхилення від нормальної тривалості роб часу, неявки, вказ причини, понаднормовний роб час. Після закінчення місяця підрах загальний календ фонд роб часу, час невиходів, інших втрат. З загального календ фонду вирах всі втрати і отримують фактично відпрац час. В кінці міс дані підсумов по кожним прац, цехах, відділах і перед в бухгалтерію.
……. Признач. Для обліку використ-ня роб.часу. всі прізвища працівників,структурний підрозділ. Для кожного окремого робітника свій табельний номер.таб но мер тире прізвище. Календарні дні і щодня проти кожного прізвища табельник прставляє кіл-ть відпрац.роб.годин. також проставляє вихідні,святкові, дні хвороби для розрахунку почасової зарплати і всіх інших оплат, в основу яких покладено час доплати за нічне і наднормовий час, оплата простоїв, часу непрацездатності. – відпускні, держ.обов'язки і т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП