ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Задачі

Задача 1. Поточні (оборотні) активи компанії становлять 210000 дол., в т.ч. грошові кошти 40000, запаси - 84000; поточна (короткострокова) заборгованість становить 70000 дол.; довгострокові пасиви - 35000 дол.; власний капітал - 275000. Визначити та прокоментувати показники платоспроможності компанії.
Рішення:
Показники платоспром-ті:
- пок-к поточної платоспром-ті = пот. активи / пот. пасиви = 210т. / 70т. = 3.
Пок-к платоспром-ті п. б. > 1 => пок-к є помірно високим; на 1$ поточної заборг-ті припадає 3$ поточних активів.
- пок-к швидкої платоспром-ті = швидкореал. акт. / пот. пас. = (210т.-84т.) / 70т. = 1,8.
- пок-к абсол. платоспром-ті = (грош. кошти / пот. пас.)*100% = (40т. / 70т.)*100% = 57,1%.
Якщо даний пок-к > 20%, то це говорить про низьку ділову активність підпр-ва.
- пок-к, що хар-є чистий роб. кап-л: пот. активи – пот. пасиви = 210т. – 70т. = 140т.
За рах-к ЧРК (чист. роб. кап-л) фірма розширює свою д-сть; підпр-во є платоспром. і конур., якщо пок-к ЧРК зростає.
Задача 2. Активи компанії становлять 500000 дол., в т.ч. оборотні - 210000, необоротні - 290000. Заборгованість: поточна - 148000, довгострокова 132000. Власний капітал компанії - 220000 дол. Визначити та прокоментувати показники заборгованості (структури капіталу).
Рішення:
Пок-ки заборг-ті:
- пок-к заг. заборг-ті = (довгосторк. + коротко строк.)/ Акт.*100% = (132т.+147т.)/500т = 56%.
Даний пок-к відображає долю залучених коштів у форм-ні всієї  активів підпр-ва; пок-к не повинен перевищувати 50% (повинен бути 25-30%).
- відношення довгострок. заборг-ті до власн. кап-лу = довгострок. заборг-ть / власн. кап-л = (132т./220т.)*100% = 60%.
Пок-к має значення для одержання довгострок. кредитів; не повинен пе-ревищ. 50%.

Задача 3. Активи компанії становлять 500000 дол., в т.ч. запаси - 84000; дебітори - 69000 ( в т.ч. 3000 дол. - сумнівна заборгованість); основні засоби первісна вартість 300000, амортизація - 50000; обсяг продаж за рік становить 400000 дол., собівартість реалізації — 336000 дол. Визначити та прокоментувати показники оборотності засобів.
Рішення:
Пок-ки оборотності:
- коеф-т обор-ті запасів: вироб. собів-ть реал-ції под-ції / величина запасів = 336т. / 84т. = 4 оборота;
тривалість 1-го оборота: 360/4 = 90 днів.
- обор-ть дебіт. заборг-ті = V продаж /  дебіт. заборг-ті = 400т./66т. = 5,797 оборота;
Період поверн. дебіт. заборг-ті = 360/5,797 = 62 дня.
Нормальним вваж-ся строк до 60 днів.
- обор-ть осн. засобів = V продажу /  осн. засоби = 400т./250т. = 1,3 обо-рота.
- Обор-ть всіх активів = V продажу /  всіх активів = 400т./500т. = 0,8 об-ротів.
Задача 4. Показник компанії за рік: обсяг продаж - 400000 дол., собівар-тість реалізації - 336000, валовий прибуток - 64000, операційний прибуток 28000, чисгий прибуток - 16000; сума активів на кінець року - 500000 дол., власний капітал - 275000, кількість простих акцій в обігу - 32000 шт. Визначити та прокоментувати показники рентабельності компанії.
Рішення:
Пок-ки рент-ті:
- рент-ть по валов. доходу = (валов. доход / V продаж)*100% = (64т./400т.)*100% = 16%.
- рент-ть по операц. приб. = (операц. приб. / V продаж)*100% = (28т./400т.)*100% = 7%.
- рент-т по чист. приб. = (чист. приб. / V продаж)*100% = (16т./400т.)*100% = 4%.
Зважаючи на те, що оптим. є величина пок-ка в межах 6-12%, то в даному випадку пок-к є дещо низьким.
- рент-ть інвест-ня = (чист. приб-к /  Акт.)*100% = (16т./500т.) *100% = 3,2%.
Строк окупності = 100%/3,2% = 31,25 рр.
За даного рівня рент-ті кошти затрачені на форм-ня Акт. , можуть окупитися за 31,25 рр.
- рент-ть власн. кап-лу = (чист.приб-к / власн.кап-л)*100% = (16т./275т.)*100% = 5,8.
Строк окупності кап-лу = 100%/5,8% = 17 рр.
- доход на 1-у акцію = (чист. приб-к- дивід. на прив.акції) / кільк-ть звич. акцій = (16т.-0)/32т.шт.. = 0,5$.
Задача 5. Згідно касового апарату, виручка магазину за день становила 5500 дол. Фактична наявність грошей у касира- 5515 дол. Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням надлишку.
Рішення:
Дт “грош. кошти” - 5515$;
Кт “надлишок грошей по касі” – 15$;
Кт “дохід від реал-ції” – 5500$.
Задача 6. Виручка продуктового магазину згідно касового апарату стано-вила за день — 8200 дол. Фактична наявність грошей в касі — 8190 дол. Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням нестачі.
Рішення:
Дт “грош. кошти” – 8190$; Дт “нестача грошей по касі” – 10$; Кт “дохід від реал-ції” – 8200$.
Задача 7. Фірма створила фонд дрібних сум на місяць у розмірі 200 дол. Витрати за місяць: поштові витрати - 50 дол., представницькі - 60 дол., транспортні - 40 дол., канцелярські - ЗО дол.
Рішення:
Створ-ня фонду: Дт “фонд короткостр” – 200$; Кт “грош. кошти” – 200$.
Здійсн-ня витрат: Дт “пошт. Витрати” – 50$; представницькі – 60$; транспортні – 40$; канцелярські – 30$. Кт “грош. кошти” – 180$.
Задача 8. Корпорація "А" придбала 1000 простих короткострокових акцій корпорації "К" за ціною 50 дол. кожна. Брокерські послуги становлять 2000 дол. В кінці року корпорація "А" одержала дивіденди у розмірі 7 дол. з кожної акції.
Рішення:
Факт. собів-ть куплених акцій = 1000*50+2000 = 52т. $.
Дт “коротко строк. фін. вклад. (акції)” – 52т. $; Кт “грош. кошти”- 52т.$.
 див-дів = 1000*7$ = 7т.$.
Дт “грош. коши” – 7т. $; Кт “фін доходи (див-ди)” – 7т. $.

Задача 9. Компанія "Д" має в активах короткострокові фінансові інвести-ції (акції корпорації "К" 500 шт. за фактичною собівартістю 40000 дол.) 31.12.2000р. одержано дивіденди 7 дол. на кожну акцію. 25.01.2001р. компанія продала всі акції: варіант № 1 - за 45000 дол.; варіант № 2 - за 38000 дол.
Рішення:
31.12: Дт “грош. кошти” – 500*7$ = 3500$; Кт “фін. доходи (див-ди)” – 3500$.
25.01: 1) Дт “грош. кошти” – 45т.$; Кт “ оротко строк. фін. вклад. (акції)” – 40т.$; Кт “приб-к від реал-ції акцій” – 5т.$.
2) Дт “грош. кошти” – 38т. $; Кт “короткострок. фін. вклад. (акції)” – 40т.$; Дт “збиток від реал-ції акцій” – 2т.
Задача 10. Компанія придбала 1.01.2000р. 80 короткострокових облігацій за ціною 1000 дол. кожна за умови 12% річних та одержання процентів кожні півроку (1.07. та 2.01. наступного року). Брокерські витрати становлять 2000 дол. 1.07.2000р. одержано проценти по облігаціях (визначити). 31.12.2000р. бухгалтер відобразив в обліку проценти до одержання, що відносяться до звітного періоду.
Рішення:
1.01.2000: Дт “коротко строк.фін вклад. (обліг.)” – 80*1000 = 80000$+2т. = 82т.$.
80т.*12%*6/12 = 4800$/півроку;
1.07.2000 – Кт “фін. доходи” – 4800; Дт “грош. кошти” – 4800.
Задача 11. Компанія "Д" має в активах короткострокові фінансові інвестиції (облігації компанії "К" за фактичною собівартістю 65000 дол., в т.ч. брокерські витрати - 5000 дол., 12% річних). 1.07.2000р. одержано проценти по облігаціях (визначити). Наступний термін одержання процентів -2.01.2001р., але компанія продала 1.09.2000 р. всі облігації за 68000 дол.
Рішення:
%: 6/12*60т.*0,12 = 7200$ = 3600$.
1.07: Дт “грош. кошти” - 3600$; Кт “фін. доходи” - 3600$.
1.09: % за 2-а місяці: 60т.*2/12*0,12 = 1200$
Дт “грош. кошти” – 69200; Кт “коротко строк. фін. вклад-ня” – 65т.; Кт “фін. доходи” – 1200; Кт “приб-к від реал-ції облігацій” – 3т.

Задача 12. Відвантажено готову продукцію клієнту: договірна ціна - 20000 дол., ПДВ - 15% (визначити). Через п'ятнадцять днів клієнт оплатив повністю рахунок - фактуру підприємства.
Рішення:
 ПДВ = 20т.*0,15 = 3т.$.
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 23т.; Кт “дохід від реал-ції” – 20т.; Кт “розрах-ки з бюджетом” – 3т.
Через 15 днів: Дт “грош. кошти” – 23т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 23т.
Задача 13. Підприємство відвантажило товари клієнту (5.12.2000р.) на умовах 2/н 10. Договірна ціна товарів 15000 дол. 13.12.2000р. надійшли гроші від клієнта з урахуванням зазначеної умови.
Рішення:
Знижка = 15т.*0,02 = 300.
5.12: Дт “рах-ки до одерж-ня” – 15т.; Кт “доходи від реал-ції” – 15т.
13.12: Дт “грош. кошти” – 14700; Дт “знижка” – 300;
Кт “рах-ки до одерж-ня” – 15т.
Задача 14. Рахунок на адресу покупця за відпущені товари: договірна ці-на -10500 дол., комерційна знижка - 500, розрахункова знижка - 2% (ви-значити), ПДВ (10%) - визначити. Через певний час згідно рахунку та договору надійшли гроші від покупця.
Рішення:
До оплати: 10500-500-200$ = 9800$.
ПДВ: 9800*0,1 = 980$.
Разом по рах-ку: 10780.
Дт “рах-ки до одерж-ня” - 10780$; Кт”дохід від реал-ції” – 10т.;
Дт “фін. витрати” - 200$; Кт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” - 980$;
Дт “грош. кошти” – 10780; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 10780.
Задача 15. За результатами кварталу підприємство надало клієнту "К" комерційну знижку у розмірі 4500 дол. з договірної ціни проданих това-рів, ПДВ на знижку -- 10% (визначити). В кінці звітного періоду здійснено регулювання доходу від реалізації на суму наданої знижки.
Рішення:
ПДВ = 4500*0,1 = 450$.
Дт “дохід від реаал-ції” - 4950$; Кт “комерц. знижки надані” - 4500$; Кт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” - 450$.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП