ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

43 Облік результатів переоцінки основних засобів. Переоцінка обєктів ОЗ здійснюється на 31 грудня, якщо залишкова вартість їх більше як на 10% відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Переоцінена вартість об'єкту = первісна вартість * індекс переоцінки. Переоцінена сума зносу = сума зносу, нарахована за час експл-ії * індекс переоцінки. Індекс переоцінки = Справедлива вартість обєкту / Залишкова вартість об'єкту. В разі переоцінки об'єкту ОЗ, здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи, до якої належить об'єкт. Сума дооцінки залишкової вартості ОЗ відображається в складі додаткового капіталу, але якщо здійснюємо уцінку – в складі витрат звітного періоду.
Облік дооцінки.
1)Дт 10 – Кт 423 (відображ.сума дооцінки первісної вартості об'єкту)
2)Дт 423 – Кт 131 (відобр.сума дооцінки зносу)
3)Дт 423 – Кт 441 (відобр.різниця перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об'єкту, що вибуває з експл-ції.
Облік уцінки.
1)Дт 131 – Кт 10 (відображ.сума уцінки зносу)
1а)Дт 975 – Кт 10 (відобр.сума уцінки залишко-вої вартості)
Облік уцінки ОЗ, раніше дооцінених.
1)Дт 131 – Кт 10 (відобр.сума уцінки зносу)
2)Дт 423 – Кт 10 (дія, обернена до відобр.суми дооцінки первісної вартості об'єкту)
3)Дт 975 – Кт 10 (відобр.сума уцінки залишко-вої вартості )
Облік дооцінки ОЗ, раніше уцінених.
1)Дт 10 – Кт 476 (сума перевищення попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок включається в склад доходів звітногоперіода)
2)Дт 10 – Кт 423 (відображ.сума дооцінки первісної вартості об'єкту)
3)Дт 423 – Кт 131 (відобр.сума дооцінки зносу)
Облік перевищення сум попередніх дооці-нок над сумою попередніх уцінок обєкта ОЗ при його вибутті з підпр-ва.
Дт 423 – Кт 441 (перевищення включається в склад нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

44 Облік оперативної оренди основних засобів. При опер. оренді передбач. передача орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує їх повної амортизації, с обов’язковим поверненням цих засобів їх власнику після закінчення строку аренди. Арендатор сданный в аренду объект осн. средств продолжает учитывать на сч 10 . Принятые в аренду о.с. зачисляет на забалас. сч 01 «Аренд-ные необорот. ак-вы». При возврате ранее принятых в аренду объектов, их списывают с Кр.01. Затраты на ведение деятель. по передаче в аренду о.с. учитыв-ся на сч.23. По переданным в аренду о.с. начисляется амортизация Дт 23 – Кр 131 В конце месяца расходы с Дт 23 – на Кр 903. Арендная плата обычно включает: аморт-ные отчисления на полное восстанов. арендуемого имущества, часть прибыли, получаемой арендателем от исполь-я аренд-го имущества, и сумму НДС:
Дт 377 – Кр 713 – сумма арендной платы причитающейся к получению с арендатора
Дт 713 – Кр 641 – сумма налогового обязатель-ства по НДС
Дт 31 - Кр 377 – поступление аренд. платы от арендатора.
Арендатор ещемесячно на сумму причитаю-щийся арендной платы делает запись по Кр 685 в корреспон. с Дт 23 (91 при исполь. аренды в пр-ных целях), 92, 93, 949, 15. Сумма налогово-го кредита по НДС, на которую арендатор имеет право уменшить налоговое обязательст-во: Дт 641 – Кр 685. Перечисление арендодате-лю арендной платы: Дт 685 – Кр 31. Арендная плата, перечисленая авансом за предстоящий период: Дт 39 – Кр 31. При наступлении соот-ветствующих отчётных периодов, к которым относится уплаченна наперёд арендная плата: Кр 39 – Дт 23, 91, 93 (т.е. Дт счетов на которые должна быть отнесена начисленная аренд. плата.

45 Облік фінансової оренди основних засобів. Фін. оренда – це хоз. опер. физ. или юр. лица, предусматривающая преобретение арендодателем по заказу арендатора осн. фондов с последующей их передачей в пользование арендатору на срок, не превышающий срока полной аморт-и таких осн. средств, с обязательным предоставлением права собственности на эти о.с. арендатору после окончания срока аренды с уплатой (выкупом) его остаточной стоимости. Передача в фин. аренду объектов о.с. отраж-ся арендодателем: Дт 161 – Кр 10. Арендатор настоимость о.с. делает запись: Дт 10 – Кр 531
Дт 377 – Кр161 – отражение арендодателем ежемесячно причитающаяся к погашению часть стоимости фин. аренды
Дт 373 – Кр 732 – причитающаяся к получению сумма вознаграждения за фин. арнеду.
Дт 31 – Кр 377(на суму арендной платы), Кр 373(на суму полученых процентов) –запись при получении платы от арендатора в погашение за имущество взятое в аренду.
Дт счетов по учёты издержек пр-ва – Кр 131 – отражение суммы начисленной аморт-и взятых в фин. аренду о.с. арендаторами
Дт 531 – Кр 61- ежемесячное отражение суммы аренд. платы
Дт 952 – Кр 684 – запись на сумму начисленных % по задолжности, связаной с фин. аренд.
Дт 61(на сумму текущ. части обязательств по фин. арен.), 684(на сумму начисленных %) – Кр 31
Если по окончании срока фин. арен. обьект фин. арен. выкупается арендатором по остаточ. стоимости, то такую стоимость арендодатель на основании документов на оплату запис. Дт 377 – Кр 161. Арендатор на основании этих док-в запис.Дт 531 – Кр 685

46. Нематеріальні активи, їх класифікація і оцінка, критеріїї їх визнання. Нематер. активи - умовна вартість об`єктів промисл. та інтелект. власності , а також ін. аналогічних майнових прав, які визнач. об`єктом права власн-сті конкр. підпр-ва (гудвілл, патенти, ноу-хау, авторські права, прогр. забезпеч. обчислюв. тех.-ки...). Мають такі х-ні риси: відсутність мат форми; використання протягом тривалого часу; властивість приносити ек вигоду п-ву; високий ступінь невизначеності розмірів майб прибутку від їх викор-ня. Бухгалтерський облік нем ак ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами: права користування прир ресурсами ; права користування майном ; права на знаки для товарів і послуг ; права на об'єкти пром власності ; авторські та суміжні з ними права ; гудвіл; інші немат акт (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). Нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх ек вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена. БО немат активів здійснюється за первинною в-тю, що визначається в зал-ті від джерела їх надходження (придбання; внески засновників; обмін одного н.а. на інший н.а.; обмін н.а. на інший актив; в р-ті об’єднання п-в). Собіварт. придбаного немат. активу включ. всі витрати , пов’яз. з його придбанням та доведенням до стану, придатного до викор. Якщо немат. актив надійшов у рез. обміну, то його собів. дор. різниці між справедливою ринк.вартістю отриманого активу і сумою часткової оплати під час придбання. Собів. безкоштовно отриманого немат. активу дор. ринк. вартості на дату прийняття на облік.

47. Облік придбання (створення) немат активів. Нематер. активи - умовна вартість об`єктів промисл. та інтелект. власності , а також ін. аналогічних майнових прав, які визнач. об`єктом права власн-сті конкр. підпр-ва (гудвілл, патенти, ноу-хау, авторські права, прогр. забезпеч. обчислюв. тех.-ки...). Мають такі х-ні риси: відсутність мат форми; використання протягом тривалого часу; властивість приносити ек вигоду п-ву; високий ступінь невизначеності розмірів майб прибутку від їх викор-ня. Немат. ак. визнається як ак., якщо: існує імовірність одержання майбутніх ек вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена. У разі, якщо немат. ак. не відповідає вказаним вище критеріям, витрати, пов'язані з його придбанням, списуються як витрати звітного періоду, протягом якого вони були здійснені. Такі витрати не підлягають у наступні звітні періоди визнанню як нематер. ак. Не визнаються як нематер. ак. та відображу. в складі витрат періоду також: витрати на підготовку кадрів; витрати на рекламу; витрати на створ. підпр-ва та підготовку його осн. діяль-сті; внутрішньогенерований гудвіл; витрати на дослідж.; вартість видань. Немат. ак. у б/о оцін. в сумі всіх факт. затрат на придб. і приведення до стану готовності для використ. Немат. ак. підлягає відображенню за собівартістю його придбання чи створ. на дату прийняття на б/о. Б/О немат. ак-вів ведуть на рахунку 12 «Немат. ак-ви». В Д-ті рахунка відобр. надходж., в К-ті — вибуття. Аналітичний облік цього рахунка ведуть за видами нематер. ак-вів. Придбання немат. ак-вів відображ. записом у такі рах-ки: д. — рах-к 12 «Немат. ак-ви», к. — 63«Розрах-ки з постач-ками та кред-рами» — на придбані авторські права, або д. — р-к 12 «Нем. ак-ви», к. — 46 «Неоплач. к-ал» — на внесене право на корист-ня. У разі одерж. нематер. ак-ву від засн-ків у рах-ок внесків до стат. к-лу: Д. рахунка 12 «Нематер. ак-ви» К. р-ка 46 «Неоплач. к-тал» ; у разі безкошт. одерж.: Д. р-ка 12«немат. активи» К. р-ка 424 «Безоплатно отримане майно».

48. Облік амортизаціїї (зносу) немат активів Нематер. активи-умовна вартість об`єктів промисл. та інтелект. власності , а також ін. аналогічних майнових прав, які визнач. об`єктом права власн-сті конкр. підпр-ва; не мають матер. ф-ми(гудвілл, патенти, ноу-хау, авторські права, прогр. забезпеч. обчислюв. тех.-ки...). Мають такі х-ні риси: відсутність мат форми; використання протягом тривалого часу; властивість приносити ек вигоду п-ву; високий ступінь невизначеності розмірів майб прибутку від їх викор-ня. Б/О нематер. ак-вів ведуть на рах-ку 12 «Нематер. ак-ви». В дебеті р-ка відображ. надходж., в кредиті — вибуття. Аналіт. облік цього рах-ка ведуть за видами нематер. ак-вів. Для обліку амортизації нематер. ак-вів використов. рах-к 13 «Знос необор-х ак-вів», субрах-ок 133 «Знос нематер. ак-вів. Відповідно до П(С)БО 8 нарах-ня аморт-ї нематер. ак-вів здійсн. протягом терміну їх корисного використ., але не більше 20 років, починаючи з дати прийняття на облік. Підпр-во при визнач-ні терміну корисного викор-ня немат-го ак-ву має враховувати: строки корисного використ. цього активу підпр-вом; НТП і зміну попиту на продукцію, товари, роботи, послуги, які виробл. з допомогою цього активу (моральний знос); юрид. чи інші обмеження на його викор-ня; ін. чинники. Метод нарах-ня аморт. нематер. ак-ву обирається підпр-вом самостійно, виходячи з особл-стей його форми отримання очікуваних ек. вигод. Суми амортиз., нарахованої протягом звітн. періоду, відображ. у складі витрат цього періоду або включаються до собів-сті ін. ак-ву. Термін корисного викор-ня нематер. ак-ву та метод амортиз. підлягає перегляду в кінці звітн. періоду, якщо в наст. періоді очік. суттєві зміни цього терміну порівняно із його початк. оцінкою. Зміна методу нарах-ня аморт. нематер. ак-ву відображ. як зміна облік. пол-ки відповідно до націон. стандарту б/о № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінанси. звітах». Нарах-ня амортиз. відображ. в дебеті р-ків витрат виробнич. або комерц. діял-сті та кредиту субрах-ка 133 «Знос (аморт.) нематер. ак-вів».

49. Облік переоцінки немат активів. Нематер. активи-умовна вартість об`єктів промисл. та інтелект. власності , а також ін. аналогічних майнових прав, які визнач. об`єктом права власн-сті конкр. підпр-ва (гудвілл, патенти, ноу-хау, авторські права, прогр. забезпеч. обчислюв. тех.-ки...). Мають такі х-ні риси: відсутність мат форми; використання протягом тривалого часу; властивість приносити ек вигоду п-ву; високий ступінь невизначеності розмірів майб прибутку від їх викор-ня. Підпр-во може переоцін. немат. ак-ви. Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. Якщо підприємством проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці. Переоцінена первісна вартість та знос об'єкта нематеріального активу визначаються як добуток відповідно первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу нематеріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку. Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки - у складі витрат звітного періоду. Сума дооцінки відображ. записом Д. р-ка 12 «Нематер. ак-в» К. р-ка 42 «Додатк. к-тал» (субрах 423 “Дооцінка активів”). Сума уцінки: Дт 975 “Уцінка необ активів і фін інвестицій” - Кт12.

50. Облік втрат від зменшення корисності немат активів. Нематер. активи - умовна вартість об`єктів промисл. та інтелект. власності , а також ін. аналогічних майнових прав, які визнач. об`єктом права власн-сті конкр. підпр-ва; не мають матер. ф-ми(гудвілл, патенти, ноу-хау, авторські права, прогр. забезпеч. обчислюв. тех.-ки..). Мають такі х-ні риси: відсутність мат форми; використання протягом тривалого часу; властивість приносити ек вигоду п-ву; високий ступінь невизначеності розмірів майб прибутку від їх викор-ня. Втрати від зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням суми зносу об'єкта нематеріальних активів. Якщо причини зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів перестали існувати, то сума відновлення корисності, але не більше суми попереднього зменшення корисності, відображається визнанням доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта нематеріальних активів.

51.Облік вибуття нематеріальних активів. Під немат. ак. розуміють умовну вартість об”єктів промисл. та інтелект.власності, а також ін. аналог. майнових прав, які визн-ся об”єктом права власності конкретного підпр-ва. Вибуття немат. ак. може бути пов”язано з : - ліквідацією після закінчення нормал. строка іх використання ( фіз., моральн. зносу) ; - реалізації ; - безкоштовної передачі іншим юр. особам ; - передачі (інвестування) в уставний кап. ін. під-ств. В усіх випадках вибуття немат. ак. з підпр-ва оформл-ся актами , в яких вказується причина вибуття об’єкту, первісна вар-ть , сума нарахованого зносу , залишк.вар-ть, витрати і доходи , пов’язані з вибуттям об’єкту. Фін. рез-т від вибуття об’єктів немат. ак. визнач-ся як різниця між доходами від вибуття та іх залишк. вар-тю. Операції, що пов”язані з вибуттям немат. акт., в БО відображ. в наступному порядку: 1). Ліквідація немат. акт.( списання ліквідованих об’єктів по залишк. вартості Дт- 976”Списання необоротних акт.”, Кт- 12” Нематеріал. акт.”; списання суми зносу, нарахованої по ліквідуємим об’єктам Дт- 133 “Знос немат. ак.”, Кт-12 . 2). Реал-ція немат. акт. (списання реалізованих об’єктів по залишк. вартості Дт – 972” Собів-ть реал-х необор. акт.”, Кт –12; списання суми нарахованого зносу Дт-133.Кт-12.) 3) безкоштовна передача немат. активів (списання переданих об’єктів по залишк. вартості Дт – 976, Кт – 12; списання суми нарахованого зносу Дт-133.Кт-12; відображення суми податкового зобов’язання по ПДВ Дт – 976, Кт –641”Розрахунки за податками”.)4. Передача немат. акт. в порядку зносу в уставн. кап. іншого підп-ва (списання переданих об’єктів по залишк. Вартості Дт14”Довгострокові фінанс. інвест”,Кт- 12”Немат.акт.”, списання суми нарахованого зносу Дт-133.Кт-12.)

52.Класифікація запасів. Їх оцінка у поточному обліку і в балансі. Вир-чі запаси – активи , які: - призначені для майбутнього продажу за умов простої госп-ї діял-ті; - знаход-ся в прцесі вир-ва з метою подальшого продажу прод-та вир-ва; - призначені для викор-ня при вир-ві прод-ї, здійснення робіт і послуг, а також при управл-ні підпр-ом. Згідно Положення 9 запаси вкл-ть: 1) сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші мат цінності, що призначені для в-ва прод, виконання робіт, надання послуг, обслуговування в-ва й адмін потреб; 2) незав в-во 3) готову продукцію 4) товари у вигляді мат цінностей, що придбані (отримані) та утримуються п-вом з метою подальшого продажу; 5) малоцінні та швидкозношувані предмети 6) молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового госп. Групи запасів розп-ть на підгрупи, а потім на види, сорти, марки, типорозміри та ін. Класифікація запасів оформ-ся розробкою номенклатури-цінника, т.б. систематизованого переченя викор-х на підпр-ві запасів, в якому кожному наіменуванню, розміру і сорту надається номенкл. №(шифр), вказу-ся од. виміру і ціна. Порядок оцінки запасів.Отриманні або вироблені запаси нарах-ся на баланс підпр-ва за первісною варт-тю. Первіс в-тю (ПВ) запасів, що придбані за плату, є соб-ть запасів (включає мито, ТЗВ та ін.). ПВ запасів, що виготовляються власними силами п-ва, визнається їхня виробнича соб-ть. ПВ запасів, що внесені до статутного к-лу п-ва, визнається погоджена засновниками п-ва їх справедлива в-ть. ПВ запасів, одержаних безоплатно, визнається їх справедлива вартість. ПВ одиниці запасів, придбаних у р-ті обміну на подібні запаси = балансовій вартості переданих запасів. ПВ зап, придбаних в обмін на неподіб запаси, визн справедлива в-ть отриманих запасів.

53. Методи оцінки запасів у поточному обліку. Запаси відображаються в б. о. і звітності за найменшою з 2 оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. . Первіс в-тю (ПВ) запасів, що придбані за плату, є соб-ть запасів (включає мито, ТЗВ та ін.). ПВ запасів, що виготовляються власними силами п-ва, визнається їхня виробнича соб-ть. ПВ запасів, що внесені до статутного к-лу п-ва, визнається погоджена засновниками п-ва їх справедлива в-ть. ПВ запасів, одержаних безоплатно, визнається їх справедлива вартість. ПВ одиниці запасів, придбаних у р-ті обміну на подібні запаси = балансовій вартості переданих запасів. ПВ зап, придбаних в обмін на неподіб запаси, визн справедлива в-ть отриманих запасів. Запаси відобр-ся за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану ек вигоду. Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення в-ва і збут. Сума, на яку ПВ запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених запасів списуються на витрати звітного періоду. Суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців відображаються на позабалансових рахунках. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати втрати, належна до відшкодування сума зараховується до складу дебіторської заборгованості (або інших активів) і доходу звітного періоду. Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, сторнується запис про попереднє зменшення вартості цих запасів.

54. Облік надходж. запасів та розрах. з постач-ми. Облік запасів на рах.23 та субрах-х ведеться за факт.собів-тю (покупна ціна +витрати на транс-рт, посередників тощо). Але ця собів-ть розрах-ся на кін.міс., отже аналіт.облік запасів ведеться за плановою собів-тю. В кін. міс. планова собів-ть коригується до розміру факт-ної. Операції по придб. запасів відображ. так: 1)на вартість придбання (без НДС) - Дт 20 Кт 63, 2) на суму НДС - Дт 641 Кт 63, 3)на суму, сплачену постач-кам - Дт 63 Кт 311. Якщо має місце попередня оплата запасів, запис-ся: 1)на суму, перераховану постачальнику - Дт 63 Кт31, 2)на суму сплаченого НДС: Дт 641 Кт 31, 3)разом на суму податк-го кредиту по НДС: Дт 63 Кт 644, 4)на оприходування отриманих від постач-в попередньо оплачених запасів: Дт20 Кт 63, 5) разом на суму податк.кредиту по НДС: Дт 644 Кт 63. Якщо при прийомі запасів виявлена недостача, то на Дт 20 приходують факт. отримані мат-ли, а вартість нестачі відображ-ть по Дт 374 і Кт 63. У випадку обгрунтованої відмови від оплати рах-ку постач-ка, мат-ли прийм-ся на відповідальне зберіг-ня та відображ-ся на позабал. рах. 023. Запаси, отримані з інших джерел, запис-ся по Дт 20 та Кт рах-ків 40; 719; 742. Транс.-заготів. витрати, пов'язані з придбанням запасів, відобр-ся на Дт 20 (на аналіт. рах-ку "Транс.-заготів. витр.") і Кт відпов-го рах-ку (63/685).

55.Облік витрат виробничих запасів. При орг-ції обліка витрат вир. запасів визначають метод їх оцінки.щодо Стандарту БО 9 «Витрати» при відпустці запасів у вир-во,продажу або іншому вибутті оцінка їх здійсн-ся по одному з методів: 1)ідентифікованої собів-ті одиниці запасів( викор-ся для оцінки запасів, які відпускаються, та послуги,які здійсн-ся для спец. замовлень і проєктів, а також запасів, які не замінюють один одне); -2) оцінка середньозваж. собів-сті( проводиться по кожній од. запасів діленням вартості залишку таких запасів на початок звітного місяца і вартості отриманих в звітному міс. запасів на кіл-ть запасів на початок звітного міс. та отриманих в звітному міс. запасів) ; -3)собів-ть перших за часом надходження запасів(ФІФО)( припускається,що запаси викорис-ся (списуються на вир-во, продаж) в тій послідовності, в якій вони надходили на підпр-во і відображені в БО. При цьому вартість залишку запасів на кін. звітного міс. визн-ся по собів-сті останніх за часом надходженнь запасів; - 4)собів-сть останніх за часом надходження запасів(ЛІФО)( запаси викор-ся в послідовності протилежнії їх надходж. на підпр-во, залишок оцін-ся за собів-тю перших за часом одержаних; 5) оцінка по нормат. витратам полягає у застосуванні норм витрат на од.прод, які встановлені підп-вом з урахув. норм рівня викор-ння запасів, праці, вир.потужн-стей, цін. Для здійснення max наближення нормат. витрат до факт. норми витрат і ціни в нормат. базі перевір-ся і перегляд-ся., 6)Ціни продажу (відбувається у роздр.торг.) Кожен з методів має свої переваги та недоліки. Тому кожне підпр-во обирає найбільш оптимальний метод.

56. Облік реалізації виробничих запасів. Реалізація запасів відбув-ся у відпов-сті з укладеною угодою. Це стос-ся не тільки гот.прод., а і послуг. Відображ-ся наст. чином: 1)зарах-ння на поточний рах-к дох-ду від реаліз. гот. прод. Кт701 Дт31, 2) зобов’язання по ПДВ Кт641 Дт701 , 3)списання собів-сті реаліз. гот. прод. Кт26 Дт901. У випадку реаліз-ції інших вир. запасів для відображ. доходу від реалізації викор-ся рах.712, а для відображ. собів-сті реалізованих запасів 943. Облік списання : 1)списання суми оцінки запасів за чист.варт. іх реал-ції Кт20 Дт946, 2)втрата запасів внаслідок надзвич. подій Кт20 Дт99, 3)списання нестачі запасів за балансовою варт-тю Кт20 Дт947, 4)відображення суми, що відшкод-ся винними особами Кт716 Дт375, 5) податкове зобов’язання Кт641 Дт716, 6) внесено гроші в касу або утримано із ЗП Кт375 Дт301 або 661.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП