ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Маркетинг. Товарний ринок

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Маркетинг. Товарний ринок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

58.Сутність та види послуг підприємств оптової торгівлі.
Послуга – особлива дія-ть, результати якої мають вираження у споживчій вартості, що задовольняє певні потреби людини. Особливість послуг як товару є те, що вона корисна не як річ, а як дія-ть.
Під-ва опт торгівлі, крім основної операц. дія-ті з куп-прод тов, надають суб’єктам тов ринку комплекс різноманітних послуг, які сприяють успішній діловій співпраці.
Класифікац послуг: 1.Комерц-і: посередництво в пошуку потрібних тов, товаровиробн, постачальн, оптових покупців; вивч й надання інфор стосовно попиту на товари; послуги з реклами товарів; маркет дослідж на замовл. клієнтів;організ оптових ярмарок . Більшість перелічених послуг визнач сутність основної операційної дія-ті оптових посередників, 2 інформац-консультаційні: надання виробн та покупц науково-технічної, економічн, правової інформ як стосовно ринку, так і за конкретними групами тов; участь у розробл стандартів та іншої нормат-техн документації; науково-технічне й орг-ійно-правове консультування. 3.Фінансово-розрахункові та кредитні: оплату тов, участь оптових під-тв у розрахунках; надання кредитів виробн і покупцям тов; інвестування вир-ва найдефіцитніших і найперспективніших видів товарної продукції . 4.орендні і прокатні: надання в оренду складських, виробничих, службових та інших площ, машин та обладнання; прокат обладнання, приладів інструментів, контейнерів, механізмів, транспортних засобів .5.Виробничо-технологічн: сортування, пакування та перепакування штучних товарів; розфасування сипучих товарів у меншу тару; розлив у менший посуд рідинних товарів;розподіл на дрібні партії або на кілька частин матеріалів у рулонах, барабанах, ; 6.Транспортно-експедиторські послуги спрям на оптиміз трансп процесу доставки вантажів клієнтам: доставка тов клієнтам за узгодж графіками силами й трансп оптовика; орг-ія трансп-ня окремих товарів спец трансп засобами; посилкове відправлення штучних та дрібних партій товарної продукції.

59.Методи визнач. складу та обсягу виробничо-технічних послуг.
Виробн-технол послуги під-в оптової торг включають: 1.сортування, пакування та перепакування штучних тов; розфасування у менші місткості сипучих тов; 2.розлив у менший посуд рідинних тов; 3.розподіл на дрібні партії або на декіл частин матеріал в рулонах, барабанах, ; 4.розрізування листових, інших плоских матеріалів на заготівки; 5.згинання матеріалів;6. виготовл тари, нестандартних вироб; 7.збирання та налагодження складної техніки; 8.установлення, монтування обладнання; 9.налагодж, обкатка, регулюв машин, механізмів, устаткування.
Їх можна об’єднати за функціональним признач в групи:1.передпродажні послуги по підготовці тов до реалізац. 2.послуги по формуванню споживчого асортименту. 3.послуги по наданню товару додаткової споживчої цінності.
Багато оптових під-в надають своїм клієнтам унікальну технічну допомогу, здійсн. якої іншими фірмами пов’язане із значними трудовими та фінанс. витратами.
Вихідними даними при визначенні потреби в послугах виробн-техн характеру являється: перелік узагальн. тов груп та кіл-ть спожив, які обслугов оптовим під-вом; замовл. споживач на необхідний обсяг та вид послуг по продукції в специфікованому вигляді на кожен місяць, квартал. Загальна потреба клієнтів у виробн-технолог послугах визнач по кожній тов групі. Необх умовою розрахун по визнач видів та обсягів послуг є виділення однорідних груп спожив з врахуванням характеру їх дія-ті та обсягів використ окремих груп тов, які потребують попередньої підготовки до виробн споживання на під-вах оптової торг.

60. Зміст транспортно-експедиторських послуг та чинники їхнього розвитку.
Трансп-експедит послуги спрям на оптимізацію трансп процесу доставки вантажів клієнтам. До них відносяться: доставка товарів клієнтам за погодженими графіками силами та транспортом оптовика; орг-ія транспортування окремих товарів спец трансп засобами; отримання вантажів в пунктах відправлення та пунктах признач за дорученням покупців; посилкове відправлення штучних та дрібних партій товарної продукції.
Здійснюючи трансп-експедит обслугов спожив, оптові під-ва розробл маршрути завезення тов керуючись місцезнаходж покупців в зоні обслугов, частоти завезення, потребами клієнтів, можливостями ефект використ трансп засобів, труд ресурсів.
Для місцевих перевезень найбільш ефект є перевез за кільцевими та зонно-кільцевими маршрутами. Маршрут розробл таким чином, щоб за один рейс трансп засобу обслужити декіль споживач, розміщ по шляху його руху. У випадках, коли під-во обслуговує значну кіл-ть спожив, розміщ в окремих зонах району обслуговув, застос система зонно-кільцевих рейсів. Групування спожив по зонах обслуговув здійсн з врахув їх місцерозташ та обсягів перевезень вантажів. При відсутності можлив орг-ції таких маршрутів застос маятникову або радіальну схему перевез. Схема маятникових рейсів викорис в тих випадках, коли під-во опт торгівлі відправляє будь-якому спож одночасно таку кіл-ть товару, яка забезп. найбільш повне завантаж. трансп засобу. На відміну від маятникової схеми при використ радіального маршруту одночасно обслуг. два-три покупці.
Розрахунки вартості трансп-експедит послуг на різних опт під-вах викон по різному. Величина трансп витрат може визн в залежн від встановл трансп тарифів, маси вантажу та відстані його перевез, або встановлюв у % від загал вартості тов. У всіх випадках, пропон опт під-вом система доставки вантажів повинна бути більш вигідною для спожив, ніж послуги комерц трансп під-в.

61. Методи визнач. цін на виробничо-технічні послуги.
Найточніший метод визнач потреб у вир-технол послугах — це анкетне опитування споживачів. Але цей метод доволі дорогий і трудомісткий, тому здебільшого використ. в разі запровадження нового виду послуг. Визн обсягу послуг, які вже надаються спож, на перспективу можна здійсн нормативним методом. Для цього в кожному сегменті споживачів визнач об’ємні показники їхньої дія-ті: для промисл під-в — валова виручка від реаліз продукції; для будів орг-цій — кошторисна вартість будівн. Для кожного сегмента споживачів розрах середні обсяги надання послуг за видами їх на 1 об’ємного показника дія-ті. Інформ для обчисл отримують шляхом вибіркового обстеження. Розрахунок здійсн. за формулою:
, де Н — середній обсяг послуг для 1 спожив цього сегмента за окремою тов групою; а1,а2,…аn — обсяг послуг, наданих окремим спожив у баз періоді; в1,в2,…вn — велич об’ємного показника дія-ті спожив, якому надавали послугу; n — кіл-ть під-в цього сегмента, стосовно яких отримано інф.
Обсяг і структ вироб-техн послуг на перспект період визнач шляхом множення прогноз обсягу дія-ті всіх спожив цього сегмента на норматив послуг за формулою:
, де А — прогноз обсяг вир-техн послуг певного виду; Bn — заг величина об’ємного показника дія-ті всіх спожив цього сегмента; Hn — норматив послуг відповідного виду й продукції цього сегмента спожив.
Після визнач прогноз обсягу послуг треба розрах ціну, за якою вони надаватимуться спожив. Споживачі оцінюють, яку реальну споживчу вартість тов забезп. під-во оптової торгівлі та які переваги вона має.

62. Методика розрахунку вартості транспортно-експедиторських послуг.
Розрах вартості трансп-експед послуг на різних оптових під-вах викон по різному. Величина трансп витрат може визнач в залеж від встановлених трансп тарифів, маси вантажу та відстані його перевезення, або встановл у % від загальної вартості товару.
Один з методів визнач вартості трансп послуг заключ у використ трансп тарифів комерц трансп під-в. При всій його простоті та привабливості він є невигідним для спожив, які знаходяться по сусідству з оптовим під-вом і змушені платити за відносно коротку відстань перевезень ті ж гроші, що і під-ва, які розміщені значно далі.
Метод розрах трансп витрат в зал від відстані перевезення вантажу дозволяє не викон розрах для кожної окремої поставки. Весь район обслугов розбив на зони доставки по найбільшій концентрації споживачів. По кожній зоні визнач сер відстань до її центру від опт складу. Ця відстань береться за основу при розрахунку трансп витрат по доставці вантажів спожив, які знах в межах цієї зони. Розрах трансп витрат на 1 кілом пробігу трансп засобу розрах шляхом ділення загал величини трансп витрат за баз період на сукупний пробіг всіма трансп засобами за цей же період.
Другий метод розрах вартості трансп послуг заключ у визнач вартості доставки 1 тони вантажу на 1 кілом пробігу трансп засобу. Величина трансп витрат на перевезення 1 т/км розрах шляхом ділення загал суми трансп витрат на вантажооборот транспорту в тонно-кілометрах.
Метою всіх перерахованих методів розрахунку являється забезп.я якісного обслуговування споживачів з найбільшою для них вигодою.

63.Хар-ка фінансових показників діял-ті підприємств оптової торгівлі.
Фінансові показники дають можливість оцінити ефективність діял-ті оптового під-ва, проаналіз джерела витрат і форм прибутку, визн резерви підвищ рентабельн всіх видів дія-ті оптового під-ва й поліпшення якості обслугов спожив.
До фінанс показників дія-ті опт під-ва належать: 1. доходи за видами дія-ті; 2.витрати за видами дія-ті; 3.прибуток (збиток) від звичайної та надзвичайної дія-ті; 4.чистий прибуток (збиток) оптового під-ва.
На підставі фінансових показників в абсолютному обчисленні розраховують низку відносних показників.Це передусім коефіцієнт прибутковості.
Об’ємним фінансовим показником основної операційної дія-ті є валовий обсяг продаж (виручка від реалізації товарів) (Др).
Валовий обсяг продаж (Др) визн як загальну суму виручки від реаліз тов у цінах продажу. Чистий дохід (виручка) від реалізації тов (Дч) визн як різницю між валовим обсягом продаж (Др) та сумами вирахувань з доходу: суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підляг.відрахуванню до бюджету, вартість поверн.покупцем товарів та інших вирахувань (Вп) Дч=Др.-Вп
Валовий прибуток від реалізації (Пр) форм як різниця між чистим доходом від реалізації (Дч) та собівартістю реаліз продукції (Ср): Пр = Дч – Ср

64.Сутність первісної ціни (собівартості) товару та порядок її визнач..
Первинна вартість, або собівартість товарів, призначених для реалізації, визначається на підставі цін закупівлі товарів, так званої первинної вартості товару без податку на додану вартість.
Первинна вартість без ПДВ: 1.Суми, сплачувані згідно з договор постачальникові(8200+164 грн) 2.Сума ввізного мита 3. сума непрямих податків у зв’язку з придб тов, які не відшкодов під-ву 4. витр на заготівлю, вантажо-розвантаж роботи, транспорт, витр на страх ризиків. 5. інші витр, безпосер повяз з придб товарів.
Наприклад, підприємство оптової торгівлі закупило 40 одиниць товару, за які сплатило товаровиробникові 8200 грн та 164 грн ПДВ. Послуги посередника обійшлися у 80 грн, транспортні витрати — 420 грн, витрати на відрядження агента — 100 грн.
Заг. первинна вартість становить: 8200 + 80 + 420 + 100 = 8800 грн, а одиниці товару — 220 грн.
До первинної вартості не включають: 1.наднормативні втрати і недостачі товарів;2.відсотки за корист. позиками; 3.витрати на збут; 4.загал.сподарські та інші аналогічні витрати, безпосередньо не пов’язані з придбанням і доставкою товарів.
Згідно із чинним законодавством, ці витрати включ. до відповідних статей витрат обігу.
Закупівельна ціна (первинна вартість товару) становить підгрунтя визнач. ціни продажу. Оскільки до собівартості товару не входить сума податку на додану вартість, нарахована (сплачена) у зв’язку з придбанням товарів, а продажна вартість включає ПДВ, торг. націнка склад. з націнки на первинну вартість товару і суми ПДВ.

65.Витрати підприємства опт. торгівлі: склад та класифікація.
Витр операційної дія-ті становлять частину поточ витрат під-ва оптової торг.
Поточні витрати під-в оптової торг — це грошове відбиття витрат живої та вречевленої праці на здійсн. поточної госп-торг дія-ті під-ва, що за натурально-речовим складом становл спожиту частину матеріал, нематер трудових і фінан ресурсів.
Витратами не визнаються: 1.платежі за договор комісії, агентс угодами та інш аналогічними договорами на користь комітента, принципала ; 2.погаш отриманих позик; 3.попередня оплата тов; 4.інші зменш активів або збільш зобов’язань, які не призводять до зменш власного капіталу під-ва; 6.витрати, які відображ шляхом зменш власного капіталу згідно з полож бухгалт обліку.
Поточні витрати під-в опт торг за видами дія-ті класиф за такими групами: витр операц дія-ті; витрати фінанс дія-ті; витрати інвестиційної дія-ті; інші витр звичайної дія-ті; надзвичайні витрати. До складу витрат обігу включ операц витрати, трансп-загот витрати, що припадають на реаліз тов, та % за кредит, що належ до витрат фінанс дія-ті.
Витрати операційної діял-ті поділяють на: 1.витрати, які включають до собіварт реаліз товарів. 2.адмін витрати; 3.витрати на збут;4.інші операц витрати. До адмін витрат належать загал.сп витрати, спрям на обслуг й управл під-вом: 1.витрати на службові відрядження, зарплати управл персоналу і нарахування на неї;2.витрати на утримання офісу.3.виплата винагород за аудиторські послуги; 5.оплата послуг зв’язку 6.амортиз нематер активів; 7.податки, збори та інші передбачені законод обов’язкові платежі.
Витрати на збут — це витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції: 1. оплата праці й комісійні винагороди прод, торг агентам і працівн підрозділів, які забезпечують збут;
2.витр на рекламу і дослідж ринку;
3. витрати на передпродажну підготовку тов; 4.відрядні виплати працівник, зайнятим збутом; 5.витрати на утримання складу магазину
6.витрати на транспорт, перевалку тов та страх-ня їх, оплата трансп-експедиц та інших послуг…
До складу інших операц. витрат включають:
1.суми безнадійної дебіторської заборгованості й відрахування до резерву сумнівних боргів;
2.втрати від операційної курсової різниці 3.втрати від знецінення запасів; 4.недостачі й втрати від псування цінностей; 5.визнані штрафи, пеня, неустойка; 6.витрати на виплату матер допомоги;

66. Показники прибутковості підприємства та чинники їх формування.
Крім операц дія-ті деякі під-ва опт торгівлі здійсн інвестиційну й фінанс дія-ть. Доходи від цих видів дія-ті (Ді, Дф) та відповідні витрати Ві, Вф враховують при визнач фінанс результату від звичайної дія-ті до оподаткування прибутку чи збитку (Пзв, Ззв): Пзв=(Поп+Ді+Дф)-(Ві-Вф)
Після вирахування з прибутку від звичайної дія-ті до оподаткування суми податку на цей прибуток (Впз), визначеної за встановленою ставкою оподаткування, отримують кінцевий фінанс результат від звичайної дія-ті (Пк): Пк = Пзв – Впз
Чистий прибуток П оптового під-ва визнач після врах доходів (Дн), витрат (Вн) та податку на прибуток від надзв дія-ті (Впн), якщо вони мали місце, за формулою: П=ПК+(-) (Дн-Вн-Впн)
Коефіцієнт прибутковості (Кп) обчислюють як віднош чистого прибутку до чистого доходу (виручки) від реаліз тов за формулою: Кп=П/Дч
де П — чистий приб під-ва опт торг, тис. грн; Дч — чист дохід від реаліз тов.
Коефіцієнт прибутковості використ як узагальн. показник ефективності дія-ті оптового під-ва. Іноді з цією метою розрах показник рентабельності операційної дія-ті як віднош. прибутку від операц. дія-ті до суми відповідних витрат оптового під-ва: Кр=Поп/Во*100
де Кр — коеф рентабельності, %; Поп — приб від операц дія-ті, тис. грн; Во — сума витрат операц дія-ті за звітн період, тис. грн.
За умов ринкової екон. найзагальнішим показником, який хар-зує результат дія-ті під-ва оптової торг, вважається коеф прибутковості інвестованого капіталу. Він обчисл. діленням чистого прибутку на величину власного капіталу.

67. Торг-посередн дія-ть на тов ринку, як особлива форма господ-торг дія-ті.
У сукупн ринк процесів сучасн тов ринку швидк темпами розвив торг-посер ді-ть. Вона становить невід’ємну частину господ-торг дія-ті суб’єктів ІТР. Під госп-торг дія-тю розум дія-ть, що здійсн суб’єкт господарюв у сфері тов обігу, спрямов на реаліз продукції вир-техн признач і виробів народн. спожив, а також допоміжну дія-ть, яка забезп їх реаліз шляхом надання відпов послуг. У багатьох джерелах сутність торг-посер дія-ті ототожн. із поняттям торгівлі і нагол, що це ініціативна, самост дія-ть щодо здійснен купівлі та продажу тов з метою отрим прибутку. Проте в цьому визнач не висвітлено багатогран цієї дія-ті, бо її необґрунтовано зводять до процесів «куп та прод товар». Процеси куп-прод є важливою складовою торг-посередн дія-ті, але її зміст значно ширший. Адже торгов посередн передб викон на користь виробн значного обсягу робіт щодо пошуку контрагентів з куп-прод тов, підготовки та здійсн. угоди, страхув тов та ризиків під час транспорт, провед рекл заходів із просув тов на ринки, надання орг--комерц, консалтинг послуг. Отже, Торг-посередн дія-ть — це ініціативна, самост дія-ть юр та фіз осіб щодо викон комерц операцій, пов’язаних із куп-прод тов та встановл комерц зв’язків від імені, або за дорученням третьої сторони. Торг-посеред дія-ть в Укр може здійсн: 1. громад укр, інших держ, які не обмеж в правах або дієздатн в законод порядку. 2.юрид ос. Усіх форм власн, що не супереч чинному законод. Функції тог-посер під-в: 1.Дослідження(збір та оброб марк інф) 2.Стимулюв збуту 3. Встановл контактів(налагодж та підтр звязків з потенц покупц) 4.провед переговорів 5. пристос. товару (підгот тов під вимоги покупц) 6. орг- товароруху (складув,транспорт) 7. фінанс-розрахунк операції 8. кредитування
9. прийняття ризику.
Субєктами торг-посеред дія-ті є фіз та юр особи: торгов зо договором, торг агенти, комісійні фірми, консигнаційні склади, лізингові комп, біржі. Вони поділ на незалежні, залежні і частково залежні.

68. Торговельно-посередницькі структури: види, особливості діял-ті.
До торг-посередн структур належ: дистриб’ютори, дилери, комісіонери, консигнатори, лізингодавці, аукціоністи.
Ці торг-посер орг-ції беруть безпосередн участь у товарообігу, мають прямий контакт з тов, сприяють його просув на ринку. Цінність для під-ва-виробн торг посередн поляг в такому: 1. торг-пос під-во має можлив постач товар на регіон рівні зі складу швидше за під-во-виробник з центр складів. 2.послуги посер дозвол споживач скоротити витр на матер-техн обслугов та трансакційні витрати. 3.посер надає додатк компл послуг, які можуть бути непередбачені під-вом-виробником.
4.бере комерц-і ризики.
Дистриб’ютор- фірма, яка здійсн оптову закуп тов у під-в-виробник та збуває ці тов на регіонал ринках. Слід заув, що дистр не є простим перепродавцем, який діє як опт торг, а має більш тісні зв’язки і довірчі відносини з товаровиробн. Дилер- юр або фіз. особа, що прац як незалежний посередник і здійсн перепродаж тов від свого імені і за власн рахунок. Прибуток дилера форм як різниця між ціною закупівлі та ціною продажу продукції іншим суб’єкт тов ринку. Комісіонер- посередн, який за доруч комітента(принципала) сприяє закупівлі, збуту або обміну тов у рамках комісійних договорів способом укладання від свого імені, але за рах комітентів угод куп-прод. Консигнатор- різновид комісіонера. Консигн, діючи за дорученням консигнанта, дістає право на рекламув і реаліз тов від свого імені, але за рах консигнанта. Ця форма посередн використ в осн під час поставки нових тов маловідомим покупцям або з метою освоєння нових ринків.
69. Нормативно-правове забезп.я торговельно-посередницької діял-ті.
Торг-посередн дія-ть — це ініціативна, самост дія-ть юр та фіз осіб щодо викон комерц операцій, пов’язаних із куп-прод тов та встановл комерц зв’язків від імені, або за дорученням третьої сторони. Торг-посеред дія-ть в Укр може здійсн: 1. громад укр, інших держ, які не обмеж в правах або дієздатн в законод порядку. 2.юрид ос. Усіх форм власн, що не супереч чинному законод. Торг посередн є особл видом підпр дія-ті на ринку тов та посл. Державний класифікатор видів економічної діял-ті (введений Держкомстатом Укр.) відносить торг посер до окремих видів економ дія-ті у сфері обігу з вираж підприємницьким характером. Види і характ торг-посер операцій задано функц, які викон торг-посер під-ва в товарообігу.
Функції тог-посер під-в: 1.Дослідження (збір та оброб марк інф) 2.Стимулюв збуту 3. Встановл контактів(налагодж та підтр звязків з потенц покупц) 4.провед переговорів 5. пристос-ня товару (підгот тов під вимоги покупц)
6. орг- товароруху (складув,транспорт)
7. фінанс-розрахунк операції
8. кредитування 9. прийняття ризику.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП