ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Маркетинг. Товарний ринок

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Маркетинг. Товарний ринок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

45. Зміст роботи підприємств оптової торгівлі по обслуговуванню товарного обігу.
Дія-ть під-в оптової торг доцільно розгляд з позицій виконуваних ними функцій. Найбільшу групу під-в оптової торг в Укр. Становлять оптово-торг під-ва з повними або обмеженим циклом обслуговування. Виконувані ними функції поділ. на 2 великі групи: 1. загальні функції під-в опт торг 2. мікро функції під-в оптової торг. Загал функції під-в оптової торг явл собою основу макроорг-ії опт торг. Мікро функції під-в опт торг, належне їх виконання свідчить про рівень клієнтоорієнтованості опт. під-ва (Інформ-о-рекламне забезп, правове, забезп тов обігу у варт формі, в матер-речовій формі.)
Дія-ть яку здійсн опт-торг під-во, поділ на основну операційну, іншу операційну, інвестиційну, фінансову, надзвичайну.
Основна операц: дія-ть пов’язана з оптовою реалізацією тов, яка є головн метою створ. під-ва і забезп переважну частку його доходу.
Інша операційна: реалізація інших оборотн активів; операційна оренда активів; уцінка запасів(отримання і сплата пені, штрафів, неустойок ); транспортув товарів; розкрій, розлив, розфасовка товарів; збирання, встановл і налагодж обладнання.
Інвестиційна: операції з необоротними активами; операції з фінанс інвестиц; надання позик; надходж дивідендів від фінанси інвестицій; переоцінка необор активів та інвестиц
Фінансова: випуск акцій; отримання і погашення кредитів; виплата дивідендів; фінанси оренда активів; сплата відсотків за користування коштами; доходи від спільної дія-ті.Надзвичайна: ліквідація наслідків пожежі, повені, землетрусів .
Одним з найб складних питань для під-в оптової торгівлі є визнач. попиту на тов з метою прогнозування майб комерц дія-ті. Визнач попиту та його структури для під-в оптової оптової торгівлі є важливим з огляду забезп безперебійності та своєчасності товарів, що вимагає створ. відпов тов запасів.

46. Склад робіт оптового підприємства за видами діял-ті.
Дія-ть яку здійсн опт-торг під-во, поділ на основну операційну, іншу операційну, інвестиційну, фінансову, надзвичайну.
Основна операц: дія-ть пов’язана з оптовою реалізацією тов, яка є головн метою створ. під-ва і забезп переважну частку його доходу.
Інша операційна: реалізація інших оборотн активів; операційна оренда активів; уцінка запасів(отримання і сплата пені, штрафів, неустойок ); транспортув товарів; розкрій, розлив, розфасовка товарів; збирання, встановл і налагодж обладнання.
Інвестиційна: операції з необоротними активами; операції з фінанс інвестиц; надання позик; надходж дивідендів від фінанси інвестицій; переоцінка необор активів та інвестиц
Фінансова: випуск акцій; отримання і погашення кредитів; виплата дивідендів; фінанси оренда активів; сплата відсотків за користування коштами; доходи від спільної дія-ті.Надзвичайна: ліквідація наслідків пожежі, повені, землетрусів .

47. Діял-ть опт.підприємства по визнач. потреби та попиту наявних та потенційних покупців.
Здійснюючи основну операційну діял-ть, оптовики вивч. та визнач. поточний і перспективний попит у товарах під-в, орг-ій та роздрібної торг свого регіону. Під час вивч споживчого попиту доцільно розмежовувати методи вивчення попиту оптових покупців, так званих професійних спожив, та методи вивчення попиту в споживчих товарах.
Працівн під-ва оптової торгівлі регулярно відвідують під-ва роздрібної мережі, ознайомл. із перебігом продажу товарів, проводять опитування покупців і реально аналізують отримані матеріали.
Опитування споживачів уможливлюють з’ясування їхніх намірів щодо попиту на товари, мотивації, ставлення до певних марок і якостей товару. Збирання даних здійсн. різними методами із подальшим заповненням розроблених анкет чи листів опитування. Найпоширен цей метод є в разі вивч. попиту на товари широкого вжитку. Під час оброблення даних використ. метод підсумовування відповідей і визнач. структури їх за варіантами відповідей; методи статистичного аналізу попиту (кореляційний та регресивний аналізи). За даними розрахунків виявляють чинники, що впливають на попит і споживчі переорієнтації покупців. Це дає змогу прогнозувати попит, виявляти типологічні групи споживачів, на які можна орієнт. в майб.
Під-ва роздрібної торг на підставі власних досліджень і розрах формують замовл. на закупівлю необхідних їм товарів, які передають оптовому під-ву для виконання. Поєднання даних цих замовлень із прогнозованими розрах дає можливість точніше визнач обсяг та асортимент необхідних покупцям товарів, правильно й обґрунтовано сформувати замовл. на поставку продукції товаровиробн.
Аналогічні методи застос. і в разі визнач. потреб у товарах виробн.-технічн. призначення.

48. Методи визнач. нормативної величини товарного запасу оптового підприємства.
Товарними запасами підприємств оптової торгівлі вваж. товари, зосереджені на їхніх базах і складах та призначені для подальшої реалізації покупцям — і організов. споживачам, і в роздрібній мережі.
Найпростіша формула визнач нормативної величини ТЗ в днях і-го найменування товару ( ) має вигляд: ,
де Тпід — час складської обробки і-го виду тов для реаліз споживачам; Тпот — час між черговими надходженнями і-го товару на базу; Тс — час, необхідний для орг-ії термінового поповнення поточного запасу товару і-го виду.
Для визн величини оптимального ТЗ дедалі ширше застос економ.-математичні методи. Одним із них є розрахунок оптимального розміру поточного запасу за мінім. витрат на закупівлю та збереж. їх. Класична модель розрахунку найбільш економ. величини поточного ТЗ - Зо, або розміру оптимальної партії закупівлі з врахув.витрат обігу:

де В1 — витр зі збереження й складського оброблення тов; В2 — витрати на закупівлю товарів; Р — обсяг реалізації (товарообороту).

49. Система управління товарними запасами оптового підприємства.
Товарними запасами підприємств оптової торгівлі вваж. товари, зосереджені на їхніх базах і складах та призначені для подальшої реалізації покупцям — і організов. споживачам, і в роздрібній мережі.
У зарубіжній практиці для управл ТЗ широко застос. розрахунки максим й мінім величини запасу, за межі яких не має виходити фактичний обсяг його. Максим рівень встановл для кожної позиції тов асортименту; це загал. кіл-ть наявних і замовл. товарів.Під мінім рівнем тов запасів розум їхню фактичну величину напередодні терміну надходження наступної партії замовленого товару.
Для управління тов запасами потрібно, крім оптимальної партії замовл., встановл максим та мінім рівень замовл. для кожної тов позиції. Як правило, в разі купівлі мінім партії товару виробник не вимагає від оптовика додаткової плати за реаліз товар, але досить часто закупівля мінім партії обходиться дорожче, ніж придбання великих партій, наприклад оптимальної партії закупівлі. Мінім партію поставки може визнач. як виробник-постачальник, так і під-во опт торгівлі. Максим обсяг замовл. — це максим кіл-ть товарів, яку включ. у замовл. на поставку продукції конкретному постачальнику. Під час розрахунку обсягу максим партії врах багато чинників, зокрема й тривалість викон замовл., величину трансп тарифів, умови реалізації тов виробником, розмір знижок, швидкість обороту товарів .

50. Технологічний процес складського оброблювання товарів на опт. підприємства.
Технологічний процес на складах передбачає послідовно виконувані операції з розвантаження транспорту з товаром, приймання його за кількістю та якістю, орг-ії збереження, підсортування, розподілу, підготовки до вир-ого споживання чи реалізації, пакування, оброблення документів і відпуску товарів зі складів.
Від орг-ії технолог процесу залежить величина витрат обігу, загальна тривалість товароруху від виробн до споживачів товарів.
Раціонал орг-ія технолог процесу дає змогу забезп.: 1.своєчасне й чітке приймання товарів за кількістю та якістю; 2.ефективне використ трансп-розвантажувального та іншого складського обладнання; 3.оптимальне використ площі й місткості складських приміщень та якісне збереження товарів; 4.раціональну орг-ію операцій відбирання, комплектування й підготовки товарів до відпуску споживачам; 5.чітку роботу транспортної служби з централізованої доставки тов; 6.ефект виконання виробничо-технологічних операцій на замовл. покупців; 7.застос сучасного обладнання та засобів механізації для підвищ продуктивн й поліпшення праці складських працівників; 8.скороч. загал. рівня складських витрат і ліквідацію втрат товарів у процесі складс оброблення та збереження.
Ефективна складська робота сприяє успішному викон. підприємством опт.торгівлі всіх інших видів його діял-ті.

51. Орг-ія оптової закупівлі товарів.
Основою звичайної операційної дія-ті під-тв опт торгівлі є оптова закупівля тов. Для забезп безперебійного та якісного обслугов покупців слід здійсн закупівлю тов у визначен обсязі, асортименті та якості. Завдяки цьому формується необхідний торгов асортимент тов, доводяться до товаровиробників вимоги спожив щодо поліпш. якості й асортим про-дукц. Цілі закуп дія-ті:
1 наявність необхідного асортименту та доступність товару(можлив одерж тов в б-який потрібний момент) 2. надійність оптовика (точність виконан замовл, чесність розрахунків, поважне ставлення до споживачів, репутація) 3. вигідна ціна(обсяг закупівлі, знижки, наявність кредиту)
4. стабільність якості(можлив придб аналог виробів на пост основі) 5. привабливі умови реаліз. Комерц-а дія-ть з опт закуп передб комплекс взаємопов’яз операцій,виконув. у певній послідовн:
1 вивч й прогноз попиту з метою обґрунтування комерц рішень щодо опт закупівель тов; 2 виявл й вивч джерел надходж та постачал товару; 3 визн конкретних обсягів закупівлі окремих тов та необх для цього коштів; 4 встановл й оформлення комерц-их зв’язків із постачальн, узгодження й укладання контрактів куп-прод, договорів поставки; 5 контроль над викон укладених угод, орг- закупівлі, завезення та приймання тов. Опт. закупівлю можна здійсн.безпосередньо у підприємств-товаровиробників, у оптово-торгов. підприємств, а також через оптових посередників: товарні біржі, аукціони . За умов емерджентного ринку Укр. оптова закупівля має здійсн. за принципами сучасного маркетингу. За допом. методів маркетингу оптовики отримують необхідну інформ. стосовно прихильності споживачів до певних виробників або товарів, найприйнятнішого для покупців рівня цін, попиту на відповідний товар на регіональних ринках.

52 Методи визнач. загал. обсягу закупівлі товарів та партії замовл.
Вивч й прогнозув попиту спожив — обов’язкова маркет умова провед ефект дія-ті із закупівлі тов. Марк наука виробила значний арсенал засобів і методів вивч й прогнозув попиту, якими слід користув під час організ опт закуп. Оптово-торг під-ва регіонал рівня вивч попит на конкретні тов групи, а в окремих випадках — асортим структ попиту.
На підставі розрах прогноз обсягу попиту окремих груп тов і даних про рух ТЗ визнач необх загал обсяг закупівлі тов на прогноз період у натур та вартісному обчисленні. Формула:
і і і і
Оз= Пп +Зк+Зо де О — заг обсяг закуп і-го тов на весь прогноз період, Пп — обсяг попиту споживачів і-го тов на прогноз пер; Зк — нормат запас і-го тов на кінець прогноз пер; Зо — очікуваний залишок і-го тов на поч прогноз пер.
Очікуваний залишок і-го товару на поч. прогноз періоду обчисл за формулою:

де Зо — факт залишок і-го товару на поч місяця на складах оптово-торг під-ва, в якому роблять розрахунок; Ооч— очік обсяг оптової закупівлі і-го товару від поч місяця, в якому робиться розрахунок, і до кінця поточн періоду, згідно з укладеними угодами Точ — очік обсяг реалізації за цей самий період. На підставі провед. розрах визнач цілу низку показник дія-ті оптово-торг під-ва: оптовий товарооборот, необх обсяг грош коштів для провед оптових закуп .
Замовл на закуп тов оформл в довільній формі. зваж. на вимоги госп кодексу, в ньому вказують назву та адресу замовника, термін замовл., метод транспорт, умови розрахунк, обсяг поставки за кожною тов позицією, технічні хар-ки продукц, ціну за 1 товару, загальну вартість замовл та інші умови. Оформлене замовл. підписує особа, відповід за здійсн. закуп дія-ті. Важл част роботи з опт закуп тов є орг-ія обліку та контролю за викон. постачальн договорів. Облік виконан договірних зобов’язань постачальн здійсн в спец картках постачальника, де фікс. всі дані про фактичне надходження товарів та виявл випадки порушення постачальниками договірних зобов’язань. Це потрібно для обґрунтування та своєчасного висування претензій постачальникам. Товари, що надійшли від постачальників, розвантажують, перевіряють і транспортують до місць збереження.

53.Критерії вибору партнерів-товаровиробників опт. підприємства.
Для викон операцій з опт закупівлі тов оптово-торговельні під-ва мають вести пост пошук і вивч джерел закупівлі та постачальн тов. Оптове під-во зацікавлене в закупівлі тов за якомога нижч цінами, тому при виборі постачальн виходить із пропон ним вартості продукції. Відповідно, під час планув закупівлі слід уважно вивч пропозиції постач, розглядати різні альтернативні рішення з метою визн найвиг джерел придбання тов.
Комерц-і працівн оптових під-в мають відвідувати товаровиробників для ознайомлення з їхніми виробн можлив, отрим інф стос обсягів, асортименту та якості продукції, умов та обсягів реаліз тов. Їм доцільно брати участь у виробн нарадах із працівник промисл, виставках-оглядах нових зразків товарів. Маркетинг визначає низку конкретних вимог до постачальників, на які слід зважати, обираючи останніх.
Критерії: 1. Репутація, імідж 2. Взаємини із постачальн (довірчі, довго терм, епізодичні, формальні, диктаторські) 3. Умови поставки та форми розрах (пост за графіком, за вимогою, упаковка, транспортні, страхові послуги, валюта)
4. рівень ціни на продукцію 5.дотримання термінів, графіків поставки 6. доступність: територ, інформац, комунікац 7. надійність
8. якість продукції, відповідність прогресивним стандартам 9. можливий обсяг поставок
Тісна співпраця з товаровиробн вможливлює довед до них вимог покупців щодо якості й асортим тов, а також закупівель тов, які цілком відпов цим вимогам. Вивч постач здійсн також з метою оцінювання надійності та стабільності їх. Адже найкращий товар не принесе значного прибутку, якщо не забезп. своєчасного та повного надходження його до оптовика.

54. Орг-ія приймання оптовим підприємствам товарів за кількістю і якістю.
Доставлені товари приймають за кіл-тю та якістю.
Приймання товарів за кількістю — це визнач точної кіл-ті тов, що надійшов, і відповідності його даним, які містяться у транспортних, супровідних і розрахункових документах. Його здійсн., як правило, шляхом суцільного підрахунку одиниць, міри і маси товару в даній партії. Перевірку товарів можна проводити й вибірково.
До товаросупровідних документів належать: 1.накладна — один із головних товаросупр докум. 2.товарно-трансп накладна — склад постачальн і є докум, що супроводжує надходж на торгівельне під-во тов авто трансп; 3. залізнична накладна — супров докум у разі надходж тов залізн трансп. 4.специфікація — містить перелік усіх видів товарів, що становлять конкретну партію; 5.пакувальний листок —містить перелік усіх видів і сортів товару,що перебув. у кожному товарн.місці
Приймання товарів за якістю — це визнач їхньої якості за встановл. зразком, перевірка комплектності (наявності всіх предметів, що входять у комплект), відповідн тари, упаковки і маркування встановл. вимогам, а також даним супровідних документів (сертифікат якості, санітарний сертифікат або їх засвідчені копії ).
Зазвичай здійсн. перевірку якості й комплектності товарів. Але можлива й вибіркова перевірка, якщо це передбачено договором.
У разі виявл невідповідності прийм.товарів припиняють. Потім склад. акт, який є юрид підставою для пред’явл претензій постач, про що в супровідних документах робиться відмітка. За відсутності супровідних і розрахунк докум приймання тов на складі здійсн на підставі даних маркування і внутр. пакувальних листків, а за їх відсутності — за фактичною наявністю товару.

55. Орг-ія оптового продажу товарів.
Заверш стадією комерц дія-ті опт. торговел під-тв є продаж тов. Вона визначає ефектив їхньої роботи, а від її організ залежить своєчасність та безперерв забезпеч клієнтів тов. Реалізація товарів, як і купівля їх, здійсн. на підставі укладених договорів поставки, куп-прод . Під-ва оптової торг, як правило, реаліз тов з оптових баз, тов складів, складів-холодильн, складів-магазинів. Однак у практ дія-ті постачальн можуть відвантаж тов покупцям, минаючи склади і бази оптово-торгів. підприємства. Такий вид продажу назив реаліз товарів транзитом. Визнач форми опт продажу, під-ва оптової торгівлі мають спиратися на результ маркет досліджень стосовно можлив покупців купувати великі партії товару, їхніх фінанси. ресурсів, швидкості його використ. Маркет дія-ть стає провідною темою для сучасних під-тв опт торгівлі. Гол метою їх є надання допомоги постачальн і клієнтам у розробленні ефект маркет програм. Оптовик, зорієнт на надання маркет послуг, розробляє й реалізує маркет рішення, які вможливлюють підвищ ефективн маркет дія-ті всіх суб’єктів тов ринку. Марк рішення оптових під-тв передусім стос вибору цільового ринку, формув тов асортименту та комплексу послуг, ціноутв-ня, стимул. збуту і вибору місця розташ під-ва.
Суттєвим марк рішенням оптових під-тв є застос нових методів і засобів дія-ті з приймання замовлень від покупців та орг-ії товароруху. Одним із таких напрямів є використ ПК для приймання й оброблення замовлень та управління операціями продажу.
Опт. продаж товарів є однією з провідних комерц-их функцій оптових підприємств. Зміст роботи з опт. продажу товарів охоплює виконання таких операцій: 1.встановл комерц-их зв’язків із покупцями тов; 2.орг-ія та технологія оптового продажу тов; 3.надання різноманітних послуг клієнтам; 4.організ. обліку та викон. договорів із покупцями;5.рекламно-інформ.діял-ть.

56. Методи оптового продажу товарів та чинники їх вибору.
Продаж тов зі складів опт. підприємства може здійсн такими методами:
1. стандартного(нормативного) постачання 2. з особистого добору товарів покупцем 3. замовл за телефоном 4. письмове замовл 5.пересувних кімнат товарних зразків 6.посередництво роз’їзних товарознавців 7.через авто склади.
Сутність методу продажу шляхом особистого відбирання полягає в тому, що покупець самост відбирає необхідні тов на складі оптового під-ва і формує партію продажу. Такий метод застос у разі продажу тов складного асортименту, а також нових та маловідомих товарів. Він дає змогу покупцеві ознайомиться з наявними на складі товарами за всіма асортиментними позиціями.
Оптові торгов під-ва, які мають постійних покупців, домовл з ними про здійсн. попер замовлень на наступну продажу по тел. Завчасне прийм. замовлень по тел. заощаджує час клієнтів і сприяє > якісному та ефект вик замовлень.
Деякі оптовики самі в чітко визначені дні телефон до своїх пост клієнтів, і передусім до тих, хто перебуває поблизу основних маршрутів обслуговування.
Передачу замовл. з рук до рук здійсн. багато покупців через власних працівників, методом кур’єрського зв’язку. Вона свідчить про терміновість замовл. та впевненість замовника щодо можливості оптовика виконати всі умови клієнта. Таку форму найчастіше застосовують під час продажу товарів вир-техн признач, коли вимогою є поставка в найстисліший термін.
Поштово-посилкову форму оптового продажу застос лише для покупців, які переб на значних відстанях від складів оптовика, а оптовий продаж ведуть дрібнооптовими партіями товарів. Ця форма оптового продажу дістала поширення в торгівлі дорогоцінними металами, коштовностями .

57. Марк-гові рішення підприємств опт.торгівлі.
Маркет дія-ть стає провідною темою для сучасних під-тв опт торгівлі. Гол метою їх є надання допомоги постачальникам і клієнтам у розробленні ефективних марк програм. Оптовик, зорієнт на надання маркет послуг, розробляє й реалізує маркет рішення, які вможливлюють підвищ ефективн марк дія-ті всіх суб’єктів тов ринку. Марк рішення оптових під-в передусім стос. вибору цільового ринку, формув тов асортименту та комплексу послуг, ціноутв, стимулюв збуту і вибору місця розташ під-ва. Опт. під-ву доцільно визнач свій цільовий ринок замість намагань обслужити одразу всіх можливих клієнтів. Обравши свій цільовий ринок, оптовик дістає змогу вивчати особливості клієнтів і відповідно до цього організувати обслуговування. Важливим є рішення оптового під-ва щодо тов асортименту й комплексу послуг, які будуть пропонув клієнтам. Це рішення, з одного боку, має забезп. макс повний асортимент тов і постійно підтримувати достатній тов запас для негайної поставки їх, а з іншого — одержання максим прибутку. Водночас оптовик вирішує, який комплекс послуг буде найпривабливішим для клієнтів, а від яких послуг варто відмовитися. Головне — сформувати такий комплекс послуг, який суттєво збільш. споживчу цінність товару й задовільнить індивідуальні потреби кожного клієнта. Більшості підприємствам оптової торгівлі доводиться вирішувати питання стимулюв. продажу товарів. Практично не використ техніка особист продажу, оскільки оптовики розгляд продаж як переговори 1 постачальника з 1 клієнтом, а не як колективні зусилля із забезп. продаж основним клієнтам, зміцнення відносин із цими клієнтами й забезп їхніх потреб у товарах та послугах. Суттєвим маркет рішенням оптових під-в є застос нових методів і засобів дія-ті з приймання замовлень від покупців та орг-ії товароруху. Одним із таких напрямів є використ персон комп’ют для прийм й обробл замовлень та управл операціями продажу.Таким чином, опт продаж тов є однією з провідних комерц функц опт під-в.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП