ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Логістика, перевезення

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Логістика, перевезення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Потік карток «Канбан» рухається по підприємству від головного збірного конвеєра до попередніх виробничих стадій, тому про будь-які зміни у зведеному плані виробництва підприємство повідомляє тільки на головний збирний конвеєр.
Саме через це система «Канбан» вважається «витягуючою», тоді як МРП — «штовхаючою», де імпульс («поштовх») йде від центру.
-При тягучій логістичній системі матеріали до місця обробки надходять згідно з замовленнями цих ланок. Тобто, матеріали витягаються самими виробничими ланками.
-Логістичні системи, в яких постачання сировини здійснюється відповідно до замовлень цехів — споживачів цих матеріалів, називають тягнучими.
-За цією системою виробник не має завершального плану та графіка виробництва, він жорстко зв’язаний не планом, а конкретним замовленням цеху (споживача) та оптимізує свою роботу в межах цього замовлення. Ритм праці, обсяг та номенклатура деталей, що перебувають у виробництві, визначає не заготівельна ланка, а випускні лінії кінцевого складення.
37. Характеристика прямої логістичної системи
Логістична система - це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
У логістичній системі з прямими зв'язками матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників, а за прямими господарськими зв'язками.
В прямих логістичних системах, як правило, використовують прискорені засоби транспортування разом з інформаційними тех-нологіями, що дозволяє швидко обробляти замовлення споживачів, а також дозволяє скоротити терміни доставки і значною мірою компенсує географічну роз'єднаність постачальників та споживачів.
Однак можливості прямих систем обмежені великими транспортними витратами.
- Логістична система з прямими зв'язками – це система, в якій матеріал. потік доводиться до споживача без участі посередників на основі безпосередніх господарс.зв'язків.
38. Характеристика гнучкої логістичної системи
Логістична система - це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
У гнучкій логістичній системі матеріальний потік надходить до споживача як за прямими зв'язками, так і за участю посередників. Прикладом гнучкої є система постачання запасних частин, за якої часто деталі рідкого попиту відвантажуються з центрального складу безпосередньо на адресу одержувача, а деталі стандартного та підвищеного попиту — зі складу посередника
Гнучкі логістичні системи можуть бути використані в надзвичайних та звичайних умовах.
У надзвичайних умовах механізми початкової гнучкості мають застосовуватись у разі, коли не спрацьовують планові логістичні процедури. Наприклад, коли склад, котрому предписано виконати замовлення, не в змозі це зробити. Щоб не зривати поставки, звертаються до >ого складу, де є необхідна продукція.
-Гнучка логістична система – це система, у якій матеріальні потоки доводяться до споживача як за допомогою безпосередніх зв’язків, так і за участі посередників. Прикладом такої системи може бути постачання запасних частин за якого деталі епізодичного попиту відвантажують безпосередньо з центрального складу та відправляють на адресу одержувача, а деталі стандартного та підвищеного попиту зі складу посередника.
39. Відмінності гнучкої логіст. системи від прямої
Логістична система - це організаційно-господар. механізм управління матеріал. та інформаційними потоками.
Логістична система з прямими зв'язками (direct logistical system ) - система, в якій матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників на основі прямих господарських зв'язків. Гнучка логістична система (flexible logistical system) - система, в якій доведення матеріального потоку до споживача здійснюється як за прямими зв'язками, так і за участю посередників.
Основно відмінність між прямою та гнучкою логістичними системами полягає в тому, що в гнучкій системі можлива наявність посередника, чого немає в прямій системі яка характеризується прямими господар. зв’язками.
40. Характеристика ешелонованої логіст.системи
Логістична система - це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
Ешелонована логістична система (echelon logistical system) - система, особливість якої полягає в тому, що матеріальний потік на шляху від виробника до споживача проходить принаймні через одного посередника.
Особливістю ешелонованої логістичної системи є те, що її матеріальний потік на шляху від виробника до споживача проходить принаймні через одного посередника.
41. Логістичні системи, що діють в сфері матеріально-технічного забезпечення
Логістична система — це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
Вона включає матеріальні засоби, що забезпечують рух товарів по логістичному ланцюгу (склади, вантажно-розвантажувальні механізми, транспортні засоби), виробничі запаси та засоби управління усіма ланками ланцюга.
Логістична система є адаптивною системою зі зворотним зв'язком, яка виконує певні логістичні функції та операції
Як правило, вона складається з кількох підсистем і має розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем. В якості логістичної системи можна розглядати виробниче підприємство, територіально-виробничий комплекс, торговельне підприємство.
Ціль логістичної системи — доставка у задане місце потрібної кількості та асортименту макси-мально підготовлених для виробничого чи особистого споживання товарів та виробів при мінімальних витратах. Логістична система — це єдиний план, який підпорядковує інтереси підрозділів підприємства цілям логістики.
*МРП — планування потреби в матеріалах розробляють для використання на виробничих підприємствах, коли підприємство має дикретний характер виробництва (збірки на замовлення, виготовлення на замовлення, виготовлення на склад, серійне виробництво). Тобто, коли для вироблюваної продукції мають значення відомості про матеріал і вид виробу, то використання МРП-системи є логічним та доцільним. Ці системи дуже рідко використовують у сервісних, транспортних, торговельних та інших організаціях невиробничого профілю.
МРП-системи базуються на плануванні потреб у матеріалах для оптимальної організації виробництва і мають своєю метою створення оптимальних умов реалізації виробничого плану випуску продукції.
Основна ідея цієї системи в тому, щоб кожна одиниця матеріалу або комплектуючих виробів, необхідних для виробництва, мала в потрібний час і в потрібній кількості основні елементи системи МРП, які складаються з інформації, програмної реалізації алгоритмічної основи МРП та компонентів, що пред-ставляють результат функціонування програмної реалізації МРП.
Результатами роботи системи є:
-розробка плану-графіка забезпечення матеріальними ресурсами виробництва (кількість облікових одиниць матеріалів і комплектуючих для кожного періоду часу); -коригування процесу забезпечення виробництва необхідними матеріалами;
-складання звітів, необхідних для управління процесом забезпечення виробництва.
*У 80-ті роки в США та інших країнах набула широкого використання система МРП-2, яку ряд американських фахівців розглядає як друге покоління системи МРП, що не обмежується завданням управління матеріально-технічним забезпеченням. Покоління систем у даному разі відрізняються одне від одного не лише своїм технологічним рівнем, як це властиво, наприклад, поколінням обчислювальної техніки, а й за гнучкістю управління та номенклатурою функцій. Система МРП-2 включає функції МРП (визначення потреби у матеріалах), а також функції управління технологічними процесами.
Визначення потреби в матеріалах передбачає розв’язання ряду завдань, зокрема таких, як прогнозування, управління запасами, управління закупівлями. При розв’язанні завдань прогнозування прогнозуються потреби у сировині та матеріалах за пріоритетними та непріоритетними замовленнями, аналіз можливих строків виконання замовлень та рівнів страхових запасів з урахуванням витрат на їх утримання і якості обслуговування замовників, ретроспективний аналіз господарчих ситуацій з метою обрання стратегії прогнозування за кожним видом сировини та матеріалів (експоненціальне вирівнювання — аналіз трендів ).
42. Логістичні системи, що діють в сфері виробництва
Логістична система — це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
Вона включає матеріальні засоби, що забезпечують рух товарів по логістичному ланцюгу (склади, вантажно-розвантажувальні механізми, транспортні засоби), виробничі запаси та засоби управління усіма ланками ланцюга.
Логістична система є адаптивною системою зі зворотним зв'язком, яка виконує певні логістичні функції та операції
Як правило, вона складається з кількох підсистем і має розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем. В якості логістичної системи можна розглядати виробниче підприємство, територіально-виробничий комплекс, торговельне підприємство.
Ціль логістичної системи — доставка у задане місце потрібної кількості та асортименту макси-мально підготовлених для виробничого чи особистого споживання товарів та виробів при мінімальних витратах. Логістична система — це єдиний план, який підпорядковує інтереси підрозділів підприємства цілям логістики.
*З початку 70-х років у Японії, а потім і в інших країнах набула поширення система «Канбан», що є механізмом організації безперервного виробничого потоку, здатного до гнучкої перебудови, який функціонує практично за умов відсутності страхових запасів. Традиційна концепція організації виробництва виходить з того, що для запобігання простоїв та для організації безперервного потоку необхідно створити страховий запас.
Згідно із системою «Канбан» на відміну від традиційного підходу виробник не має завершеного плану та графіка, він жорстко пов’язаний не загальним планом, а конкретним замовленням цеху (споживача) й оптимізує свою роботу не загалом, а в межах цього замовлення. Конкретні графіки роботи на декаду і місяць відсутні. За технологічним ланцюжком кожний має знати, що він буде виробляти тільки тоді, коли картка «Канбан» з його продукцією відкріплена від інформації контейнера на складі, тобто коли продукцію вже відправлено на наступну обробку.
Конкретний графік послідовності виробничих операцій одержують лінії кінцевої збірки, завданням яких є повернення комплексу інформації у зворотньому напрямі. Іншими словами, графіки проходження виробництва не переглядаються. Вони лише формуються рухом карток «Канбан». Виробництво постійно перебуває у стані настройки, відбувається його системне юстирування залежно від зміни ринкової кон’юнктури.
*Най> поширеною логістичною системою виробництва є система just-in-time, або «точно в строк». З логістичного погляду, ця система заснована на достатньо простій логіці управління запасами, без чого буде обмежено вимоги мінімуму запасів. Потоки матеріальних ресурсів ретельно синхронізовані з потребами в них, котрі визначаються розкладом випуску готової продукції. Подібна синхронізація є нічим іншим, як координацією двох базисних логістичних функцій: матеріально-технічного забезпечення і управління виробництвом. Система «точно в строк» — це сучасна концепція у виробництві, забезпеченні і дистриб’юції, котра заснована на синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів і готової продукції у необхідній кількості, в той час, коли ланки логістики їх потребують, з метою мінімізації витрат, пов’язаних зі збереженням запасів.
Концепція логістичної системи «точно в строк» характеризується:
-скороченими логістичними циклами;
-мінімальними запасами матеріалів незавершеного виробництва, готової продукції;
-координуванням усіх виробничих процесів;
-стійкими зв’язаними з постачальниками матеріальними ресурсами;
-наявністю надійного транспортного обслуговування;
-високим рівнем сервісу;
-ефективною інформаційною підтримкою.
*В останні роки фірми західних країн при організації виробництва використовують логістичну концепцію «Lenproduction», що в перекладі означає «худе виробництво». Ця концепція заснована на концепції «точно в строк», а також на зразок систем «Канбан» і «МРП». Сутність цієї концепції полягає у поєднанні таких компонентів:
-висока якість;-незначні розміри виробничих партій;-низькі рівні запасів;-підготовка висококваліфікованих кадрів;
-використання гнучкого обладнання.
При використанні цієї концепції, виробництво потребує значно менше ресурсів, ніж масове виробництво, а також зменшується рівень запасів, час на виробництво одиниці продукції, зменшуються втрати від браку.
Основними цілями «Lean»-виробництва в логістиці є:
-підвищені стандарти якості продукції;-низькі виробничі витрати;-швидке реагування на зміни споживчого попиту;-скорочений час переналадки обладнання.
*У США та інших розвинутих країнах з 80-х років використовується нова логістична система ОВТ (Optimized Production Technology) — оптимізована виробнича технологія. У цій системі, розробленій ізраїльськими та американськими вченими, на якісно новій основі набули подальшого розвитку ідеї, закладені у поширених логістичних системах «Канбан» та МРП. Основним принципом системи ОВТ є виявлення «вузьких» місць на виробництві або, за термінологією її творців, — критичних ресурсів. Як критичні ресурси можуть виступати, наприклад, запаси сировини та матеріалів, машини і устаткування, технологічні процеси, персонал. Від ефективності використання критичних ресурсів залежать темпи розвитку виробничої системи, тоді як підвищення ефективності використання решти ресурсів, що дістали назву некритичних, практично не позначається на розвитку системи
Досвід фірм, які впровадили у виробництво систему ОВТ, свідчить, що вона дає змогу при незмінних основних фондах з>ити випуск продукції на 10 %, зменшивши виробничий запас на 20 %.

43. Логістичні системи, що діють в сфері розподілення
Логістична система — це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
Вона включає матеріальні засоби, що забезпечують рух товарів по логістичному ланцюгу (склади, вантажно-розвантажувальні механізми, транспортні засоби), виробничі запаси та засоби управління усіма ланками ланцюга.
Логістична система є адаптивною системою зі зворотним зв'язком, яка виконує певні логістичні функції та операції
Як правило, вона складається з кількох підсистем і має розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем. В якості логістичної системи можна розглядати виробниче підприємство, територіально-виробничий комплекс, торговельне підприємство.
Ціль логістичної системи — доставка у задане місце потрібної кількості та асортименту макси-мально підготовлених для виробничого чи особистого споживання товарів та виробів при мінімальних витратах.
Логістична система — це єдиний план, який підпорядковує інтереси підрозділів підприємства цілям логістики.
*Система управління та планування розподілу продукції ДРП (distribution requirement planning — планування розподілу), що дає змогу не тільки враховувати кон’юнктуру ринку, а й активно впливати на неї. Ця система забезпечує стійкі зв’язки між постачанням, виробництвом та збутом продукції, використовуючи елементи МРП.
Система ДРП є базою планування логістичних та маркетингових функцій, їх узгодження. Вона дає змогу з тим чи іншим ступенем вірогідності прогнозувати ринкову кон’юнктуру, оптимізувати логістичні витрати за рахунок скорочення транспортних витрат та витрат на товарорух. ДРП також дає змогу планувати поставки та запаси на різних рівнях ланцюжка розподілу (центральний — периферійні склади). Система ДРП сприяє здійсненню інформаційного забезпечення різних рівнів ланцюжка розподілу з питань ринкової кон’юнктури. Важливою функцією системи ДРП є планування транспортних перевезень.
У системі обробляються заяви на транспортне обслуговування, коригуються графіки перевезень.
Система ДРП дає змогу вирішувати комплекс завдань:
-планування і координації логістичних та маркетингових функцій;-прогнозування кон’юнктури ринку;-планування розміру і місця постачань;-оптимізація логістичних витрат збереження;-скорочення часу постачань готової продукції.
Використовуючи систему ДРП, фірми мають можливість зменшувати витрати, пов’язані зі збереженням, транспортуванням, переробкою вантажів.
*Останніми роками у США та в Західній Європі поширена версія системи «планування розподілу продукції» — система ДРП-2, котру називають другим поколінням систем. В цій системі використовують > сучасні моделі та алгоритми прогнозування попиту, потреб у готовій продукції, чим забезпечується управління запасами для середньострокових та довгострокових прогнозів попиту на готову продукцію. У ній вирішуються комплексні питання управління виробничою програмою, виробничими потужностями, персоналом, якістю перевізного процесу та логістичного сервісу.

44. Загальна характеристика системи планування потреби в матеріалах (МРП)
Система МРП— планування потреби в матеріалах — належить до систем «штовхаючого» типу.
Осн. завдання – чітке, точне планування потреби в матеріалах. В ній складають перелік матеріалів, необхідних для виробництва визначеної кількості готової продукції, відповідно до прогнозу ринкової кон'юнктури, після чого формують замовлення постачальники.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП