ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Логістика, перевезення

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Логістика, перевезення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Може охоплювати процеси, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, наданням різних видів послуг.
Якщо в рамках логістич-ної системи інтегруються функції постачання виробництва, збуту, розподілу і транспортування, споживання і ринку, тоді вона називається макрологістичною.
мікрологістика - вивчає локальні проблеми управління матеріальним та інформаційним потоками на внутрішньозаводському рівні.
Охоплює міжгалузеві процеси, тобто логістичні процеси між різноманітними фірмами, транспортом, посередниками у сфері складування та зберігання. Це внутрішньовиробнича логістика, пов'язана з нормальним функціонуванням конкретної фірми.
Виділяють три види мікрологістики:
1) пов'язана із заготівлею чи закупівлею товарів (заготівельна логістика); 2) виробнича;
3) що спеціалізується на реалізації продукції (розподільча). Для всіх цих видів мікрологістики обов'язковою є наявність ло-гістичного інформаційного потоку (надходження даних про матеріальний потік, їх передача, обробка та систематизація з наступною видачею готової інформації). сферами мікрологістики є:
виробництво: планування виробничих завдань з детальним розподілом випуску виробів, контроль за якістю праці, розміщення плану випуску виробів по виробничих ділянках підприємства; переробка вантажів, що транспортуються, управління запа-сами, переміщення, зв'язок, організація інформаційних потоків, пакування виробів, їх зберігання, складування, вантажно-розвантажувальні операції та комплектація партії вантажів;
маркетинг: матеріальне заохочення, фінанси та розрахунки, вивчення ринку, організація служби постачання;
споживання: проектування замовлень на постачання продукції, складування запасів, постачання споживачів, фінансування замовлень.

11. Характеристика мікрологістики
мікрологістика - вивчає локальні проблеми управління матеріальним та інформаційним потоками на внутрішньозаводському рівні.
Охоплює міжгалузеві процеси, тобто логістичні процеси між різноманітними фірмами, транспортом, посередниками у сфері складування та зберігання. Це внутріш-ньовиробнича логістика, пов'язана з нормальним функціонуванням конкретної фірми.
Виділяють три види мікрологістики:
1)пов'язана із заготівлею чи закупівлею товарів (заготівельна логістика); 2) виробнича;
3) що спеціаліз. на реалізації продукції (розподільча). Для всіх цих видів мікрологістики обов'язковою є наявність ло-гістичного інформаційного потоку (надходження даних про матеріальний потік, їх передача, обробка та систематизація з на-ступною видачею готової інформації). сферами мікрологістики є:виробництво: планування виробничих завдань з детальним розподілом випуску виробів, контроль за якістю праці, розміщення плану випуску виробів по виробничих ділянках підприємства;
переробка вантажів, що транспортуються, управління запасами, переміщення, зв'язок, організація інформ. потоків, пакування виробів, їх зберігання, складування, вантажно-розвантажувальні операції та комплектація партії вантажів;
маркетинг: матеріальне заохочення, фінанси та розрахунки, вивчення ринку, організація служби постачання;
споживання: проектування замовлень на постачання продукції, складування запасів, постачання споживачів, фінансування замовлень.

13.Функції логістики
Логістична функція - це укрупнена група логистических операцій, спрямованих на реалізацію цілей логистической системи. Кожна з функцій логістики надає собою однорідну (с очки зору мети) сукупність дій. 1 Оперативні ф-ции зв'язані з непосредст-ым управл-ем движ-ем матер-их цінностей у сфері постачання, пр-ва і распред-я (управл-і движ-ем сировини і мат-ов, отдел-их чи частин запасів ГП) 2.Ф-ций координації вкл: выявл-иі й аналіз потреб у матер-х ресурсах различ-х фаз пр-ва; аналіз р-ков, на к-х діє предп-і, і прогнозир -ие розвитку потенциал-х р-ков; обробка даних, касающ-ся замовлень і потреб клієнтури. Перечисл-і ф-ции лог-ки заключ у координації попиту і предлож-я товару. Виробництво: планування виробничих завдань з детальним розподілом випуску виробів, контроль за якістю праці, розміщення плану випуску виробів по виробничих ділянках підпри-ємства; переробка вантажів, що транспортуються, управління запасами, переміщення, зв'язок, організація інформаційних потоків, пакування виробів, їх зберігання, складування, вантажно-розвантажувальні операції та комплектація партії вантажів; маркетинг: матеріальне заохочення, фінанси та розрахунки, вивчення ринку, організація служби постачання;
споживання: проектування замовлень на постачання продукції, складування запасів, постачання споживачів, фінансування замовлень.
Відповідно до сучасн завд-ня логістики виокремлюють 2 види ф-й: оператив та координац.
Оперативний хар-тер ф-й пов'язан з управлінням рухом матер ресурсів у сфері забезпеч, вироб-ва та розподілу. Вони не дуже відрізняються від ф-й традиц матеріально-технічного забезпеч. Логістична ф-я – укрупнена група логістичних операцій, націлених на реалізац осн завдань логістичної сис-ми.
Ф-я матер-техн забезп належить до управл рухом сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих або запасів готової продукції від постачальників або пункту їх придбання до виробничих під-в і різних видів складів (посередницьких, оптових, торговельних).
Виробнича функція логістики пов’язана з управлінням запасами, яке дає змогу контролювати проходження напівфабрикатів, сировини, матеріалів і комплектуючих через усі стадії виробничого процесу, а також переміщення готової продукції на оптові склади та роздрібні ринки збуту.
Функції управління розподілом охоплюють оперативну організацію потоків кінцевої продукції від виробника до споживача. До функцій логістичної координації належить вияв та аналіз потреб у матер ресурсах на різних фазах і ділянках вир-цтва. Здійснюється аналіз ринків, на яких діє під-ство, а також прогнозується дія ін джерел цих ринків. Приділяється увага обробленню даних, пов’язаних із замовленням та потребами клієнтів.
Перелічені функції логістики слугують координації попиту та пропозиції, тобто в цьому разі логістика та маркетинг взаємопов’язані. З огляду на це, логістика займається реалізацією попиту, який формує маркетинг. Вона ніби поєднує дві сфери: попит, що пропонується ринком, і пропозицію, що надається фірмами.
Координаційними функціями логістики виділяється ще один напрям – оперативне планування, яке пов’язане з необхідністю скоротити запаси, не знижуючи ефективності виробничої та збутової діяльності. Фірм. Сутність такого планування полягає в тому, що на основі прогнозів попиту, який коригується згодом за отримання реальних замовлень, розробляються графіка перевезень і загальний порядок управління запасами готової продукції, що й визначає планування виробництва, розробку потреби в сировині та матеріалах для нормальної виробничої діяльності. З концептуальних позицій можна виокремити деякі функції логістики. Системоутворююча функція. Логістика – це система ефективних технологій забезпечення процесу управління ресурсами. У вузькому сенсі вона утворює систему управліня товарорухом.
Інтегруюча функція логістики забезпечує синхронізацію процесів збуту, зберігання та доставки продукції з орієнтуванням на ринок засобів виробництва та надання посередницьких послуг споживачам. Завдяки їй узгоджуються інтереси логістичних посередників у логістичних системах.
Функція регулювання передбачає логістичне управління матеріальними та супутними потоками й спрямована на економію всіх видів ресурсів, скорочення витрат праці в різних галузях економіки. Управляючий вплив логістики полягає в підпорядкуванні поведінки частин логістичної системи інтересам системи загалом. Що вищий ресурсний потенціал якої-небудь підсистеми, то >е вона у своїй діяльності має орієнтуватися на стратегію логістичної системи, інакше підвищення підсистемою наперед визначеного рівня автономності може призвести до руйнування самої системи.
Функція, пов’язана зі збутовим результатом діяльності. Логістична діяльність спрямована на постачання продукції в необхідній кількості, у визначений час і конкретне місце, відповідної якості за мінімальних витрат. Логістика охоплює всі етапи взаємодії, тобто є алгоритмом перетворення ресурсів у постачання готової продукції відповідно до існуючого попиту.
На рівні мікро логістики логістичні функції залежать від сфери дій, а також галузі виробництва, масштабів діяльності, матеріаломісткості та номенклатури товарів, що виробляються і пов’язані з процесами планування, організації, контролю аналізу та ін операціями. Це можуть бути функції з планування, організації, управління матеріально-технічним забезпеченням, з формування господарських зв’язків з поставок товарів або надання послуг, їх розвитку, коригування та раціоналізації, а також планування, організації та управління складським господарством, транспортом, матеріальними та інформаційними потоками в процесі виробництва та запасами готової продукції.

12. Основна задача логістики
Основне завдання логістики — досягнення фірмою най>ого прибутку.
Зде>ого логістика розглядається крізь призму досягнення стратегічних цілей фірми та оптимізації її основних оперативних процесів, наприклад, транспортування і зберігання вантажів. У зв'язку з цим завдання логістики можна розподілити на три групи: 1. Глобальні.2. Загальні.3. Локальні.
Головним глобальним завданням логістики є зростання прибутку фірм за рахунок досягнення з найменшими витратами максимальної пристосованості фірм до мінливої ринкової ситуації, підвищення на ринку своєї частки та одержання переваг перед конкурентами. Одне із загальних завдань логістики полягає також у створенні інтегрованої ефективної системи регулювання й контролю за матеріальними та інформаційними потоками, які забезпечували б високу якість постачання продукції. З цим завданням тісно пов'язані такі проблеми, як забезп. взаємної відповідальності матеріал. та інформаційних потоків, контролювання матеріального потоку та передача Даних до єдиного центру, визначення стратегії і технології фізичн. переміщення товарів, розробка способів управління операціями руху товарів.
До загальних завдань логістики відносять:
1. Створення інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків.
2. Контроль за рухом матеріальних потоків.
3. Визначення стратегії та технології фізичного переміщення товарів.
4. Розробка засобів управління руху товарів.
5. Прогнозування обсягів виробництва перевезень, складування. 6. Вияв безбалансовості між потребами і можливостями закупівлі і виробництва.
7. Прогнозування попиту на товари, що виробляються чи переміщуються в рамках логістичної системи.
8. Розподіл транспортних засобів.
9. Організація передпродажного і післяпродажного обслуговування споживачів.
Прикладом локального завдання логістики є оптимізація виробничих запасів та максимальне скорочення часу зберігання та транспортування вантажів. Відсутність тісного зв'язку концепції логістики з активною ринковою стратегією часто призводить до того, що сама по собі закупівля сировини, напівфабрикатів, комплектуючих стає мотивом для випуску тієї чи іншої продукції без належного попиту на неї.

14. Цілі логістики в сфері матеріально-технічного забезпечення
Цілями сучасної логістики є:
- своєчасне постачання відповідної кількості, якості та асортименту усіх матеріалів до місця їх споживання; - зміна запасів матеріалів відповідно до інформації про наявність можливості їх швидкого придбання;
узгодження політики продажу товарів з політикою їх виробництва;
- зниження розміру партії постачань та обробки до одиниці; - виконання всіх замовлень з найвищою якістю та у стислі терміни. Сукупність цілей, які переслідуються, є ідеалом, прагнення досягти якого є стратегічною метою.
Цілями Л в сфері матеріально-технічного забезпечення є: забезпечити поставку матеріалів та сировини, необхідного асортименту, якості та кількості у визначений термін та місце.
Надходження всіх матеріалів у відповідних кількостях, якості й асортименті до місця споживання.
Однією з найважливіших задач матеріально-технічного постачання є визначення оптимальної потреби в засобах, тобто підтримка товарно-матеріальних запасів на такому рівні, який дозволяє при мінімумі витрат забезпечити безперебійне виконання виробничої програми.
Базовими завданнями є:
1. Встановлення оптимальних термінів заготівлі сировини комплектуючих виробів.
2. Забезп.точного співвідношення між кількістю поставок готової продукції та потребами в них.
3. Дотримання вимог виробництва до якості сировини та комплектуючих.

15. Цілі логістики в сфері матеріальних запасів
Зміни запасів матеріалів у відповідь на інформацію про можливості їх швидкого придбання;
Раціональне здійснення логістичного процесу на складі є запорукою його рентабельності. Тому при організації логістичного процесу передбачається досягнення:
1) раціонал. планування складу при визначенні робочих зон, що сприяє зниженню витрат та удосконаленню процесу переробки вантажу;
2) ефективного використання простору при розстановці обладнання, що дає змогу підвищити потужність складу;
3) використ. універсального обладнання, яке виконує різноманітні складські операції, що призводить до істотного скорочення парку піднімально-транспортних машин;
4) мінімізації маршрутів внутрішньоскладського перевезення з метою скорочення експлуатаційних витрат і зростання пропускної спроможності складу;
5) здійснення уніфікації партій відвантажень та використання централізованої доставки, що уможливлює істотне скорочення транспортних витрат;
максимального використання можливостей інформаційної системи, що значним чином скорочує час та витрати, пов'язані з документооборотом та обміном інформації
Цілями Л в сфері матеріальних запасів є: щоб відмовитись від запасів на можливість їх швидкого отримання.

16. Цілі логістики в сфері виробництва
Зміна політики продажу вироблюваних товарів на політику виробництва товарів, що продаються;
Логістика дозволяє оптимізувати складні виробничі процеси. Для того, щоб в ринкових умовах під-ство було життєспроможним та могло отримати конкурентні переваги, необхідна безперервна організац- техн. перебудова існуючого виробничого проекта з метою наближення його до оптимального, що відповідає досягнутим рівням знань, нової техніки, орг-цій і управлінням вир-вом. Тобто виробничий проект повинен бути гнучким та адаптивним до умов ринку. З цією метою використовуються виробничі логістичні системи.
Виходячи з поняття система можна відокремити 3 частини: 1)функціональну, 2)елементну, 3)організаційну. У функціональній частині можна виділити головну ціль та цілі 3-х рівнів. Головна ціль полягає в забезпеченні постачання прод-ції споживача у відповідності з договорами. Ціль 1-го рівня – це мінімізація витрат на вир-во та забезпечення руху предметів праці з метою повного завантаження робочих місць. Ціль 2-го рівня полягає у підвищенні організованості процесів вир-ва за рахунок процесів безперервності, ритмічності та надійності. Ціль 3-го рівня полягає у забезпнченні працьоспроможності виробничої сис-ми у заданих діапазонах якісних та кількісних показників.
Цілями сучасної логістики є: - своєчасне постачання відповідної кількості, якості та асортименту усіх матеріалів до місця їх споживання; - зміна запасів матеріалів відповідно до інформації про наявність можливості їх швидкого придбання;
узгодження політики продажу товарів з політикою їх виробництва; - зниження розміру партії постачань та обробки до одиниці; - виконання всіх замовлень з найвищою якістю та у стислі терміни. Сукупність цілей, які переслідуються, є ідеалом, прагнення досягти якого є стратегічною метою.
Цілями Л в сфері виробництва є: не продаж вироблених товарів, а виробництво купуємих товарів.

17. Цілі логістики в сфері транспортного обслуговування
*Зменшення оптимального розміру партії постачання та обробки до одиниці;
*Якісне виконання усіх замовлень у мінімальні строки.
Основним завданням транспортної логістики, як і логістики промислових підприємств, є з>ення прибутку транспортних організацій. Цього можливо досягти за рахунок транспортного обслуговування споживачів за їх замовленнями, в яких містяться умови поставок. Все це дає змогу отримати конкурентні переваги на ринку і зменшити витрати.
У сфері товарообороту логістика містить і розглядає різні стадії і операції транспортування як єдине ціле. Комплексний підхід до системи логістики транспорту здійснюється задля ритмічного, якісного забезпечення споживачів товарами, замовників – послугами зі скороченнями витрат як споживачів, замовників, так і взаємодіючих з ними інших суб`єктів ринків товарів і послуг. Одним із завдань транспортної логістики є уникнення нераціональних перевезень. Витрати на ці перевезення для транспортних організацій відображаються в їх загальних витратах на перевезення вантажів, для відправників та отримувачів у вартості перевезень за тарифами. Важливе значення для оптимізації транспортної логістики має координування процесів закупівлі, виробництва, розподілу і розробка єдиного виробничо-транспортного-складського технологічного процесу.
Цілями Л в сфері транс обслуговування є: здійснювати поставки у встановлений часовий проміжок, у відповідне місце за мінімізації витрат на транспортування та транс обслуговування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП