ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Логістика, перевезення

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Логістика, перевезення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51.Взаємозв’язок системи МРП та “Канбан”
Сис-ма Канбан працює не тільки в Японії. В Європі вона працює разом з сис-мою МРП, тобто на рівні визначення потреби в сировині та мат, а також орг-ції МТЗ працює сис-ма МРП, а вир процес діє на основі сис-ми Канбан.
Залежно від конкретних умов можливе спільне функціонування систем «Канбан» та МРП.
Після складання зведеного плану потреб у матеріалах систему «Канбан» можна використовувати як інструмент управління виробництвом у межах кожного планового періоду.
Подібну «зведену» систему («Сінхро МРП») застосовує компанія «Ямаха Моторе» (Японія). При організації виробництва, пристосованого до змінного попиту за місяць, системи МРП та «Канбан» слугують засобами забезпечення виробництва «точно в строк».
Велике значення для планування потреби в матеріалах має концепція часового циклу (інтервалу).
Часовий цикл — це період часу, протягом якого має бути вироблена визначена кількість виробів. У реалізації системи «Канбан» таким часовим циклом є доба. Та оскільки доба — невеликий період часу, то в системі МРП, як правило, за часовий цикл приймається тиждень.
Далі в цій системі неминуче виникає проблема синхронізації фаз виробництва, що потребує складання міжцик-лічного графіка виробництва всіх виробів для визначення виду продукції.
При цьому використовують дані про час вико-нання замовлень виробництвом.
Для системи «Канбан» синхронізація виробничих фаз не має такого великого значення, як для системи МРП, тому що грунтується на вирівнюваному виробництві. Проте часто доводиться враховувати цикл поставок при визначенні кількості карток «Канбан» залежно від часу виконання замовлення.
При організації виробництва, орієнтованого на швидке виконання замовлень на невеликі партії продукції, вирівнювання виробництва досягають з великими труднощами.
Тоді зручніше використовувати систему МРП, оскільки, щоб вирівняти виробництво, необхідно щодоби планувати виготовлення певного об'єму продукції.
Система «Канбан» передбачає, щоб до фактичного початку виробничого процесу до всіх дільниць був доведений загальний виробничий план.
У системі МРП такий план називається агре-гованим (зведеним). Він є важливим для системи, оскільки становить ту ціль, на досягнення якої орієнтована вся система.
В «Канбан» зведений план не регламентує суворі завдання виробництва, а визначає лише загальну схему проведення загальноза-водського розрахунку потреби в матеріалах та персоналі на кожній виробничій дільниці.
Тому при плануванні потреби в матеріалах в кінці кожного планового виробничого періоду (чи часового циклу) треба порівняти планові об'єми випуску з фактичними.
Якщо при цьому будуть виявлені розбіжності, то вживають заходів щодо виправлення ситуації, що склалася.
Оскільки часовим циклом є тиждень, зведений план коригують щотижня.
За системи «Канбан» немає потреби в кінці кожного часового циклу порівнювати запланований випуск з фактичним, оскільки план постійно коригується автоматично в процесі виробництва. Якщо потрібно переглянути добовий план виробництва.

53. Якими машинними програмами забезпечена система ДРП – див. 48 про ДРП
ДРП (distribution requirement planning — планування розподілу) дає змогу не тільки враховувати кон’юнктуру ринку, а й активно впливати на неї. Ця система забезпечує стійкі зв’язки між постачанням, виробництвом та збутом продукції, використовуючи елементи МРП. Система ДРП є базою планування логістичних та маркетингових функцій, їх узгодження. Вона дає змогу з тим чи іншим ступенем вірогідності прогнозувати ринкову кон’юнктуру, оптимізувати логістичні витрати за рахунок скорочення транспортних витрат та витрат на товарорух. ДРП також дає змогу планувати поставки та запаси на різних рівнях ланцюжка розподілу (центральний — периферійні склади). Система ДРП сприяє здійсненню інформаційного забезпечення різних рівнів ланцюжка розподілу з питань ринкової кон’юнктури. Важливою функцією системи ДРП є планування транспортних перевезень.
Машинні програми використовуються для плану поставки , плану перевезень,та оптової норми товарних запасів

54. Охарактеризуйте карту відбору системи “Канбан”
Склад стелаж № Шифр вибору Попередня ланка
Номер виробу Кування В-2 наступна ланка
Найменування Ведуче
виробу зубчасте
колесо
Модель автомобілю
Місткість тари Тип тари Номер випуску Механічна обробка

За допомогою картки відбору попередня виробнича ланка інформується про те, скільки і яких виробів було відправлено споживачеві фактично. Карта відбору складається з таких основних елементів: склад-стелаж №; код виробу; номер виробу; найменування виробу; модель виробу; кількість виробу; попередня і наступна ланка, через які пройшов і повинен пройти виріб.

55. Охарактеризуйте карту замовлень системи “Канбан”
Картка замовлення визначає, скільки і яких деталей треба виготовити з урахуванням найближчої зміни програми виробництва.
Склад стелаж № Шифр вибору Ланки механічної обробки
Номер виробу
Найменування Логістичний
виробу вал
Модель автомобілю
Основні елементи картки замовлень: склад-стелаж №; код виробу; номер виробу; найменування виробу; кількість деталей, які необхідно виготовити. Картка замовлення визначає, скільки і яких деталей необхідно виготовити з урахуванням найближчої програми виробництва.

56. Переваги системи МРП
Ця система майже непотопляєма, бо немає збоїв у вир-ві та простоїв.
Система МРП— планування потреби в матеріалах — належить до систем «штовхаючого» типу.
Осн завдання – чітке, точне планування потреби в матеріалах.
В ній складають перелік матеріалів, не-обхідних для виробництва визначеної кількості готової продукції, відповідно до прогнозу ринкової кон'юнктури, після чого формують замовлення постачальники.
Теоретично в системі «штовхаючого» типу обов'язковим є формування поточних та страхових запасів, кількість яких значно перевищує кількість відповідних запасів при роботі за «тягнучою» системою. Однак в умовах багатономенклатурного виробництва формування таких запасів виправдане.
Переваги системи МРП: кожна одиниця матеріалу або комплектуючих виробів, необхідних для виробництва, має в потрібний час і в потрібній кількості основні елементи системи МРП, які складаються з інформації, програмної реалізації алгоритмічної основи МРП та компонентів, що представляють результат функціонування програмної реалізації МРП; в системі МРП здійснюється управління запасами, розрахунок потреб у сировині та матеріалах, формування замовлень на закупівлю та інше.

57. Переваги системи МРП-2
Ця система майже непотопляєма, бо немає збоїв у вир-ві та простоїв.
У 80-ті роки в США та інших країнах дістала великого поширення система МРП-2, яку деякі американські фахівці вважають другим поколінням системи МРП.
Покоління цієї системи різняться не за рівнем розвитку технології, як, наприклад, покоління обчислювальної техніки, а за гнучкістю управління та. номенклатурою функцій.
Так, система МРП-2 виконує функції МРП (визначення потреби в матеріалах), а також функції управління технологічними процесами
Визначення потреби в матеріалах пов'язане з прогнозуванням, управлінням запасами, закупівлями.
Переваги системи МРП-2:
- є ефективним інструментом внутрішньофірмового планування, котре дозволяє втілити у практику логістичну концепцію інтеграції функціональних сфер бізнесу при управлінні матеріальним потоком.
- > повне задоволення споживчого попиту, що досягається шляхом скорочення тривалості виробничих циклів, зменшення запасів, ефективнішої організації постачань, > швидкої реакції на зміни попиту.
- забезпечує >у гнучкість планування і сприяє зменшенню логістичних витрат на управління запасами.
- передбачає розв’язання ряду завдань, зокрема таких, як прогнозування, управління запасами, управління закупівлями. При розв’язанні завдань прогнозування прогнозуються потреби у сировині та матеріалах за пріоритетними та непріоритетними замовленнями, аналіз можливих строків виконання замовлень та рівнів страхових запасів з урахуванням витрат на їх утримання і якості обслуговування замовників. При вирішенні завдань управління запасами здійснюється обробка та коригування усієї інформації про надходження, рух й витрачання сировини та матеріалів, а також про зберігання, вибір індивідуальних стратегій поповнення та контролювання рівня запасів у розрізі кожної позиції номенклатури сировини та матеріалів, контролювання швидкості й обіговості запасів, видача інформації про наближення запасів до критичного рівня, про наявність понаднормативних запасів. Для розв’язання завдань, пов’язаних з управлінням закупівлями, використовується файл замовлень, в який вводиться інформація про замовлення та їх виконання.

58. Відмінність системи МРП-2 від системи МРП
Система МРП-2 – друге покоління системи МРП, що не обмежується завданням управління матеріально - технічним забезпеченням. Системи відрізняються один від одного не лише своїм технологічним рівнем, а й гнучкістю управління та номенклатурою. Система МРП 2 включає функції МРП ( визнання потреби у матеріалах), а також функції управління технологічними процесами
Гол відмінністю МРП2 від системи МРП є те, що в першій почали прогнозувати потреби в сировині за пріоритетними та непріоритетними замовленнями.
Система МРП-2 включає функції МРП (визначення потреби у матеріалах), а також функції управління технологічними процесами. Передбачає розв’язання ряду завдань, зокрема таких, як прогнозування, управління запасами, управління закупівлями. Система МРП-2 є ефективним інструментом внутрішньофірмового планування, котре дозволяє втілити у практику логістичну концепцію інтеграції функціональних сфер бізнесу при управлінні матеріальним потоком. Дозволяє враховувати > повне задоволення споживчого попиту, що досягається шляхом скорочення тривалості виробничих циклів, зменшення запасів, ефективнішої організації постачань, > швидкої реакції на зміни попиту. Система МРП-2 забезпечує >у гнучкість планування і сприяє зменшенню логістичних витрат на управління запасами.
Система МРП є складовою системи МРП-2.

59. Переваги системи “Канбан”
Переваги системи “Канбан” особливо помітні при порівнянні організації виробництва в автомобільній промисловості Японії та інших країн. Японська концепція грунтується на практично повній відмові від страхових запасів. >е того, менеджери навмисне дають робітникам змогу повністю випробувати на собі наслідки простоїв.
Переваги:- най> висока адаптованість до вимог ринку- організація ритмічної роботи усіх підрозділів підприємств (як власного так і контрагента)
- відсутність страх запасів та незаверш вир-ва
Основні переваги системи Канбан:
- короткий виробничий цикл, висока оборотність активів, в тому числі запасів;
- відсутні або надзвичайно низькі витрати на зберігання виробничих, товарних запасів;
- висока якість продукції на всіх стадіях виробничого процесу.
Переваги системи «Канбан» особливо помітні при порівнянні організації виробництва в автомобільній промисловості Японії та інших країн. Запаси комплектуючих деталей та матеріалів у ряді американських фірм в розрахунку на кожний легковий автомобіль, що виготовлявся у 1987 р., перевищили 500 дол., тоді як у >ості японських вони становили менше 200 дол., у тому числі на «Тойоті» всього лише 77 дол.

60. Недоліки системи “Канбан”
Японська концепція грунтується на практично повній відмові від страхових запасів. >е того, менеджери навмисне дають робітникам змогу повністю випробувати на собі наслідки простоїв.
Недоліки: зрив поставок комплектуючих на будь-яких етапах вир-ва призведе до зупинки всього вир-ва (межа надійності відхилення + - 10 %)
Згідно із системою «Канбан» на відміну від традиційного підходу виробник не має завершеного плану та графіка, він жорстко пов’язаний не загальним планом, а конкретним замовленням цеху (споживача) й оптимізує свою роботу не загалом, а в межах цього замовлення.
Основні недоліки системи Канбан:
- складність забезпечення високої узгодженості між стадіями виробництва продукції;
- значний ризик зриву виробництва і реалізації продукції.

61. Недоліки системи МРП
Недолік системи в тому, що необхідні матеріали ніби «виштовхуються» працівниками попередніх етапів виробничого процесу до наступних стадій виробництва у необхідній кількості, в потрібний час, в потрібне місце незалежно від того, потрібні вони там у такій кількості чи ні в конкретний час.
Проте, не зважаючи на цей недолік, як показує досвід, використання МРП дає змогу зменшити запаси, прискорити їх обертання, скоротити кількість випадків порушення строків поставок.
Недоліком системи є те, що необхідні матеріали «виштовхуються» працівниками на попередніх етапах виробничого процесу і надходять до наступних стадій у необхідній кількості, у потрібний час, у потрібне місце незалежно від того, чи потрібні вони там у такій кількості чи ні у цей конкретний момент. Проте, як свідчить досвід, незважаючи на цей недолік, використання системи МРП не знижує рівня запасів, не прискорює їх обіговість, не скорочує кількості порушень строків поставок.

62. При використанні яких логістичних систем відсутні страхові запаси сировини
При використанні логістичної системи Канбан
Страхові запаси відсутні при використанні такої логістичної системи як «Канбан».
З початку 70-х років у Японії, а потім і в інших країнах набула поширення система «Канбан», що є механізмом організації безперервного виробничого потоку, здатного до гнучкої перебудови, який функціонує практично за умов відсутності страхових запасів. Система «Канбан» базується на практично повній відмові від страхових запасів. Система «Канбан» побудована за «тягнучим» принципом. Ритм праці, обсяг та номенклатуру деталей, що перебувають у виробництві, визначає не заготівельна ланка, а випускні лінії кінцевої збірки. «Вхід» та «вихід» у системі немов міняються місцями. Якщо в традиційній системі на «виході» одержується тільки те, що надійшло на «вході», то у системі «Канбан» до виробництва «входить» тільки те, що потрібно на «виході». Використовуючи «Канбан», з ліній кінцевої збірки по всьому технологічному ланцюжку передаються вимоги на «вхід». Як правило, застосовуються два види карток «Канбан»: картка замовлення і картка відбору. Спочатку всі інформують один одного про планове замовлення, а потім про фактичну операцію. Робота з логістичною системою зводить до мінімуму запаси товарно-матеріальних цінностей і фактично знижує незавершене виробництво.

63. В якій логістичній системі і для чого використовують термін критичні ресурси
В логістичній системі Оптимізації виробничих технологій (ОВТ). Критичними ресурсами можуть виступати запаси сировини та матеріалів, машини та устаткування, технологічні процеси та персонал. Від ефективності використання критичних ресурсів залежать темпи розвитку виробничої системи, тоді як підвищення ефективності використання решти ресурсів , що дістали назву некритичні ресурси, практично не позначається на розвитку системи.
У США та інших розвинутих країнах з 80-х років використовується нова логістична система ОВТ (Optimized Production Technology) — оптимізована виробнича технологія. У цій системі, розробленій ізраїльськими та американськими вченими, на якісно новій основі набули подальшого розвитку ідеї, закладені у поширених логістичних системах «Канбан» та МРП.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП