ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Логістика, перевезення

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Логістика, перевезення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

При розвязанні завдань прогнозування потреби у сировині та матеріалах за пріоритетними та непріоритетними замовленнями, аналіз можливостей та рівнів страхових запасів з урахуванням витрат на їх утримання і якості обслуговування замовників, ретроспективний аналіз господарчих ситуацій з метою обрання стратегії прогнозування за кожним видом си-ровини та матеріалів (експоненціальне вирівнювання — аналіз трендів ). При вирішенні завдань управління запасами здійснюється обробка та коригування усієї інформації про надходження, рух й витрачання сировини та матеріалів, а також про зберігання, вибір індивідуальних стратегій поповнення та контролювання рівня запасів у розрізі кожної позиції номенклатури сировини та матеріалів, контролювання швидкості й обіговості запасів, аналіз запасів за методом АВС, видача інформації про на-ближення запасів до критичного рівня, про наявність понаднормативних запасів. Для розв'язання завдань, пов'язаних з управлінням закупівлями, використовується файл замовлень, в який вводиться інформація про замовлення та їх виконання (порядковий номер та1 дата замовлення, код сировини та матеріалів, код постачальника, очікувана дата постачання, кількість, ціна). Кінцева інформація може видаватися з різною періодичністю (наприклад, щотижнево) у розрізі постачальника, замовника, виду сировини та матеріалів із зазначенням додаткових даних (договірної і фактичної дати поставки, замовленої і фактичної кількості поставки).
Система МРП-2 є ефективним інструментом внутрішньофір-мового планування, котре дозволяє втілити у практику логістич-ну концепцію інтеграції функціональних сфер бізнесу при управлінні матеріальним потоком.
Крім перелічених переваг, слід враховувати > повне задоволення споживчого попиту, що досягається шляхом скорочення тривалості виробничих циклів, зменшення запасів, ефек-тивнішої організації постачань, > швидкої реакції на зміни попиту. Система МРП-2 забезпечує >у гнучкість планування і сприяє зменшенню логістичних витрат на управління запасами.
117. Основі функції каналу розподілу з точки зору логістики
Канал розподілу – шлях по якому рухаються товари від виробників до споживачів. Завдяки йому усуваються тривалі розриви часу, місця та права власності, виокремлюючи товари та послуги від тих, хто бажав би скористатися ними.
Члени каналу розподілу виконують такі ф-ції :
1.дослідницька робота (збір інформації, необх.для план-ня та полегшення обміну)
2.стимулювання збуту –створення та поширення умовлюючих комунікацій про товар
3.встановл. контактів –налагодження та підтримка зв’язку з постійними покупцями.
4.пристосування товару –підпорядкування вимогам покупців. 5.проведення переговорів
6. орг-ція товароруху, трансп-ня та складування товару.7.фінансування –пошук та використання коштів для покриття витрат
8.прияняття ризику – покладання на себе відповідальності за функц-ня каналу.

118. На які питання повинна дати відповідь логістика
Фундамент логістики становлять чотири головних складових: економічні та технологічні основи, технічне та математичне забезпечення. Реалізація концепції логістики потребує відповіді на такі питання:*де і коли повинні бути вироблені матеріальні ресурси?
*де і коли вони повинні бути складовані?
*куди і коли вони повинні бути доставлені?
Зазначимо, що в даному випадку термін «ресурси» трактується у широкому розумінні цього слова — це матеріали, готові вироби, енергія та робоча сила. Комплексне використання названих вище чотирьох складових дає вичерпну відповідь на поставлені запитання.
На думку західних спеціалістів, логістика - це інтеграція процесу перевезень а виробничою сферою, що включає вантажно-розвантажувальні операції, зберігання та транспортування товарів, а також необхідні інформаційні процеси. Німецький професор Пфоль припускає, що логістика -це "процес планування, реалізації та контролю ефективних й економних з точки зору витрат переміщення та зберігання матеріалів, на-півфабрикатів і готової продукції, а також пов’язаної з ними інформації про постачання товарів від місця виробництва до місця спо-живання згідно з вимогами клієнтури". Санкт-Петербурзький вчений Плоткін Б.К. пропонує стисле, але досить влучне визначення: "Ло-гістика - це наукова дисципліна про управління потоками в системах". Така різноманітність визначень пов’язана з тим, що логістика як наукова дисципліна перебував у стадії формування і її базова термінологія ще не уніфікована. На наш погляд, логістика вирішує питання, що стосуються матеріальних та інформаційних потоків з товароруху /сировини, матеріалів, запасних частин/, тобто з поставок. Загал. для всіх фахівців з логістики в системний розгляд виробничих процесів та їх транспортно-складського забезпечення а урахуванням сфери товарообороту.
Головним загальним завданням логістики є досягнення а най-меншиик витратами максимальної пристосованості фірм до мінливої ринкової ситуації, підвищення на ринку своєї частки те одержання переваг перед конкурентами. Одне із загальних завдань логістики полягає також у створенні інтегрованої ефективної системи регулювання й контролі) за матеріальними те інформаційними потоками які забезпечували б високу якість постачання продукції. З цим завданням тісно пов’язані такі проблеми, як забезпечення взаємної відповідності матеріальних та інформаційних потоків, контролювання матеріального потоку та передавання даних до єдиного центру, визначення стратегії та технології фізичного переміщення товарів, розробка способів управління операціями руху товарів, встановлення фори стандартизації напівфабрикатів та лакування, визначення обсягів виробництва, транспортування і складування, розбіжностей між потребами та можливими закупівлями і виробництвом.

119. Початкова точка зовн. матеріально потоку.
Матеріальний потік — це чинник, який дав змогу інтегрувати всі елементи логістичної системи в чітко функціонуючий механізм. Під матеріальним потоком з огляду на принципи логістики розуміють поєднання і зв'язки всіх процесів та операцій з добування, обробки та переробки, складування, транспортування та розподілу вантажів у сфері матеріального виробництва, на промислових підприємствах, у цехах та на виробничих ділянках. Будь-який потік Реалізується на визначеному матеріальному носії, і з цієї точки зору усі потоки є матеріальними.
Матеріальні потоки поділяються на зовнішні та внутрішні.
Зовнішні матеріальні потоки реалізують потреби матеріально-технічного забезпечення виробництва чи іншої розумної діяльності людини. Початковою точкою зовнішнього мат.потоку є склад готової прод-ції підприємства – виробника, а кінцевою – склад вир.запасів підприємства- споживача.
Початковою точкою зовнішнього мат.потоку є склад готової прод-ції підприємства – виробника, а кінцевою – склад вир.запасів підприємства- споживача.

120. Охарактеризуйте виробничу функцію мікрологістики.
В сучасних умовах розрізняють два рівні логістики :
1) макрологістика (розглід глобальних проблем управ-ня мат.та інформац-ми процесами) .
2) мікрологістика (вивчає локальні проблеми управ-ня мат.та інформац-ми процесами на внутрі заводському рівні).
Мікрологістика – внутрівиробнича логістика- пов’яз.з нормаль ним функц-ям конкретної фірми.
Вироб.ф-ція мікрологістики полягає в наступному : план-ня вироб.завдань з детальним рокладом випуску виробів, розподіл плану випуску прод-ції за вироб.дільницями підпри-ва, контроль за якістю праці. Виробнича логістика розглядає раціональну структуру виробничого підприємства, різноманітних технічних засобів, склад обслуговуючого персоналу та його функції, організацію служби матеріально-технічного забезпечення та збуту готової продукції.
Основними завданнями внутрішньовиробничої логістики є:
-планування виробництва на основі прогнозів потреб готової продукції та замовлень споживачів;
-організація оперативного-колективного планування з детальним розкладом графіка виробництва;
-організація управління технологічними процесами виробництва; -контроль якості, дотримування стандартів якості продукції та сервісу;
-організація стратегічного та оперативного планування постачань; -налагодження процесів збереження та формування оперативних ресурсів у цехах;
-прогнозування, планування та нормування витрат матеріальних ресурсів у виробництві;
-організація роботи внутрішньовиробничого технологічного транспорту; -управління запасами на всіх рівнях внутрішньовиробничої складської системи та в технологічному процесі виробництва;
-встановлення норм незавершеного виробництва та контроль за їх виконанням;
-фізичний розподіл матеріальних ресурсів у внутрішньому виробництві; -інформаційне та технічне забезпечення процесів управління внутрішньовиробничими матеріальними потоками.
Принцип взаємодії елементів виробничої логістичної системи є визначальним при її побудові. Повною мірою потенційні можливості раціоналізації виробничих процесів у межах логістичної системи можуть бути використані тільки тоді коли вдається зєднати в інтегровану систему окремі її підсистеми. Йдеться про гнучкий виробничий модуль з підсистемами виготовлення та розподілу готової продукції, її складування та експедирування.

121. Охарактеризуйте функцію, пов’язану з переробкою вантажів у мікрологістиці.
В сучасних умовах розрізняють два рівні логістики :
1) макрологістика (розглід глобальних проблем управ-ня мат.та інформац-ми процесами) .
2) мікрологістика (вивчає локальні проблеми управ-ня мат.та інформац-ми процесами на внутрі заводському рівні).
Мікрологістика – внутрівиробнича логістика- пов’яз.з нормаль ним функц-ям конкретної фірми.
Мікрологістика, в свою чергу, поділяється на три види: логістика, пов'язана із заготівлею чи закупівлею товарів (заготівельна логістика); 2) виробнича логістика; 3) логістика, що спеціалізується на реалізації продукції (розподільча логістика). Таким чином, можна уявити сфери і функції мікрологістики. Вони полягають у наступному: вирооництво-планування виробничих завдань з детальним розкладом випуску виробів, розподіл плану випуску продукції за виробничими дільницями підприємства, контроль за якістю праці; маркетинг — вивчення ринку, організація. Також, ще є така основна функція мікро логістики, як переробка вантажів, що транспортуються, тобто це управ-ня запасами, переміщення, зв’язок, орг-ція інформ-них потоків, пакування виробів, їх зберігання, складування, вантажо-розвантажувальні операції та комплектація партії вантажів.

122. Охарактеризуйте маркетингову функцію мікрологістики
В сучасних умовах розрізняють два рівні логістики :
1) макрологістика (розглід глобальних проблем управ-ня мат.та інформац-ми процесами) .
2) мікрологістика (вивчає локальні проблеми управ-ня мат.та інформац-ми процесами на внутрі заводському рівні).
Мікрологістика – внутрівиробнича логістика- пов’яз.з нормаль ним функц-ям конкретної фірми Відповідно до поділу мікрологістики на три види (заготівельна, виробнича, розподільча), є різні сфери і функції мікрологістики, серед яких і маркетингова ф-ція – вивчення ринку, орг-ція служби постачання, фінансування та розрахунки, матеріальне заохочення.

123. Охарактеризуйте функцію пов”язану зі споживанням у логістиці
В сучасних умовах розрізняють два рівні логістики :
1) макрологістика (розглід глобальних проблем управ-ня мат.та інформац-ми процесами) .
2) мікрологістика (вивчає локальні проблеми управ-ня мат.та інформац-ми процесами на внутрі заводському рівні).
Мікрологістика – внутрівиробнича логістика- пов’яз.з нормаль ним функц-ям конкретної фірми. Відповідно до поділу мікрологістики на три види (заготівельна, виробнича, розподільча), є різні сфери і функції мікрологістики, серед яких і функція, пов’язана зі споживанням, яка полягає у проектуванні замовлень на постачання прод-ції, склад-ня запасів, постачання споживачів, фінан-ня замовлень.

124. Види забезпепуючих підсистем логістики
Логістична система – це адаптивна си-ма зі зворотнім зв’язком, яка виконує ф-ції логістики.
Логістична система – це організ-управл.механізм, який координує дії, пов’язані з переміщенням матер.потоку.
Вона складається з 2-х частин :
1.функціональна
2.забезпечуюча.
види забезпечуюсих підсистем : 1. Інформаційна
2. Кадрова 3. Правова, .
Інформаційна підсистема – являє собою збір даних необхідних для служб логістики на всіх рівнях організації та управління, їх передачу, обробку і систематизацію з наступною видачею готової інформації.
Правова підсистема - створює нормативну базу логістичної системи і будується на основі законів, підзаконних актів, а також внутрішніх нормативів підприємства, що регламентують порядок організації збутової діяльності.
Кадрова підсистема – це забезпечення логістичних служб підприємств кваліфікаційними персоналом, включаючи професійне навчання торговельного персоналу.

125. Види функціональних підсистем логістики
Загалом, одна з базових понять логистики є поняття логістичної системи. Логістична система – це адаптивна си-ма зі зворотнім зв’язком, яка виконує ф-ції логістики. Система логістики включає в себе матеріальні засоби, що забезпеч Рух товаров по логістичному ланцюжку, виробничі запаси та засоби управління всіма ланками ланцюжка. Логістична система – це організ-управл.механізм, який координує дії, пов’язані з переміщенням матер.потоку. Мета логістичної системи – доставка у задане місце необхідної кількості та асортименту товарів та виробів , максимально підготованих до виробничого чи особ истого споживання при заданому рівні витрат.
Вона складається з 2-х частин :
1.функціональна (закупівельна, виробнича, розподільча, логістична система)
2.забезпечуюча.
Функціональна – забезпечення сфери вир-ва, склад-ня, транвспотування, розподілу, а також матеріально-технічне забезпечення під-ва.
Логістичні функціональні системи класифікуються: 1.залежно від логістичного ланцюжка (прямі, гнучкі, ешелоновані) 2. залежно від сфери дії(в матеріально- технічному забезпеченні, виробництво, збут) 3. залежно від подання матеріалів до місця виробництва (штовхаючі, тягнучі).
З точки зору інформаційної системи, функціональна підсистема склад з сукупності завдань, згрупованих за принципом загальності мети.

126. Характеристика матеріального потоку з точки зору логістики
Матеріальний потік – це взаємозв’язки всіх процесів , пов’язаних з добуванням, обробкою,розподілом, транспортуванням вантажів в сфері матер.вир-ва на під-ві та вироб.місцях.
Матеріальний потік є фактором, який дозволяє інтегрувати всі елементи логістики в чітко діючий механізм.
Будь-який потік реаліз-ся на певному матер.носії, тому всі потокиє матеріальними.
З точки зору логістики матеріальні ресурси у специфікованій номенкл-рі утворюють простий потік.
Такий потік повинен стати об’єктом управ-ня. У логістиці для управ-ня потоками передбачається здійсення таких ф-цій : план-ня, оперативне регулювання, облік, кон-ль, аналіз. Кожна ф-ція поділяється на завдання, а останні –на операції.
Номенклат-ра завдань та їх склад на кожній ф-ції управ-ня також визнач.сутністю керованих потоків. Основними параметрами характеристики потоку є: початкові і кінцеві його пункти, траєкторія переміщення, довжина шляху, швидкість і час руху, проміжні пункти, інтенсивність. За характером, об’єкти, котрі входять до потоку є матеріальні, транспортні, енергетичні, грошові, інформаційні, ін..

127. Характеристика матеріального потоку з господарської точки зору.
Загалом, матеріальний потік це взаємозв’язок усіх операцій, пов’язаних з добуванням, обробкою, переробкою ,складуванням, транспортуванням, розподілом вантажів у сфері матеріального виробництва на пром під-вах, в цехах, на виробничих дільницях. Але у господарстві, матер потік розглядається > вузько, але у конкретному змісті – як потік матеріальних ресурсів, призначених для виробничого чи кінцевого споживання, оскільки матеріальні ресурси відіграють важливу роль у суспільному виробництві. Отже, Матеріальний потік – це потік сировини, матеріалів, які переміщуються у вигляді предметів праці від вир-ка до споживача.
Стосовно вир-ва, виділяють внутрішні( циркулюють на під-ві) та зовнішні (циркулюють в сфері обігу) матеріальні потоки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП