ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Логістика, перевезення

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Логістика, перевезення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Аналіз умов виконання перших двох вимог, що висуваються до організації і управління матеріальними потоками, показав, що використовувані методи недосконалі. Щоб за умов недосконалого планування на рівні цехів та виробничих ділянок забезпечити виконання виробничих планів підприємства, усім лінійним керівникам, диспетчерському персоналу цехів та заводоуправлінню треба багато займатися регулюванням ходу виробництва і перерозподілом робіт по різних пріоритетах з метою зменшення втрат виробництва і робочого часу.
4. Забезпечення безперервності планового керівництва.
Кожний виробничий підрозділ одержує план (завдання по обсягах, номенклатурі і термінах виконання замовлень), забезпечується відповідними ресурсами і спрямовується на досягнення запланованих кінцевих результатів роботи.
Ще: 1.Принцип системного підходу, тобто оптимізація матеріального потоку у межах як підприємства, так і його підрозділів.
2. Відмова від випуску універсального технологічного та підйомна-транспортного обладнання, використання обладнання, яке б відповідало конкретним умовам.
3. Облік логістичних витрат протягом усього логістичного ланцюга.
Основні логістичні принципи:
1. Коорднація всіх процесів товароруху,починаючи від фінішних операцій товаровиробника і закінчуючи сервісом споживача.
2. Інтеграція всіх фун-кцій управління процесами розподілу готової продукції та послуг.
3. Адаптація комерційних каналів та фізичного розподілу до змінюючихся ринкових умов, в першу чергу до запитів споживачів. 4. Системність як управління розподілом, так і збутом. 5. Комплексність вирішення всієї сукупності проблем, пов язаних з задоволенням платеспроможного попиту. 6. Оптимальність як по відношенню частин сис-ми так і всієї сис-ми. 7. Раціональність як в орг-ції стр-ри, так і ворг-ції управління.
27. Поняття логістичної системи
Поняття «логістична система» є одним із базових понять логістики. Під логістичною системою розуміють організаційно-управлінсь-кий механізм координації, який дає змогу досягти ефекту завдяки чіткій злагодженості у діях спеціалістів різноманітних служб, які бе-руть участь в управлінні матеріальним потоком.
Система логістики включає в себе матеріальні засоби, що забезпечують рух товарів по логістичному ланцюжку (склади, вантажно-розвантажувальні механізми, транспортні засоби), виробничі запаси та засоби управління всіма ланками ланцюжка. Логістична система — адаптивна система зі зворотним зв'язком, яка виконує певні логістичні функції та операції. Вона, як правило, складається з кількох підсистем і має розвинені зв'язки із зовнішнім середовищем. Класифікацію логістичних функціональних систем унаочнює
За видом логістичних ланцюжків логістичні системи поділяються на системи з прямими зв'язками, гнучкі та ешелоновані. Крім цього, існують виштовхувальні та витягувальні логістичні системи.
Одним з базових понять логістики є поняття логістичної, системи. Різні види систем забезпечують функціонування економічного механізму. Серед них слід виокремити логістичні. Для логістичних систем характерним є сумісність усіх елементів, наявність зв'язків між ними, а також адаптивність та гнучкість.
Система логістики включає в себе матеріальні засоби, що забезпечують рух товарів по логістичному ланцюжку (склади, вантажно-розвантажувальні механізми, транспортні засоби), виробничі запаси та засоби управління усіма ланками ланцюжка. Логістична система— адаптивна система зі зворотнім зв'язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції та операції. Вона, як правило, складається з кількох підсистем і має розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем.
Під логістичною системою розуміють організаційно-управлінський механізм координації, який дає змогу досягти ефекту іавдяки чіткій злагодженості у діях спеціалістів різноманітних і нужб, які беруть участь в управлінні матеріальним потоком.
28. Мета логістичної системи
Логістична система - це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
Мета логістичної системи — доставка у задане місце необхідної кількості та асортименту товарів та виробів, максимально підготованих до виробничого чи особистого споживання при заданому рівні витрат. Поряд з функціональними підсистемами, до яких відноситься закупівельна, виробнича, розподільча, логістична система має і забезпечуючі підсистеми (наприклад, інформаційну, правову, кадрову ). Мета логістики — доставка вантажів «just in time» (точно у строк) при мінімальних витратах трудових та матеріальних ресурсів. Постачання матеріалів, сировини, готової продукції точно у строк позитивно впливає на функціонування усієї логістичної системи, дає змогу значно скоротити запаси на складах виробничих підприємств. Логістика повною мірою працює на споживача. Тому вважають, що реалізація функцій збуту у сфері логістики здійснюється через додержання шести умов: наявність вантажу, його якість, кількість, час постачання, витрати та пункт призначення. Для досягнення цього ефективні логістичні системи оптимізують матеріальні потоки, сприяють здійсненню комплексу заходів, пов’язаних з раціоналізацією тари та пакування, уніфікацією вантажних одиниць, у тому числі пакетизацією та контейнеризацією перевезень, налагодженням ефективної системи складування, оптимізацією кількості замовлень та рівня запасів, плануванням найвигідніших маршрутів переміщення вантажів на складських об’єктах підприємств та за їх межами на магістральному транспорті.
29. Основні завдання логістичної системи
Логістична система - це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
Завдання логістичної системи:
1) розташування;
2) інформаційні функції;
3) управління;
4) пакування вантажів;
5) з>ення вантажних одиниць;
6) транспортування;
7) склади;
8) вантажопереробка;
9) спеціяльні послуги.
За останні роки на західному ринку транспортних та складських послуг спостерігається тенденція до підвищення вимог щодо комплектності та якості таких послуг. Це, в свою чергу, створює передумови для створення комплексних логістичних систем, які охоплюють багато функціональних завдань.
Основні завдання логістичної системи: Транспортування, Розташування, Інформаційні функції, Управління, Пакування вантажів, З>ення вантажних одиниць, Склади, Вантажопереробка, Спеціальні послуги.
Підсумовуючи зазначимо, що завданням будь-якої логістичної системи є забезпечення своєчасної, надійної, мінімально витратної доставки до пункту призначення необхідного товару у неушкодженому стані.
30. Функції логістичної системи
Логістична система - це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
Логістичні функції функціонують в умовах невизначеності, турбулентності зовнішнього середовища для кон’юктури ринку. Висока надійність та забезпечення стійкості – один з фундаментальних принципів її функціонування.
Виробництво: агрегатне планування,деталізоване планування,контролювання якості, виробничий дизайн, розміщення виробництва, контроль вир-ва, розклад вир-ва, проек-ння складського гос-ва.
Маркетинг: релама, ціноутворення, дослідження ринку, обслуговування споживачів, пакетування, розміщення складів, поставка обладнання.
Логістика: Мат. управління, складське гос-во, транспортування і зв’язок, контролювання і управління складськими витратами.
Фінанси: оперативний бюджет, основний бюджет, придбання обладнання.
31. Що є основним при виборі логістичної системи
Логістична система - це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
Логістичні системи функціонують в умовах чітко вираженої невизначеності, турбулентності зовнішнього середовища, для кон'юнктури ринку, для роботи транспорту характерні випадкові процеси. Тому неодмінною умовою якісної системи є здатність до адаптації. Висока надійність та стійкість - фундаментальні принципи її функціонування.
При виборі логістичних систем використовують показники, що дають у сукупності якісну оцінку усієї системи.
Критерії оцінок при виборі логістичної системи: 1-ступінь надійності поставок 2- мінімальна тривалість транспортування 3- мінімальні транспортні витрати 4-гнучкість системи 5-забезпечення зберігання вантажів 6-швидкість обробки рекламацій 7- мінімальні витрати на пакування вантажів 8-низькі витрати на страхування.
На ряді з цих критеріїв базується селекція типу логістичної системи, її міцність та технічне оснащення. Найголовнішим з перерахованих вище критеріїв є надійність. Підсумовуючи зазначимо, що завданням будь-якої логістичної системи є забезпечення своєчасної, надійної, мінімально витратної доставки до пункту призначення необхідного товару у неушкодженому стані. Вибір типу логістичної системи залежить від комплексу функцій, що вона виконує, та ряду критеріїв, які їх характеризують.
Тому, логістичні системи функціонують в умовах чітко вираженої невизначеності, турбулентності зовнішнього середовища, для кон'юнктури ринку, для роботи транспорту характерні випадкові процеси. Тому неодмінною умовою якісної системи є здатність до адаптації. Висока надійність та стійкість - фундамен-тальні принципи її функціонування.

32. Які основні фактори впливають на побудову логістичної системи
Логістична система - це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
Будова і функціонування логістичної системи грунтуються на таких основних чинниках, як реалізація принципу системного підходу, що виявляється передусім в інтеграції та чіткій взаємодії усіх елементів системи.
За цим принципом розробляють і здійснюють єдиний технологічний процес виробничо-транспортної системи, перехід від створення окремих видів устаткування до організації виробничо-складських та виробничо-транспортних систем.
Для сучасної логістики в умовах високого рівня автоматизації характерна індивідуалізація вимог до технологічного та підйомно-транспортного устаткування і промислової продукції, тобто відмова від універсальності на користь > повної відповідності устаткування конкретним умовам.
При створенні логістичної системи та проектуванні її окремих елементів слід передбачати додержання вимог гуманізації технологічних процесів з урахуванням створення сучасних умов праці, запобігання несприятливому впливу на зовнішнє середовище.
Однією з обов'язкових умов є урахування сукупності витрат по всьому логіст. ланцюгу з орієнтацією на ринок, надання послуг на рівні сучасних вимог, гнучкість, надійність та висока якість робіт.
Основу побудови та функціонування логістичної системи становить реалізація принципу системного підходу, що проявляється насамперед в інтеграції та чіткості взаємодії всіх елементів логістичної системи. Цей принцип знаходить свій відбиток у розробці й здійсненні єдиного технологічного процесу виробничо-транспортної системи, у переході від окремих видів устаткування до створення виробничо-складських та виробничо-транспортних систем.

33. Три основних критерія при відборі логістичної системи
Під логістичною системою розуміють організаційно-управлінський механізм координації, який дає змогу досягти ефекту завдяки чіткій злагодженості у діях спеціалістів різноманітних служб, які беруть участь в управлінні матеріальним потоком.
При виборі логістичних систем використовують показники, що дають у сукупності якісну оцінку усієї системи. На ряді цих критеріїв базується селекція типу логістичної системи, її міцність та технічне оснащення. Найголовнішим з перерахованих вище критеріїв є надійність. Підсумовуючи зазначимо, що завданням будь-якої логістичної системи є забезпечення своєчасної, надійної, мінімально витратної доставки до пункту призначення необхідного товару у неушкодженому стані. Вибір типу логістичної системи залежить від комплексу функцій, що вона виконує, та ряду критеріїв, які їх характеризують.
Логістична система - це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
Основними 3 критеріями є:
1) Ступінь надійності поставок;
2) Мінімальна тривалість транспортування;
3) Мінімальні транспортні витрати.

34. Види логістичних систем
Розрізняють логістичні системи «штовхаючі» й «тягнучі».
Штовхаюча логістична система. Теоретично в системі «штовхаючого» типу обов'язковим є формування поточних та страхових запасів, кількість яких значно перевищує кількість відповідних запасів при роботі за «тягнучою» системою.
Система МРП (МРП2) - планування потреби в матеріалах - належить до систем «штовхаючого» типу. У них складають перелік матеріалів, необхідних для виробництва визначеної кількості готової продукції, відповідно до прогнозу ринкової кон'юнктури, після чого формують замовлення постачальники..
Прикладом тягнучої логістичної системи є система “Канбан”.
В умовах системи «Канбан», на відміну від традиційного підходу, виробник не має завершеного плану й графіка виробництва, а жорстко пов'язаний конкретним замовленням споживача. Він взагалі не оптимізує свою роботу, а в межах замовлення.
Конкретного графіка роботи на декаду, місяць він не має.
Кожен зайнятий у технологічному ланцюгу робітник знає, що він вироблятиме продукцію тільки тоді, коли карта «Канбан» з його продукції відкріплена від контейнера на складі, тобто коли продукція фактично надійшла на наступну стадію обробки.
Потік карток «Канбан» рухається по підприємству від головного збірного конвеєра до попередніх виробничих стадій, тому про будь-які зміни у зведеному плані виробництва підприємство повідомляє тільки на головний збирний конвеєр.
Саме через це система «Канбан» вважається «витягуючою», тоді як МРП — «штовхаючою», де імпульс («поштовх») йде від центру.
Залежно від виду логістичних ланцюгів виділяють логістичні системи з прямими зв'язками, гнучкі та ешелоновані.
У логістичній системі з прямими зв'язками матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників, а за прямими господарськими зв'язками.
У гнучкій логістичній системі матеріальний потік надходить до споживача як за прямими зв'язками, так і за участю посередників. Прикладом гнучкої є система постачання запасних частин, за якої часто деталі рідкого попиту відвантажуються з центрального складу безпосередньо на адресу одержувача, а деталі стандартного та підвищеного попиту — зі складу посередника
Особливістю ешелонова-ної логістичної системи є те, що її матеріальний потік на шляху від виробника до споживача проходить принаймні через одного посередника.

35. Штовхаюча логістична система
Логістична система - це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
Теоретично в системі «штовхаючого» типу обов'язковим є формування поточних та страхових запасів, кількість яких значно перевищує кількість відповідних запасів при роботі за «тягнучою» системою.
Система МРП (МРП2) - планування потреби в матеріалах - належить до систем «штовхаючого» типу. У них складають перелік матеріалів, необхідних для виробництва визначеної кількості готової продукції, відповідно до прогнозу ринкової кон'юнктури, після чого формують замовлення постачальники..
Штовхаюча логістична система передбачає подачу матеріалів до місця обробки згідно з затвердженим графіком, тобто, вони виштовхуються на виробничі місця.
-Логістичні системи, які здійснюють постачання сировини та матеріалів у цехи згідно з графіками, що розробляє заготівельна ланка, називаються штовхаючими.
-Це система організації виробництва, коти деталі та напівфабрикати подаються на попередню операцію відповідно до розробленого жорсткого графіка виробництва.

36. Тягнуча логістична система
Логістична система - це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.
Прикладом тягнучої логістичної системи є система “Канбан”. В умовах системи «Канбан», на відміну від традиційного підходу, виробник не має завершеного плану й графіка виробництва, а жорстко пов'язаний конкретним замовленням споживача. Він взагалі не оптимізує свою роботу, а в межах замовлення.
Конкретного графіка роботи на декаду, місяць він не має. Кожен зайнятий у технологічному ланцюгу робітник знає, що він вироблятиме продукцію тільки тоді, коли карта «Канбан» з його продукції відкріплена від контейнера на складі, тобто коли продукція фактично надійшла на наступну стадію обробки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП