ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Міжнародний Бухгалтерський Облік (МБО)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Міжнародний Бухгалтерський Облік (МБО)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Питання до шпори

Баланс зарубіжних фірм, загальна побудова, оцінка статей.17
Витрати на пр-цію та витрати періоду: визначення, приклади та застос-ня в обліку.102
Вичерпані та невичерпані витрати: визн-ня, приклади та застос-ня в обліку.101
Відображ в обліку основн операцій по надходж та вибуттю грошей на банк рахунках.30
Вплив методів оцінки складських запасів на фінансові результати п-ства.54
Горизонтальний аналіз показників фінансової звітності.22
Дебіторська заборгованість, її види, оцінка та порядок відображення в балансі. 37
Дійсні та можливі витрати, їх сутність та застосування в упр-кому обліку.108
Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP), їх загальна сутність та значення.2
Звіт про власний капітал, призначення, зміст та методика складання.20
Звіт про прибутки зарубіжних фірм, призначення, зміст та методика складання.18
Звіт про рух грошових коштів, призначення, зміст та методика складання.19
Інтернац та стандартизобліку у міжнар масштабі: необхідність, сутність та значення.1
Контрольовані та неконтрольовані витрати : сутність, приклади та застосування в обліку.107
Короткостр фін інвестиції: облік придбання облігацій та доходів по них.34
Короткостр фін інвестиції: облік реалізації раніше придбаних облігацій.35
Короткостр фінансові інвестиції: облік придбання акцій та доходів по акціях.32
Короткостр фінансові інвестиції: облік реалізації раніше придбаних акцій.33
Маржинальні та середні витрати: дати визначення та навести приклади.106
Методика аналізу заборг-сті (структури капіталу) п-ва на основі фінансової звітності.24
Методика аналізу оборотності засобів на основі фінансової звітності.26
Методика аналізу платоспроможності (ліквідності) підприємства на основі фінансової звітності.23
Методика аналізу рентабельності підприємства на основі фінансової звітності.25
Методика визнач та облік сумнівної дебіторської заборгованості виходячи із даних балансу.45
Методика визнач та облік сумнівної дебіт заборг-ті виходячи з платоспр-ті окремих клієнтів.43
Методика визнач та облік сумнівндебіторської заборг-ті на базі інформ звіту про прибуток.44
Методика нарах, облік амортизації та списання вичерпаних прир ресурсів.62
Методика обліку комерц та розр-вих знижок при розр-ках з постач в західноєвр країнах.65
Методика обліку конвертац довгостр обліг,випущ за номін вартістю, в прості акції компанії.79
Методика обліку нестач і надлишків грошей в касі.28
МСБО, їх сутність та призначення.11
Мотиви та облік викупу власних акцій, порядок відображ викупл акцій в балансі.89
Нарахув амортиз методами подв норми та суми цифр років експл і відображ її в обліку.57
Національні стандарти обліку, їх сутність, призначення та зв’язок з МСБО.12
Облік векселів до одержання та процентів по них.47
Облік вибуття ОЗ за англо-амер системи.59
Облік вибуття ОЗ за західноєвр системи.60
Облік випуску (продажу) привілейованих акцій.88
Облік випуску (продажу) простих акцій без номін вартості.87
Облік випуску (продажу) простих акцій з зазначеною номін вартістю.86
Облік довгості-х зобов’язань, що виникають за фінанси оренди (лізингу).83
Облік довгостр векселів виданих.82
Облік довгостр облігацій, випущених за номін вартістю.71
Облік заборг-ті по векселях виданих.66
Облік і контроль грошей в касі.27
Облік комерц знижок, що надаються клієнтам, в західноєвроп країнах. 41
Облік конвертації довгостр облігацій, випущених з дисконтом, в прості акції компанії.80
Облік конвертації довгостр облігацій, випущених з премією, в прості акції компанії.81
Облік конвертації привілейованих акцій компанії в прості.92
Облік короткостр зобов’язань по авансах одержаних, дивід та частині довгостр боргу.68
Облік короткостр зобов’язань по розр з бюджетом (акц збір, ПДВ, под на приб, на майно).67
Облік надходження ОЗ за відсутності та наявності ПДВ.58
Облік нарах та виплати дивідендів акціями.95
Облік нарах та виплати дивідендів грошима.94
Облік нарах, утримань і виплати з\пл.69
Облік обов’язкових нарахувань на фонд оплати праці, які підлягають сплаті роботодавцем.70
Облік одержання від клієнтів раніше списаних безнадійних боргів.48
Облік операцій викупу власних акцій та їх знищення.91
Облік операцій викупу власних акцій та подальшої їх реалізації.90
Облік організац витрат, понесених при створенні корпорації.93
Облік повернтоварів та купів знижок при розрахунках з постач (англо-амер система).64
Облік процентів,нарах(сплачених) по довгостр обліг з дискон та облік аморт дисконту.73
Облік процентів, нарах(сплачених) по довгостр обліг з премією та облік аморт премії.75
Облік рахунків до одержання за відсутності та наявності ПДВ.38
Облік рахунків до сплати (розрахунків з постачальниками) за відсутності та наявності ПДВ.63
Облік розподілу прибутку корпорацій зарубіжних країн .98
Облік розрах-вих знижок, що надаються клієнтам, в зах-європейських країнах.42
Облік розщеплення акцій.96
Облік створення і використання фонду дрібних сум.29
Особл обліку рахунків до одерж при наданні клієнтам розрах знижок (англо-ам система).40
Особл обліку рахунків до одержання при поверн товарів клієнтами та наданні їм комерц знижок (англо-ам сист).39
Оцінка запасів (витрачта залишку) методами ФАЙФО та ЛАЙФО.52
Оцінка запасів (витрач та залишку) методами середньозв та ідентифікованої с\в.53
Оцінка і відображення складських запасів в балансі.55
Оцінки (вартість) акцій, що застосовуються в обліку.85
Податки на прибуток корпорацій та облік розрахунків з бюджетом по них.97
Порядок відображ (оцінки) короткостр фінанс інвестицій (акцій, облігацій) в балансі.36
Порядок нарах амортї прямолін та виробн (по к-ті випущ прод) методами і відображ її обліку.56
Порядок регулюв в обліку залишків запасів в кінці зв періоду за системи період обліку.51
Постійні та змінні витрати: визначення, приклади та застос-ня в упр-кому обліку.105
Принц відповідності доходів і витрат звітного періоду, сутність та застос в обліку.6
Принц нарахування доходів і витрат, його сутність та застос в обліку.5
Принц обачності (консерватизму), сутність та застос в обліку.7
Принц повного висвітлення, його сутність та застос в обліку і звітності.8
Принц постій (послідовності) облікової політ та періодичн, їх сутність та застос в обліку .10
Принц превалюв сутності над формою, його зміст та застос в обліку.9
Принци автономності п-ва та безперервн діяльності: сутність та застос в обліку.3
Принц с\в та єдиного грошового вимірнику: сутність та застос в обліку.4
Пряме списання безнадійної дебіторської заборгованості.46
Прямі та непрямі витрати: визначення, приклади та застосування в обліку.103
Релевантні та нерелевантні витрати: сутність, приклади та застос-ня в упр-кому обліку.104
Розходження між виписками банку та даними обліку на підприємстві, порядок їх регулювання. Погоджувальна таблиця.31
Система періодичного обліку запасів в зарубіжних країнах.50
Система постійного обліку запасів в зарубіжних країнах.49
Склад і загальна методика обліку витрат в зарубіжних фірмах.99
Склад і загальна методика обліку доходів в зарубіжних фірмах.100
Склад фінансової звітності зарубіжних фірм та загальні вимоги до неї (якісні хар-ки).16
Склад, хар-ка, оцінка прир ресурсів та методика обліку їх надходження.61
Складові власного капіталу корпорацій, рахунки для їх обліку та порядок відображ в балансі.84
Структурн (вертикальний) аналіз показників фінансової звітності.21
Суть та основи побудови управл-го обліку.14
Суть та основи побудови фінансового обліку.13
Технологічний процес фінансового обліку, рахунки, регістри.15
Умови та облік викупу компанією довгостр облігацій, випущ раніше з дисконтом.76
Умови та облік викупу компанією довгостр облігацій, випущ раніше з премією.77
Умови та облік викупу компанією довгостр облігацій, випущ за номін вартістю.78
Умови та облік випуску довгостр облігацій з дисконтом, порядок відображ їх в балансі.72
Умови та облік випуску довгостр облігацій з премією, порядок відображ їх в балансі.74

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти




Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП