ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Міжнародний Бухгалтерський Облік (МБО)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Міжнародний Бухгалтерський Облік (МБО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Задачі

Задача 1. Поточні (оборотні) активи компанії становлять 210000 дол., в т.ч. грошові кошти 40000, запаси - 84000; поточна (короткострокова) заборгованість становить 70000 дол.; довгострокові пасиви - 35000 дол.; власний капітал - 275000. Ви-значити та прокоментувати показники платоспроможності компанії.
Рішення:
Показники платоспром-ті:
- пок-к поточної платоспром-ті = пот. активи / пот. пасиви = 210т. / 70т. = 3.
Пок-к платоспром-ті п. б. > 1 => пок-к є помірно високим; на 1$ поточної заборг-ті припадає 3$ поточних активів.
- пок-к швидкої платоспром-ті = швидкореал. акт. / пот. пас. = (210т.-84т.) / 70т. = 1,8.
- пок-к абсол. платоспром-ті = (грош. кошти / пот. пас.)*100% = (40т. / 70т.)*100% = 57,1%.
Якщо даний пок-к > 20%, то це говорить про низьку ділову активність підпр-ва.
- пок-к, що хар-є чистий роб. кап-л: пот. активи – пот. пасиви = 210т. – 70т. = 140т.
За рах-к ЧРК (чист. роб. кап-л) фірма розширює свою д-сть; підпр-во є платоспром. і конур., якщо пок-к ЧРК зростає.
Задача 2. Активи компанії становлять 500000 дол., в т.ч. оборотні - 210000, необоротні - 290000. Заборгованість: поточна - 148000, довгострокова 132000. Власний капітал компанії - 220000 дол. Визначити та прокоментувати показники забор-гованості (структури капіталу).
Рішення:
Пок-ки заборг-ті:
- пок-к заг. заборг-ті = (довгосторк. + коротко строк.)/ Акт.*100% = (132т.+147т.)/500т = 56%.
Даний пок-к відображає долю залучених коштів у форм-ні всієї  активів підпр-ва; пок-к не повинен перевищувати 50% (повинен бути 25-30%).
- відношення довгострок. заборг-ті до власн. кап-лу = довгострок. заборг-ть / власн. кап-л = (132т./220т.)*100% = 60%.
Пок-к має значення для одержання довгострок. кредитів; не повинен перевищ. 50%.
Задача 3. Активи компанії становлять 500000 дол., в т.ч. запаси - 84000; дебітори - 69000 ( в т.ч. 3000 дол. - сумнівна за-боргованість); основні засоби первісна вартість 300000, амортизація - 50000; обсяг продаж за рік становить 400000 дол., собівартість реалізації — 336000 дол. Визначити та прокоментувати показники оборотності засобів.
Рішення:
Пок-ки оборотності:
- коеф-т обор-ті запасів: вироб. собів-ть реал-ції под-ції / величина запасів = 336т. / 84т. = 4 оборота;
тривалість 1-го оборота: 360/4 = 90 днів.
- обор-ть дебіт. заборг-ті = V продаж /  дебіт. заборг-ті = 400т./66т. = 5,797 оборота;
Період поверн. дебіт. заборг-ті = 360/5,797 = 62 дня.
Нормальним вваж-ся строк до 60 днів.
- обор-ть осн. засобів = V продажу /  осн. засоби = 400т./250т. = 1,3 оборота.
- Обор-ть всіх активів = V продажу /  всіх активів = 400т./500т. = 0,8 обротів.
Задача 4. Показник компанії за рік: обсяг продаж - 400000 дол., собівартість реалізації - 336000, валовий прибуток - 64000, операційний прибуток 28000, чисгий прибуток - 16000; сума активів на кінець року - 500000 дол., власний капітал - 275000, кількість простих акцій в обігу - 32000 шт. Визначити та прокоментувати показники рентабельності компанії.
Рішення:
Пок-ки рент-ті:
- рент-ть по валов. доходу = (валов. доход / V продаж)*100% = (64т./400т.)*100% = 16%.
- рент-ть по операц. приб. = (операц. приб. / V продаж)*100% = (28т./400т.)*100% = 7%.
- рент-т по чист. приб. = (чист. приб. / V продаж)*100% = (16т./400т.)*100% = 4%.
Зважаючи на те, що оптим. є величина пок-ка в межах 6-12%, то в даному випадку пок-к є дещо низьким.
- рент-ть інвест-ня = (чист. приб-к /  Акт.)*100% = (16т./500т.) *100% = 3,2%.
Строк окупності = 100%/3,2% = 31,25 рр.
За даного рівня рент-ті кошти затрачені на форм-ня Акт. , можуть окупитися за 31,25 рр.
- рент-ть власн. кап-лу = (чист.приб-к / власн.кап-л)*100% = (16т./275т.)*100% = 5,8.
Строк окупності кап-лу = 100%/5,8% = 17 рр.
- доход на 1-у акцію = (чист. приб-к- дивід. на прив.акції) / кільк-ть звич. акцій = (16т.-0)/32т.шт.. = 0,5$.
Задача 5. Згідно касового апарату, виручка магазину за день становила 5500 дол. Фактична наявність грошей у касира- 5515 дол. Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням надлишку.
Рішення:
Дт “грош. кошти” - 5515$;
Кт “надлишок грошей по касі” – 15$;
Кт “дохід від реал-ції” – 5500$.
Задача 6. Виручка продуктового магазину згідно касового апарату становила за день — 8200 дол. Фактична наявність грошей в касі — 8190 дол. Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням нестачі.
Рішення:
Дт “грош. кошти” – 8190$; Дт “нестача грошей по касі” – 10$; Кт “дохід від реал-ції” – 8200$.
Задача 7. Фірма створила фонд дрібних сум на місяць у розмірі 200 дол. Витрати за місяць: поштові витрати - 50 дол., представницькі - 60 дол., транспортні - 40 дол., канцелярські - ЗО дол.
Рішення:
Створ-ня фонду: Дт “фонд короткостр” – 200$; Кт “грош. кошти” – 200$.
Здійсн-ня витрат: Дт “пошт. Витрати” – 50$; представницькі – 60$; транспортні – 40$; канцелярські – 30$. Кт “грош. кошти” – 180$.
Задача 8. Корпорація "А" придбала 1000 простих короткострокових акцій корпорації "К" за ціною 50 дол. кожна. Брокерські послуги становлять 2000 дол. В кінці року корпорація "А" одержала дивіденди у розмірі 7 дол. з кожної акції.
Рішення:
Факт. собів-ть куплених акцій = 1000*50+2000 = 52т. $.
Дт “коротко строк. фін. вклад. (акції)” – 52т. $; Кт “грош. кошти”- 52т.$.
 див-дів = 1000*7$ = 7т.$.
Дт “грош. коши” – 7т. $; Кт “фін доходи (див-ди)” – 7т. $.
Задача 9. Компанія "Д" має в активах короткострокові фінансові інвестиції (акції корпорації "К" 500 шт. за фактичною собі-вартістю 40000 дол.) 31.12.2000р. одержано дивіденди 7 дол. на кожну акцію. 25.01.2001р. компанія продала всі акції: ва-ріант № 1 - за 45000 дол.; варіант № 2 - за 38000 дол.
Рішення:
31.12: Дт “грош. кошти” – 500*7$ = 3500$; Кт “фін. доходи (див-ди)” – 3500$.
25.01: 1) Дт “грош. кошти” – 45т.$; Кт “ оротко строк. фін. вклад. (акції)” – 40т.$; Кт “приб-к від реал-ції акцій” – 5т.$.
2) Дт “грош. кошти” – 38т. $; Кт “короткострок. фін. вклад. (акції)” – 40т.$; Дт “збиток від реал-ції акцій” – 2т.
Задача 10. Компанія придбала 1.01.2000р. 80 короткострокових облігацій за ціною 1000 дол. кожна за умови 12% річних та одержання процентів кожні півроку (1.07. та 2.01. наступного року). Брокерські витрати становлять 2000 дол. 1.07.2000р. одержано проценти по облігаціях (визначити). 31.12.2000р. бухгалтер відобразив в обліку проценти до одер-жання, що відносяться до звітного періоду.
Рішення:
1.01.2000: Дт “коротко строк.фін вклад. (обліг.)” – 80*1000 = 80000$+2т. = 82т.$.
80т.*12%*6/12 = 4800$/півроку;
1.07.2000 – Кт “фін. доходи” – 4800; Дт “грош. кошти” – 4800.
Задача 11. Компанія "Д" має в активах короткострокові фінансові інвестиції (облігації компанії "К" за фактичною собіварті-стю 65000 дол., в т.ч. брокерські витрати - 5000 дол., 12% річних). 1.07.2000р. одержано проценти по облігаціях (визначи-ти). Наступний термін одержання процентів -2.01.2001р., але компанія продала 1.09.2000 р. всі облігації за 68000 дол.
Рішення:
%: 6/12*60т.*0,12 = 7200$ = 3600$.
1.07: Дт “грош. кошти” - 3600$; Кт “фін. доходи” - 3600$.
1.09: % за 2-а місяці: 60т.*2/12*0,12 = 1200$
Дт “грош. кошти” – 69200; Кт “коротко строк. фін. вклад-ня” – 65т.; Кт “фін. доходи” – 1200; Кт “приб-к від реал-ції облігацій” – 3т.
Задача 12. Відвантажено готову продукцію клієнту: договірна ціна - 20000 дол., ПДВ - 15% (визначити). Через п'ятнадцять днів клієнт оплатив повністю рахунок - фактуру підприємства.
Рішення:
 ПДВ = 20т.*0,15 = 3т.$.
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 23т.; Кт “дохід від реал-ції” – 20т.; Кт “розрах-ки з бюджетом” – 3т.
Через 15 днів: Дт “грош. кошти” – 23т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 23т.
Задача 13. Підприємство відвантажило товари клієнту (5.12.2000р.) на умовах 2/н 10. Договірна ціна товарів 15000 дол. 13.12.2000р. надійшли гроші від клієнта з урахуванням зазначеної умови.
Рішення:
Знижка = 15т.*0,02 = 300.
5.12: Дт “рах-ки до одерж-ня” – 15т.; Кт “доходи від реал-ції” – 15т.
13.12: Дт “грош. кошти” – 14700; Дт “знижка” – 300;
Кт “рах-ки до одерж-ня” – 15т.
Задача 14. Рахунок на адресу покупця за відпущені товари: договірна ціна -10500 дол., комерційна знижка - 500, розраху-нкова знижка - 2% (визначити), ПДВ (10%) - визначити. Через певний час згідно рахунку та договору надійшли гроші від покупця.
Рішення:
До оплати: 10500-500-200$ = 9800$.
ПДВ: 9800*0,1 = 980$.
Разом по рах-ку: 10780.
Дт “рах-ки до одерж-ня” - 10780$; Кт”дохід від реал-ції” – 10т.;
Дт “фін. витрати” - 200$; Кт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” - 980$;
Дт “грош. кошти” – 10780; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 10780.
Задача 15. За результатами кварталу підприємство надало клієнту "К" комерційну знижку у розмірі 4500 дол. з договірної ціни проданих товарів, ПДВ на знижку -- 10% (визначити). В кінці звітного періоду здійснено регулювання доходу від реалі-зації на суму наданої знижки.
Рішення:
ПДВ = 4500*0,1 = 450$.
Дт “дохід від реаал-ції” - 4950$; Кт “комерц. знижки надані” - 4500$; Кт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” - 450$.
Задача 16. Фірма оцінює свого дебітора "К" борг якого становить 30000 дол., неплатоспроможним на 60%. В кінці року (31.12.2000р.) Створено резерв сумнівних боргів. 25.02.2001р. дебітор перерахував в остаточний рахунок 15000 дол.
Рішення:
 сумнівного боргу = 30т.*0,6 = 18т.
31.12.2000: Дт “витрати по сумнівн. боргах” – 18т.; Кт “резерв для сумн. боргів” – 18т.
25.02.2001: Дт “грош. кошти” – 15т.; Дт “резерв сумн. боргів” – 15т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 30т.
Дт “резерв для сумн. боргів” – 3т.; Кт “доходи від сумн. резервів” – 3т.
Задача 17. Фірма оцінює клієнта "К", борг якого становить 20000 дол., неплатоспроможнім на 70%. 31.12.2000р. створено резерв сумнівних боргів. 1 5.02.2001р. клієнт перерахував в остаточний розрахунок 4000 дол.
Рішення:
Сумнівний борг = 20т.*0,7 = 14т.
31.12: Дт “витрати по сумн. боргах” – 14т.; Кт “резерв дл сумн. боргів” – 14т.
15.02: Дт “грош. кошти” – 4т.; Дт “резерв для сумн. боргів” – 16т.; Кт “рах-к до одерж-ня” – 20т.
Донарах-ня: Дт “витрати по створ. резерву” – 2т.; Кт “необх. сума резерву для сумн. боргів” – 2т.
Задача 18. Обсяг продаж компанії "Д" за звітний період становить 700000 дол. Розмір несплат за попередні три роки ста-новить відповідно 4%; 8%; 6%. 31.12.2000р. нараховано резерв сумнівних боргів (визначити). 25.02.2001р. один з клієнтів, що банкрутує, надіслав в остаточний розрахунок 3000 дол. з загальної суми боргу 7000 дол.
Рішення:
(4+8+6)/3 = 6% - середн.%.
Резерв: 700т.*0,06 = 42т.
31.12: Дт “витрати по сумн. боргах” – 42т.; Кт “”резерв сумн. боргів – 42т.
25.02: Дт “грош.кошти” – 3т.; Дт “резерв сумн. боргів” – 4т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 7т.
Задача 19. Дебіторська заборгованість компанії "К" на кінець року становить 60000 дол. Несплати за попередні три роки: 7%; 5%; 9%. 31.12.2000р. нараховано резерв сумнівних боргів з урахуванням залишку резерву 200 дол. У лютому наступ-ного року списано за рахунок резерву сумнівний борг 1300 дол.
Рішення:
(7+5+9)/3 = 7% - серед. %.
Сума резерву сумн. боргів: 60т.*0,07 = 4200$.
Дт “витрати по сумн. боргах” - 4000$; Кт “резерв сумн. бргів” – 4000$.
Дт “резерв сумн. боргів” - 1300$; Кт “рах-ки до одерж-ня” - 1300$.
Задача 20. Клієнт "Й" має заборгованість в сумі 2500 дол. 31.12.2000р. фірма оцінила цього дебітора як неплатоспромож-ного на 100% та здійснила пряме списання дебіторської заборгованості. Проте 15 березня 2001 року дебітор знайшов мо-жливість відшкодувати 1500 дол. Гроші надійшли на рахунок фірми.
Рішення:
Дт “витрати по сумн. боргах” – 2500; Кт “рах-ки до одерж-ня” –2500;
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 1500; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 1500;
Дт “грош.кошти” – 1500; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 1500.
Задача 21. Клієнт "Р" перерахував на рахунок підприємства раніше списану дебіторську заборгованість в сумі 450 дол. Ця сума була списана минулого року (при складанні фінансової звітності) за рахунок резерву сумнівних боргів.
Рішення:
Дт “рах-ки до одерж-ня” - 450$; Кт “рах-ки до одерж-ня” - 450$;
Дт “грош. кошти” - 450$; Кт “фін. доходи (сумн. борги)” - 450$.
Задача 22. Від покупця "К" одержано (1.07.2000р.) вексель під 12% річних строком на 3 місяці в покриття дебіторської заборгованості. Номінал векселя 18000 дол. Через три місяці (1.10.2000р.) покупець оплатив номінальну вартість векселя і проценти.
Рішення:
1.07: Дт “векселі одержані” – 18т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 18т.
 %: 18т.*0,12*3/12 = 540$.
1.10: Дт “грош. кошти” – 18540; Кт “векселі одержані” – 18т.; Кт “доходи по %” – 540$.
Задача 23. 1.07.2000р. від клієнта "К" одержано вексель під 12% річних строком на 3 місяці в покриття дебіторської заборгованості на суму 12000 дол. Через три місяці (1.10.2000р.) клієнт не зміг сплатити вексель в строк, про Ідо повідомив письмово.
Рішення:
1.07: Дт “векселі до одерж-ня” – 12т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 12т.
1.10: 12т.*12%*3/12 = 360$.
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 12360$; Кт “векселі до одерж-ня” – 12т.; Кт “доходи по %” - 360$.
Задача 24. Підприємство продало дебіторську заборгованість (заборгованість клієнта "В" у розмірі 40000 дол. спеціалізо-ваній фінансовій компанії. Комісійні на користь фінансової компанії — 5%. Гроші надійшли на рахунок підприємства (ви-значити).
Рішення:
 коміс. = 40т.*0,05 = 2т.
Дт “грош. кошти” – 38т.; Дт “фін. витрати” – 2т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 40т.
Задача 25. Рахунок постачальника: куплено матеріали в кредит. Догговірна ціпа 5000 дол., ПДВ - 10%. Фірма застосовує систему постійного обліку запасів.
Рішення:
Система пост. обліку запасів.
Дт “складські запаси” - 5000$; Дт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” - 500$; Кт “рах-ки до сплати” – 5500. $;
Задача 26. Рахунок постачальника: куплено матеріали в кредит. Договірна ціпа 2000 дол., ПДВ - 15%. Фірма застосовує систему періодичного обліку запасів.
Рішення:
 ПДВ = 2т.*0,15 = 300$.
Дт “витрати на закупівлю” - 2000$; Дт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” - 300$; Кт “рах-ки до сплати” - 2300$;
Задача 27. Залишок товарів на початок місяця - 12000 дол., на кінець місяця -10000 дол. Куплено товарів за місяць - 40000 дол. Визначити собівартість витрачених (реалізованих) товарів та відрегулювати в обліку суму залишків на кінець місяця (система періодичного обліку — США).
Рішення:
Система період. обліку США.
Дт “витрати на закупівлю” – 40т. - Кт “рах-ки до сплати”.
Зап. початок + Надх-ня = Реаліз-ція + Зап. кінець.
Списали початк. Залишок запасів:
Дт “фін. рез-ти за звітн. період” – 12т.; Кт “складські запаси” – 12т.
Собів-ть реалізов. товарів = 12т. + 40т. – 10т. = 42т..
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 42т.; Кт “доход від реалізації” – 42т.
Спис-ся кінець залишка: Дт “склад. запаси” – 10т.; Кт “фін. рез-тат” – 10т.
Задача 28. Залишок матеріалів на початок місяця - 6000 дол., на кінець місяця 11000 дол. Куплено матеріалів за місяць - 40000 дол. Визначити собівартість витрачених матеріалів та відрегулювати в обліку залишки їх па кінець мі-сяця (система періодичного обліку запасів - західна Європа).
Рішення:
Система період. обліку запасів – ЗЄВ.
Собів-ть = 6т. + 40т. – 11т. = 35т.
1) Списання зал. запасів на поч. міс.:
Дт “зміна зал-в запасів” – 6т.; Кт “склад. запаси” – 6т.
2) купівля товарів:
Дт “витрати на закупівлю” – 40т.; Кт “рах-ки до сплати” – 40т.
3) реал-ція товарів:
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 35т.; Кт “доход від реал-ції” – 35т.
4) спис-ня зал. запасів на кінець місяця:
Дт “склад. запаси” – 11т.; Кт “зміна зал-в запасів” – 11т.
Задача 29. Залишок товару "І," на 1.04.2000р. становить 20 піт. по 40 дол. Куплено за місяць: 10.04.-30 шт. по 50 дол.; 24.04. - 40шт.по55дол. Продано за місяць: 15.04.-50шт;25.04. - 30 шт.
Визначити методом ФІФО собівартість проданих товарів та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець мі-сяця.
Рішення:
Залишок на кін. міс. = 20 + 70 – 80 = 10шт.
10*55 = 550$.
Р (собів-ть) = 800 + 1500 + 2200 – 550 = 3950$.
Задача 30. Залишок товару "Ь" на 1.04.2000р. становить 20 шт. по 40 дол. Куплено за місяць: 10.04. - 30 шт. по 50 дол.; 24.04. - 40шт.по55дол. Продано за місяць: 15.04.-50шт.; 25.04. -30шт. Визначити методом ЛІФО собівартість проданих товарів та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець місяця.
Рішення:
Залишок на кін. міс. = 20 + 30 + 40 – 80 = 10шт.
10*50$ = 500$.
Р (собів-ть) = 800 + 1500 + 2200 – 500 = 4т.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП