ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Аудит (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Аудит (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12. Мета, завдання, функції аудиту
мета- (лімс) запровадження контро-лю є невідємною складовою управління фін.-ресурсами, яка забезпечує відповідальний та підзвітний характер цього управління. Контроль держ.фінансів не є самоціллю, а виступає обов'язк. елементом регуляторної системи, мета якої полягає у своєчасному виявленні відхилень від прийнятих стандартів, порушень принципів законності, ефективності, доцільності, економності управління фін.ресурсами, що дозволяло б у кожному конкретному випадку внести відповідні корективи, посилити відповідальність уповноважених осіб, отримати відшкодування збитків та перешкодити або ускладнити повторення виявлених порушень у майбутньому. Для виконання мети контролю перед держ. аудитом поставлені завдання:1-нагляд за зовн.внутр.ек.безпекою держави як підтримка рівноваги соц-ек. становища; 2-виявлення стану характеристик самовідтворення та самодостатності в макро і мікро-системах. Традиц. завданнями Вищого органу контролю держ. фінансів є контроль за дотриманням законодавства та контроль правильності фін управління, бухг обліку та звітності.Контроль як ф-ція упр-ня дозволяє своєчасно виявити і усунути ті умови і фактори, які не сприяють ефект. веденню виробництва і досягненню поставленої мети.

13. Існують два осн. види аудиту: зовн. і внутр.У заруб. практиці зовн. аудит поділяють на три види:1) аудит на підтвердження фін звітності;2) аудит на відповідність вимогам;3) аудит ефективності фінансово-госп д-сті. Внутр аудит повинен відповідати потребам, які випливають із д-сті п-ва.Внутр аудитора можна розглядати як окрему професію. За визначенням Інституту внутр аудиторів, внутр аудит — це «незалежна д-сть по оцінці всередині орг-ції для перевірки госп операцій в інтересах упр-ня. Це вид контролю, який установлюється керівництвом. Контроль здійснюється шляхом оцінки ефективності функц-ня ін видів контролю».До осн видів робіт, які виконуються внутр аудитором, належать;—перевірка й оцінка об'єктивності, точності, правильності застосування вимог бух звітності фін та вир-чого контролю;—визначення ступеня виконання обраної політики п-ва у сфері бух обліку, планів і процедур;—визначення повноти відображення активів компанії, а також того, якою мірою вони захищені від збитків будь-якого виду;—визначення надійності даних, які готуються в орг-ції і призначаються для керівництва;—оцінка якості виконання службових обов'язків;—внесення рекомендацій щодо поліпшення д-сті п-ва.Ефективність д-сті внутрішнього аудитора забезпечується лише при його незалежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє. Внутр аудитор повинен підпорядковуватися тільки вищому керівництву п-ва.Предметом аудиту є річна фін бух звітність. Об'єктами аудиту є:—окремі форми звітності;— поточна бух інфо;— первинні документи;— інфо про наявність активів і пасивів;—установчі документи;— небух звітність та ін.Принципи держ аудиту:Незалежність держ аудиторів від орг-цій, що проходять аудит;Широка сфера держ аудиту, тобто аудит фін звітності, регулярності (правомірності), чесності та д-сті;Спроможність держ аудиторів поширювати рез-ти своєї роботи серед громадськості та демократично обраних представників.Незалежність. Держ аудит повинен бути незалежним від орг-цій, які проходять аудит, щоб на аудиторів не можна було чинити тиск і щоб вони могли вільно виконувати свою роботу. Призначення аудитора повинно відбуватися з забезпеченням того, що аудитор незалежний від органу, аудит якого він буде проводити і його звіти є неупередженими. Держ аудитори на власний розсуд вирішують, який мінімум роботи слід виконати, щоб виконати взяті на себе зобов’язання та відслідковувати виконання їх рекомендацій. Держ аудит не лише передбачає надання експертної думки щодо фін звітності (включаючи звітність щодо внутр фін контролю) держ органів, а й досліджує такі питання, як регулярність та чесність. Регулярність.Держ аудит повинен забезпечувати відповідність фін звітності з відповідними зак-чими вимогами, регулюваннями відповідних держ органів, парламентськими вимогами та вимогами міністерства фінансів.Чесність. Держ аудит допомагає забезпечувати, щоб держ органи відкрито та неупереджено виконували свої статутні та етичні обов’язки по відношенню до громадськості та всіх зацікавлених сторін .Цінність за гроші.Платники податків та ті, хто платять за держ послуги, очікують, що держ органи найкращим чином використають ресурси, що є в їх розпорядженні. Держ аудит повинен включати оцінку економності, продуктивності та ефективності (визначення яких дані нижче) у викор-ні держ ресурсів, включаючи оцінку якості послуг та ефективності д-сті. Є аудит Добровільний ( перевірку не передбачено, на замовлення) та обов’язковий( проводиться відповідно до закону). Вн і зовн. Але існ більші класифікації. за ступенем охоплення – економ, фін, фін-ек, господ.- за формою власн – держ, муніцип, незалежн.»: -За цільовою спрямованістю:Стратегічний (з метою оцінки довгострокових цілей),Тактичний ( оцінює найближчі перспективи д-сті),Оперативний ( оцінює поточний стан об’єктів контролю). - За періодичністю:Систематичний (постійний нагляд протягом всього періоду функціонування ОК),Періодичний (провод. Через визначені СК періоди часу),Епізодичний (Пров. у разі необхідності перевірки певних фактів д-сті у визначений СК термін). - За часовим обсягом:Постійний,Одноразовий.-За обсягом охоплення об’єкту КД-ми:Повний (операції з готівкою, ОЗ, кредитування),Локальний, Суцільний,Вибірковий ( операції з нарахування та виплати ЗП).- За місцем здійснення:Виїзний ( КД здійснюються на території підконтрольного об’єкта),Дистанційний,Камеральний (контроль відбувається в межах контролюючого суб’єкта).За технологією здійснення: Неавтоматизований,Частково автоматизований,Повністю автоматизований.- За хар-ром контрольних заходів:Плановий,Позаплановий.

14. Принципи аудиту Принципи (лімс. декл): законності, ефективності (усі сфери функ-ня держ. сектору), доцільності, економності управління фін.ресурсами, правильність, незалежність. Із зошита: зак,еф, об’єктивність, плановість, безперервність, системність, незал. Кодекс етики: сумлінність, незал-сть, об’єкт-сть (неупередж.ставлення до об’єкта, висновки на основі результатів дослідження), конфіденційність(інф-ція не може бути розгол. Без спец.дозволу клієнта), компетентність (мати спец.знання, практ.досвід роботи,дотримання обміркованого підходу до методитки й техніки виконання аудиту) дотримання техн. стандартів.

15. Принцип незалежності та його реалізація у ауд д-сті.Лімс.- незалежні від підконтрольних їм органів; функц. і орга-нізац.нез-сть. Ф.-без родинних зв’язків, фін.інтересів відносно об’єкта ко-нтролю;самост.вибір суб’єкта, засобів,-методів, сам.планування і вирішення завдань. О – неупередж.і об’єкт. ставляться до роботи. Юридичний захист, незал-сть членів ВОФК, фін.нез-сть(Вищий орган контролю держ фінансів повинен бути забезпеченим фін ресурсами, необхідними для виконання покладених на нього завдань, повинен мати право самостійно та на власний розсуд розпоряджатися коштами, що виділені для його потреб окремим рядком бюджету) Необхідний рівень їхньої незалежності повинні визначатися у Конституції;

16. Професійна етика аудиторів.Кодекс етики - це декларація системи цінностей та принципів, які спрямовують повсякденну роботу контролерів (аудиторів). Незалежність, повноваження та функції контролерів держ сектора вимагають від ВОКДФ, їхніх працівників дотримуватися важливих вимог професійної етики.Поведінка контролера (аудитора) повинна бути бездоганною у б-який час і за б-яких обставин. Будь-яке невиконання професійних обов'язків чи відхилення від встановлених норм поведінки контролера (аудитора) ставлять сумлінність контролера, ВОКДФ, який вони репрезентують, а також якість та обґрунтованість контролю під сумнів і можуть викликати настороженість стосовно надійності та компетентності самого ВОКДФ. Такому ставленню контролер сприяє шляхом прийняття та дотримання вимог професійної етики, ключовими принципами якої є такі слова, як Сумлінність, Незалежність і Об'єктивність, Конфіденційність та Компетентність.Довіра, впевненість і повага: Законодавча та/ або виконавча влада, громадськість, а також об'єкти контролю вправі чекати від ВОКДФ, щоб його поведінка та методологія не викликали жодних підозр чи жодних зауважень і заслуговували на повагу та довіру. Законодавча та/ або виконавча влада, громадськість, а також об'єкти контролю вправі бути впевненими в тому, що будь-яку роботу ВОКДФ здійснює справедливо та неупереджено.Сумлінність знах-ся в центрі всіх цінностей будь-якого кодексу етики. Контролери (аудитори) зобов'язані дотримуватися суворих правил поведінки.Сумлінність може вимірюватися термінами точності та справедливості. Сумлінність вимагає від контролерів дотримання стандартів контролю і принципів професійної етики як з т. зору форми, так і суті.Сумлінність також вимагає дотримання принципів незалежності та об'єктивності. Незалежність, об'єктивність та неупередженість: ВОКДФ повинен дотримуватися політичного нейтралітету у дійсності та на словах. Конфлікт інтересів: У випадках, коли контролерам-аудиторам дозволяється консультувати об'єкт контролю чи надавати йому послуги, не пов'язані з контрольними заходами, вони повинні турбуватися про те, щоб такі послуги не спричинили конфліктів інтересів. Професійна таємниця: Ревізори не можуть ні в усній, ні у письмовій формі надавати третім особам відомості, отри-мані під час перевірки, за винятком випадків, передбачених статутними чи іншими обов'язками ВОКДФ в рамках його норм-льних процедур або чинного законодавства.Компетентність: Для компетентного та неупередженого здійснення своїх повноважень контролери-аудитори зобов'язані поводити себе професійно у будь-який час і при виконанні своїх службових обов'язків суворо дотримуватися професійних вимог.Контролери-аудитори не повинні займатися д-стю, яка виходить за межі їхньої компетенції.

17. Стр-ра стандартів держ аудиту ІНТОSАІ. Міжн орг-ція вищих контрольних органів ІНТОSАІ. INTOSAI є орг-цією ВОКДФ країн, що є членами ООН чи її спеціалізованих органів. INTOSAI було ств у 1953 році. З того часу к-ть її членів зросла з 34 до більше, ніж 170. Лім Декл керівних принципів контролю держ фінансів, прийнята в 1977 році на ІХ Конгрессі в м. Ліма встановила філософські та концептуальні рамки д-ті INTOSAI. Статут INTOSAI прийнятий на ХІV Вашингтонському Конгресі 1992 року, є орг-ційною Хартією орг-ції та описує стр-ру INTOSAI, її членів, завдання та регламент. Стандарти INTOSAI регламентують принципи і засади держ аудиту на світовому рівні і умовно складаються з 4 частин:1.БАЗОВІ ПРИНЦИПИ: *ступінь викор-ня стандартів в д-ті ВОФК; *форм-ня власної точки зору на різні ситуації з аудиту; *обов”язкова процедура подання звітності; * методичні підходи з питаннь аудиту; *підвищення ефективності техніки перевірки.2.ЗАГ СТАНДАРТИ: *рівень кваліфікації аудитора; *вимоги до адрової політики; *розробка та дотримання необхідних процедур щодо реалізації цієї політики; *можливість та причини залучення фахівців зі сторони; *порядок роботи аудиторів з інфо с-мами; *правила проф етики.3.СТАНДАРТИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДЕРЖ ФІНАНСІВ – присвячені найважливішим питанням методології аудиту: *план-ня; *порядок нагляду за проведенням аудиту з боку керівництва; *послідовність викон-ня аналізу; *оцінка еф-ті внутр контролю; *оцінка законності фін операцій; *вимоги щодо достатності і відповідності доказів; *порядок аналізу фін звітів.4.ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ЗВІТІВ.Стандарти INTOSAI також визначають зміст і види ауд.висновків, а також звітів аудитора.

18. Внутрішній і зовнішній аудит. за суб’єктами здійснення аудит поділ-ся на внутр.і зовн. Внутр. – частина внутр.контролю, безперервний. Зовн-періодичний. Зовн та внутр контроль(лымс): 1. Кожен держ орган чи організація мають у своєму складі власний підрозділ внутр контролю. Органи зовн контролю не входять до організаційної структури підконтрольних їм органів. Саме тому, Вищі органи контролю держ фінансів є органами зовн контролю. 2. Підрозділ внутр контролю повинен обов´язково підпорядковуватися керівництву організації, у складі якої він створений. Проте він повинен володіти максимально можливою функціональною та організаційною незалежністю всер-дині органу, до складу якого він входить.3. Завданням Вищого органу контролю держ фінансів як зовн контролера є перевірка ефективності внут контролю. Якщо підрозділ внутр контролю визнано ефективним, необхідно, не обмежуючи право Вищого органу контролю держх фінансів на всеохоплюючий контроль, здійснити найбільш адекватний розподіл завдань та визначити засади співробітництва між Вищим органом контролю держ фінансів та підрозділом внутр контролю.

19. Оцінка ефективності держ аудиту.Цільове й ефективне викор-ня громадських коштів є однією з найважливіших передумов належного упр-ня громадськими фінансами та дієвості рішень ВОФК країни.Оцінка еф контролю здійснюється за доп наступних показників:Пок-ки результативності: Розміри виявлених нестач, незаконних витрат, кражіжок матер ресурсів;∑ нецільового і неефективного витрачання коштів держ бюджету;К-сть охоплених заходів;Кількість під-в, що були перевірені і т.п.Показники дієвості:Відшкодовано заданих державі збитків у такій∑, в тому числі за рах винних осіб;Передано до правоохоронних органів …справ на заг ∑ …збитків; Застосовано адміністр і фін стягень на ∑…і т.п.Пок-ки економічності–співвідношення результатів контрольних дій або дієвості до нанесених витрат (В знаменнику: вартість витрат на утримання, кількість контрольних заходів, кількість витрачених люд-годин).Заходи щодо запобігання порушень і зловживань. Ефективна с-ма контролю залеж від кожної її складової, тому держ аудит вважається ефективним при досягненні наступних ефектів:-Соціальний ефект–↑ довіри до держ влади і ↑ професіоналізму;-Організаційний ефект–за наслідками контрольних заходів пропоновано і реалізовано заходи, дії щодо поліпшення стр-ри держ влади і с-ми контролю;-Економічний ефект–коли за результатами контролю ств-ся ситуація невідворотності покарання винних у нецільовому викор-ні коштів, результати оприлюднюються і дотримання норм стає звичайною і обов'язковою справою для суб'єктів госп-ня, досягається заг економ ефект у державі;-Синергетичний і мультиплікативний ефект.

20. ІНТОСАЇ, її стр-ра, мета д-ті. INTOSAI є орг-цією вищих органів контролю держ фінансів країн, що є членами ООН чи її спеціалізованих органів.INTOSAI було ств у 1953 році. З того часу кількість її членів-більше, ніж 170. ВОКДФ відіграють значну роль в контролі держ фінансів та державно управлінської д-сті, сприяють удосконаленню фін управління та посиленню відповідальності на усіх рівнях держ управління. Враховуючи щораз більше зростання очікувань громадян, міжн донорські орг-ції та ін неурядові інституції сприяють ВОКДФ у забезпечені відповідальності у сфері фін управління держ сектором. INTOSAI підтримує своїх членів у реалізації цього завдання, сприяючи обміну інфо та досвідом з питань, пов’язаних з контролем та оцінюванням. Визнана як одна з найважливіших орг-цій в сфері контролю держ фінансів, INTOSAI видає міжн директиви у сфері фін управління та ін; розробляє методологічні підходи, пов’язані з цією сферою; здійснює навчальні заходи та сприяє обміну інфо між своїми членами. Роботи INTOSAI готуються 5 мовами: нім, англ, араб, ісп та франц.Орг стр-ра: Осн органами є: Міжн Конгрес вищих органів контролю держ фінансів (INCOSAI); Участь ООН, Світового банку, ін професійних та міжн орг-цій є важливим показником відносин INTOSAI з цими світовими інституціями. Виконавчий -Генер Секретаріат- здійснює функцію центрального апарату INTOSAI, виконує бюджет INTOSAI, забезпечує роботу Виконавчого Комітету та Конгресів, сприяє обміну інфо між членами та організовує семінари і спеціальні дослідження. Головою Ген Секретаріату є керівник Ауд Суду Австрії.Регіональні робочі групи:7 регіональних роб груп забезпечують просування цілей INTOSAI на регіональному рівні, надаючи при цьому членам нагоду сконцентрувати увагу на притаманних їх регіону питаннях. Велика частина технічних робіт INTOSAI здійснюється в рамках комітетів та робочих груп, створених з метою зміцнення професії через розробку та публікації професійних стандартів, директив, методологічних підходів, бібліографій та ін засобів практичної спрямування. Крім того, для розробки окремих питань створюються дослідні групи.Зокрема, дослідна група з питань комунікацій була ств з метою розробки стратегії та підготовки відповідних видань, спрямованих на покращення обміну інфо між членами INTOSAI. Ін роб групи було утв для розробки регламентів комітетів INTOSAI, засідань Виконавчого Комітету та Конгресів.Регіональні робочі групи: Орг-ція вищих органів контролю держ фінансів Латинської Америки та Карибського регіону;Орг-ція африканських вищих органів контролю держ фінансів; Арабська орг-ція вищих органів контролю державних фінансів; Азіатська орг-ція вищих органів контролю держ фінансів; Асоціація вищих органів контролю держ фінансів Південнотихоокеанського регіону; Орг-ція вищих органів контролю держфінансів Карибського регіону; Європейська орг-ція вищих органів контролю держ фінансів (EUROSAI). Комітети та робочі групи:Комітет зі стандартів контролю; Комітет зі стандартів внутр контролю; Комітет з бух стандартів; Комітет з контролю держ боргу; Комітет з контролю інфо-х технологій; Роб група з питань приватизації; Роб група з оцінювання програм; Роб група з екологічного контролю.

21. Держ аудит у ВБ. Законом «Про фін звіт і казнач» була визначена і ств посада головного аудитора, незалежного від уряду. Процедура зняття з посади відбувається за пропозицією парламенту + королівський указ. Закон «Про NAO»1921 р. була затверджена організація НАО, одержала право проводити аудит вибірковими методами. Зміни відбулися щодо порядку і частоти перевірок, додали обов’язково доповідати про збір податкових надходжень, але не всі доходи бюджету підлягали аудиту. В 1983 році було прийнято закон «Про нац аудит», Посилення самостійності посади гол аудитора, передані функції поточного контролю казначейства до НАО і відповідна посада головного керівника НАО. Внутрішній контроль частково було покладено на внутрішніх аудиторів Міністерств і відомств. Гол аудитор прирівнюється за статусом до члена парламенту, визначено незалежність від уряду.
НАО - ВОФК у Великобританії. Його завдання: контроль за фін д-стю центральних органів виконавчої влади, Міністерств, відомств. НАО діє незалежно від уряду і підзвітній парламенту. У поточній д-сті НАО співпрацює з комітетом з бюджету, підзвітна парламенту. Штат 750 осіб, штаб квартира у Лондоні, в основному кваліфіковані бухгалтери, аудитори та консультанти з інших питань. Контролер аудитор призначається парламентом, висувається кандидатура правлячою партією зі згоди комісії. Може самостійно обирати об’єкт для аудиту і право безпосереднього доповідати парламентові. Фінансується за рах держави, В рік аудиту підлягає 600 установ. Аудиторська комісія скл-ся з АКШ, АКУ, АКІ, АКБ. Підзвітні власним парламентам. Всі свої дії узгоджують з НАО. Об’єктами аудиту виступають органи охорони, освіти, соц.служби, місцеві органи влади, транспорт. Залучають ауд фірми і сертифікованих аудиторів. Аудиторські комісії доповідають не парламенту а готують свої доповіді для місцевих парламентів і органів влади, або організацій що перевірялися.

22. Незалежний аудит у ВБ. Для компаній з річним доходом більш ніж 1 млн фунтів передбачено аудит річної фін звітності. До 1994р аудиту підлягали всі компанії. По банкам і фін установам звіт подається у наглядовий орган з фін обслуговування FSA. Суб’єкти аудиту аудиторська фірма. Згідно закону про компанії 1989р у Великобританії діє урядова установа – наглядовий орган який наз Департамент торгівлі і промисловості (ДТП). Здійснює нагляд за д-стю компанії і ауд д-стю.Надає ліцензію ін орг-ціям які діють в якості визначених наглядових органів. Визнані наглядові органи:- Інститут присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу. Асоціація присяжних атестованих бухгалтерів.- фонд.ДТП видає постанови і може атестувати фіз осіб для заняття ауд д-стю. У в.б зареєстровано 8 тис ауд-х фірм і вони діють на основі ауд стандартів і етичних норм прийнятих ДТП у в.б.Членами цієї стр-ри не є аудиторами або бухгалтерами це особи які призначаються різними зацікавленими орг-ціями. Рада з перевірки.Рада з етичних стандартів.Рада з практики аудиту.Рада з розслідування і дисципліни.У в.б існує 4 рівня контролю ауд д-сті.1 ауд фірма здійснює власний контроль за аудиторами працівниками своєї фірми, 2 викор-ся якщо фірма має більш ніж 1-го партнера, який може підписувати ауд висновки. Д-сть партнера перевіряється аудиторами ін компанії з офісу ін партнера.3 кожна фірма щороку повинна виконати перевірку на відповідність аудитів, кожна фірма щороку надає своєму наглядовому органу річний звіт про фірму, клієнтів.4 наглядові органи в середньому 1 раз на 3 роки здійснюють повну перевірку аудиторської фірми і моніторинг щороку.Моніторинг здійснюється аудиторами об’єднаного органу, з моніторингу. У ВБ з 2001 р діє світова орг-ція яка займається контролем якості аудиту. Представники аудиторські фірми найбільших країн світу, ті що займаються транснац аудитом. Ауд фірма після проведення перевірки впроваджує зміни, для покращення своєї роботи. Але не тільки з метою покарання але і навчання. 4 причин чому аудитори ВБ виконують стандарти аудиту.1 аудитори приймають участь у створенні стандартів.2 фірма яка не виконує стандарти втрачає ліцензію.3 якщо фірма не дотримується стандартів притягується до суду.4 фірма втрачає репутацію якщо погано виконує аудит.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП