ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Аудит (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Аудит (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

41.С-ма контролю держ департаменту фін моніторингу протидії легалізації доходів.Осн сфера його д-сті – протидія легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та координація д-сті щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, ін органів влади. Завдання суб’єкта контролю в цій сфері:1) збір, обробка і аналіз інфо про операції з грошовими коштами та ін майном, які підлягають контролю;2) ств єдиної інформаційної с-ми і ведення бази даних у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;3) налагодження співроб-ва та інфо-го обміну з органами держ влади, іноземних держав та міжн орг-ціями у зазначеній сфері.Об’єкт моніторингу -це фін операції, які хар-ться необхідною та достатніми вимогами (викор-ня анонімних рахунків за кордоном, купівля чеків, контрагент – з країни, яка не бере участі в співроб-ві з протидії відмивання грошей тощо). Суб’єкт контролю -складна трирівнева побудова на чолі з Уповноваженим органом та двома рівнями суб’єктів контролю: первинний та державний. Отже,визначено суб’єкти контролю,це на первинному рівні банки, страхові та фін установи, платіжні орг-ції, члени платіжних с-м, клірингові установи, товарні, фондові та ін біржі, інститути спільного інвестування, гральні заклади, ломбарди, юрособи, які проводять будь-які лотереї, п-ва, орг-ції, які здійснюють упр-ня інвестиційними фондами чи недерж пенсійними фондами; п-ва та об’єднання зв’язку, ін некредитні орг-ції, що здійснюють переказ грошових коштів, ін юр орг-ції, які відповідно до зак-ва здійснюють фін операції.( притаманно проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фін операцію, виявляти та реєструвати фін операції, які підлягають фін моніторингу (вести окремо облік за новими критеріями), інформувати уповноважений орган, надавати додаткову інфо, в тому числі таку, що є банківською і комерційною таємницею, вживати заходів щодо запобігання розголошенню інфо з питань фін моніторингу тощо). Суб’єктами держ фін моніторингу є центр органи виконавчої влади та НБУ (характерні дії, в основному спрямовані на контроль суб’єктів первинного моніторингу – вимагати виконання завдань, передбачених здійсненням контролюючих функцій, перевіряти професійну підготовку учасників процесу моніторингу, інформувати Уповноважений орган, тощо).

42.Антимоноп комітет, особливості орг-ції, завдань та об’єктів фін контролю.Осн завданнями є здійснення держ контролю за дотриманням антимоноп зак-ва, запобігання, виявлення і припинення порушень антимон зак-ва, сприяння розвитку добросовісної конкуренції. Комiтет контролює дотримання антимон зак-ва суб'єктами госп-ня, органами держ влади, мiсцевого самоврядування, адмiнiстративно-госп-го упр-ня. З метою сприяння розвитку конкуренцiї органи Антимон комiтету також здiйснюють контроль: за дотриманням антимон-х вимог у процесi перетворення держ власностi;за регулюванням цiн на продукцiю монопольних утворень мiнiстерствами, вiдомствами, держадмiнiстрацiями;за дотриманням антимонопольних вимог при прийняттi рiшень органами держ влади, мiсцевого самоврядування, адмiнiстративно-госп-го упр-ня та контролю, щоб не допустити прийняття антиконкурентних рiшень.Виконуючи функцію контролю Антимон комітет Укр має такі повноваження:розглядати заяви і справи та проводити розслідування, приймати розпорядження та рішення відповідно до законодавства про захист ек конкуренції;перевіряти суб'єкти госп-ня, органи влади та місцевого самоврядування та контролю щодо дотримання ними вимог антимон зак-ва;призначати експертизу для надання експертного висновку та спеціалістів;проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів госп-ня - юр осіб, вилучати або накладати арешт на документи чи предмети, які можуть бути доказами у справі незалежно від їх місцезнаходження;залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування заходів, передбачених законом, для подолання перешкод у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету у виконанні ними повноважень;звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням зак-ва про захист ек конкуренції.Антимон комітет Укр підконтрольний Президенту Укр та підзвітний ВР Укр. Антимон комітет України щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою діяльність.

43. Фонд держмайна, особл становлення, орг-ції, завдань та об’єктів контролю.З початку приватизації в Укр певні регулюючі та контролюючі ф-ції став виконувати Фонд держ майна. Осн завданнями Фонду є: захист майнових прав Укр на її території та за кордоном; здійснення прав розпорядження майном держ п-ств у процесі їх приватизації, ств спільних п-ств;здійснення повноважень щодо приватизації майна п-ств, яке перебуває у загальнодерж власності; здійснення повноважень орендодавця майна держ п-ств і орг-цій; ств умов для конкуренції вир-ків. Ф-ції Фонду:розробляє і подає Каб Міністрів Укр проекти держ програм приватизації, організує і контролює їх виконання;змінює у процесі приватизації орг-ційно-правову форму п-ств, що перебувають у загальнодержавній власності, шляхом; продає майно, що перебуває у загальнодерж власності у процесі його приватизації; створює комісії по приватизації та затверджує плани приватизації майна, що перебуває у загальнодерж власності;видає ліцензії посередникам під час продажу об'єктів приватизації;забезпечує інформування населення, ВР органів держ виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування про хід приватизації держ майна;щорічно складає звіт про хід приватизації подає його на розгляд та затвердження Верховної Ради України після узгодження з Кабінетом Міністрів України;представляє інтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових прав держави.В зв’язку з виконання функцій Фонд має право: видавати в межах своєї компетенції нормативні документи, обов'язкові для виконання органами державної виконавчої влади, ін юр особами, контролювати їх виконання, одержувати інфо від органів держ виконавчої влади, проводити інвентаризацію загальнодерж майна, що відповідно до Держ програми приватизації підлягає приватизації, а також здійснювати ауд перевірки ефективності його викор-ня.

44. Держ комісія з цінних паперів та фонд ринку.Державне регулювання ринку ц.п. означає здійснення державою та ї інститутами с-ми заходів щодо впорядкування, контролю та нагляду за ринком ц.п. з метою забезпечення соціальної справедливості;прозорості; надійності; відкритості;запобігання зловживання і порушенням в ньому.Для забезп єдиної держ політики в цій сфері ств спеціальний держ орган – ДКЦПФР. З метою концентрації контролюючих та регулятивних зусиль щодо ринку цінних паперів приймаються законодавчі акти, згідно яких до ДКЦПФР переходять функції регулювання і контролю за ринком, видачі дозволів на д-сть по випуску та обігу цінних паперів, реєстраційної та депозитарної д-сті з цінними паперами.Склад ДКЦПФР:Комісія, її центральний апарат та територіальні органи. Осн завданнями ДКЦПФР є: формування та забезп реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функц-ня ринку ц.п. в Укр, сприяння адаптації нац ринку ц.п. до міжн стандартів, координація д-сті держ органів з питань функц-ня в Укр ринку ц.п. та їх похідних, здійснення держ регулювання та контролю за випуском і обігом ц.п., додержання зак-ва у цій сфері., захист прав інвесторів, накладання санкцій за порушення зак-ва у межах своїх повноважень, сприяння розвитку ринку ц.п... В частині повноважень, пов’язаних з виконанням регулятивної та контрольної функції Комісія має право: встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів, інші показники та вимоги, що обмежують ризики по операціях з ц.п. в ході здійснення д-сті з випуску та обігу ц.п.;виносити в разі порушення зак-ва про ц.п. попередження, зупиняти розміщення (продаж) та обіг цінних паперів порушників;звертатися до суду з позовами у зв'язку з порушенням зак-ва Укр про ц.п.;зупиняти в разі виявлення не зареєстрованих відповідно до чинного зак-ва цінних паперів всі операції по банківських рахунках;у разі порушення фондовою біржею зак-ва про ц.п., статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на ній до усунення таких порушень;проводити перевірки та ревізії фінансово-господарської д-сті емітентів, осіб, які здійснюють професійну д-сть на ринку ц.п., фондових бірж; здійснювати моніторинг руху інвестицій в Укр та за її межі, що здійснюються через фондовий ринок;вилучати під час проведення перевірок документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про цінні папери.Комісія в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з ін центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади і органами самоврядування. Поряд з цим Комісією проводиться робота щодо вдосконалення законодавчо-нормативної бази ринку ц.п.особливо в регулюванні професійної д-сті учасників фондового ринку, опрацьовуються стандарти контрольних заходів на цьому ринку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП