ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Аудит (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Аудит (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

33. Європ організ держ аудиту.Рахункова палата Європ співтовариства.Європ рах палата– “наймолодша” інституція Європ співтовариства. Вона була ств в 1975 році. Європ рах палата скл-ся з 15 незалежних аудиторів (по одному від кожного держави-члена).Вимоги до кандидатів на посаду члена Палати суворі. Осн функція Рах палати – нагляд за фін д-стю співтовариства, контроль за виконанням “заг бюджету ЄС” за доп ауд-х перевірок, висновків і інспекцій. Рах палата здійснює перевірки як за власною ініціативою, так і по запитах від ін інститутів Союзу. Об’єктами перевірки є рахунки доходів і видатків Співтовариства і всіх установ, заснованих ним, якщо на це отримано дозвіл. Крім того, Європ Рах палата підтверджує достовірність угод і рахунків для Парламенту і Ради. Рах палата складає щорічний звіт, який має затвердити більшість членів співтовариства. Результати своєї д-сті Рах палата надає у формі спеціальних доповідей, рекомендацій з особливих питань. Європ-ка орг-ція вищих контрольних органів ЕВРОСАІ.EUROSAI є однією з регіональних орг-цій INTOSAI і має ранг установи, що співпрацює з ООН. Членами EUROSAI є нац вищі органи фін контролю (ВОФК) сорока шести країн європейського континенту.Осн мета орг-ції - сприяти розвитку співпраці між нац-ми ВОФК, які входять до неї, а також обміну інфо і документацією, дослідженням в області контролю держфінансів. Робочими органами EUROSAI є Конгрес, Керуюча Рада і Секретаріат. EUROSAI підтримує особливо тісні відносини з OLACEFS, регіональною групою INTOSAI, яка об'єднує вищі органи фінансового контролю Латинської Америки і Карибського басейну. Європейська орг-ція регіональних органів зовн контролю держ фінансів ЕВРОРАІ - ств в 1992 р. Завданнями цієї орг-ції є:Сприяння кооперації контролюючих органів, обміну знаннями і досвідом;Сприяння проведенню досліджень в сфері держ фін контролю;Сприяння обміну програмами і орг-ції курсів підвищення кваліфікації;Сприяння запровадженню уніфікованих технологій проведення контролю.Членом ЕВРОРАІ може стати будь-який регіональний орган зовн держ фін контролю.Орг стр-ра ЕВРОРАІ скл-ся з Генер Асамблеї, Керуючого Комітету, Генер Секретаріату.Офіційними мовами ЕВРОРАІ є англ, ісп, нім, франц.Рада керівників вищих органів фін контролю держав-учасників СНД.Рада керівників вищих органів фін контролю держав-учасників Співдружності Незалежних Держав була ств 2000 року Формою роботи Ради є сесії. Сесії проводяться один раз на рік на території однієї з держав – учасників СНД. На засіданнях Ради здійснюється обмін досвідом, обговорюються актуальні питання д-сті вищих органів фін контролю держав – учасників СНД, визначаються шляхи їх інтеграції для вирішення актуальних питань.

34. Особливості державного аудиту в Україні.
В Україні ауд-ка д-сть вкл такі осн рівні.Перший - це ухвалення З-ну Ук "Про ауд-ку д-сть" у 1993 р., який визначив у правовому полі місце аудиту, що дуже важливо. Другий рівень - розроблення с-ми нормативно-правового регул-ня аудиту, яка вкл нац нормативи і кодекс професійної етики аудиторів України.Третій рівень - розроблення документів, які потрібні для реалізації нормативів і викор-ня їх.З прийняттям Закону Укр "Про ауд д-сть" 1993 р. становлення і розвиток аудиту здійснювалися прискореними темпами. Йдеться насамперед про сертифікацію аудиторів, створення ауд-х фірм та надання ліцензії (дозволу) на цей вид д-сті. В останні роки спостерігається ускладнення ділових госп операцій, що вимагає підвищення надійності та достовірності фін інфо в економіці. Тому саме на незалежний аудит покладаються ф-ції отримання та висловлення достовірної думки про фін звітність окремих п-ств, доведення своїх висновків до заінтересованих користувачів такої інфо. Набуває розвитку аудит і в країнах СНД. Ще у колишньому Радянському Союзі у 1987 р. почали утворюватися спільні підприємства (СП), і для контролю за їх фінансово-господарською д-стю було засновано першу незалежну ауд-ку орг-цію - акціонерне товариство "Інаудит" на базі Гол управління валютного контролю Міністерства фінансів СРСР. З 1989-1990 рр. - це період, коли почали з'являтися ауд-кі фірми, створені на недержавній основі. Надзвичайно важливим питанням цього періоду було ств нормативної бази для роботи аудиторів і ауд-х фірм. Для цього потрібно було вказати у засновницьких документах ауд-ку д-сть як один із видів п-цької д-сті. В Укр ауд-ка д-сть вкл в себе орг-ційне і методичне забезп-ня аудиту, практичне здійснення ауд перевірок (аудиту) та надання ін ауд-х послуг. Професія аудитора є саморегульованою. Це означає, що держава встановлює лише вимогу здійснення аудиту, а методику його проведення визначають професійні орг-ції у стандартних положеннях, нормативах.

35. Побудова с-ми фін контролю Укр. Суб'єктами держ фін контролю виступають органи держ влади, яка згідно з конституційними принципами поділяється на законодавчу, виконавчу й судову. Відповідно, сукупність контрольних органів становить інфрастр-ру держ фін контролю, визначальне місце серед яких належить органам законодавчої влади.Конституція Укр визначає заг засади і хар-р участі у процесі фін контролю ВР Укр та її комітетів, у першу чергу Комітету з питань бюджету та Комітету з питань фінансів і банківської д-сті, які здійснюють парламентський контроль за станом і рухом держ фінансів. Контрольні повноваження Президента України у сфері фінансової д-сті держави випливають з його статусу глави держави та гаранта держ суверенітету, додержання Конституції Укр, прав і свобод людини і громадянина. Каб Мін Укр здійснює контроль за держ фінансами, держ політики у галузі ціноут-ня й оплати праці, складання та виконання Держ бюджету Укр і звіту про його виконання, здійснення загальнодерж і міждерж ЕК-х програм, тощо. Державного бюджету Укр від імені ВР України здійснює Рах палата. До її завдань відносить:- орг-цію і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Держ бюджету Укр, витрачанням бюдж коштів;- здійснення контролю за утворенням і погашенням внутр і зовн боргу Укр, визначення ефективності та доцільності видатків держ коштів;- контроль за фін-ням загальнодерж програм ек, науково-технічного, соціального розвитку;- контроль за додержанням законності щодо надання Україною позик та ек доп іноземним державам, міжн орг-ціям;- контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Держ бюджету Укр;- аналіз встановлених відхилень від показників Держ бюджету Укр;- регулярне інформування Верховної Ради України, її комітетів про хід виконання Держ бюджету Укр,про результати здійснення ін контрольних функцій. Для забезп виконання своїх завдань контролери Рах палати проводять фін перевірки, ревізії в апараті ВР Укр, органах виконавчої влади, НБУ, Фонді держ майна Укр, ін підзвітних ВР України органах, у місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування, а також на п-вах, в установах та орг-ціях незалежно від форм власності, в об'єднаннях громадян, недержавних фондах та ін недержавних некомерційних орг-ціях у тій частині їх д-сті, яка стосується викор-ня коштів Держ бюджету Укр. Мінфін України здійснює контроль за випуском та обігом ц.п., веде заг реєстр випуску ц.п. в Україні, видає дозволи на здійснення д-сті з випуску й обігу ц.п., а також контролює зберігання й ефективність використання закріпленого за п-вами, установами та орг-ціями держ майна. У межах встановлених повноважень Мінфін України проводить у міністерствах, ін центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на п-вах, в установах та організаціях, в установах банків та ін фінансово-кредитних установах усіх форм власності перевірки фінансово-бух-х документів, звітів, планів, ін документів щодо викор-ня бюджетних коштів. Також Мін-во контролює додержання суб'єктами п-цької д-сті зак-ва.В Укр визначальне місце серед спеціальних фін органів у сфері фін контролю належить ДКРС. Її гол завдання - здійснення держ контролю за витрачанням коштів і матер цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бух обліку і звітності в міністерствах, відомствах, держ комітетах, держ фондах, бюджетних установах, а також на п-вах та в орг-ціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та держ валютних фондів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. Держ податкова служби Укр.- Податкові органи уповноважені розглядати звернення громадян, п-ств, установ та орг-цій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій. Відповідні підрозділи податкової міліції в межах встановлених зак-вом повноважень розшукують платників, які ухиляються від оподаткування, а також порушують справи про вчинені злочини у сфері оподаткування. У сфері митно-фін регулювання осн органом фін регул є Держ митний комітет Укр - центр орган держ виконавчої влади, підвідомчий Каб Міну Укр. Комітет організовує здійснення митної політики, забезпечує ефективне функціонування митної системи, в межах своїх повноважень організовує та контролює виконання актів законодавства України про митну справу.У сфері грошово-кредитного обігу забезп фін контролю та банківського нагляду є однією з осн функцій центр банку держави - НБУ. Фін контроль НБУ спрямований на скорочення зовн і внутр банківських ризиків: ліквідності, кредитних, валютних, облікового процента тощо.

36. Рахункова палата України та її повноваження відповідно до світових стандартів.
Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утворюється Верх Радою Укр, підпорядкований і підзвітний їй. Рах палата здійснює свою д-сть самостійно, незалежно від будь-яких ін органів держави. Закон України "Про Рахункову палату" до її завдань у сфері фін контролю відносить: - орг-цію і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Держ бюджету Укр, витрачанням бюджетних коштів; - здійснення контролю за утворенням і погашенням внутр і зовн боргу Укр, визначення ефективності та доцільності видатків держ коштів, валютних та кредитно-фін ресурсів; - контроль за фінансуванням загальнодержавних програм ек, науково-технічного, соц розвитку; - контроль за додержанням законності щодо надання Україною позик та ек допомоги іноземним державам, міжн орг-ціям, передбачених у Держ бюджеті Укр; - контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Держ бюджету України; - аналіз встановлених відхилень від показників Держ бюджету Укр; - регулярне інформування ВР Укр хід виконання Держ бюджету Укр та стан погашення внутр і зовн боргу Укр.У визначених зак-вом межах Рах палата Укр уповноважена здійснювати експертно-аналітичні, інформаційні види д-сті. Ревізії та перевірки Рахункової палати можуть бути як плановими, так і позаплановими. Здійснюючи ревізії (перевірки), контролери мають право отримувати від керівників установ та орг-цій, що перевіряються, всю необхідну інфо про фінансово-госп д-сть, у тому числі усні та письмові пояснення з питань, пов'язаних з проведенням ревізій (перевірок). За підсумками контрольної д-сті посадові особи Рах палати складають довідки або акти. Проте посадові особи Рах палати Укр не наділені правом застосовувати до порушників фін дисципліни санкції. Вони можуть направляти матеріали ревізій та обстежень Каб Міністрів Укр, НБУ, Фонду держ майна Укр, п-ств, установ та організацій для розгляду і вжиття необх заходів. Зокрема, Мін-ву фінансів, Фонду держ майна, Держ казначейству, Держ податковій адміністрації, Держ митній службі, ін держ контролюючим органам для забезп взаємодії з Рах палатою необхідно сприяти д-сті Рах палати, надавати за її запитами інфо про контрольно-ревізійну роботу та ін контрольні заходи.

37. ДКРС в Укр як орган фін контролю виконавчої влади.ДКРСУкр є с-мою органів контролю держ виконавчої влади. Вона підпорядковується Мін-ву фінансів Укр і скл-ся з Гол контрольно-ревізійного упр-ня Укр, контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділах (відділів, груп) в районах, містах і районах у містах.Гол завданням - здійснення держ контролю за викор-ням коштів і матер цінностей, їх зберіганням, станом і достовірністю бух обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, держ фондах, бюджетних установах, а також на п-вах і в орг-ціях, які одержують кошти з бюджетів усіх рівнів, та держ валютних фондів, розробка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх у подальшому.Функції ДКРС полягають у проведенні ревізій та перевірок фін д-сті, стану збереження коштів і матер цінностей, достовірності обліку і звітності, а також ревізій та перевірок повноти оприбуткування, правильності витрачання і збереження валютних коштів у органах виконавчої влади, в держ фондах, у бюджетних установах, на п-вах, в установах і орг-ціях, які отримують кошти з бюджету та з держ валютних фондів; проведенні ревізій та перевірок правильності витрачання держ коштів на утримання місцевих органів держ виконавчої влади. Гол КРУ Укр та його підрозділи мають право:- ревізувати і перевіряти у мін-вах, держ комітетах та ін органах держ виконавчої влади, держ фондах, на п-вах, в установах і орг-ціях грошові та бух- док-ти й ін док-ти, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матер цінностей;- інвентаризувати матер цінності або вимагати від керівників п-ств, що ревізуються проведення інвентаризацій;- безперешкодного доступу при проведенні ревізій на склади, вир-чі та ін приміщення для обстеження їх з питань, пов’язаних з ревізією;- при проведенні перевірок вилучати у п-ств, установ і орг-цій копії фінансово-госп та бух док-тів, які свідчать про зловживання; За ініціативою ДКРС ревізія п-ва, установи проводиться не частіше 1 разу на рік. За дорученням правоохоронних органів ревізія проводиться в будь-який час. Осн напрямом розвитку служби останніх років є переорієнтація контролю з конкретної установи або п-ств на контроль виконання держ і бюдж програм, удосконалення методик попер, поточного, наст контролю відповідно до вимог часу.

38. Податковий контроль в Україні
Державна податкова служба в Укр є органом держ виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики і представляє інтереси держави в відносинах між державою і платником податку з приводу сплати податків.Можна виділити осн функції держ-х податкових органів:1. Облік платників податків і надходжень податків та інших платежів до бюджетів та цільових державних фондів.2. Контроль за дотриманням платниками податків податкового законодавства.3. Затвердження форм податкової звітності.4. Застосування заходів відповідальності до порушників законодавства у сфері оподаткування.5. Правоохоронна д-сть, в тому числі запобігання організованій злочинності.6. Контроль за виробництвом та обігом підакцизних товарів.7. Проведення роз’яснень податкового законодавства серед платників податків.Виходячи з особливостей д-сті різних рівнів податкових органів, кожний із них виконує лише йому притаманні функції. Напр, на ДПА України покладається виконання орг-ції, інструктивного і методичного забезп податкової роботи, контроль за д-стю податкових органів всіх рівнів. Податковий контроль здійснюється посадовими особами податкових органів в межах своєї компетенції шляхом проведення податкових перевірок, отримання пояснень платників податків, отримання інформації про відкриті розрахункові рахунки, отримані доходи фізичними особами, ввезення на митну територію Укр імпортних товарів та справляння податків при цьому. Контрольні дії працівників державної податкової служби також передбачають вимогу від платників податків усувати виявлені порушення податкового законодавства, застосовувати фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені, надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, приймати рішення про списання безнадійного боргу. Органи податкової міліції не мають повноваження із здійснення процедур податкового контролю і стягування податкових санкцій. Їх завданням є виконання оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та охоронної роботи. Така робота полягає у проведенні оперативно-розшукових заходів з метою виявлення, попередження і припинення фактів приховання доходів від оподаткування і ухилення від сплати податків, здійснення досудового слідства та підготовку матеріалів, застосовуванні примусових заходів.

39.Митний фінконтроль.Відповідно до Указу Президента України від 1996 року „Про Держ митну службу Укр” здійснено реорганізацію стр-ри митної системи України, На базі ліквідованого Держ митного комітету Укр утворено, Держ митну службу України, як центральний орган виконавчої влади, д-сть якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Дії Держмитслужби України відповідно до покладених на неї завдань митного контролю полягають в: орг-ції та контролі д-сті митних органів;забезп своєчасного і повного внесення до держ бюджету коштів від податків, зборів (обов’язкових платежів);орг-ції та контролі відповідно до зак-ва проведення митними органами дізнання у справах про контрабанду;здійсненні контролю за забезп охорони державної таємниці у с-мі митних органів України.В другому розділі Митного кодексу України визначено поняття, організацію, процедури митного контролю. Митному контролю підлягають всі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Визначено форми митного контролю, такі як перевірка документів та відомостей, митний огляд, облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, усне опитування громадян та посадових осіб підприємств, перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при цьому, огляд територій та приміщень, де знаходяться товари, що підлягають митному контролю.Для покращення роботи щодо контролю за експортними операціями спільно з ДПА запроваджено Порядок взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб’єктами зовнішньоекономічної д-сті.

40. Контроль виконання Державного бюджету в с-мі казначейства Укр. Для здійснення контролю за рухом і викор-ням бюдж коштів, оперативним та цільовим проходженням коштів через банківську с-му, в Укр. функціонує Держ казначейство, яке одночасно контролює рух і викор-ня бюдж коштів і здійснює операції з коштами держ бюджету. Держ казначейство в межах своїх повноважень виконує функції контролю та функції упр-ня, розподілу, обліку коштів держ бюджету.Гол упр-ня Держ казначейства організовує та здійснює виконання держо бюджету, виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку, здійснює керівництво територіальними органами Держ казначейства, веде зведені реєстри розпорядників коштів державного бюджету Укр, держ позабюджетних фондів, організовує та здійснює прогнозування коштів держ бюджету і т.д. Територіальні органи Держ казначейства здійснюють виконання відповідних показників держ бюджету та контроль за надходженням, рухом і викор-ням держ позабюджетних фондів, забезпечують цільове фін-ня п-ств і орг-цій за рахунок держ бюджету і інше..Щорічно всі орг-ції, що отримують фін-ня з держ бюджету проходять попередній і поточний контроль за цільовим викор-ням коштів через лицьові рахунки територіальних органів ДКУ. Попередній контроль проводиться на стадії звірки відповідності планових кошторисних призначень відповідним лімітам бюджетного фін-ня. Поточний контроль здійснюється на стадії фін-ня витрат з лицьових рахунків бюджетоотримувачів за платіжними документами після перевірки відповідних документів, що підтверджують достовірність видатку в межах кошторису. Контроль проводиться з часу перерахування коштів міністерствам і відомствам і до часу зарахування цих коштів на рахунки підприємств і орг-цій. Облік коштів держ бюджету з викор-ням єдиного казначейського рахунку створює можливість швидкої мобілізації коштів, які протягом дня надходять на рахунки, відкриті в органах Держ казначейства, та викор-ня їх для проведення бюджетних видатків, оптимальні можливості для контролю та прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо забезп ефективного викор-ня коштів бюджетів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП