ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Аудит (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Аудит (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

11. Види робочих док-тів, їх стр-ра та вимоги до них.

Документи-джерела а-ту.
І в залежності від етапів проведення а-ту застосовується різна документація.
На стадії вибору клієнта:
Засоби масової інф-ції, норм-ні акти, фін. звіт-ть за попередні роки, протоколи зустрічей з клієнтом, лист-ня з попереднім а-ром.
На стадії планування:
Засновницькі док-ти клієнта, протоколи зборів акц-рів, договори, угоди, контракти, фін. звіт-ть, док-ти попер-го а-ту, док-ти і реєстри обліку.
На стадії здій-ня а-ту.
Вивчення системи внутрішнього контролю.
Перевірка протоколів зустрічей з клієнтом, док-тів внутр-го а-ту, інструкцій з обліку, тощо.
На стадії підтв-ня залишків на рах-х обліку.
Док-ти і реєстри обліку, док-ти поточного упр-ня, договори, угоди, контракти, програми а-ту, док-ти попер-го а-ту.
Заключні процедури.
Док-ти свідчення, протоколи зустрічей з клієнтом, протоколи результатів перевірки.
Ауд-кий звіт .
Остаточні варіанти звітності, підсумки проведення а-ту, відгук контролюючого партнера, протоколи зустрічей з клієнтом. Кожен роб.док-т повинен бути належним чином оформлений.
1.Мати реквізити АФ, № і дату договору, на підставі якого пров-ся ауд.перевірка
2.Мати реквізити суб’єкта, що перевір-ся
3.Мати ідентиф.№ і нумерацію сторінок
4.Бути засвідченим ауд-ром, що проводить перевірку
5.Мати дату провед-ня ауд-ра
Роб.док-ція звичайно вкл:
1.Інф-цію про клієнта
2.Копії юр.первинних та ін.док-тів
3.Докум-цію про провед-ня А.
4.Інф-цію про повед-ня тесту с-ми контролю, процедури перевірки на суттєвість, ауд.свідч-ня
5.Висновки сторонніх ауд-рів або експертів тощо

12. А-й звіт та А-й висновок

В зак-ві коротко вказано, що а-р оформлює рез-ти своєї перевірки а-м звітом і а-м висновком (ст.№7 ЗУ"Про а-ку д-ть") Стандартизація а-го звіту – процес складний. Склад цього док-та залежить від конкретних обставин, рез-тів перевірки тощо. В зв`язку з цим форма а-го звіту м. Б. Довільна. А-й звіт не є а-ким док-том. Він призначений виключно для замовника і м.б. опублікований лише з його дозволу. Звіт це великий зв об`ємом документ
А-кий висновок-офіційний док-т засвідчений підписом та печаткою а-ра (а-ї фірми), який складається у встановленому порядку за наслідками проведення а-ту і містить в собі висновок стосовно достовірності звіт-ті, повноти і відп-ті чинному зак-ву та встан-м нормам БО. У вис-ку а-р повинен вислов-ти свою думку з питань: вичерпаності та достов-ті одерж-ї а-м інф-ї, узгодженості сис-ми БО з діючими нормами та зак-ю базою, відпов-ті фін-ї звіт-ті даним БО, діючим зак-м і норм-м актам.
В залеж-ті ступеня задовол-ня а-ру станом обліку та зв-ті на під-ві вис-к м.б:
• Безумовно-позитив-м
• Умовно-поз-м ( з застереженням)
• Негатив-м( а-р дає відмову у вис-ку)

13. Структура і зміст аудиторських висновків.

Висновок м/б позитивний, умовно-позитивний, негативний або над-ся відмова від надання висновку про фін.звіт-ть. Види АВ та їх зміст подаються у нац.нормативі № 26 “АВ”. Позитивний АВ над-ся клієнту у вип-ках, коли на думку ауд-ра виконано такі умови:
1.Ауд-р отримав всю інф-цію і пояснення, необх.для цілей аудиту.
2.Надана інф-ція достатня.
3.Є адекватні і достовірні відомості з усіх суттєвих.
Крім цього, фін.докум-ція підготовлена у відп-ті з прийнятою на п-ві с-мою БО, що відповідає укр.закон-ву. У позит.висновку навод-ся стверджув-ні слова: “задовольняє вимогам”, належним чином становить, дає дійсні і достовірні уявл-ня тощо. Ауд-р не може видати умовно-позит.висновок при існуванні фундаментальної невпевн-ті і незгоди.
Причини фунд.невпевн-ті:
-значні обмеж-ня в обсязі роботи (аудиторської), тому що ауд-р не може одержати всю інф-цію через незадов.стан обліку.
-не може виконати всі необх.ауд.процедури через обмеж-ня перевірки у часі
-подвійне тлумачення окр.пунктів укр.закон-ва.
Причини незгоди: неприйнятні с-ми обліку або порядку провед-ня облік.оп-цій, незгода з повнотою і засобами відобр-ня фактів обліку т а звіт-ті, невідпов-ть діючому закон-ву, порядку оформл-ня чи здійс-ня оп-цій. Будь-яка фунд.невпевн-ть чи незгода є підставою для відмови від надання позит.висновку. Невпев-ть або незгода від над-ня позит.АВ вваж-ся фундам-ною в тому вип-ку, коли ф-торів впливу на фін.інф-цію, які викликали невпевн-ть, так багато, що це може суттєво перекрутити дійсний стан справ в цілому і наяв-ть фунд.невпевн-ті може привести до представл-ня клієнту негативного АВ
При підгот-ці негат.АВ доречні такі висловл-ня: “не задов-є вимогам”, “перекручує дійсний стан справ”, “суперечить” тощо.
3.01.2000. Позит.АВ: в рез.аудиту встановлено – надана інф-ція дає дійсне і повне уявл-ня про реальний склад активів і пасивів суб’єкта, що перевір-ся. С-ма БО, що викор.на п-ві, відповідає закон.та нормат.вимлгам. Фін.звіт-ть підготовлена на підставі дійсних даних БО і достовірно та повно подає фін.інф-цію про п-во станом на 1.01.2000 згідно з нормат.вимогами щодо БО та зівт-ті в Укр. Це позитивний АВ (існує безумовна позит.згода).
Позит.АВ (існує нефундам.непе-вність) у зв’язку з неможл-тю перевірки фактів, які стос-ся, неучасті ауд-ра в інвентар-ції активів, неможл-ті підтвердити поч.залишки в балансі з причини того, що аудит пров-ся іншою АФ, і з причини обмеж-ті інф-ції ми не можемо дати висновок по вказаних моментах, проте ці обмеж-ня мають незначний вплив на фін.звіт-ть та на стан справ у цілому. Ми підтверджуємо те, що за винятком обмежень, які зазначені вище, фін.звіт-ть у всіх суттєвих аспектах достовірна і повно подає фін.інф-цію про п-во станом на 1.01.2000 згідно з норм.вимогами щодо орг-ції БО і звіт-ті в Укр.
Умовно-позит. АВ (існує фунд.незго-да). Під час провед-ня ауд.перевірки встановлено, що оп-ції (дається перелік оп-цій) проведені з поруш-ням встановл-го порядку. Проте зазначені невідпов-ті мають обмежений вплив на фін.звіт-ть і не перекручують заг.фін.стан п-ва. Ми підтверджуємо, що за винятком невідпов-тей, викладених вище, фін.звіт в усіх сут.аспектах достовірний та повно подає фін.інф-цію за станом на 1.01.2000 згідно з нормат.вимогами щодо орг-ції БО і звіт-ті в Укр.
АВ, в якому робиться відмова від надання висновку аудиту. У зв’язку з неможл-тю перевірки фактів, які стосуються (вказати ці факти, причини неможл-ті) ми не можемо надати висновок стосовно вказаних моментів. Вищенаведені моменти істотно впл.на дійсний стан справ в цілому. У зв’язку з відсут-тю достат.ауд.доказів, ми не можемо видати обгрунт.АВ по фін.звіт-ті, підготовлений станом на 1.01.2000.
Негат.АВ. У рез.провед-ня аудиту встановлено, що за звіт.період п-вом були допущені суттєві поруш-ня, перекруч-ня (дається перелік цих порушень). Допущені поруш-ня суттєво впл.на фін.звіт-ть п-ва та перекручують реальний стан справ. Фін.звіт-ть має суттєві перекруч-ня і недостовірно подає фін.інф-цію про п-во станом на 1.01.2000, невиконані наступні вимоги щодо орг-ції БО та звіт-ті в Укр (дається перелік). Т.ч., дані БО і фін.звіт-ті не дають достовірне уявл-ня про дійсний стан справ на п-ві, що склався на 1.01.2000 (див.нац.норматив аудиту №26 – АВ)

16. А-т запасів під-ва.

Перш за все слід ознайомитись з проведеними на під-ві інвентариз-ми, а також провести вибіркову перевірку, щоб дослідити процес описі МЦ. При перевірці процесу інвент-ції перевіряється чи правильно оформлено пров-ня інв-ції. Зокрема, повинні бути досліджені наступні питання: 1)На грунті яких док-тів проводилась інв-ція.2)Склад комісії по проведенню іна-ції.3)Правиль-ть складання інв-х описів4)Чи були випадки, коли МЦ продани, а в дійсності вони перебувають на складі і ще не відвант-ні покупцям.5)Чи виключені вип-ки опису МЦ, що є в наявності, але не є власністю під-ва, тощо.
Розміри природ-го убутку та порядок його списання встан-н інструк-ю заст-ня норм природ-го убутку прод-х товарів.Нестачі зверх вст-х норм прир-го убутку відносяться на конкретних МВО. При відпуску МЦ важлива правильність їх оцінки.Перев-ся прав-ть віднес-ня сум переоц-ки на рах-ки БО.Дуже важливим є прав-ть обліку МШП. Спочатку вст-ся прав-ть віднес-ня до МШП. Потім перев-ся прав-ть нарах-ня зносу та правом-ть їх списання на витрати в-ва, тощо.
Заключним етапом єспівстав-ня аналіт-х і синт-х даних.Цей етап передбачає звірку МЦ, які фак-но є на місцях зберіг-ня з обліков-ми даними відобр-ми в регістрах БО.
А-р перевіряє прав-ть відобр-ня даних в активі балансу по графі "Вир-чі запаси" на поч-к і кінець звіт-го періоду з відп-ми підсумк-ми даними розділів № 2, 3 відомості №10. При жур-но-ордерній формі обліку бух-кі записи зд-ся протягом місяця у відомостях №12,13, 15 і Ж/О№10, 10\2, а при спрощеній сис-мі -у відомостях В-2 і в-3.

14. Аудит ОЗ, їх руху.

Осн.завд-нями і метою А .є:
1.Перевірка правиль-ті докум.офор-мл-ня і своєчас.відобр-ня в обліку оп-цій з ОЗ, їх надх-ня, внутр.переміщ-ня і вибуття. 2.Перевірка своєчас-ті відобр-ня зносу (нарах-ня ам-ції ОЗ)
3.К-ль за витратами на кап.ремонт.
4.Перевірка прав-ті відобр-ня в обліку фін.рез-тів від лікв-ції ОЗ.
5.К-ль за збереж-ням ОЗ.
6.Перевірка прав-ті провед-ня індексації ОЗ тощо
Джерела інф-ції для аудиту ОЗ:
1.Баланс, ф1
2.Стандарт з обліку ОЗ
3.Звіт про фін.рез-ти, їх викор-ня ф2
4.Звіт про фін.-майн.стан п-ва, ф3
5.Синтет.регістри обліку ОЗ, тб.гол.книга, ж/о 13
6.Первинні док-ти по обліку ОЗ (інвент.картки ОЗ, акти прийм-ня передачі ОЗ, акти введ-ня в експл-цію ОЗ, акти лікв-ції ОЗ, відом-ті індексації бал.в-ті ОЗ …)
Нормат.база, яка регул.рух, розрах-к зносу та індексації ОЗ:
1.Нац.стандарти з БО, зокрема по ОЗ
2.Полож-ня про орг-цію БО і звіт-ті, затв.постановою КМУ від 3.04.93 р.№ 250
3.Порядок провед-ня індексації бал.в-ті ОЗ п-в, орг-цій та установ
4.З-н Укр.”Про опод-ня приб-ку п-в”
Ще для аудиту ОЗ слід знати бух.проводки по відобр-ню руху ОЗ на п-вах різних форм влас-ті. ОЗ надх-ть на п-во з різних джерел: від постач-ків за плату, від заснов-ків у вигляді внесків до СтФ, передаються іншими СПД безкоштовно тощо. 1-цею обл ОЗ є інвент-й об’єкт, кожному з яких незал.від його знах-ня (в експл-ції чи на складі), присвоюється інвент.№.
Інв.№ проставл-ся на всіх перв.док-тах, і вони є підставою для відобр-ня в обліку їх наяв-ті або руху.
1.В зв’язку з цим аудит ОЗ необх.починати з перевірки збереж-ня ОЗ. Вона здійс-ся шляхом провед-ня інв-ції ОЗ, якою встан-ся наяв-ть та тех.стан об’єктів ОЗ.
2. Наступ.етапом є перевірка прав-ті відобр-ня в обліку руху ОЗ. Перв.док-том, що є підставою для введ-ня в експл-цію ОЗ, є акт прийм-ня-передачі ОЗ ф ОС-1. Цей акт пов.склад-ся на введ-ня кожного окремого інв.об’єкта. Необх.перевіри-ти, щоб на кожен об’єкт була виписана інв.картка, яка є регістром АО ОЗ і дозволяє контрол-ти їх наяв-ть в місцях зберіг-ня. Вибуття ОЗ відбув-ся шляхом їх реал-ції, безкошт.передачі, а у разі їх повного фіз.чи мор.зносу – остаточне вибуття з ладу і ауд.перевірка реал-ції або безкошт.передачі ОЗ почин-ся з ознайомл-ня з ріш-ням або дозволом на вчин-ня п-вом відпов.дій.
В залеж-ті від підпорядк-ті п-ва цей док-т м/б протоколом заг.зборів заснов-ків, дозволом Фонду держ.майна Укр., а також відпов.відомства. Після цього ауд-р вивч.акти прийм-ня-передачі, в яких пов.бути вказаний адресат їх передачі. Крім цього слід провести дослідж-ня, чи зроблена відмітка в бух-рії про фіксацію вибуття інв.об’єкту в інвент.картці.
3.Наст.етап – перевірка відобр-ня в обліку лікв-ції, реал-ції або надх-ня ОЗ. В зал-ті від форми влас-ті п-ва (держ.або недерж-не), визнач-ся порядок обліку. На п-вах держ.форми влас-ті лікв-ція та надх-ня ОЗ відбув-ся із зміною в-ті СтФ, а на недерж-х – в-ть залиш-ся незмінною.
5.Перевірка відпов-ті перв.док-тів синт.регістрам обліку, і для цього звір-ся дані інвент.карток обліку ОЗ із даними ж/о, гол.книги, балансу та звіту про фін.-май.стан тощо.
Аудит зносу ОЗ.
Він пров-ся в декілька етапів:
1.Необх.встановити прав-ть застос-ня норм зносу. Норми ам.відрах-нь встан-ні в % до бал.в-ті ОЗ в залеж-ті від терміну їх експл-ції. Норми зносу згруповані за відпов.групами. Т.ч.в період провед-ня аудиту перев-ся, щоб п-во застос-ло відпов.норми у відп-ті з норм.-правовими док-тами.
2.Перевірка прав-ті обліку ам-ції та відобр-ня її в облік.регістрах врах-чи те, що облік нарах-ня зносу ОЗ на п-вах держ.і недерж.форм влас-ті різний. Це пов’яз.з неможл-тю зміни в-ті СтФ за рах-к зносу ОЗ на п-вах недерж.форми влас-ті.
3.Далі ауд-р перевіряє, щоб в інв.картках обліку ОЗ вказ-ся сума зносу за кожним об’єктом.
4.Співставл-ня на відпов-ть даних перв., аналіт-х та синтет.регістрів О.
Аудит індексації ОЗ.
Аудит індексації ОЗ пров-ся з метою встан-ня наяв-ті та правил-ті порвед-ня індексації ОЗ. Ауд-р вивчає док-ти, які підтвердж-ть пров-ня індексації: складені комісією з індексації “Від-ті індексації бал.в-ті ОЗ та їх зносу”. Далі перевір-ся прав-ть відобр-ня зміни в-ті ОЗ в БО. Достов-ть відобр-ня індексації на рах-ках БО в період провед-ня аудиту перев-ся ретельно, тб.рах-ки по СтФ, ФСП та рах-к зносу.
Аудит кап.ремонту ОЗ.
Аудит кап.ремонту ОЗ передб.пере-вірку віднес-ня п-вом витрат, пов’яз.з закінч-ням кап.ремонту ОЗ на збільш-ня бал.в-ті ОЗ. Для цього ауд-ру необх.вивчити порядок обліку затрат. Глибоко перевір-ся док-ти, які відобр-ть в обліку витрати, пов’яз.з кап.ремонтом ОЗ, який був порведений після здійс-ня індексації бал.в-ті. Достовір-ть відобр-ня в БО затрат перевір-ся у відпов-ті з новими стандартами і планом рах-в.

15. Аудит немат-х активів.

А-ку перевірку НА починаюь з перевіркиі правильності їх оцінки. При цьому необхідно враховувати, що НА відображаються за первинною вартістю, яка складається з фактичних затрат на придбання та приведення в стан готовності. При перевірці зд-ся дослідж-ня первин-х док-тів по надход-ню НА, для цього перевір-ся правиль-ть оуінки НА, встановлення норм амортиз-х відрах-нь, а також відповідність первинних док-тів на майнові права під-ва. Особливе місце займає перевірка правильності нарах-ня і відображення зносу. А-р з`ясовує на які НА нараховується знос, при цьому відображається правильність встановлення норм зносу, тощо. При цьому важливо з`ясувати, щоб списання НА по яким не повністю нарахован знос зд-сь в межах нарахов-го зносу іх відобр-ням бух. проводкою Дт "Знос НА"(133) Кт "НА" (12 рах-к). А залишкова вартість списувалась з 12 рах-ку “НА” на Д-т рах-ку "Використання прибутку". Важливим питанням є відображення в БО результатів інвентариз-ції НА. При виявленні недостач важливо встановити розмір збутку НА.При встанов-ні винуватців необхідно встановити правильність нарах-ня сум які необхідно утримати і правиль-ть відобр-ня на рах-х БО.
17. А-т процесу в-ва та соб-ті пр-ції.

При перевірці а-р звертає увагу на такі питання :
1)Відп-ть обліку затрат на в-во на під-ві ЗУ"Про опод-ня приб-ку під-ва"2)Повнота та правомір-ть пров-ня інвент-ції Н/В.3)Існув-ня віднес-х на збіль-ня або змен-ня соб-ті пр-ції сум які не мають прямого від-ня до с\в.4)Правиль-ть від-ня витрат майбут-х періодів на с\в.5)Прав-ть обліку, віднес-ня і спис-ня затрат на браковану пр-ю.6)Прав-ть від-ня послуг допоміжних вир-в на основне в-во.7)Відп-ть фактичних сум затрат на в-во поданій звіт-ті, тощо.
Для зобезп-ня послід-ті облік-х записів вир-чі затрати фіксуються у розрізі статей в відомості №12, заг-но-вир-чі витрати, витрати майбутніх періодів, та витрати за рах-к резервів майбутніх платежів в відомості №15. Підсумки відомостей №12 і15 переносять в Ж/О №10. Затрати невиробничого х-ру, відобр-ся в відом-тях №13 і 18 переносяться в Ж/О№10.
При спрощеній формі обліку викор-ть відомість В-3. Переходячи до дослідж=ня складу затрат за Д-м рах-ків "Осн-не в-во", "Допоміжне в-во", та віх витратних рахунків, а-ру слід визн-ти з К-ту яких рах-ків списуються витрати в Д-т рах-ків на яких форм-ся с\в і чи законно і своєчасно їх відобр-нов обл-х регістрах.. Заключним етапом перевірки обліку затрат на в-во є звірка звіт-х даних і даних відобр-х в облік-х регістрах. Дослідж-ся дані відобр-ні у формі №2"Звіт про фін-ві рез-ти та їх викор-ня"і в Головній книзі. По вир-чим рах-м звір-ся ітогові дані Гол-ї книги з регістрами БО(Ж\О, відомості, тощо). Залишки по вир-чим рах-м відобр-ні в гол-ній книзі співстав-ся з підсумковою сумою, що відобр-на в балансі під-ва строкою №110.

18. А-т Гр-х коштів.

А-т касових операцій:
Необ-но провести інвент-ю ГК в касі і скласти акт інвент-ї каси. Необ-но вст-тв чи є наказ про призн-ня касира, чи заключені договори про мат. Відп-ть, тощо. Перев-ся 1)чи дотр-ні вимоги по зберіг-ня ГК при доставцм їх із банку. 2)Повнота і своєчас-ть оприбут-ня ГК отрим-х по чекам з банку, та інших надх-нь 3) Прав-ть офор-ня ПКО і ВКО 4) прав-ть ведення касової книги, та підрах-к підсумків у відомостіх , прав-ть склад-ня бух-х проводок, тощо.
А-т операцій з готівковою валютою:
Необ-но перев-ти: 1)Пов-ту і своєчас-ть оприб-ня. 2)Прав-ть оформ-ня касових ордерів на надх-ня та видачу. 3)Прав-ть оформ-ня курсових різниць та їх БО.
А-т операцій по р\р.
Необ-новст-ти: 1)Чи співп-ть суми по виписках з банку з поданими з ними перв-ми док-ми.2) Прав-ть і повноту зарах-ня ГК, сданих в банк готівкою. 3)Прав-ть відобр-ня в обліку операцій пов`яз-х з конвертов-тю гривні. 4) Прав-ть склад-ня проводок по операціях в банку.5) Відп-ть записів вказаних у виписках з банку записам в ЖО№2, відом-ті №2 та відп-му рах-ку, тощо.
А-т операцій на вал-х рах-х.
Необ-но вст-ти: 1)Законність відкриття вал-го р-ку. 2) Чи відп-ть суми по виписках банку сумам вказ-м в додатках до первин-х док-тів 3) Прав-ть оформ-ня форм рах-ків при зовнішньоек-й д-ті. 4) Пр-ть склад-ня Б. Проводок.5) Повноту і своєчас-ть зарах-ня валют-ї виручки тощо.
Також а-р перевіряє прав-ть обліку короткостр-х фін. вкладень, облік гр-х документівта облік засобів в дорозі.

19. А-т власних фондів і резервів під-ва.

Основну частину прибутку під-во отримує від реалізації прод-ції, робіт послуг, тому слід розпочати з правильної оцінки отриманого прибутку.Величина прибутку визн-ся як різниця між виручкою від реалізації, зменшеною на суму ПДВ, акциз-го збору, ввізної пошліни, митного збору та інших обов`язкових зборів і платежів. Згідно ЗУ"Про оподат-ня прибутку під-ва"а-р аналізує втрати і витрати , що відносяться на збитки під-ва і перевіряє правомір-ть їх списання. Особлива увага приділяється тому чи правильно та своєчасно списана дебітор-ка заборг-ть, строк позикової давності якої вичерпано, на збитки під-ва.Перевіряючи законність отримання штрафів,пені чи неустойок а-р з`ясовує прав-ть їх віднес-ня, звертаючи увагу чи не було випадків коли їх необхідно було утримати за рах-к винних осіб.
В процесі перевірки порів-ся показ-ки відображені у формі №2"Звіт про фін-ві рез-ти та їх викор-ня" з даними БО відображеними на рах-ку "Прибутки і збитки", а також з загальною сумою прибутку (збитку), що відобр-на в балансі за звіт-й період.
При перевірці показників звіту фрми№2"Звіт про фін. рез-ти та їх викор-ня" а-р звертає увагу на порядок розподілу прибутку, де показується взаємозв`язок під-ва з бюджетом, банком, труд. ко-вом. Також перев-ся рівномір-ть та законність нарах-ня дивід-дів, % по акціям, облігаціям та діловій участі робіт-ків та під-в. При перевірці зд-ся розр-к частини оподаткованого прибутку (доходу) а також прибутку. А-р звіряє облікові дані відобр-ні на рах-х що показ-ть розрахунки з бюджетом, з відрахованими від прибутку сум доход. Також перевірці підлягають уставний фонд, ф-ди спец. Приз-ня та ек-го стимул-ня. Перевір-ся прав-ть нарах-ня цих ф-дів, а також їх цільове викор-ня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП