ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Іноземні мови (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Іноземні мови (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Переклад граматики

Багато нових будинків будують зараз у нашому місті.
Many new buildings are building in our town.
Бувало він викурював 20 цигарок на день.
He used to smoke 20 cigarettes a day.
В кімнаті хтось був.
There was somebody in the room.
В нашій країні не має нафти.
There is no oil in our country.
В січні буде дуже холодно.
It will be very cold in January.
Вам доведеться зачекати десять хвилин.
You’ll have to wait 10 minutes.
Вам потрібно відремонтувати квартиру?
Do you need your apartment to be repaired?
Вам треба було звернутися до лікаря раніше.
You should have visited doctor earlier.
Ви вже написали листа батькам?
Have you already written the letter to your parents?
Ви захворіли. Вам слід звернутися до лікаря.
You have got sick. You should to go to the doctor.
Ви можете взяти мою парасольку.
You may take my umbrella.
Ви не заперечуєте, якщо я закрию вікно?
Don’t you mind me closing the window?
Ви не повинні фотографувати в картинній галереї.
You shouldn’t photograph in pain gallery.
Ви не проти мого від'їзду?
Don’t you mind my leaving?
Вибачте за те, що я загубив вашу книгу.
Excuse me for loosing your book.
Відомо, що зустріч почнеться цього ранку.
Meeting is known begin this morning.
Він вийшов з кімнати не звертаючи уваги на нас.
He left without painting attention to us.
Він дивився цей фільм вже декілька разів.
He has already watched this film several times.
Він завжди п‘є зранку каву, але сьогодні він п‘є чай.
He always drinks coffee in the morning, but today he is drinking tea.
Він запитав мене котра година.
He asked me what time it was.
Він може читати будь-яку літературу англійською мовою.
He can read any literature in English.
Він не мав наміру обговорювати з нами цю подію.
He was not intended to discourse with event with us.
Він повернеться через два дні.
He’ll be come in two days.
Він показав нам список товарів, що експортуються їхньою фірмою.
He showed us the list of goods that were exported.
Він приїде, якщо складе всі іспити.
He’ll come, if he passes all his exams.
Він раптом зрозумів, що йде не вту сторону.
Suddenly he understood that he was walking a wrong.
Він розірвав листа на шматочки не читаючи.
He tore the letter into pieces without reading.
Він сказав, що Мері сказала йому, що вона пише нову книгу.
He said that Mary had told him, that she was writing a new book.
Він сказав, що повернеться через дві години.
He said that he would be back in two hours.
Він спитав мене, про що вони розмовляють.
He asked me what they were talking about.
Він ще не закінчив свою роботу.
He has not finished his work.
Він, здається, багато знає про цього видатного актора.
He seems to know much about this known actor.
Вісімдесят відсотків людського тіла складає вода.
80 per cent of a human body consists of water.
Вона була вимушена перекласти цю статтю двічі, так як зробила багато помилок
She was made translate this article twice, because she made many mistake.
Вона була схожа на свою старшу сестру - мала таке ж руде волосся та великі очі.
She looked like her sister – she had the same red hair and big eyes.
Вона думала, що її діти граються вдома.
She thought that her children were playing at home.
Вона запитала, чи мені подобається ця стаття.
She asked, if I liked that article.
Вона знала, що він ніколи не був у Москві.
She knew that he had never been to Moscow.
Вона невпевнена, що вони приїдуть сьогодні вечором.
She is not sure, if they will come tomorrow.
Вона пішла на роботу, залишивши дитину з бабусею.
She went for job, having left a child with grandmother.
Вона працює в університеті двадцять років.
She has been working in the University for 20 years.
Вона робить зачіску щотижня.
She makes her hair-do weekly.
Вона саме розмовляла по телефону коли хтось розбив на кухні чашку.
She was just speaking over the telephone, when somebody broke a cup in the kitchen.
Вона сказала йому, що він може йти додому.
She told him, that he could go home.
Вона сказала, що повернеться через тиждень.
She said, that she would come in a week.
Вона чула як хтось підійшов до дверей.
She heard somebody come to the door.
Все було зроблено, щоб допомогти йому.
Everything was made to help him.
Все було підготовлено до п’ятої години вечора.
Everything had been prepared till 5 o’clock in the evening.
Всі будуть здивовані, якщо він зробить таку помилку.
Everybody will be surprised if he makes such a mistake.
Георгій сказав, що йому було дуже важко зіграти цю роль.
Gorge said, that it had been very difficult for him to play this part.
Діти повинні спати дев’ять годин на добу.
The children are to sleep 9 hours per day.
До кінця цього тижня його ім‘я буде відоме кожному.
His name will have been known for everybody till the end of this week.
До п’ятої години вечора її брат прочитав половину книги.
His brother has read a half a book till 5 p.m.
Документи буде перевірено, а лист підписано до того часу, коли він прийде.
The documents will have been cheeked up, and the letter will have been signed till he comes.
Дощ іде з самого ранку.
It has been raining since morning.
Дякую вам за те, що допомогли мені. ( за вашу допомогу)
Thank you for your helping.
Женя звичайно говорить так швидко, що я її не розумію.
Janie use to talk so quickly that I don’t understand her.
Жінка, яка працює в саду-моя сестра.
The women, working in the garden is my sister.
З ким ти поїдеш до Канади?
With whom are you going to Canada?
Замість того, щоб піти в кіно, він залишився вдома.
Instead of going to the cinema he stayed home.
Здається, збирається на дощ.
It seems to be raining.
Здається, що вона говорить правду.
She seems to talk truth.
Зрозумівши свою помилку, він перестав сперечатися.
Hawing understood his mistake he stopped to dispute.
Ішов сніг, коли ми вийшли.
It was showing, when we went out.
Її попросили заспівати цю пісню.
She was asked to sing this song.
Йому дадуть цей журнал в понеділок.
This magazine will be given him on Monday.
Йому слід потурбуватися про своїх батьків.
He ought to take care about his parents.
Кажуть, що цей чоловік, був дуже гарним коли був молодим.
This man is said to be very beautiful when he was yang.
Кіт був наказаний за те що розбив чашку.
The cat was punished for broken a cup.
Коли батько прийшов, всі сіли обідати.
When father had came everybody set having dinner.
Коли ви переклали цей текст?
When have you translated this text?
Коли ви повернетесь додому, я буду вже працювати сім годин.
When you came home I’ll have been working for 7 hours.
Коли у тебе будуть наступні канікули?
When will you be on your next vacation?
Коли я зайшла до кімнати, діти сиділи за столом та грали в шахи.
When I came into the room kids were sitting at the table and playing chess.
Коли я обідав, хтось подзвонив мені на мобільний телефон.
When I was having a dinner somebody call me on mobile phone.
Куди ти ходиш на прогулянку, якщо в тебе є вільний час.
Where do you go walking when you have a free time?
Купивши книгу, він почав читати.
Having bought the book he started reading.
Лекції цього професора завжди слухають з величезною зацікавленістю.
The lections of this professor are always listened to with grate pleasures.
Листи ще не відправили.
The letters haven’t been sent yet.
Мама запитала, коли я від’їжджаю до Лондона.
Mama asked when I would go to London.
Мати сказала, що вона закінчить роботу через двадцять хвилин.
Mama said that she would finish this work in 20 minutes.
Машини не можна паркувати навпроти входу.
The cars may not be parked next to the entrance.
Мері раділа, що вже здала всі екзамени.
Mary was glad that she had already passed all exams.
Ми зупинилися, щоб перепочити.
We stopped to have a rest.
Ми можемо розглянути це питання в понеділок.
We can consider this question on Monday.
Ми очікуємо, що контракт буде підписаний завтра.
We expect the contract to be signed tomorrow.
Ми сіли на землю покриту сухим листям.
We set on the ground covered dead leafs.
Ми спостерігали, як туристи переходили річку.
We watched the tourists crossing the river.
Ми хотіли довідатися, о котрій годині прибуває поїзд.
We went to find out then the train arrived.
Ми чекатимемо на вас тут, якщо ви не будете заперечувати.
We’ll waiting for you’re here, if you don’t mind.
Микола хворів вже цілий тиждень, коли ми прийшли провідати його.
Mike had been seeking for a week when we came to see him.
Мій батько працює п'ять днів на тиждень.
My father works 4 days per week.
Мій дідусь на пенсії вже п’ять років.
My grandfather has been on pension for 5 years.
Мій друг, здається, добре проводить час на березі моря.
My friend seems to be spending his time on seaside greatly.
Мій старший син пішов уже на роботу.
My older sun has already got a job.
Можливо він спізнився на концерт.
He may be late to the concert.
Мої батьки звикли вставати рано.
My parents are use to getting up early.
Нам важко виконати це завдання в такий короткий термін.
It’s difficult for us to do this task in such short terms.
Нам показали новий фільм.
A new movie has been showing for us.
Наш новий знайомий виявився відомим ученим.
Our new fellow proved to be a famous scientist.
Не лізь на дерево! Ти впадеш та заб’єшся.
Не одержавши відповідь на свій лист, я дуже засмутився.
Having not dot a replay for my letter I was upset.
Ніколи не бачили, щоб мати сердилася.
My mother has never been seen angry.
Ніку наказали зразу ж йти додому.
Nick has been ordered to come home in no tame.
Ніхто не помітив, як вона зайшла до кімнати.
Nobody noticed her come in to the room
Обидві сторони вважають, що переговори не будуть легкими.
Both sides suppose, that talks won’t be easy
Обід подавали коли ми повернулись.
The diner was being served, when we returned.
Оскільки гра була закінчена, хлопці пішли додому.
The game having finished, the boys went home.
Оскільки мій брат взяв ключ, я не зміг увійти до будинку.
My brother having took the key. I wasn’t able to come in to the house
Оскільки погода була холодна, йому довелося одягнути пальто.
The weather having being cold. He had to wear a coat.
Оскільки погода хороша, то всі вікна були відчинені.
The weather is fine the windows are open.
Оскільки я працював цілий день на сонці, я почував себе дуже стомленим.
I having worked the whole day on the sun. I felt my self very tiered
Очікують, що скоро надрукують багато підручників.
A lot of books are expected to be printed
Петро перечитав правило декілька разів, щоб краще зрозуміти його.
Peter read the rule more then once to understand it.
Після закінчення університету вона працювала на заводі.
After graduating the university she worked at the plant.
Побачивши незнайому людину, хлопчик дуже злякався.
Hewing looked the unknown man, the boy was afraid.
Повідомили, що екзамен з англійської мови відбудеться в кінці червня.
The exam is reported to be in the end of June.
Повідомте мене, коли щось трапиться.
Inform me when something happens.
Погода була сонячною минулого тижня.
The weather was shiny last week
Погода, напевно, зміниться.
The weather seems to change
Пробачте, що я знову вас турбую.
Excuse for my troubling you again
Програвши двічі, він не захотів пробувати знову.
Having loosen twice, he did not want to try again.
Робота запропонована мені здавалась дуже цікавою.
The work offered me is very interesting.
Роботу буде закінчено до наступного тижня.
The work will have been finished till next week.
Сандру не запросили вчора на вечір.
Sandra wasn’t invited yesterday to the party.
Скільки студентів у вашій групі?
How many students are in you group?
Сніг іде вже дві години.
If has been snowing for 2 hours.
Стаття, що зараз друкується, буде опублікована завтра.
The article being printed now will be published tomorrow.
Студенти вже складуть іспити до першого липня.
The students will have passed the exams by the first of July.
Те, що вона була відсутня, здивувало вчителя.
Her absent was surprised the teacher
Тетяна працює на цій роботі з півроку.
Tanya has been working at this work half a year.
Ти залишишся в місті, чи поїдеш куди - небудь.
Do you stay in the town or go somewhere.
Ти хочеш, щоб я прийшла раніше?
Do you want me come earlier?
Треба бути завжди ввічливим.
It is necessary to be polite always.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП