ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Мовознавство, фонетика, морфологія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Мовознавство, фонетика, морфологія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

СТИЛІСТИКА
Стилістика - це розділ мовознавства, що вивчає стилі літературної мови та мовні засоби, які створюють їх особливості.
Назва стилістика (лат.stilus, stylus, від гр. stylos- паличка) утворилася від слова стиль, яким у стародавні часи та середні віки називали загострений стрижень з кісті, метала чи дерева, що ним писали на воскових дощечках або берестині.
МОВНІ СТИЛІ
Мовні стилі- це різновиди літературної мови, які використовуються за різних обставин спілкування.
У сучасній українській мові розрізняють такі стилі:
стиль
1. розмовно-побутовий
2. художній
3. науковий
4. офіційно- діловий
5. публіцистичний
РОЗМОВНО-ПОБУТОВИЙ СТИЛЬ
Розмовно- побутовий стиль перш за все використовується у побуті, в усному спілкуванні.
Для розмовно- побутового стилю характерне:
• широке використання загальновживаних слів;
• вживання слів з суфіксами пестливості, зневаги чи згрубілості;
• вживання простих речень, звертань та ін.
Розмовно-побутові діалоги складаються з реплік і нерідко супроводжуються мімікою, жестами, часто бувають емоційно забарвленими.
Зразок розмовно- побутового стилю
Пішли горі селом. Батько нічого і Гриць нічого. Аж прийшли перед просторий старий будинок під соломою, з комином наверха. До того будинку йшло багато хлопців, таких як Гриць, або й більших. Поза будинком по городі ходив пан у камізельці.
• Грицю!- сказав батько.
• Га!- сказав Гриць.
• Видиш оту хату?
• Видзу.
• Пам'ятай собі, се школа.
• Ба,- сказав Гриць.
• Сюди будеш ходити вчитися.
• Ба,- сказав Гриць. (І.Франко)
ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ
Художній стиль- це переважно стиль художньої літератури, де слово не тільки щось називає, а ще й часто, будучи художнім засобом, є знаряддям естетичного впливу на читача чи слухача.
Зразок художнього стилю
Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба: "Хто нашої й смерті догляне, що в нас дітей нема?"
От баба й просить діда:
- Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати; от буде мені хоч забавка! (Нар.тв.)
ОФІЦІЙНО - ДІЛОВИЙ СТИЛЬ
Офіційно- діловий стиль вживається в указах, резолюціях, текстах законів, заяв, постанов та інших офіційних документах.
Особливості офіційно- ділового стиля:
• кожний документ має усталений зразок;
• слова вживаються виключно в прямому значенні;
• перважають слова- терміни, пов'язані з діловодством;
• відсутні художні засоби, пестливі та згрубілі слова, питальні, неповні і незакінчені речення.
Зразок офіційно- ділового стилю
Стаття 383. Порядок розглядання касаційною інстанцією приватних скарг та протестів.
Приватні скарги та протести розглядаються в такому ж порядку, як і касаційні скарги та протести.
НАУКОВИЙ СТИЛЬ
Науковий стиль існує у двох формах:
• писемній (підручники, дослідження, дисертації, наукові праці);
• усній (повідомлення, наукова доповідь та ін.).
Для наукового стилю характерні:
• вживання слів у прямому значенні;
• стрункість викладу думки;
• логічна побудованість;
• наявність специфічних термінів;
• широке використання складних речень, зокрема складнорідрядних з чітким логічним зв'язком між компонентами.
Зразком наукового стилю є формулювання різноманітних теорем, хімічних та фізичних законів, визначення термінів, різноманітні довідкові тексти тощо.
Зразок наукового стилю
Податки - одна з найважливіших фінансових категорій. Історично це найдавніша форма фінансових відношень між державою та членами суспільства.
Саме виникнення держави призвело до появи платежів і внесків до державної казни для фінансового забезпечення виконання державою її функцій.
Основою всієї господарчо-фінансової діяльності підприємства є отримання прибутку.
Прибуток - це економічна категорія госпрозрахункового підприємства та його структурних одиниць. Він є самим головним джерелом обов’язкових відрахувань у бюджет, джерелом формування фондів підприємства, його госпрозрахункових одиниць.
ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ
Публіцистичний стиль також має дві форми:
• писемна (статті, фейлетони, нариси);
• усна (публічні виступи).
Для публіцистичного стилю характерне широке вживання суспільно- політичних термінів (закон, перспектива, держава та ін.).
Зразок публіцистичного стилю
Результати загальнонаціонального соціального дослідження "Земельна реформа", проведеного Центром соціальних експертиз Інституту соціології Національної академії наук, були несподіваними.
При досить консервативній суспільній свідомості (всього 20 відсотків селян хочуть господарювати на своїй землі) кількість прихильників земельної реформи з позаторішніх 22 відсотків зросла до 38 у минулому році.

ТЕКСТ
Текст (від лат. textum- тканина, сплетіння, з'єднання)- максимальна одиниця мови.
Для тексту характерні такі ознаки:
• структурна єдність (всі мовні елементи пов'язані між собою за структурою);
• смислова єдність (всі мовні елементи пов'язані між собою за смислом);
• комунікативна цілеспрямованість;
• жанрова віднесеність.
У тексті завжди про щось повідомляється. Це його тема.
СКЛАД ТЕКСТУ
Текст складається з інших мовленнєвих одиниць, об'єднаних смисловим зв'язком: речень, висловлювань, абзаців, розділів.
АБЗАЦ
Текст ділиться на абзаци. Абзац включає в себе одне або декілька речнь, зв'язаних між собою за змістом.
Абзаци також зв'язані між собою за змістом. Кожний абзац починається з нового рядка.

ОСНОВНІ ЧАСТИНИ ТЕКСТУ
Будь-який текст умовно можна поділити три логічні частини:
• зачин (початок розповіді);
• основна частина (розгортання думки чи подій у тексті);
• висновок (кінець розповіді).
ВИДИ ТЕКСТІВ
Тексти бувають:
текст
1.
• розмовно-побутовий;
• художній;
• науковий;
• офіційно- діловий;
• публіцистичний
2. усний і писемний
3.
• текст- розповідь;
• текст- опис
• текст- роздум
4.
• з ланцюговим зв'язком;
• з паралельним зв'язком
ПОДІЛ ТЕКСТІВ ЗА СТИЛІСТИЧНИМИМ ОЗНАКАМИ
За стилістичними ознаками тексти поділяються на розмовно-побутові, художні, наукові, офіційно- ділові та публіцистичні.
ПОДІЛ ТЕКСТІВ ЗА МОВЛЕННЯМ
За мовленням тексти поділяються на усні і писемні.
За типом мовлення (або формою реалізації інформації) тексти поділяються на
тексти-розповіді, тексти-описи і тексти-роздуми.
ТЕКСТ-РОЗПОВІДЬ
Текст-розповідь подає інформацію про події, явища, вчинки людей (або персонажів, якщо текст художній).
Розповідь є основним елементом прозового художнього твору.
До тексту-розповіді належить також переказ.
Напр.:
І ось що він мені розповів.
Начебто сто років тому у цьому будинку жив привід. І не просто якийсь там звичайний, а… Як би його краще назвати? Своєрідний, чи що?..
Річ у тім, що кожного дня народження одного із членів родини (будь-кого!) робив цей привід ювілярові "подарунок", власноручно з'являючись перед усіма мешканцями цього будинку одночасно.
ТЕКСТ-ОПИС
Текст-опис- це текст, у якому послідовно подіються ознаки, характерні для людини, явища, зображуваного предмета або історичної епохи.
Описи дуже часто використовуються у художніх творах.
Напр.:
У давніх слов'ян Новий рік пов'язувався із землеробним календарем.
З 10 століття вже християнська Русь святкувала його 1 березня, розпочинаючи сільськогосподарчі роботи, а через п'ять століть Новий рік перенесли на 1 вересня, знаменуючи кінець збору врожаю.
І лише з 1700 року за наказом Петра Першого християнське літосчислення ведеться з 1січня.
ТЕКСТ- РОЗДУМ
Текст-роздум - найчастіше це міркування героя (або автора) над тим чи іншим явищем, з обгрунтуванням, розкриттям причиново-наслідкових зв'язків.
Часто у зачині (початку) текста ставиться питання, на яке далі в логічній послідовності. доказово дається відповідь.
Тексти - роздуми найчастіше зустрічаються в науковому (зокрема, в науково-популярному) та публіцистичному текстах.
Напр.:
Вважається, що коли у людини немає друзів, вона починає вести себе агресивно.
Свідки стверджують, що саме це й привело Володимира до злочину.
Можливо, так воно і було, але є, мені здається, ще якась причина, яка спричинила цьому лиху.
ПОДІЛ ТЕКСТІВ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ
За зв'язком розрізняються тексти з ланцюговим зв'язком і тексти з паралельним зв'язком.
ТЕКСТ З ЛАНЦЮГОВИМ ЗВ'ЯЗКОМ
У тексті з ланцюговим зв'язком кожне наступне речення за смислом і будовою об'єднується з попереднім, поступово розвиваючи думку.
Напр.;
Мерщій кинулась Харитя до печі, одставила горщик, доглянула страву й насипала в полив'яну миску гарячого кулешу. Мати виїла ложок зо дві та й поклала ложку. Страва здалась їй несмачною, противною. Харита їла чи не їла, швиденько помила посуд, поскладала його на мисник, засунула сінешні двері і стала навкролішки перед образами молитися богу. (М.Коцюбинський).
ТЕКСТ З ПАРАЛЕЛЬНИМ ЗВ'ЯЗКОМ
У тексті з паралельним зв'язком події розвиваються паралельно (відбуваючись одночасно), або чергують одна одну.
Напр.:
У голдалці біля вікна сидів рудий, неголений, неохайний чоловік. Він щойно закурив люльку й задоволено випускав сизі клуби диму…
В сусідній кімнаті жінка готувала вечерю.Запахи смаженої грудинки й гарячої кави змагалися з запахом тютюну...
Надворі було повно дітлахів, вони танцювали, бігали, гралися…
До чоловіка, що читав біля вікна, несміливо підійшла дванадцятилітня дівчинка і сказала:
- Тату, давай пограємо в шашки, якщо ти не дуже втомився. (Із О.Генрі)
СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ
1. Прочитайте текст. Доведіть, що це саме текст, а не просто набір речень.
2. Визначте вид тексту: розповідь, опис чи роздум (а може, їх поєднання).
3. Вкажіть, ознаки якого функціонального стилю в ньому найбільш виразні (підкрепіть свої міркування прикладами).
4. Знайдіть в тексті зачин, основну частину і кінцівку.
5. Якщо текст художній, голосно прочитайте його, намагаючись засобами інтонації, словесного та логічного наголосу передати основну думку (ідею) тексту.
6. Знайдіть в художньому тексті слова, які мають образне значення і є стрижневими щодо ідеї тексту.
7. Сформулюйте, який вплив на вас справив художній текст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП