ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Фінанси (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Фінанси (КНЕУ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Місцеві фінанси

Перелік питань

Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування. 76
Бюджетні відносини, які виникають у процесі формування та використання бюджетів різних рівнів місцевої влади. 15
Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості. 50
Взаємозв’язок місцевих бюджетів з проектом державного бюджету та планами соціального та економічного розвитку регіонів. 19
Видатки підприємств комунальної форми власності, Жеків. 88
Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. 97
Види міжбюджетних трансфертів, що використовуються в Україні, їх характеристика. 100
Види видатків на здійснення повноважень місцевими органами влади. 87
Види місцевих бюджетів, які формуються і використовуються в Україні. 16
Види, принципи та інструменти взаємодії Державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. 78
Використання в процесі виконання бюджету різних форм взаємодії між Державним і місцевими бюджетами. 48
Децентралізовані фонди коштів. 107
Джерела доходів місцевих бюджетів. 23
Діючий порядок фінансового забезпечення відтворення основних фондів комунальних підприємств. 72
Економічний зміст прибутку як результату фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності, опишіть механізм його розподілу. 69
Європейська хартія про місцеве самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів. 75
З яких складових елементів формується фінансовий механізм органів самоврядування? 9
Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань. 47
Загальнодержавні податки і збори та нормативи відрахувань, які закріпляються за місцевими бюджетами. 28
Закріплені і регулюючим доходам. 31
Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом. 49
Контрольна функція місцевих фінансів та види і форми її прояву. 93
Контролю фінансових органів за використанням грошових фондів, виділених на охорону здоров’я. 61
Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів. 25
Методи фінансового планування та охарактеризуйте їх. 10
Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту. 92
Місцеві податки і збори, які справляються на території України. 29
Місцеві фінансові ресурси. 106
Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням історичних, економічних та демографічних особливостей. 81
Необхідність розподілу місцевих бюджетів на «загальний фонд» та «спеціальний фонд», їхні джерела та порядок формування. 104
Неподаткові методи формування доходів місцевих бюджетів. 27
Організацію фінансового контролю на регіональному рівні. 59
Організація фінансового контролю на підприємствах комунальної форми власності. 63
Основні фінансові показники, нормативи, стимули, які використовуються на місцевому рівні. 11
Особливості виконання та затвердження місцевих бюджетів. 84
Особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх склад і структуру. 66
Особливості планування видатків на школи-інтернати та дошкільні установи. 39
Оцінювання фінансового стану підприємств комунальної форми власності. 86
Планування і фінансування видатків на культурно-освітні установи. 41
Показники, що лежать в основі кошторисних витрат. 36
Поняття та системи касового виконання місцевих бюджетів. 85
Порядок «вертикального» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання. 79
Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів. 51
Порядок змін, які вносяться в призначені бюджетні асигнування. 21
Порядок планування витрат на школи та групи продовженого дня. 38
Порядок планування та фінансування закладів охорони здоров’я? 40
Порядок розподілу доходів від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств комунальної форми власності? 68
Порядок розрахунку дотації загального вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та бюджетів міст Києва і Севастополя. 52
Порядок складання проектів місцевих бюджетів. 18
Порядок складання проектів місцевих бюджетів. 83
Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку. 95
Права та обов’язки місцевих органів влади й управління, що виникають у процесі формування та використання бюджету. 17
Правові основи організації місцевої фінансової системи, цілі і принципи її побудови. 89
Принципи бюджетного устрою в Україні. 82
Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування. 46
Розподільча функція місцевих фінансів. 91
Роль і значення трансфертів в формуванні доходної частини місцевих бюджетів: економічні і політичні аспекти. 101
Роль фінансових відділів, управлінь, податкових інспекцій та Державного казначейства в управлінні фінансами регіонів. 57
Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади. 80
Система фінансового вирівнювання: її необхідність та об'єктивні критерії побудови. 109
Системи оподаткування підприємств комунальної форми власності і назвіть нормативи відрахувань цих підприємств до цільових державних фондів. 70
Склад видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. 98
Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості. 45
Склад місцевих фінансів. 5
Склад місцевих фінансових ресурсів. 99
Склад та структуру видатків місцевих бюджетів. 34
Склад, структуру та динаміку доходів місцевих бюджетів. 24
Складу та структурі грошових надходжень на підприємствах комунальної форми власності.67
Стан і ефективність використання оборотних коштів. 108
Суперечності в побудові взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом. 53
Сутність державної регіональної політики, її зв'язок з адміністративно-територіальною реформою в державі. 102
Сутність міжбюджетних відносин в Україні. 44
Сутність фінансової політики і роль місцевих органів влади в її реалізації. 6
Суть фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління. 58
Сферу фінансових відносин, що виникають на місцевому рівні. 4
У чому виражається необхідність і значення оцінки фінансового стану комунальних підприємств? 73
У чому полягає суть кошторисного фінансування? 35
У чому сутність оборотних коштів підприємств комунальної форми власності та джерела їх формування? 71
У чому суть податкових методів формування доходів місцевих бюджетів? 26
Управління фінансами на місцевому рівні. 55
Фінанси підприємств комунальної форми власності є складовою місцевих фінансів. 65
Фінанси підприємств комунальної форми власності. 64
Фінансовий механізм на місцевому рівні. 8
Фінансово-економічні засади регіональної політики, розширення повноважень місцевих органів влади. 103
Фінансування підприємств комунальної форми власності. 42
Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів. 77
Форми фінансового регулювання місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин. 20
Функції місцевих фінансів. 90
Характеристика видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. 96
Централізація і децентралізація фінансових відносин: огляд переваг і недоліків. 94
Централізовані фонди коштів. 105
Чинники, що зумовлюють необхідність місцевих фінансів. 3
Чому місцеві бюджети є основною складовою місцевих фінансів? 14
Чому місцеві фінанси є складовою частиною загальнодержавних фінансів? 1
Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні. 54
Як здійснюється підвищення стійкості доходів місцевих бюджетів? 33
Як здійснюється поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню, виконанням робіт за договорами з підприємствами, організаціями, установами на господарській основі? 43
Як фінансові органи контролюють використання грошових фондів, виділених на освіту. 60
Яка роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів? 22
Яким чином здійснюється розподіл доходів між місцевими бюджетами різних рівнів? 30
Яким чином здійснюється управління фінансами на місцевому рівні? 12
Які існують показники і методи оцінювання фінансового стану комунальних підприємств? 74
Які об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів? 2
Які основні напрями вдосконалення бюджетного планування? 37
Які основні напрями і завдання місцевих органів влади в реалізації фінансової політики держави? 7
Які особливості управління фінансами в бюджетній та виробничій сферах? 56
Які особливості фінансового контролю в установах культури? 62
Яку роль відіграють місцеві фінанси в соціальному й економічному розвитку регіонів? 13
Яку роль відіграють субсидії, субвенції і дотації в збалансуванні бюджетів різних рівнів. 32

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП