ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Інформатика та інформаційні мережі

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Інформатика та інформаційні мережі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Шпора 2

1. Предмет і зміст дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка". Основні етапи історії розвитку комп’ютерної техніки, класифікація та покоління ЕОМ. Значення і форми використання комп’ютерної техніки в галузі економики та менеджменту.
Інформатика – це галузь науки, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також питання, пов’язані з її збиранням, зберіганням, пошуком, переробкою, перетворенням, поширенням та використанням у різних сферах діяльності. Предмет інформатики складають такі поняття:
• апаратне забезпечення джерел комп’ютерної техніки;
• програмне забезпечення джерел комп’ютерної техніки;
• засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення;
• засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами.
Головним завданням інформатики є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами комп’ютерної техніки.
Складові інформатики. Персональний комп’ютер (ПК) – засіб для роботи з інформацією, й усі науки, які спрямовані на створення засобів обробки інформації та використання її, об’єднані єдиним терміном «інформатика».
Одним з напрямків інформатики – теорія проектування обчислювальної техніки, її елементарної бази: різних допоміжних пристроїв.
Другий напрямок – це проблеми математичного забезпечення роботи обчислювальних машин. Розробка програм, тобто створення досконалого математичного забезпечення – програмного продукту, це дорогий і трудомісткий процес.
Третій напрямок можна назвати «власне інформатика». Це питання алгоритмізації і поставки завдань, тобто зведення економічної задачі до задачі, сформульованої мовою математики, або побудова і аналіз математичних моделей за допомогою комп’ютерів.
2. Історія розвитку обчислювальної техніки і покоління ЕОМ. Принцип фон Неймана та його роль у роботі ЕОМ.
Історія розвитку обчислювальної техніки
Над створенням обчислювальних машин протягом усього існування людства працювали видатні винахідники та вчені. Першим пристроєм були китайські рахівниці(6000р. тому). Перша обчислювальна машина біла створена у 1642р. фр. математиком і фізиком Блез Паска лем. Його обчислювальна машина виконувала тільки складання і віднімання. 1673р. Лейбніц побудував обчислювальну машину, яка виконувала вже 4 арифметичні дії. У 1833р. вчений Ч. Беббідж почав створювати механічну цифрову обчислювальну машину. Його принцип полягав в тому, що інформація розбивається на 2 типи: обчислювальну і керуючу. Вважають, що першим комп’ютером був ENIAC(1945р.). Перша ЕОМ в Європі «МЕМ» в Україні створена у 1951р. Перше покоління ЕОМ на електронних лампах було надто громістке, нешвидке, ненадійне та споживало багато електроенергії. З 1958р. починається ера ЕОМ на транзисторах. В ЕОМ третього покоління збільшувалась швидкість, оперативна пам'ять, зменшувалась вартість обробки інформації в 4-5р. , програмне забезпечення стало сумісним . Четверте покоління ЕОМ використовують диск і характерні тим, що машини цього покоління багато процесорні.
Висновки про головні напрямки розвитку обчислювальної техніки: зменшення габаритів і потреби споживання енергії, збільшення швидкості, надійності та потужності ЕОМ, збільшення ступеня інтеграції у найбільш великих інтегральних системах, збільшення можливостей програмного забезпечення, що вимагає збільшення оперативної зовнішньої пам’яті; паралельна обробка часткової та загальної інформації.
Схема фон Неймана загальну схему будови сучасного комп’ютера запропонував видатний американський математик угорського походження Джон фон Непман у червні 1945р. Згідно з цією схемою, комп’ютер складається з таких основних частин: центрального процесора(ЦП) та пам’яті.( ЦП – це основний робочий елемент комп’ютера, призначений для безпосереднього виконання дій з інформацією. Пам'ять – це пристрій, призначений для збереження інформації.) Отже, ЦП здійснює обробку інформації, а пам'ять її зберігає.
3.Складові інформатики, поняття економічної інформації, вивчення обсягів економічної інформації
Складові інформатики
Персональний комп’ютер (ПК) — засіб для роботи з інформацією, й усі науки, які спрямовані на створення засобів обробки інформації та використання її, об’єднані єдиним терміном «інформатика».
Один з напрямків інформатики — теорія проектування обчислювальної техніки, її елементарної бази: різних допоміжних пристроїв.
Другий напрямок — це проблеми математичного забезпечення роботи обчислювальних машин. Розробка програм, тобто створення досконалого математичного забезпечення — програмного продукту, це дорогий і трудомісткий процес.
Третій напрямок можна назвати «власне інформатика». Це питання алгоритмізації і постановки завдань, тобто зведення економічної задачі до задачі, сформульованої мовою математики, або побудова й аналіз математичних моделей за допомогою комп’ютерів.
Поняття економічної інформації
Інформатику нині розглядають не лише як галузь на-
уки, а й як галузь економіки. При цьому ПК, автоматизовані системи різних класів і типів водночас із системами штучного інтелекту є активними компонентами інформатики, що замінюють людину в різноманітних процесах управління, наукових досліджень тощо. Автоматизація та комп’ютеризація — це доконечна потреба перебудови нашої економіки. Тому вивчення інформатики потрібне всім спеціалістам. Оволодівши основами інформатики, спеціаліст зможе працювати з персональним комп’ютером, використовувати знання, дані яких зберігаються в автоматизованому банку даних (АБД), використовуючи ПК для розв’язання завдань планування, управління, контролю. Проте для цього треба одержати відповідну підготовку: знати мови програмування; вміти працювати й мати доступ до ПК; знати основи математичного моделювання завдань, що розв’язуються в економіці.
Вивчення обсягів економічної інформації
Економічна інформатика вивчає структуру, загальні властивості й закономірності інформації, а також основні закономірності процесів інформаційної комунікації.
Під економічною інформацією розуміють сукупність даних (відомостей), що їх використовують для здійснення функцій управління народним господарством і його окремими ланками. До найважливіших властивостей економічної інформації належать:
• переважання алфавітно-цифрової форми подання;
• висока питома вага вихідних даних, що підлягають обробці;
• значний обсяг умовно-сталої інформації;
• дослідження таких інформаційних одиниць, як обліково-планові показники;
• висока точність результатів розв’язання задач;
• широке використання документної форми носіїв даних;
• переважання дискретної форми числових величин.
Крім загальних властивостей, кожний різновид економічної інформації характеризується властивостями, що випливають із методологістичних принципів розв’язання тих чи інших функціональних завдань управління.
На вдосконалення управлінської діяльності істотно впливають раціоналізація потоків інформації, процесів руху її та перетворення; організація систем інформації; поліпшення забезпечення інформацією керуючих елементів. Тому питання управлінської й інформаційної діяльності тісно взаємозв’язані.
Термін «інформація» означає повідомлення, відомості, знання, потрібні для прийняття рішень. Поняття якості інформації невіддільне від процедур прийняття рішень: тільки цілком вірогідна інформація може забезпечити якість рішення, допомогти керівникові уникнути помилок. Інформатика виступає тут як дисципліна, що створює технологію роботи з інформацією. Справді, брак інформації призводить до того, що особа, яка приймає рішення, легко може припуститися помилки. Недоліки планування часто-густо спричинені браком надійної інформації. Надмір інформації також може бути шкідливим і призводити до втрати цілісності, тому інформації потрібно стільки, скільки треба, не більше і не менше.
4. Основне призначення програмного забезпечення, структура, різновидності, класифікація програмного забезпечення ЕОМ.
Структура програмного забезпечення комп’ютера
Програмне забезпечення являє собою сукупність програм, призначених для розв’язання завдань на комп’ютері. Програма – це впорядкований набір команд. Програмне та апаратне забезпечення працюють взаємопов’язано і в неперервній взаємодії. Будь-який апаратний пристрій управляється програмно.
Програмне забезпечення можна поділити на три класи: системне, прикладне та інструментальне.
Системне ПЗ призначено для управління роботою комп'ютера, розподілу його ресурсів, підтримки діалогу з користувачами, надання їм допомоги в обслуговуванні комп'ютера, а також для часткової автоматизації розробки нових програм.
Системне ПЗ — це комплекс програм, багато з яких постачаються разом з комп'ютером та документацією до неї. Системне ПЗ можна розділити на три основні частини: операційні системи (ОС), системи програмування та сервісні програми.

Основними компонентами загальносистемного програмного забезпечення являються: операційні системи, які вирішують задачі взаємозв’язаного функціонування окремих компонентів.
Існують 4 типи операційних систем:
1) операційні системи пакетної обробки: порівняно велика швидкість логічних і автоматичних операцій, але в свою чергу мала швидкість вводу і виводу завантаженість процесора на 20 – 30%.
2) операційна система з розподілом задач по часу (організовується черга вводу і виходу задач, і обслуговується до 15 користувачів і процесор завантажений на 80-90%).
3) операційна система реального часу, використовується для керування різними процесами.
Прикладне програмне забезпечення призначене для розв’язання прикладних завдань фахової діяльності людини.
Інструментальне програмне забезпечення призначене для розробки всіх видів інформаційно-програмного забезпечення. При цьому під інформаційним забезпеченням розуміють сукупність попередньо підготовлених даних, необхідних для роботи програмного забезпечення.
5. Поняття і функції процесора, пам”яті, пристроїв введення-виведення інформації. Робота із зовнішніми простроями персональнихЕОМ.
Процесор
Процесор – це пристрій, що поєднує виконання арифметичних і логічних операцій, пов’язаних з керуванням роботою комп’ютера чи його окремих пристроїв. Процесор, що виконує збережувані в оперативній пам’яті команди і керує роботою всього комп’ютера, називається центральним, або головним процесором.
Центральний процесор (CPU, Central Processing Unit) - це основний електронний модуль на материнській платі, який виконує обчислювальну роботу, управляє обміном даними з операційною пам’яттю вводу-виводу. Центральний процесор, являється апаратним центром інформаційно-обчислювальної системи, відповідає за характеристику виробництва ПК:
Центральний процесор працює циклічно і спрощену його роботу можна описати наступним чином. Спочатку позачергового циклу процесор зчитує із оперативної пам’яті команду, розшифровує її і реалізує указані в ній дії. Після того цикл повторюється: зчитується чергова команда (або команда, адрес в якій вказаний в попередній команді), виконуються вказані в ній дії. Центральний процесор оперує цілочисленними даними.
Сучасні процесори - це високотехнологічні електронні пристрої. В виготовленні процесорів задіяні технологічні процеси, практично повністю протікаючі під направленням робототехніки, виконуючи при цьому операції відрізняються високою точністю і гарантує відсутність в кристалі мікросхеми примісій, не передбачених в документаціях технологічного процесу.
Найбільш популярні мікросхеми процесорів Intel - клонів корпорації AMD (Advanced Micro Devices). Ці процесори перевищують характеристики деяких Intel - прототипів.
Процесори AMD 5к86 (робоча назва AMD K5, або SSA 5) має 4,3 млн. транзисторів. Напруга процесора - 3,52 В. Були розроблені пристрої з різними значеннями рейтингу PR: Р75, Р90, Р100, Р120, Р133, Р166, що відповідає тактовим частотам 75, 90, 100, 90, 100, 111,5 МГц відповідно.
Процесор AMD К6 ММХ Enhanced можна віднести до числа процесорів не шостого, а пятого покаоління клону х86 і зпівставити з Pentium MMX. В кристал процесора інтегровано 8,8 млн. транзисторів. Напруга живлення процесора 2,2 В.
Другий представник, управляючий на світовому ринку процесори - клони високої якості - корпорація Cyrix. На відміну від AMD, ця компанія маркірує процесори не величинами тактових частот, а значення Р-рейтингів.
Cyrix M1 - процесор п’ятого покоління, його характери аналогічні Pentium. Він зміщений з розміщенням виводів роз’ємну Socket 7 (296 контактів), а його виробництво на 30% більше, ніж у Pentium має напругу 3,6 В, в кристалі 3 млн. транзисторів.
Cyrix MII i 6x86 MX також являються процесорами п’ятого покоління. Процесор Cyrix 6x86 MX (або МІІ) виготовляється разом з корпорацією ІВМ. Процесор Cyrix 6x86 MX встановлює в роз’єм Socket 7 і має змістовну кеш-пам’ять першого рівня 64 Кб. Процесор призначений для роботи на шині з частотою 66,75 або 83 МГц і може сперечатися з процесорами п’ятого покоління Pentium і K6.
Внутрішня пам'ять
До внутрішньої пам’яті належать:
- оперативна, чи системна пам'ять (RAM);
- пам'ять BIOS (ROM BIOS);
- пам'ять пристроїв комп’ютера.
Існують такі типи постійної пам’яті:
- пам'ять тільки для зчитування – ROM;
- програмована ROM – PROM;
- програмована ROM, що стирається, - EPROM;
- PROM, що стирається електричними способами, - EEPROM;
- Flash-пам'ять;
- фероелектрична RAM – FRAM;
- магнітна RAM – MRAM.
Зовнішня пам'ять
Зовнішня паяють чи зовнішні запам’ятовувальні пристрої використовуються для довгострокового зберігання інформації. Обсяги даних, збережені в таких пристроях, в 100чи 1000разів перевищує ємкість оперативної(внутрішньої) пам’яті комп’ютера.
Пристрої введення і виведення інформації
Пристрої введення:
1.Клавіатура
Клавіатуру призначено для введення в комп’ютер інформації від користувача.
2.Маніпулятори
Пристрої виведення:
1.Принтери
2.Плотери (Плотери, як і принтери, призначені для одержання твердих копій даних.)
3.Проектори
6. Загальні відомості про прикладні програмні пакети /ППП/. Необхідність створення, визначення та класифікація ППП.
Клас прикладних програмних засобів найбільший, що обумовлене перш за
все широким застосуванням засобів комп'ютерної техніки у всіх сферах діяльності
людини, створенням автоматизованих інформаційних систем різних предметних
областей
ППП автоматизованого проектування.
Програми цього класу призначені для підтримки роботи конструкторів і
технологів, пов'язаних з розробкою креслень, схем, діаграм, графічним
моделюванням і конструюванням, створенням бібліотеки стандартних елементів
(темплетів) креслень і їх багатократним використанням, створенням
демонстраційних ілюстрацій і мультфільмів.
Відмітною особливістю цього класу програмних продуктів є високі вимоги
до технічної частини системи обробки даних, наявність бібліотек вбудованих
функцій, об'єктів, інтерфейсів з графічними системами і базами даних.
ППП загального призначення.
Даний клас містить широкий перелік програмних продуктів, що підтримують
переважно інформаційні технології кінцевих користувачів. Окрім кінцевих
користувачів цими програмними продуктами за рахунок вбудованих засобів
технології програмування можуть користуватися і програмісти для створення
ускладнених програм обробки даних. Методо-орієнтовані ППП.
Даний клас включає програмні продукти, що забезпечують незалежно від
предметної області і функцій інформаційних систем, математичні, статистичні і
інші методи рішення задач.
Найбільш поширені методи математичного програмування, розв'язок
диференціальних рівнянь, імітаційного моделювання, дослідження операцій.
Методи статистичної обробки і аналізу даних (описова статистика,
регресійний аналіз, прогнозування значень техніко-економічних показників і т.п.)
мають всезростаюче застосування. Так, сучасні табличні процесори значно
розширили набір вбудованих функцій, що реалізовують статистичну обробку,
пропонують інформаційні технології статистичного аналізу. Разом з тим
необхідність у використовуванні спеціалізованих програмних засобів
статистичної обробки, що забезпечують високу точність і різноманіття
статистичних методів, також росте.
На базі методів мережного планування з економічними показниками проекту,
формуванням звітів різного вигляду оформився новий напрям програмних засобів
- управління проектами, і користувачами цих програм є менеджери проектів Офісні ППП.
Даний клас програмних продуктів охоплює програми, що забезпечують
організаційне управління діяльністю офісу Настільні видавничі системи.
Даний клас програм включає програми, що забезпечують інформаційну
технологію комп'ютерної видавничої діяльності:
- форматування і редагування текстів;
- автоматичне розбиття тексту на сторінки;
- створення заголовків;
- комп'ютерну верстку друкарської сторінки;
- монтування графіки;
- підготовку ілюстрацій і т.п. Програмні засоби мультимедіа Основне призначення програмних продуктів мультимедіа -
створення і використовування аудіо- і відеоінформації для розширення
інформаційного простору користувача Системи штучного інтелекту.
Даний клас програмних продуктів реалізує окремі функції інтелекту людини.
Основними компонентами систем штучного інтелекту є база знань,
інтелектуальний інтерфейс з користувачем і програма формування логічних
висновків.

7.Поняття про глобальну інформаційну службу WWW. Методи пошуку інформації у пошукових системах
Мережа Internet була створена наприкінці 60-х початку 70-х років з метою забезпечення спільного використання інформації та економії комп'ютерного часу. Internet — це глобальна мережа яка поєднує десятки тисяч комп'ютерних мереж, розташованих по всьому світу.
Після підключення до Internet можна обмінюватися даними з будь-яким комп'ютером цієї мережі.
Підключення може відбуватися різними способами: безпосередньо або через Internet-провайдерів, з використанням телефонних ліній зв'язку, кабелів комп'ютерної мережі, супутників або мережі кабельного телебачення.
Для підключення локального комп'ютера до сервера провайдера Internet можна користуватися телефонною мережею зв'язку, встановивши модем. Сервер діалогової служби, у свою чергу, підключається до телефонної лінії з високою пропускною здатністю, яка з'єднана з іншими такими самими лініями та іншими серверами, з'єднаними з іншими комп'ютерами.
Інформаційні ресурси Інтернет – це вся сукупність інформаційних технологій і баз даних, які доступні за допомогою цих технологій. До них відносяться, наприклад, електронна пошта, система конференцій (Usenet), система файлових ресурсів FTP, бази даних WWW та ін.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП