ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Інформатика та інформаційні мережі

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Інформатика та інформаційні мережі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Використання посилань і імен
Посилання однозначно визначає комірку чи групу комірок робочого аркуша. Посилання вказують, у яких комірках перебувають значення, що їх потрібно використовувати як аргументи формули. За допомогою посилань можна використовувати у формулі дані, що містяться в різних місцях робочого аркуша,
а також використовувати значення однієї і тієї самої комірки в кількох формулах.
Можна також посилатися на комірки з інших аркушів робочої книги, з іншої робочої книги чи навіть на дані іншого додатка. Посилання на комірки інших робочих книг називаються зовнішніми. Посилання на дані в інших додатках називаються вилу-
ченими.
Ім’я — це ідентифікатор, що запам’ятовується і який можна використовувати для посилання на комірку, групу комірок чи значення у формулі. Створити ім’я для комірки можна в полі імені, чи через меню Вставка/Имя/Присвоить... Використання імен забезпечує такі переваги.
• Формули, що використовують імена, легше сприймаються і запам’ятовуються, ніж формули, що використовують посилання на комірки.
Наприклад, формула "=Активи–Пасиви" набагато зрозуміліша, ніж формула "=F6–D6".
• У разі зміни структури робочого аркуша досить оновити посилання лише в одному місці — у визначенні імен, і всі формули, що використовують ці імена, використовуватимуть коректні посилання.
• Після того, як ім’я визначене, воно може використовуватися в будь-якому місці робочої книги. Доступ до всіх імен з будь-якого робочого аркуша можна одержати за допомогою вікна імені в лівій частині рядка формул.
• Ви можете також визначити спеціальні імена, діапазон дії яких обмежується поточним робочим аркушем. Це означає, що ці імена можна використовувати лише на тому робочому аркуші, на якому вони визначені. Такі імена не відображаються у вікні імені рядка формул чи вікні діалогу Присвоение имени, якщо активний інший робочий аркуш книги.
• Excel автоматично створює імена на основі заголовків рядків і стовпців робочого аркуша. Докладна інформація про створення таких імен міститься в розділі «Бази даних».
Після того, як ім’я визначене, ви можете:
• замінити всі відповідні посилання цим ім’ям у всіх місцях робочого листа;
наприклад, визначивши ім’я «Прибуток» як "=12", можна замінити всі посилання на комірку 12 ім’ям «При-
буток»;
• швидко перейти на пойменоване посилання, замінити посилання, вставити посилання у формулу за допомогою вікна імені в рядку формул.

24 Формула, структура формули. Які математичні оператори використовуються у формулах? Які об”єкти ще використовуються у формулах?
Формула — це запис дій, які треба провести з вхідними даними для отримання потрібного результату. Для внесення формули треба активізувати комірку, де має розміщуватися формула, натиснути = (Дорівнює) або на клавіатурі, або мишкою ліворуч
у рядку формул і заносити текст. Текст формули складається з адрес комірок із вхідними значеннями, поєднаних математичними, логічними або пунктуаційними знаками.
Якщо, наприклад необхідно скласти значення клітин А1 та В1 і вивести їх суму у клітині С1 встановіть рамку виділлення на клітину С1 і введіть формулу =В1+В2.
Зведення у ступінь ^.
Арифметичні формули можуть також містити оператори порівняння: дорівнює (=), не рівно (< >), більше (>), менше (<), не більше (<=), не менше (>=). Результатом обчислення арифметичної формули є число.
Логічні формули можуть містити вказані оператори порівняння, а також спеціальні логічні оператори:
#NOT# - логічне заперечування “НІ”
#AND# - логічне “І”
#OR# - “АБО”
Логічні формули визначають, вираз “істина” чи “помилка”. Виразу “істина” привласнюється числова величина 1, виразу “помилка” - 0.
Форматування даних – вибір форми представлення числових або символьних даних в комірці.
Змінювати формат можна у одній комірці або у цілому діапазоні. Виділяється комірка або діапазон комірок,
• вибирається пункт меню Формат/Ячейки або
• права кнопка на виділеній комірці або діапазоні і пункт з динамічного меню Формат ячеек...
Відкриється вікно форматів з декількома вкладниками: Вкладника Число використовується для надання даним форматів, що перелічені у списку Числовые форматы. Тут можна вибрати основний формат і його додаткові параметри.
Вкладника Выравнивание використовується для вирівнювання даних по горизонталі та вертикалі (зона ліворуч угорі), для вибору кута розташування даних у комірці (зона праворуч), а покажчики, розташовані ліворуч внизу, дозволяють поєднувати комірки у суміжному діапазоні, розташовувати текст у комірках в декілька рядків та автоматично змінювати ширину стовпчиків, якщо дані не зміщуються у ньому.
Вкладника Шрифт дозволяє вибирати параметри шрифта для виділеного діапазону.
Вкладинка Граница пропонує оформлення виділеного діапазону рамками різного типу.
Вкладинка Вид опрацьовує оформлення тла діапазону різним
кольором.
Вкладинка Защита використовується для захисту змісту комірок у діапазоні (спрацьовує тільки після захисту аркуша).

25. Ярлики аркушів, їх імена. Операції з ярликами, перейменування аркушів
Робоча книга складається зпронумерованих аркушів і розміщених сіткою ліній. Імена аркушів відображаються на вкладках у нижній частині вікна книги над рядком стану.
Операції аркушами.
Працюючи з кигами, ми можемо переходити з одного аркушу на інший.для цього потрібно клацнути мишкою на ярличку потрібного аркушу.той арку, що у даний момент відкритий у вікні Excel називається активним. Вкладка активного аркуша підсвічена яскравіше інших вкладок. Нова робоча книга в Excel 2000 містить за умовчанням три аркуші. Їхню кулькість можна збільшить. Клацнувши правою кнопкою миші по вкладці будь-якого аркуша й обрати команду ДОБАВИТЬ .Видаляється аркуш іншою командою – УДАЛИТЬ.
26.Поняття про діапазон комірок. Навести приклади і задачі, де у формулах використовуються діапазони комірок.
Більшість команд Excel оперують з активною коміркою або діапазоном комірок. Для виділення суміжного діапазону комірок слід за допомогою вказівника миші (утримуючи ліву кнопку миші натисненою) підсвітити потрібний прямокутник комірок. Для виділення колонки або рядка слід сумістити вказівник миші із заголовком колонки або номером рядка і клацнути лівою кнопкою миші. Для виділення несуміжного діапазону комірок слід, утримуючи натиснутим клавіш [Ctrl], пересувати вказівник миші по комірках, які потрібно виділити. Виділити всі комірки можна за допомогою команди Правка/ Виділити все. Комірки виділеного діапазону відображаються інверсним кольором, за винятком активної комірки, яка зберігає звичайний колір. Для зняття виділення слід клацнути мишею поза виділеним діапазоном. Редагування діапазону комірок. Виділений фрагмент можна вилучити, очистити, вставити, перемістити, скопіювати. Для цього використовують буфер обміну. Робота команд Правка/Копіювати, Правка/Вирізати, Правка/ Вставити нічим не відрізняється від аналогічних команд буфера обміну середовища Windows. Перемістити або скопіювати діапазон комірок швидше і зручніше за допомогою миші. Переміщення — встановити вказівник миші на межі виділеного діапазону (вказівник набуває форми стрілки), натиснути ліву кнопку миші й відбуксувати комірки в потрібне місце. Копіювання відбувається аналогічно, але при цьому слід тримати натиснутим клавіш [Ctrl] (вказівник набуває форми стрілки з хрестиком). Вилучення комірок відбувається за допомогою команди Правка/Вилучити, при цьому в
діалоговому вікні, яке з'явиться на екрані, слід вказати напрямок зсуву комірок таблиці. Очистка діапазону комірок відбувається за допомогою команди Правка/Очистити. На екрані з'являється діалогове вікно, у якому слід вказати, що потрібно очистити: формат, значення, примітку. У формулах можуть використовуватися адреси окремих комірок, а також посилання на діапазон комірок. Вказуючи діапазон комірок, задається адреса верхньої лівої клітинки й адреса нижньої правої клітинки, між ними ставиться двокрапка.

27. Побудова діаграм за допомогою майстра функцій в EXCEL. Призначення діаграм, типи діаграм та їх основні елементи.
Побудова діаграм
Для побудови діаграми виконаємо команду Вставка/ Диаграмма чи натиснемо кнопку Мастер диаграмм .
Мітками рядків і стовпців називаються заголовки рядків і стовпців. Якщо ви не включаєте мітки рядків у ділянку побудови діаграми, то на 4-му кроці побудови діаграми потрібно вказати, що під мітки рядків виділяється 0 рядків.
Мітки стовпців є текстом легенди. Легенда являє собою прямокутник, у якому зазначається, яким кольором чи типом ліній виводяться на графіку чи діаграмі дані з того чи іншого рядка.
XY-крапкова діаграма є найпридатнішим типом діаграми для обробки результатів лабораторних досліджень.
Лінії тренда можна проводити на гістограмах, графіках, лінійчатих і XY-крапкових діаграмах.
В Excel для відображення діаграм можна використовувати не лише стовпці, лінії та крапки, а й довільні малюнки. Будуючи графіки математичних функцій, варто використовувати як тип
діаграми гладкі криві.
Excel підтримує в процесі побудови графіків логарифмічну шкалу як для звичайних типів графіків, так і для змішаних, тобто на одній осі ви можете ввести логарифмічну шкалу, а для іншої — лінійну.
Розглянемо побудову діаграм на прикладі даних, наведених у табл. 8.3 і 8.4. Будь-яка діаграма може будуватися на підставі таблиць. Побудуємо кругову діаграму «Валового доходу». Кругова діаграма будується на одному ряді даних, значення елементів ряду відображаються як сектори діаграми (величина сектора залежить від величини елемента ряду). В нашому прикладі потрібно побудувати кругову діаграму по валовому доходу. Причому ряд даних має містити всі цифри доходу, за винятком загальної суми. Така діаграма буде заготовкою для відображення діаграми, що динамічно змінюється залежно від установленого на таблиці фільтра.
Процедура створення діаграми.
• Запустити Майстер діаграм .
• Указати місце та розмір майбутньої діаграми за допомогою курсора, що має вигляд .
• У першому кроці майстра вказати діапазони комірок: 5:23; 5:23, але краще виділити даний діапазон заздалегідь, тоді він автоматично вказуватиметься в запиті на введення діапазону комірок .
• На наступних кроках вибирається круговий тип діаграми та її підтип.
• Потім установлюються параметри, що визначають: яка частина діапазону буде відображена як дані, а яка — як мітки сегментів і назви.
Порядок побудови діаграм у різних версіях Excel дещо відрізняється (зміст залишається той самий, діалоги різні).
Типи діаграм: С областями, линейчатая, гистограмма, график, круговая, кольцевая, лепестковая, точечная, смешанная, поверхность.
28. Графіки математичних функцій: побудова графіків елементарних функцій, графіки двомірних функцій, навести приклади і наочно проілюструвати
У екселі широко представлені математичні функції,наприклад,можна виконувати різні операції з матрицями:множити,знаходити зворотну,транспонувати

29. Функції, типи функцій, їх призначення та правила запису функцій в EXCEL
Деякі функції в Excel
Нижче подано короткий перелік функцій, що становлять певний інтерес і не зовсім зрозумілі з першого погляду. Повніший список функцій див. у додатку до даного посібника «Функції Microsoft Excel».
Математичні функції
Тригонометричні функції та функції, що працюють з кутами.
COS() і SIN() — відповідають своєму написанню.
ACOS() і ASIN() — відповідно arccos і arcsin.
TAN(), ATAN() — tg і arctg.
ATAN2() — arctg для заданих координат x і y.
ГРАДУСЫ() — перетворити радіани в градуси.
РАДИАНЫ() — перетворити градуси в радіани.
ПИ() — .
Логарифми і статечні функції.
LN(), LOG10() і LOG() — натуральний, десятковий і логарифм із довільною підставою.
EXP() і СТЕПЕНЬ() — коментарів не потребують.
COSH(), SINH() і TANH() — гіперболічні косинус, синус і тангенс.
ACOSH(), ASINH() і ATANH() — гіперболічні арккосинус, арксинус і арктангенс.
Функції округлення.
ОКРВЕРХ(), ЧЕТН(), ОКРВНИЗ(), ЦЕЛОЕ(), ОКРУГЛТ(), НЕЧЕТ(), ОТБР(),ОКРУГЛВНИЗ(), ОКРУГЛВВЕРХ() — функції округлення з різними можливостями.
Операції з матрицями
Для операцій з матрицями в Excel застосовують такі засоби:
1. Використання масивів.
2. Убудовані функції: ТРАНСП, МУМНОЖ, МОПРЕД, МОБР.
Масив виникає як безупинна прямокутна ділянка даних, що є посиланням у зазначених вище операціях. Формули, що обробляють масив, відрізняються від звичайних так:
1. Перед уведенням формули маркірується вся ділянка масиву.
2. Завершується введення таких формул натисканням Shift +
+ Ctrl + Enter.
3. Формула взята у фігурні дужки і повторюється в усіх клітинках ділянки.
Функції СУММ() і ЕСЛИ() можуть оперувати з масивами.
Використання масивів у функціях СУММ() і ЕСЛИ() дає можливість розрахувати суму комірок із критерієм, заданим діапазоном значень. Наприклад, маючи стовпець з датами і відповідний йому стовпець значень, можна за допомогою однієї формули знайти суму всіх чисел у заданому діапазоні дат. Ще один приклад. До речі, також можна використовувати функції типу БДСУММ(), але це не завжди зручно.
Як до дати додавати місяці
В Excel можна додавати до дати дні. Якщо необхідно додавати певну кількість місяців (наприклад одержати послідовність 5 січ, 5 лют, 5 бер і т. ін.) з огляду на число днів у місяці, потрібно використовувати функцію ДАТА(). Excel сам відстежуватиме число днів у місяці.
30. Поняття формули та функції в EXCEL, правила синтаксису при запису функцій. Увід і редагування формул (вставка функції у формулу, внесення змін у формулу, використання посилань).
Формула — це запис дій, які треба провести з вхідними даними для отримання потрібного результату. Для внесення формули треба активізувати комірку, де має розміщуватися формула, натиснути = (Дорівнює) або на клавіатурі, або мишкою ліворуч у рядку формул і заносити текст. Текст формули складається з адрес комірок із вхідними значеннями, поєднаних математичними, логічними або пунктуаційними знаками.
Якщо, наприклад необхідно скласти значення клітин А1 та В1 і вивести їх суму у клітині С1 встановіть рамку виділлення на клітину С1 і введіть формулу =В1+В2.
Зведення у ступінь ^.
Арифметичні формули можуть також містити оператори порівняння: дорівнює (=), не рівно (< >), більше (>), менше (<), не більше (<=), не менше (>=). Результатом обчислення арифметичної формули є число.
Логічні формули можуть містити вказані оператори порівняння, а також спеціальні логічні оператори:
#NOT# - логічне заперечування “НІ”
#AND# - логічне “І”
#OR# - “АБО”
Логічні формули визначають, вираз “істина” чи “помилка”. Виразу “істина” привласнюється числова величина 1, виразу “помилка” - 0.
Форматування даних – вибір форми представлення числових або символьних даних в комірці.
Змінювати формат можна у одній комірці або у цілому діапазоні. Виділяється комірка або діапазон комірок,
• вибирається пункт меню Формат/Ячейки або
• права кнопка на виділеній комірці або діапазоні і пункт з динамічного меню Формат ячеек...
Відкриється вікно форматів з декількома вкладниками: Вкладника Число використовується для надання даним форматів, що перелічені у списку Числовые форматы. Тут можна вибрати основний формат і його додаткові параметри.
Вкладника Выравнивание використовується для вирівнювання даних по горизонталі та вертикалі (зона ліворуч угорі), для вибору кута розташування даних у комірці (зона праворуч), а покажчики, розташовані ліворуч внизу, дозволяють поєднувати комірки у суміжному діапазоні, розташовувати текст у комірках в декілька рядків та автоматично змінювати ширину стовпчиків, якщо дані не зміщуються у ньому.
Вкладника Шрифт дозволяє вибирати параметри шрифта для виділеного діапазону.
Вкладинка Граница пропонує оформлення виділеного діапазону рамками різного типу.
Вкладинка Вид опрацьовує оформлення тла діапазону різним
кольором.
Вкладинка Защита використовується для захисту змісту комірок у діапазоні (спрацьовує тільки після захисту аркуша).
Під функцією розуміють залежність однієї змінної (у) від іншої (х) або кілька змінних (х1, х2, ..., хn). Причому кожному набору значень змінних х1, х2, ..., хn буде відповідати єдине значення певного типу залежностей змінної у. Функції вводять у таблицю у склад формул або окремо.

Деякі дії з даними у таблиці виконуються за допомогою функцій, наприклад, обчислення середнього, мінімального, максимального значення, суми значень із заданого діапазону значень
тощо.
Загальний вигляд функції:
=ім'я функції(параметр/и)

У електронних таблицях можуть бути представлені такі види функцій:
- математичні функції виконують різні математичні операції, наприклад, обчислення логарифмів, тригонометричних функцій та ін.;
- статистичні функції виконують операції по обчисленню параметрів випадкових величин або їх розподілень, представлених множиною чисел, наприклад, стандартного відхилення, середнього значення, медіани і т.п.
- текстові функції виконують операції над текстовими рядками або послідовністю символів, обчислюючи довжину рядка, перетворюючи прописні літери у рядкові і т.п.
- логічні функції використовуються для побудови логічних виразів, результат яких залежить від того, чи є істиною умова, що перевіряється.
- фінансові функції використовуються у складних фінансових розрахунках, наприклад, визначення форми дисконту, розміру щомісячних виплат для погашення кредиту, обчислення амортизаційних відрахувань та ін..
- функції дати і часу та ін.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП