ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Економіка праці і соціально трудові відносини

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Економіка праці і соціально трудові відносини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Тема 8. Продуктивність і ефективність праці
Задача 8.1
Бригада із 5 осіб за 21 робочий день базисного періоду виготовила 1260 деталей, у звітному за 22 робочі дні – 1540. Визначити індекс та % зростання денної ПП 1 робітника.
Розв’язок
Виробіток=Q/T
Q1 роб.баз=1260/5=252lyn
Вбаз.=252/21=12 дет
Q1 роб.зв=1540/5=308дет
Взв=308/22=14 дет
%ПП=(14/12)*100-100=17%
Індекс ПП=14/12=1,17

Задача 8.2
Визначити %↓ трудомісткості та ↑ПП за даними табл.


№виробу

Пла випуску

Затр пр на 1 вир., баз

Затр пр на 1 вир., зв

1

900

4

4

2

1200

5

4

3

2600

6

3

Розв’язок
900+1200+2600=4700
Трудом.баз=(4*900+5*1200+6*2600)/4700=4,55
Трудом.зв=(4*900+4*1200+3*2600)/4700=3,45
∆ПП=(Трбаз/Трзв)*100-100=4,55/3,45*100-100=31,9

Задача 8.3
Визначити ↑ ПП на під-ві на основі даних табл.


Показник

Баз пер

Зв пер

Обсяг вир-ва, грн

1900000

2100000

Питома вага коопер постав в обсязі прод

7,5 (0,075)

5,3 (0,053)

Середньообл чис-ість

550

550

Розв’язок
Чпбаз=1900000*(1-0,075)=1757500
ЧПзв=2100000*(1-0,053)=1988700
Ппбаз=1757500/550=3195,45 грн
ППзв=1988700/550=3615,8
Іпп=3615,8/3195,45=1,13     

Задача 8.4
Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 тис нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40,0 тис год, у звітному періоді відповідно – 56,7-нормо-годин і 42 тис год
Розв’язок
ППбаз=50/40=1,25
ППзв=56,7/42=1,35
Іпп=1,35/1,25=1,08

Задача  8.5
Бригада лісорубів із 3 осіб за 20 робочих днів баз періоду заготовила 1000м3 деревини; у звітному періоді за 21 робочі дні – 1210 м3. Визначити індекс та %↑ ПП одного робітника.
Розв’язок
Ппбаз=1000/20=50 м3
ППзв=1210/21=57,62 м3
Іпп=57,62/50=1,15
Ппбазна1роб=50/3=16,67 м3
Ппзвна1роб=57,62/319,21 м3
Іпп=19,21/16,67=1,15

Задача 8.6
Визначити ↑ ПП за методом нормативно-чистої продукції на основі даних табл. Чисельність ПВПбаз=1650, ПВПзв=1530 осіб


Назва виробу

Обсяг вир-ва баз

Обсяг вир-ва зв

Норматив чистої прод

А

850

930

14400

Б

300

340

19800

В

130

130

16200

Розв’язок
НЧПбаз=850*14400+300*19800+130*16200=20286 тис   
НЧПзв=930*14400+340*19800+130*16200=22230 тис
ППбаз=20286000/1650=12295 грн              
ПП зв=22230000/1530=14529 грн
Іпп=14529/12295=1,18
Задача 8.7
Видобуток вугілля у шахті в базисному році становив 2310 тис. т, у звітному – 2548 тис. т. Визначити абсолютну величину та зростання виробітку на одного робітника шахти, якщо кількість робітників у базисному році становила 2650 осіб, у звітному – 2750 осіб.
Розв’язок:
ППбаз=2310000/2650=871,7m
ППзв=2548000/2750=926,5m  
Inn=926,5/871,7=1,26  
Абс. вимір=926,5-871,7=54,8
Задача 8.8
На обробку деталі витрачали 28 хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили – 25 хв. На скільки процентів знизилась трудомісткість виготовлення деталі і підвищилась продуктивність праці.
Розв’язок:
Тр=25/28*100=89%   -   Трудомісткість знизилась на 11%
%ПП=11/(100-11)*100=12,36%
Задача 8.9
Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 тис. нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40 тис. год. У звітному періоді відповідно – 56,7 тис. нормо-годин і 42 тис. год.
Розв’язок:
ППбаз=50/40=1,25      ППзв=56,7/42=1,35     Inn=1,35/1,25=1,08
Задача 8.10
У звітному періоді в цеху було установлено нове устаткування. Робітник на новому верстаті виробляє за годину 50 виробів, а в базисному періоді на старому верстаті виробіток дорівнював 40 виробів. Визначити індекс і процент зростання виробітку.
Розв’язок:
В=Взв/Вбаз=50/40=1,25
% зростанняВ=(50/40)*100-100=25%
Задача 8.11
Визначити зростання продуктивності праці в результаті зниження трудомісткості продукції за даними, наведеними у табл.. 1


Вид виробу

План випуску виробу

Затрати праці на 1 виріб, н/год

Базисний період

Звітний період

А

950

5

3

Б

1730

6

5

В

3950

4

4

Розв’язок:

950+1730+3950=6630
Тр баз=(5*950+6*1730+4*3950)/6630=30930/6630=4,67 н/год
Тр зв=(3*950+5*1730+4*3950)/6630=27300/6630=4,11 н/год
ПП=(Тр баз/Тр зв)*100-100=4,67/4,11*100-100=13,6%
Задача 8.12
Визначити виробіток на одного працівника за методом НВО, якщо обсяг валової продукції становить 3550 тис. грн.., а питома вага основних витрат за нормативами така: заробітня плата основних робітників з нарахуваннями – 9,5%, цехові витрати – 13%, загальнозаводські витрати – 11,5%, сировина і основні матеріали – 42%, кооперативні поставки – 17%. Середньооблікова чисельність ПВП – 525 осіб.
НВО=3550тис*(0,095+0,13+0,115)=1207 тис грн
ПП=1207000/525=2299 грн
Задача 8.13
На обробку деталі витрачали 35 хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили – 32 хв. На скільки % ↓Тр виготовлення деталі і ↑ПП
Розв’язок:
32/35*100=91,4%   -    Трудомісткість знизилась на 8,6%
%ПП=8,6/(100-8,6)*100=9,41%
Задача 8.14
Робота 2-ох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризуються даними, наведеними в табл. 1


цех

Обсяг вир-ва баз

Чис прац баз

Обсяг вир-ва зв

Чис прац зв

1

21000

51

19000

39

2

25000

48

3200

57

Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці 2-ох цехів.
Розв’язок:
№1 ППбаз=21000/51=411,76       ППзв=19000/39=487,18      Inn=1,18
№2 ППбаз=25000/48=520,83       ППзв=32000/57=561,4        Inn=1,078
ППзаг баз=(21000+25000)/(51+48)=46000/99=464,65
ППзаг зв=(19000+32000)/(39+57)=51000/96=531,25
Inn заг=531,25/464,65=1,14
Задача 8.15
Протягом 5 років планується підвищення продуктивності праці на 17 %. За перший рік продуктивність парці зросла на 2,5 %, а за другий на 2,1 %. Визначити на скільки відсотків повинна зрости продуктивність праці в наступні три роки, аби був досягнутий запланований рівень. Визначити середньорічні темпи зростання продуктивності праці в останні три роки.
Розв’язок:
1,025*1,021*Х3=1,17
Х3=1,118
Х=1,038
Задача 8.16
Обсяг продукції зріс на 6 %, чисельність працівників знизилась на 3 %, фондовіддача підвищилась на 1%, матеріаломісткість зросла на 2%. Визначити зростання продуктивності праці індексним методом.
Розв’язок:
1,06/0,97*1,01/1,02=1,082
1,06*1,03*1,01*0,98=1,08
Задача 8.17
Обсяг національного ВВП, який в базисному періоді складав 160 млрд. грн., зріс на 12%. Дефлятор цін склав 107%. Чисельність зайнятих зменшилась на 2%. Визначити індекс, відсоток зростання та відсоток приросту продуктивності праці у звітному періоді на основі номінального і реального обсягів ВВП.
Розв’язок: 
ВВП ном (зв) = 160млрд.*1,12 = 179,2 млрд.
ВВП реальний (зв) = 179,2/1,07 = 167,48 млрд.
179,2 млрд/0,98х
І =        160 млрд/х       = 1,14
Задача 8.18
Розрахувати зростання продуктивності праці за повним чинником зокрема і за всіма чинниками разом, маючи такі дані (ступінчатий метод). Розрахункова чисельність робітників за базисним виробітком складає 3000 осіб. За рахунок запровадження технології із виробництва вивільнено 45 осіб, за рахунок поліпшення організації виробництва – 38 осіб, за рахунок зниження трудомісткості продукції – 25 осіб.
Розв’язок:
1) Зростання продуктивності праці за рахунок запровадження нових технологій
45___  
3000 – 45   * 100 = 1,5%
2) Організації виробництва
38__        _  
3000 – (45+38)   * 100 = 1,3%
3) Зниження трудомісткості
25              _   
3000 – (45+38+25)   * 100 = 0,86%
4) За всіма чинниками
108____              
3000 – 108   * 100 = 3,7%
Індексний метод: 1,015*1,013*1,0086=1,037

Задача 8.19
Тривалість робочого часу становить 480 хвилин, витрати на виробництво одиниці продукції складають 10 хвилин, а внутрішні простої – 40 хвилин. Запровадження організаційно-технічних заходів дозволило ліквідувати втрати робочого часу і знизити трудомісткість одиниці продукції на 20 %. Визначити зростання продуктивності праці за рахунок екстенсивного, інтенсивного і інтегрального чинників.
Розв’язок:

  1. (480-40)/10=44шт
  2. 480/10=48шт
  3. зростання продуктивності (екстенсивний чинник) (48/44)*100=109,1%=9,1%
  4. Визначаємо витрати часу на одиницю продукції після зниження трудомісткості          10хв. * (100-20)/100=8 хв. Або 10*0,8=8
  5. 440/8хв=55шт
  6. 55/44*100-100=25% (інтенсивний чинник)
  7. виробіток при ліквідації робочого часу і зниженні трудомісткості 480хв/8хв=60шт.
  8. Інтегральний чинник=60/44*100=136,4%

Задача 8.20
Два підприємства по виробництву борошна у звітному році відпрацювали відповідно до даних таблиці.


Назва

Вартість готової продукції і затрат, грн..

Підприємство 1

Підприємство 2

Борошно

2700000

3100000

Зерно

1300000

1600000

Енергоносії

220000

290000

Заробітна плата

540000

620000

Амортизація

50000

60000

водопостачання

60000

75000

У якого з підприємств продуктивність краща?
Розв’язок:
Вартість продукції, грн.
П =     вартість затрат, грн.
2700000__________________
П1 =  1,3 млн. + 220 тис + 540 тис + 50 тис + 60 тис  = 1,244
3,1 млн.________________
П2 =  1,6 млн. + 290 тис + 620 тис + 60 тис + 75 тис  = 1,172

Задача 8.21
Підприємства виробляють однакову продукцію. Знайдіть, яке з них має кращу продуктивність праці (підрахунок за методом чистої продукції).


Показники

Показники роботи

Підприємство 1

Підприємство 2

Обсяг валової продукції, грн..

7,2 млн

-

Матеріальні витрати, грн..

3,8 млн

-

Амортизаційні витрати

70 тис

-

Фонд заробітної плати, грн.

-

1,5 млн

Прибуток, грн.

-

2415 тис

Чисельність ПВП, осіб

620

750

Розв’язок:

            7,2 млн – (3,8 млн + 70 тис)
ПП1 =                   620                            = 5371 (грн.)
1,5 млн + 2415 тис
ПП2  =                    750                           = 5220 (грн.)

Задача 8.22
Підрахуйте, як змінився виробіток в основних робітників в умовно-натуральному вимірі та продуктивність праці на цукрозаводі у вартісному вимірі відповідно до даних таблиці.

 

Базисний період

Звітний період

Коефіцієнт переводу в умовні тони

Вартість 1 кг, грн..

Цукор-сирець, тн

3700

3200

1,0

2,0

Цукор-пісок, тн

2050

2200

1,8

3,5

Цукор-рафінад, тн

1750

1900

2,1

4,4

Чисельність основних робітників, осіб

170

170

 

 

Чисельність ПВП, осіб

550

540

 

 

Розв’язок:
3700*1 + 2050*1,8 + 1750*2,1
Вбаз =                    170                                                                                          = 62,1 умов.тон
3200*1 + 2200*1,8 + 1900*2,1
Взв.  =                    170                                                                                           = 65,6 умов.тон
65,6
І =  62,1 = 1,056 або 5,6%
3700*2*1000 + 2050*3,5*1000 + 1750*4,4*1000
ППбаз.  =                                   550                                                                                                           = 14000 (грн.)
3200*2*1000 + 2200*3,5*1000 + 1900*4,4*1000
ППзв.  =                                   540                                                                                                            = 15481,5 (грн.)
15481,5
І =  14000   = 1,106 або 10,6%
Задача 8.23
Використовуючи наведені в таблиці 1 статистичні дані, визначити рівень продуктивності праці в економіці України та проаналізувати його динаміку за 2000 – 2004 рр.
Населення України за зайнятістю та показники національних рахунків


Показник

2000

2001

2002

2003

2004

Чисельність зайнятих в економіці, тис. осіб

22830,8

19971,5

20091,2

20163,3

 

ВВП (у фактичних цінах), млн.. грн.

172952

204190

225810

267344

 

ВНП (у фактичних цінах), млн.. грн..

164942

200610

222585

264247

 

Чистий національний дохід (у фактичних цінах), млн.. грн..

134719

166307

186425

225362

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП