ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Економіка праці і соціально трудові відносини

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Економіка праці і соціально трудові відносини

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Питання

1. Праця як об’єкт вивч. дисц. “Економіка працi i соц. трудовi вiдн.”
2. Формування i розвиток предмета дисципліни “Економіка працi i соц. трудовi вiдн.”
3. Завдання дисципл “ек працi i соц тр вiдн” .
4. Населення як демоекономiчна категорiя.
5. Вiдтворення нас i його характеристики.
6. Трудовi ресурси як соцiально- ек i статистична категорiя.
7. Економiчно- активне i економiчно неактивне населення.
8. Трудовий потенцiал: сутнiсть, показники
9. Формування та розвиток трудового потенціалу.
10. Людський капiтал, як соцiально-економiчна категорiя.
11. Iндекс люд розвитку:метод визн,призн, сфера викор.
12. Сутнiсть категорii „праця" та ii характеристики. Роль працi у розвитку людини i суспiльства.
13. Змiст та характер працi. Види працi та ii характеристики.
14. Праця та науково-технiчний прогрес.
15. Гуманiзацiя працi
16. Управління суспільною працею.
17. Поняття та сучасне розумiння сутностi соц-труд вiдносин
18. Мiсце соц-труд вiдносин в системi вiдносин ринковоi системи господарювання
19. Сторони соцiально-трудових вiдносин
20. Суб’єкти i органи соцiально-трудових вiдносин
21. Рiвнi соцiально-трудових вiдносин.
22. Характеристики предмета соц.-тр. вiдносин.
23. Принципи функцiонування системи соц.-тр. вiдносин.
24. Методи регулювання соц-труд вiдносин в умовах централiзованоi плановоi та ринковоi економiки
25. Критерii оцiнювання розвитку соц.-тр. вiдносин.
26. Становлення нових за структурою та змiстом соц.-трудових вiдносин як складова реформування.
27. Регулювання соц.-тр. вiдносин.
28. Взаeмодiя i спiвробiтництво сторiн, суб’єктiв i органiв, що представляють iнтереси держави, роботодавцiв i найманих працiвникiв, як основа мех. ф-ня системи СТВ.
29. Держава як суб’єкт СТВ.
30. Роботодавцi i iх роль у формуваннi i розвитку СТВ.
31. Мiжнародний профспiлковий рух: його еволюцiя та суч стан.
32. Сучасний стан профспiлкового руху в Украiнi.
33. Сутнiсть соц.партнерства та його роль у функцiонуваннi ринковоi економiки.
34. Форми соцiального партнерства
35. Соц Партнерство в органiзацii.
36. Оцiнка стану соц партнерства в Украiнi i напрями його розвитку.
37. Зарубiжний досвiд СП, суч його форми, тенденцii розвитку.
38. Договiрне регулювання СТВ як провiдна складова соц.партнерства.
39. Генеральна угода i ii роль у регулюваннi СТВ.
40. Галузева угода: призначення, структура, змiст.
41. Регiональна угода: призначення, структура, змiст.
42. Ринок працi як пiдсистема ринковоi економiки.
43. Механiзм функцiонування ринку працi.
44. Сегментацiя РП.
45. Гнучкiсть i жорсткiсть РП.
46. Нацiональнi ринки працi: спiввiдношення внутрiшнього i зовнiшнього.
47. Елементu ринку працi
48. Функцii РП.
49. Робоча сила як обeкт купiвлi продажу.
50. Попит i пропозицiя на ринку працi
51. Характеристика конюктури ринку.
52. Типи та види ринкiв працi.
53. Регулювання ринку працi.
54. Державна служба зайнятостi.
55. Пасивна i активнi полiтика на РП.
56. Зайнятiсть як соцiально-економiчна категорiя.
57. Форми та види зайнятостi
58. Державна полiтика зайнятостi
59. Активнi та пасивнi заходи регулювання зайнятостi населення
60.Глобалiзацiя економiки та ii вплив на зайнятiсть
61. Сучаснi тенденцii у сферi зайнятостi.
62. Безробiття:сутнiсть,типи,соц.-екон. наслiдки.
63. Причини формування безробiття.
64. Показники, що характеризують рiвень безробiття.
65. Умови надання статусу безробiтного.
66. Сутнiсть закону Оукена.
67. Iндивiдуальний трудовий договiр як форма регулювання вiдносин зайнятостi.
68. Колективний договiр i його роль у регулюваннi соц.- трудових вiдносин зайнятостi.
69. Генеральнi, галузевi i регiональнi угоди, iх значення в забезпеченнi ефективноi зайнятостi
70. Державнi гарантii в сферi зайнятостi.
71. Планування працi його роль в управлiннi людськими ресурсами
72. Трудовi показники, iх взаeмозв'язок i вплив на ефективнiсть дiяльностi суб’єктiв господарювання
73. Види планiв з працi.
74. Планування працi на макро- i мезорiвнях
75. Показники працi як складова бiзнес-плану.
76. Методи планування трудових показникiв на рiвнi пiдприємства
77. Розробка планiв з продуктивностi працi, чисельностi персоналу, фонду заробiтноi працi
78. Планування соцiального розвитку трудових колективiв
79. Сутнiсть, змiст, завдання i значення органiзацii працi
80. Принципи органiзацii працi
81. Основнi напрями органiзацii працi на пiдприємствi.
82. Органiзацiя працi на макро- i мезорiвнях.
83. Характеристика склад органiзацii працi на рiвнi пiдпр
84. Орг-цiя працi на робочому мiсцi.
85. Умови працi: сутнiсть i значення.
86. Умови працi та фактори iх формування
87. Взаємозв’язок організації праці з організацією виробництва.
88. Нормування працi як провiдна складова ii орг-цii.
89. Функцii нормування працi.
90. Об’єкти нормування працi.
91. Нормування як засiб регламентування трудовоi дiяльностi.
92. Класифiкацiя втрат робочого часу
93. Методи нормування працi.
94. Види норм працi.
95. Методи дослiдження трудових процесiв.
96. Методи встановлення норм.
97. Критерii i показники ефективностi органiзацii працi.
98. Сутнiсть продуктивностi i продуктивностi працi.
99. Значення продуктивностi працi для соцiально-економiчного розвитку суспiльства
100. Продуктивнiсть працi, ii iнтенсивнiсть
101. Показники i методи вимiру продуктивностi працi
102. Фактори продуктивностi та iх класифікація
103. Резерви зростання продуктивностi праці
104. Теоретико-методологiчнi аспекти ефективностi працi
105. Програмно-цiльовi методи пiдвищення продуктивностi праці
106. Економiчнi закони, що регулюють розподiльчi вiдносини в РЕ
107. Сутнiсть доходiв населення
108. Номiнальнi i реальнi доходи
109. Рiвень життя
110. Заробiтна плата
111. Сутнiсть i дiалектика взаємозв`язку категорiй …
112. Соціально-трудові відносини з приводу формування доходів працюючих. - нету
113. Мiжнародна класифiкацiя витрат на рабочу силу
114. Еволюцiя полiтика доходiв у свiтовiй практиці
115. Функцii ЗП
116. Чинники що впливають на рiвень i динамiку ЗП
117. Органiзацiя ЗП ii принципи та елементи
118. Характеристика елементiв ОЗП на пiдприємствi
119. Тарифне нормування оплати працi
120. Системи винагороди за працю
121. Економічний аналіз в соціально-трудовій сфері. - нету
122. Значення економічного аналізу в сфері праці. - нету
123. Суть та значення аудиту у сферi працi
124. Напрями, етапи i методи проведення аудиту в сферi працi.
125 Звітність показників з праці: статистична, оперативна.
126. Сутнiсть монiторингу соц-труд сфери i його положення
127. 3авдання монiторингу соцiально-трудовоi сфери
128. Соціально-демографічні і міграційні процеси як напрями моніторингу соціально-трудової сфери - нету
129. Стан зайнятості, ринка праці і безробіття як складові моніторингу соціально-трудової сфери. - нету
130. Соціально-трудові процеси на підприємствах як складова моніторингу соціально-трудової сфери. - нету
131. Умови i охорона працi як напрями монiторингу соц.-трудовоi сфери.
132. Доходи i рiвень життя населення як складовi монiторингу соц.-трудовоi сфери.
133. Мiжнародна органiзацiя працi(МОП) в сучасному свiтi:цiлi, завдання, структура.
134. Органiзацiя дiяльностi МОП
135. Механiзм нормотворчоi дiяльностi МОП
136. Глобалiзацiя свiтовоi економiки та ii вплив на соцiально-трудовi вiдносини.
137. Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин. - нету

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП