ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Основи готельного менеджменту

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Основи готельного менеджменту

... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...

Рентабельність сукупного капіталу готелю визначається за наступною формулою:
Рск= (9.2),
де Пч - сума чистого прибутку за звітний період;
Вк - середня вартість суми основного капіталу й оборотних коштів;
Рск- показник рентабельності сукупного капіталу (чистого прибутку). Цей показник вказує на ефективність використання оборотних і основних фондів готелю, тобто визначає, який доход припадає на одиницю сукупного капіталу готелю. Рентабельність сукупного капіталу залежить від продуктивності, обороту готельних фондів, ефективного використання основних фондів, податків та інших факторів. Дослідження подібних залежностей має велику вадливість для оцінки вкладених у готель коштів.

Рентабельність проданих послуг у готелі:
Рпр= (9.3),
де Пч - чистий прибуток; Вр - виторг від реалізації; Рпр - рентабельність проданих послуг. Даний показник вказує, який середній доход має готель на кожну одиницю реалізації, тобто вказує долю валового доходу, що припадає на грошову одиницю реалізованих послуг. Він дає можливість визначити величину доходів, які залишаються після відрахування собівартості і ПДВ, та інших витрат, відсотків за кредит, операційних витрат, сплати податків і утворення чистого прибутку. Даний показник також відображає взаємодію декількох факторів, таких як ціни та обсяг надання послуг.
Рентабельність основної діяльності:
Ро.д. = (9.4),
де Пч - чистий прибуток; Вн.п. - витрати на надання послуг; Ро.д. - рентабельність основної діяльності. Цей показник показує, який чистий прибуток виходить на одиницю витрат на надання послуг. Рівень рентабельності залежить від відносної частки доходу до реалізації і суми витрат на виробництво однієї послуги.

Рентабельність акції Рак:
Рак= (9.5),
де Д1ак - дивіденд на одну акцію; Цр.ак - ринкова ціна однієї акції, що котирується. Цей показник показує, які дивіденди припадають на одну акцію. Це важливий показник для акціонерів, майбутніх інвесторів і перспектив готелю. Рентабельність акції залежить від чистого прибутку і дивідендного фонду, з якого розподіляються дивіденди, а також залежить від мети управління готелем та його дивідендної політики.
Коефіцієнт ефективності використання основного капіталу:
Ке.ос.к.= (9.6),
де Пр – прибуток (доход) від реалізації; Оск - основний капітал;
даний коефіцієнт показує обсяг доходу від реалізації, що припадає на одиницю основного капіталу.

Коефіцієнт сталості економічного зростання:
Кст.е.зр. = (9.7),
де Пч - чистий прибуток; Вк - власний капітал; Дак – дивіденди, які виплачуються акціонерам. Цей коефіцієнт показує з яким середнім зростанням буде розвиватися готель у наступному (тривалому) періоді.

Прибуток на одне койко-місце:
П1км. = (9.8),
де Пч - чистий прибуток після оподаткування, що залишається на підприємстві не розподіленої в готельних фондах; Пркм - кількість проданих койко-місць за рік. Цей показник показує кількість чистого прибутку, що приходиться на одне койко-місце. Величина коефіцієнту залежить від кількості чистого прибутку мінус усі витрати і величина проданих койко-місць на добу (у звітний період ).

Коефіцієнт місткості основного капіталу:
Км.осн.к = (9.10),
де Вр - виторг від реалізації послуг; Оск - середня вартість основного капіталу. Даний коефіцієнт показує кількість основного капіталу що приходиться на 1 грошову одиницю виторгу від реалізації послуг.

Коефіцієнт використання готельних номерів:
Квик.г.н.= (9.11),
де Кпр.н - кількість проданих номерів за день; Кн. - загальна кількість номерів. Даний коефіцієнт показує процентне використання готельних номерів.

Коефіцієнт періоду окупності основного капіталу:
Кок.ок.= (9.12),
де Пч – чистий прибуток; Ок - основний капітал. Даний коефіцієнт показує кількість основного капіталу, що припадає на одиницю чистого прибутку.

Коефіцієнт фінансової залежності КФЗ:
КФЗ = (9.13),
де Ск - середня вартість власного капіталу за звітний період; В - середня вартість усіх господарських коштів. Даний коефіцієнт показує, яка кількість усіх загальних коштів припадає на одну грошову одиницю власного капіталу. Чим більше коефіцієнт, тим більше залежність готелю від запозичених фінансових коштів. Коли його значення починає перевищувати 1,8-2, це означає, що обсяг запозичених додаткових фінансових коштів може досягти критичної величини.

Коефіцієнт структури довгострокових капіталовкладень:
Ксд.вк.= (10.14),
де ДП– середня вартість довгострокових пасивів; Вн.ак. - середня вартість необоротних активів. Даний коефіцієнт показує частку учасників (акціонери, інвестори) у створенні бізнесу. Він розраховується як відношення довгострокових пасивів до середньої вартості позаоборотних активів готелю. За певних умов цей коефіцієнт показує частку основних коштів, яка сформована за допомогою запозичених кредитних коштів. У залежності від конкретних умов даний коефіцієнт може інтерпретуватися по-різному. У новому готелі на початковому етапі розвитку він може відображати пропорцію участі засновників, акціонерів, банкірів, і інших позичальників у створенні бізнесу. При участі в створенні бізнесу банківського капіталу може свідчити про його перспективність і надійність засновників. Для готелів, що функціонують вже тривалий час, цей коефіцієнт може показувати масштаби здійснюваних заходів щодо розширення або технічного розвитку. У цьому плані досить змістовну інформацію може дати аналіз спільної динаміки довгострокових зобов'язань і обсягів незавершеного будівництва.

Коефіцієнт структури запозиченого капіталу:
КСЗк = (10.15),
де ДП - середня вартість довгострокових пасивів; Пк - середня вартість позикового капіталу. Даний коефіцієнт відображає частку позикового капіталу, що припадає на довгострокові зобов'язання. Він показує частку зобов'язань, погашення яких має бути здійснене не в даний період, а в перспективі, тобто від якої частини своїх зобов'язань готель вільний в поточному періоді.

Доход (прибуток на акцію):
Д1ак= (10.16),
де Пч - чистий прибуток за звітний період; Дпр.акц - сума дивідендів за привілейовані акції; ЗК.зв.ак - загальна кількість звичайних акцій. Даний коефіцієнт показує кількість чистого прибутку що приносить одна акція інвестованого капіталу. Розглядається як індикатор для фінансової стабільності і привабливості інвестицій.

Коефіцієнт оборотності запасів (у днях):
К’’об.з. = (10.17),
де Тр.ан.п. - тривалість аналізованого періоду (у готельному бізнесі - 365 днів); К'об.з. - коефіцієнт оборотності запасів в оборотах. Даний коефіцієнт визначає середню кількість днів, протягом яких запаси зберігаються в готелі. Свідчить про нагромадження (скорочення) запасів.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості:
К’’об.кр.з = (10.18),
де. КЗ- кредиторська заборгованість; Тр.ан.п. - тривалість аналізованого періоду (у готельному бізнесі - 365 днів); Ср- собівартість реалізації послуг. Даний коефіцієнт показує тривалість кредиторської заборгованість у днях, а також її динаміку в днях.

Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості:
Кпд.з. = (10.19),
де ДЗ – дебіторська заборгованість; Вр - виторг від реалізації. Даний коефіцієнт показує яку частку має дебіторська заборгованість у доходах від реалізації послуг.

Частка запасів в оборотних активах:
ЧЗоб.ак. = (10.20),
де З - запаси; ОК - оборотні кошти. Даний коефіцієнт показує долю запасів в оборотних коштах. Має велике значення при проведенні аналізу фінансово-господарського стану готелю для внутрішнього користування і насамперед для розробки напрямку підвищення ефективності його поточної діяльності. При оцінці рівня платоспроможності і ліквідності має допоміжне значення. Можна сказати, що показник обсягу запасів готелю має суперечливий характер. З одного боку незначний їх обсяг може свідчити про дефіцит оборотних коштів, труднощі з отриманням товарних кредитів тощо, а з іншого боку – наявність значного обсягу запасів може бути наслідком надмірних разових закупівель, нераціонального
... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП