ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - БЖД - Основи безпеки життєдіяльності людини

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - БЖД - Основи безпеки життєдіяльності людини

... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


ЗМІСТ
Вступ (стан світу на межі тисячоліть) ...................................................3
Розділ 1. Система безпеки життєдіяльності ........................................ 10
1.1. Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна ......................................... 11
1.2. Умови існування людини. Безпека, небезпека, ризик і його розрахунок ..................... 14
1.3. Контроль за функціонуванням системи безпеки життєдіяльності ........................................ 19
1.4. Законодавче і нормативно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності................................ 21
Розділ 2. Довкілля і гігієна довкілля ................................................... 30
2.1. Природне середовище і його основні компоненти ................................................... 30
2.2. Кругообіг речовини і енергії в біосфері ............................... 32
2.3. Поняття про еволюцію біосфери.......................................... 39
2.4. Природна радіоактивність ................................................... 41
2.5. Гігієна довкілля ..................................................................... 45
2.6. Радіоекологічна ситуація в Україні після катастрофи на Чорнобильській АЕС ........................ 53
2.7. Зміни біологічного різноманіття.......................................... 58
2.8. Зміни біологічного різноманіття в Україні ......................... 73
2.9. Концепція стійкого розвитку ............................................... 85
2.10. Розвиток соціально-економічних систем............................ 86
2.11. Світові природні ресурси ..................................................... 88
2.12. Наукове підґрунтя подальшого розвитку .......................... 92
2.13. Сталий розвиток. Світові тенденції .................................... 95
2.14. Реалії сьогодення ................................................................ 100
2.15. Загальні риси Національного плану дій (НПД) .............. 103
Розділ 3. Безпека в побуті і здоровий спосіб життя .......................... 120
3.1. Небезпека в побутових умовах .......................................... 120
3.2. Гігієна харчування............................................................... 125
3.3. Згубні звички як чинники ризику....................................... 131
3.4. Біологічна безпека............................................................... 152
3.5. Найпоширеніші інфекційні захворювання ........................ 154
3.6. Алергічні реакції, алергічні захворювання ....................... 160
3.7. Демографічна ситуація в Україні....................................... 163
Розділ 4. Безпека на виробництві. Основи гігієни праці .................. 166
4.1. Робота з персональними комп’ютерами ........................... 167
4.2. Виробничий мікроклімат і його несприятливі чинники .............................................. 176
4.3. Вплив на людину джерел електромагнітного випромінювання .................................................................. 196
4.4. Постійне електричне (електростатичне) поле як чинник впливу на людину.............................................. 199
4.5. Магнітне поле і особливості його впливу на людину............................................................................. 202
4.6. Ультрафіолетове, видиме і лазерне випромінювання в робочих зонах ................................................................... 206
4.7. Шум і його основні характеристики у виробничих умовах .......................................................... 215
4.8. Ультразвук та інфразвук як виробничі чинники .............. 221
4.9. Іонізуюче випромінювання і захист від нього .................. 227
4.10. Вплив найпоширеніших хімічних речовин на стан здоров’я людини .................................................... 234
4.11. Сильнодіючі отруйні промислові речовини (СДОР). Профілактика отруєнь СДОР ............ 253
4.12. Небезпечні речовини біологічного походження ................ 257
Розділ 5. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях ........ 263
5.1. Надзвичайні ситуації природного характеру ................... 265
5.2. Небезпечні природні явища та катастрофи ...................... 275
5.3. Вияви природної небезпеки в Україні ............................... 286
5.4. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та техногенні катастрофи ................................................... 289
5.5. Небезпека великих міст ...................................................... 296
5.6. Проблема надзвичайних ситуацій техногенного походження для України ................................................... 298
5.7. Засоби захисту населення, матеріальних цінностей і територій від наслідків надзвичайних ситуацій ............. 303
5.8. Катастрофічний вплив військової діяльності ................... 306
5.9. Наслідки воєнних дій .......................................................... 309
5.10. Наслідки та небезпека військової діяльності в мирний час ........................................................................ 312
5.11. Екологічні наслідки збройних конфліктів ........................ 315
5.12. Наслідки “мирного” застосування бойових отруйних речовин (БОР) та подразнювальних засобів..................... 319
5.13. Механізм впливу токсичних речовин ................................ 322
5.14. Вплив на довкілля ............................................................... 329
5.15. Наслідки військової діяльності в Україні ......................... 331
5.16. Надзвичайні ситуації конфліктного характеру ................ 338
5.17. Людина в екстремальних умовах навколишнього середовища ............................................... 342
Розділ 6. Проблема відходів ............................................................... 362
6.1. Вплив відходів на довкілля................................................. 363
6.2. Зародження та еволюція проблеми відходів ..................... 364
6.3. Класифікації забруднювальних речовин та їх вплив на навколишнє середовище............................. 368
6.4. Знешкодження та використання відходів.......................... 372
6.5. Проблема відходів в Україні .............................................. 376
Глосарій ............................................................................................... 385 Додатки................................................................................................ 409
Список використаної та рекомендованої літератури........................ 427

In the educational manual the complicated system of the interrelation of the human health and environmental factors is disclosed. The negative influence of human activity on the environment, of the industrial environmental factors on the worker and factors that influence on the human health at home conditions is presented. The main characteristics of the extraordinary situations of the nature and technique origin, features of human survival in the extraordinary conditions are given. It is meant for students of higher educational establishments of the humanitarian course.

Навчальне видання Гайченко Віталій Андрійович Коваль Григорій Миколайович Буравльов Євген Павлович

ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Навчальний посібник 3-тє видання, перероблене і доповнене Educational edition Gaichenko, Vitaliy A. Koval, Grygoriy M. Buravlov, Evgen P.

FUNDAMENTALS OF THE HUMAN VITAL ACTIVITY SAFETY
Educational manual 3nd edition, revised and complemented
Редактор Т. М. Коліна Коректор І. С. Сандул Комп’ютерне верстання А. В. Ясиновський, Т. Г. Замура Оформлення обкладинки Д. В. Кругленко
Підп. до друку 26.01.06. Формат 60 Ч84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 25,34. Обл.-вид. арк. 26,7. Тираж 5000 пр. Зам. № 6-183 Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000 ВАТ “Білоцерківська книжкова фабрика” 09117 Біла Церква-17, вул. Леся Курбаса, 4

... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП