ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - БЖД - Основи безпеки життєдіяльності людини

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - БЖД - Основи безпеки життєдіяльності людини

... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

збереження (підтримування), відтворення та раціональна зміна екологічного балансу (рівноваги, квазістаціонарного стану) природних систем, що слугує основою збереження природно-ресурсного потенціалу розвитку суспільства; 2) сукупність виробничих сил і стосунків та відповідних організаційно-економічних форм і установ, пов’язаних із первинним привласненням, використанням та відтворенням людиною об’єктів природного середовища, яке її оточує, для задоволення потреб; 3) використання природних ресурсів у процесі суспільного виробництва з метою задоволення матеріальних та культурних вимог суспільства; 4) сукупність впливів людства на географічну оболонку Землі; 5) комплексна наукова дисципліна, яка досліджує загальні принципи раціонального використання природних ресурсів людським суспільством. Об’єктом П. як науки є комплекс взаємовідносин між ресурсами, природними умовами життя суспільства та його соціально-економічним розвитком. Предметом П. можна вважати оптимізацію цих відносин, намагання зберігати та відтворювати середовище життя. П. як сфера знання містить елементи природних, суспільних і технічних наук, у тому числі охорону природи з її розділами, а саме: атмосфери (атмосферного повітря), води, охорону природного середовища, яке оточує людину, енвайронтментологію, енвайронтменталістику, ресурсоведення, еконологію, економіку природокористування тощо, та в організаційному плані може вважатися таким самим самостійним розділом знань, як фізика, географія, біологія. Для повного визначення формального місця П. в системі наук, потрібно поряд з охороною середовища, яке оточує людину, відносити його загалом до природничих наук, оскільки джерелом П. були географія та екологія, які продовжують залишатися ведучим теоретичним базисом П. Проблема екологічна — порушення екологічної рівноваги внаслідок господарської діяльності, які виявляються в негативних змінах стану природних екосистем і викликають зворотний вплив природи на здоров’я людини і системи її життєзабезпечення. Продуценти — автотрофні організми, які будують органічну речовину свого тіла з неорганічних елементів за допомогою процесу фотосинтезу і хемосинтезу. Прохідні риби — екологічна група риб, які здійснюють нерестові міграції з морів у річки (анадромні міграції) та з річок у моря (катадромні міграції). Анадромні міграції (від грец. ana — вгору та drameim — рухатися, плисти) притаманні оселедцевим, лососевим, осетровим та деяким іншим видам риб. Частина цих риб має озимі раси (тобто входять у річку восени з незрілими статевими продуктами та розмножуються навесні) та ярові (входять у річки з майже зрілими статевими продуктами і нерестяться). Катадромні міграції (від грецьк. kata — вниз і drameim — плисти) здійснюють деякі бички, річний вугор, тропічні види сомів. П. р. зазвичай здатні адаптуватися до різких коливань солоності води. У зв’язку з великими затратами енергії при подоланні різноманітних перешкод (швидкої течії, порогів, водоспадів) П. р. перед міграцією накопичують резервні речовини (головним чином жир). Психосенсорні розлади — порушення сприйняття величини та форми предмета або окремих його частин. Психотропні засоби — здійснюють вплив на психічні функції, емоційний стан та поведінку людини. Застосовують для лікування психічних та нервових захворювань. За характером дії розрізняють нейролептичні засоби, транквілізатори, антидепресанти, психостимулятори. Також до психотропних засобів належать галюциногени, але ці речовини як лікарські не застосовуються. Раціональне природокористування — система діяльності, яка має забезпечити економну експлуатацію природних ресурсів та умов і найефективніший режим їх відтворення з урахуванням перспективних інтересів господарств, що розвиваються та збереження здоров’я людей. Таким чином Р. п. — високоефективне господарювання, яке не призводить до різких змін природно-ресурсного потенціалу, до яких соціально-економічно людство ще не підготовлене. Воно не веде до глибоких змін природного середовища, яке оточує людину, і не шкодить його здоров’ю та не загрожує життю. Редуценти — гетеротрофні організми, які в процесі своєї життєдіяльності завершують розклад органічних сполук до простих неорганічних речовин — води, двоокису вуглецю, сірководню та різних солей. Реліктовий вид — вид, який в окремі геологічні епохи був дуже поширений, а в сучасний період займає незначні території. Реофільні тварини — організми, які пристосовані до існування в проточних водах — річках, струмках, на морських мілководдях з приливно-відливними або постійними течіями. Деякі Р. т. існують у проточних водах усе життя, інші — пов’язані з ними лише в певні періоди, наприклад, личинки деяких комах, прохідних риб. Багато з них — прикріплені або малорухливі форми, які здатні протистояти течії, приростаючи чи прикріплюючись до субстрату (губки, мшанки, різні види молюсків, деякі голкошкірі). За способом живлення багато Р. т. — фільтратори. Рідкісні види — види з обмеженою кількістю популяцій, локалізованих у межах вузького ареалу, розсіяно розташованих окремими популяціями на більш значній території і які не виявляють тенденції до зменшення чисельності. Р. в. можуть бути легко знищені внаслідок дії будь-якої випадкової причини. Салівація — секреція слини слинними залозами, розташованими в ротовій порожнині; цей процес посилюється у відповідь на жувальні рухи, а також під впливом смаку, запаху та вигляду їжі або думок про неї. Невелике, але постійне слиновиділення постійно зберігається у ротовій порожнині, забезпечуючи її очищення навіть за відсутності їжі в роті. Ступор — глибоке пригнічення свідомості з втратою свідомої та збереженням рефлекторної діяльності. Подальше пригнічення свідомості призводить до коми. Сукцесія (від лат. succesio — наслідування, переємність) — послідовна зміна в часі одних біоценозів іншими на певній ділянці земної поверхні. Розрізняють первинні і вторинні С. Первинні С. починаються на субстратах, не займаних ґрунтоутворенням (скельні породи, знову відкладені алювії, водойми), в процесі яких формуються не лише фітоценози, а й ґрунт. Вторинні С. відбуваються на місці сформованих біоценозів після їх руйнації (в результаті ерозії, вулканічних вивержень, посухи, пожежі, вирубки лісу). С. відбуваються, як в результаті зміни під впливом життєдіяльності організмів, що є складовою біоценозів (ендоекогенетичних), так під впливом зовнішніх причин, з діяльністю людини (екзогенних С.). Зміна одного фітоценоза іншим під час С. є сукцесійним рядом. У разі відсутності порушень С. завершується виникненням угруповання, яке знаходиться у відносній рівновазі з середовищем — клімаксу. Виокремлюють сукцесію антропогенну, зоогенну, катастрофічну, лаборогенну, пірогенну, фітогенну, циклічну та ендоекогенетичну.

Тахікардія — збільшення частоти серцевих скорочень (для дітей старших 7 років та дорослих у спокої понад 90 ударів за 1 хв). Тетанія — спазм і судомні здригання м’язів, особливо м’язів обличчя, кисті та стопи. Причиною розвитку тетанії є зменшення вмісту іонів кальцію в крові, яке може бути пов’язане з недостатньою активністю паращитовидних залоз, наявністю рахіту та алкалозу. Техносфера — 1) частина біосфери докорінним чином змінена людиною в технічні та техногенні об’єкти (будівлі, дороги, механізми та ін.); 2) частина біосфери змінена людиною внаслідок прямого або опосередкованого впливу технічних засобів з метою найкращої відповідності соціально-економічним потребам людства; 3) практично замкнена регіонально-глобальна майбутня технологічна система утилізації та реутилізації залучених до господарського обігу природних ресурсів, розрахована на ізоляцію господарсько-виробничих циклів від природного обміну речовин та потоку енергії. Тіоефіри (сульфіди органічні) — лінійні сполуки загальної формули RSR′ або циклічні сполуки RCH(CH2)nCHRS, де R та R′ органічні радикали. Тіосульфати неорганічні — солі тіосірчаної кислоти H2S2O3. Кристал, розчиняється у воді. Тіосульфат натрію використовують як протиотруту при отруєнні сполуками миш’яку і ртуті та як протизапальний засіб в інших випадках. Транквілізатори — психотропні препарати, що виявляють заспокійливу дію на центральну нервову систему, усувають емоційну напругу, відчуття страху, тривоги. Цим препаратам властиві також седативна, м’язово-розслаблювальна та протисудомна дія. Урбанізація — 1) зростання та розвиток; збільшення питомої ваги міського населення в країні, регіоні, світі; 2) надбання сільською місцевістю зовнішніх та соціальних рис, характерних для міста; 3) процес підвищення ролі міст у розвитку суспільства. Фенотиазинові похідні — лікарські засоби (аміназин, дипразин), інгібітори полімеризації та антиоксиданти. Фосфорилювання — включення в молекулу залишку фосфорної кислоти (-PO3H2). У живих клітинах здійснюється завдяки ферментам класу трансфераз; відіграє важливу роль в обмінних процесах, так як більшість сполук вступають в реакції обміну речовин тільки у фосфорильованій формі. Фотосинтез — утворення в клітинах вищих рослин, водоростей та деяких бактерій органічної речовини за участю енергії світла. Ф. відбувається за участю пігментів (хлорофілу та інших), які присутні в хлоропластах та хроматофорах клітин. В основі Ф. — окислювально-відновлювальний процес, під час якого електрони переносяться від донора-відновлювача (вода, водень та ін.) до акцептора (СО2, ацетат) з утворенням нових сполук (вуглеводів) та вивільненням О2, якщо окислюється Н2О. Фотосинтезуючі бактерії, які використовують замість води інші донори, кисень не виділяють. Фунгіцид — хімічна речовина, яку застосовують для боротьби з грибами — збудниками хвороб рослин, які руйнують дерев’яні конструкції тощо. Харчовий ланцюг — рух органічної речовини та енергії від рівня продуцентів через різні рівні консументів до редуцентів. Типовий харчовий ланцюг: продуцент — консумент першого порядку — консумент другого порядку — консумент третього порядку — редуцент. Замикають ланку харчового ланцюга деструктори, тобто ті гетеротрофи, які розкладають мертві організми та органічні залишки. Х. л. здійснюється двома шляхами: пасовищним, в якому консумент першого порядку живиться рослинами, і детритним, в якому консумент першого порядку живиться мертвою рослинною речовиною. Обидва шляхи важливі для енергетичного бюджету екосистеми. Хлорацетофенон (ХАФ) — С6Р5С(О)СН2Cl; tпл.59 0С, tкип. 245 0С, летючість 0,11 мг/л (20 0С); погано розчиняється у воді, добре в органічних розчинниках. Не гідролізується розчинами лугів, енергійно реагує зі спиртовим розчином Na2S з утворенням нетоксичного сульфіду. Утворюється хлоруванням ацетофенона. Х. властива сильна сльозогінна дія; концентрація, що не переноситься людиною — 0,005 мг/л при експозиції 2 хв. Захист — протигаз. Холінолітичні речовини (холіноблокуючі речовини) — блокують передачу збудження в холінергічні нервові закінчення. Розрізняють мускариноподібні Х. р., що діють на рецептори, чутливі до мускарину (М-Х. р) та нікотиноподібні (Н-Х. р.), що діють на рецептори, чутливі до нікотину. М-Х. р. викликають розширення зіниць, гальмують виділення слини, поту, шлункового та кишкового соку, розслабляють гладеньку мускулатуру бронхів, шлунку; застосовуються при ниркових, печінкових і кишкових кольках, виразковій хворобі шлунка та ін. Н-Х. р. діють на холінорецептори симпатичних і парасимпатичних гангліїв та скелетних м’язів. Чинник екологічний — будь-яка умова середовища, на яку усе живе реагує пристосувальними реакціями (за межами пристосувальних здібностей знаходяться летальні чинники).

ДОДАТКИ
Найпотужніші землетруси ХХ ст. та їх наслідки
Дата 1 01.09.1923 Місце події 2 Японія Характеристика 3 Наслідки 4

Додаток 1

Були зруйновані м. Токіо (частково) та Йокогама (повністю), загинуло140 тис. чол.; понад 100 тис. поранено (за іншими даними — 200 тис.) Загинуло понад 50 тис. чол. Загинуло 40 тис. чол. Загинуло 30 тис. чол. Значні матеріальні збитки Перший поштовх уночі — 7–8 балів, другий через кілька секунд — 9–10 балів, на світанку ще один удар завершив катастрофу Місто було повністю зруйноване. Кількість жертв за різними оцінками становила від 10 до 60 тис. Поранених понад 25 тис. Зруйновані прилеглі населені пункти

31.05.1935 24.01.1939 27.12.1939

Пакистан Чилі Туреччина (Анатолія)

У ніч з 05 на Туркменія, 06.10.1948 м. Ашхабад 2 год (за місцевим часом)

29.02.1960 повторно 04.03.1960 1972 (у канун Різдва)

Марокко

Повністю зруйновано м. Ага-дір, загинуло понад 20 тис. чол. Фактично повністю зруйнована столиця Манагуа. Загинуло понад 11 тис. чол., без житла залишилося понад 300 тис. Землетрус стався у густонаселених районах Сила поштовху сягала 7 балів За різними підрахунками загинуло від 750 тис. до 1,5 млн чол.

Нікарагуа

1976

Китай

04.03.1977

Румунія (район Вранча) Північна Італія

Поштовхи до 3 балів були відчутні в Києві Загинуло понад 2,6 тис. чол.

1980

Продовження дод. 1
1 14.03.1983 2 Туркменія 3 У районі КумДага (епіцентр) Епіцентр у Бухарській обл. — 9 балів, Газлі – 8–9, Бухара — 7, Самарканд — 5–6, Ургенч, Джизак, Нукус — 5, Ташкент — 4, Чарджоу — 7, Мари, Ташауз — 6, Ашхабад — 5,5 балів У райцентрі Джиргаталь — 7 балів Не наведено Поблизу епіцентру зруйновано переважно нові будинки, побудовані після 1976 р. Кількість жертв не наводиться 4

19.03.84 Середня 23 год 29 хв Азія (СРСР) (за місцевим часом)

27.10.1984 Таджики2 год 22 хв стан (за місцевим часом) 19.09– 20.09.1985 31.08.1986 Мексика, м. Мехіко Європа

Руйнування будинків. Кількість жертв не наводиться

Не наведено Епіцентр у горах Вранча — 6,8 бала. Кишинів — 7–8 балів, Сімферополь, Київ — 4 бали В Леовському районі зруйновано 16 шкіл; усього по республіці — 484 школи, 18 дитсадків. Збитки для Кишинева — 26 млн крб.

03.09.1986 13 год 28 хв

Грузія

Епіцентр Пошкодження та руйнування в районі міста будівель Ахалкалаки — 5–6 балів, Тбілісі — 3 бали Епіцентр у 50 км від Ленінакану — 10 балів Потужність — 6,7 балів. Сильні поштовхи тривали 9 с Тисячі загиблих, десятки тисяч поранених. Спітак повністю зруйновано. Загинуло близько 25 тис. чол. Загинуло 57, поранено 9 тис. чол.. Постраждало понад 112 тис. будинків і споруд. Матеріальні збитки — 20 млрд дол.

07.12.1988 11 год 41 хв. (за місцевим часом) 17.01.1994 4 год 31 хв

Вірменія, Спітак

США, район Лос-Анджелесу (Нортріджський землетрус)

Закінчення дод. 1
1 17.01.1995 2 Японія 3 Потужність — 7,2 бали. Епіцентр між містами Осака і Кобо Епіцентр за 150 км від Стамбула. Потужність — 7,4 бала. Тривалість поштовхів 45 с 4 Загинуло понад 6 тис. чол. Матеріальні збитки склали близько 100 млрд дол. Місто Кобо за 20 с перетворилося в руїни Загальна кількість загиблих — 17 тис., постраждалих — 50 тис. Зруйновані міста Голчук, Ізміт, Адапазарі, Ялова. Постраждали інші міста

17.08.1999 3 год 04 хв

Туреччина

Додаток 2
Найбільші виверження вулканів в історичний час та їх наслідки
Дата 20.05.1883 Місце події Кракатау Характеристика Острів Кракатау (30 км2) під час виверження зник. Значні маси води було втягнуто у жерло кратера, а потім викинуто. Хвиля води висотою близько 40 м обрушилася на берег Зондської протоки, змітаючи усе на своєму шляху. Після виверження атмосфера усієї планети була насичена попелом Під час виверження було викинуто значну кількість попелу та газів Наслідки Загинуло 36 тис. 417 чол. Острів за свою історію зникав і знову з’являвся кілька разів, поки у 1941 р. після сильних вивержень із води піднялась вершина вулкану на 132 м. Так народився острів Анак Кракатау

1915

Острів Сумбава, вулкан Тамбора

Потужна хмара надовго перекрила доступ сонячної радіації до Землі. Наслідки для Західної Європи були тяжкими — сніг лежав до середини червня, а в серпні почалися заморозки. У Великій Британії літа як такого, взагалі не було. Країна залишилася без урожаю О 23 год грязекам’яний і лавовий потоки 5-метровим шаром накрили місто Армеро. Раптова смерть настигла 20 тис. чол. За офіційними даними колумбійського уряду загинули і пропали понад 23 тис. людей, зруйновано близько 4,5 тис. будівель

12.11.1985

Вулкан Руїс, Викид смертоносної лави сягнув 8-кілоКолумбія метрової висоти. Потоки лави і киплячого місива хлинуло зі схилів вулкану на місто Армеро

Додаток 3
Характеристика та наслідки аномальних метеорологічних явищ
Дата 1 1911 1931 14.08.1950 Місце події 2 Китай Китай Китай Характеристика 3 Повінь на р. Янцзи Повінь на р. Янцзи Повінь у провінції Ангвей Морський приплив Повінь на р. Янцзи Ураган, найбільша буря в історії США Морський прилив Наслідки 4 Загинуло 100 тис. чол.; без житла залишилося 5 млн осіб Загинуло близько 146 тис. чол., без житла залишилося 28 млн осіб Загинуло 500 тис. чол., мільйони залишилися без житла Спустошив узбережжя цих країн, загинуло 2 тис. чол. Загинуло 33 тис.чол.; без житла залишилося 92 млн осіб. Майнові збитки — 10 млрд юанів Загинуло 184 чол.; матеріальні збитки перевищили 5 млрд дол.

31.01–01.02. 1953 1954

Нідерланди, Німеччина Китай

07.09.– 21.09.1955

США

17.02.1962

Нідерланди, Німеччина

Затопив узбережжя та греблі Нідерландів до самої Данії. Сотні людей загинули, в Гамбурзі без крову залишилося 40 тис. чол., десятки тисяч були евакуйовані Близько 20 тис. загиблих
... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП