ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Регіональна економіка (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Регіональна економіка (КНЕУ)

... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...

15. Населення – основа розвитку та ро-зміщ. прод. сил.
Населення не лише виробник мат. благ та послуг але й їх споживач. Тому слід врахов і осіб у працездатному віці, і осіб похилого віку, і дітей. Насел у формує споживчий ринок і ринок праці. Демографічні фактори розвитку та РПС можна поділити на таі блоки:
1) Чисельність населення країнни (регіону), його динаміка, характер відтворення;
2) Розміщення населення на території, щільність населення, форми розселення, міграції;
3) Статевовікова структкра населення, чисельністть і динаміка трудових ресурсів, рівень їхньої кваліфікації;
4) Структура зайнятості населення;
5) Національний склад населення;
6) Демографічна політика держави.
Чисельність населення регіону необхідне для визнач забезпеченості труд. ресурсами, обсягу вир-ва товарів нар. спожив, обсягу коштів на соц забезпеч, розмірів буд-ва житла, шкіл, лікарень тощо.
З розвитком наук-техн прогресу роль труд. фактора збільш. Вплив трудового фактора визнчається обсягом витрат праці на вир-во одиниці продукції. Працемісткість визнач через розрахунок маси продукції, яка припадає на одного вир-ка. Найбільш працемісткими галузями є: електроніка, приладобудування, оптико-механічне, інструментальне вир-во, автомобілебудування, верстатобудування, швацька, баво-воняна, шовкова, взуттєва прим-ті. Працемісткі види вир-ва розміщуються у містах, які мають вільні труд. ресурси. Працеміскі види с/г розміщ у регіонах з високою щільністю сільского насел.
До наукомістких відносяться усі вир-ва, які потребують, висококваліфікованих робітників, а також великих вкладень у науков-дослідну базу: вир-во ЕОМ, ракетобуду-вання, літако- і автомобілебудування, виготовлення озброєнь тощо. Їх розміщ у великих містах, які мають кілька науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів.

21. Природно-ресурсний потенціал України, його суть, структура і економі-чна оцінка.
Природно-ресурсний потенціал – су-купність усіх можливостей, засобів, запасів, джерел, що є і можуть бути мобілізовані і використані для досяг-нення певної мети. Ресурси визначають як запаси, цінність, можливості, засоби. Відбиває споживчу варітість ресурсів, їх кориснсть для сус-ва. ПРП є одним з важливих факторів РПС і включає вже вивчені елементи природного середовища:
- Природні ресурси, тобто ті елементи природного середовища, які безпосередньо беруть участь у матер вир-ві і в невиробничій діяльності, тіла і сили природи, які на певному рівні розвитку ПС і вивченості можуть бути використ для задовол потреб людського сус-ва у формі безпосередньої участі у матеріальній діяльності.
- Природні умови, тобто елементи природного середовища, що не беруть безпосередньої участі в сусп. вир-ві, тіла і сили природи,які при певному рі-вні розвитку ПС і вивченості можть бути використанідля задоволення потреб людського сус-ва у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності.
Природні ресурси поділяються:
- Промислові (вже розвідані на глибині до 1300 м і достовірно вивчені)
- Балансові (всі пром запаси + розвідані на глибині до 1800м і менш конкретні)
- Геологічні ( пром + балансові + приблизно оцінені)
- Прогнозні запаси (визначені в залежн від геолог будови земної кори)
Економічна оцінка визначається тими сукупностями, які несе людина в зв’язку з використанням цих ресурсів. При анлізі та оцінці враховуються:
- загальні запаси
- якість
- глибина залягання
- необхідні затрати для збагачення
- транспортні витрати для поставки до споживача

17. Міське та сільське розселення України, особливості формування та динаміка чисельності.
Міське насел. 3 1913 до 1994 зросло у 5,2 раза, а сільське зменш. в 1,7 рази. Зараз – 445 міст і селищ міського типу. Містом вважають нас. пункт, що викон. пром, транспортні, культурно-торгові та адмін ф-ії, а насел. склад переважно з робітників, службовців та їхніх сімей. Міста є економічні (промислові, трансп, торг-розподільні) та неекономічні (адмін, культурн, рекреаційні). Найбільше міст в Донецькій (51), Лу-ганській (37), Київській (25). Найменше іх у Миколаївській та Херсонській (по 9).
СМТ – проміжна ланка між містом і селом. Розміщ. навколо підприємств, курортів, залізн. вузлів і мають 2 та більше тис. мешканців.
За к-тю насел. міста поділяють на:
а) малі (до 50 тис.) – 1247. Сюди вход й смт.
б) середні (50-100 тис.) – 55.
в) великі (100-500 тис.) – 40
г) дуже великі (до 1 млн.) – 6
д) міста-мільйонери (Киів, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса).
Внаслідок "росту" великих міст утворюються міські агломерації – зосередження функціонально пов’язаних між собою міських посе-лень, що концентрують у собі потужний виробничий, культурний, освітній і торговий потенціал. Всього 19 агломерацій.
Сер. вік міськ насел. менше сільського.
Села відрізн за кількістю жителів і за принципами розміщ. В Поліссі невеликі села (до 500-700 чол.) розташ на підвищеннях, в Лісостепу села більші (1000-1500 чол.), в Степу - найбільші села (до 3000 чол.) і розміщ, біля води. В гірських районах села невеликі і розміщ на схилах та в гірських доли-нах.
Зараз відбувається “знелюднення” села.

24. Земельний фонд Укрїни та його структура. Проблеми охорони і раціона-льного використання земельних ресур-сів.
Забезпеченість України с/г угіддями дуже висока і становить 0,8 га на одного жителя. Рівень с/г освоєння території країни сягає 70 %, але досить диференційний у розрізі областей (табл. 11). Площа орних земель станов на 1 січня 1996 32 989 тис. га, пасовищ — 6758 тис. га. На кожного жителя України припадає 0,65 га ріллі. У результаті меліоративних робіт осушено 3299 тис. га і зрошується 2585 тис. га землі.
У структурі грунтового покриву України домінують різновиди чорноземів, поширені майже на 55 % площ орних земель. 10 % ор-них земель займають опідзолені й деградовані чорноземи, 9 — каштанові, 7 — підзолисті, 6,7 — сірі лісові, 2,5 — солонцюваті, 2 % — лужні та ін. Останніми роками порушується баланс гумусу, особливо в чорноземах. У зв'язку з цим погірш родючість грунтів. Тому подальший розвиток землеробства має передбач і заходи щодо відновл родючості грунтів, рекультивації земель, вилучених із с/г обороту.
Для У. характерний високий рівень освоєння території. Найвищий рівень мають західні і центральні області, Донбас і Придніпров'я. В Степовій і Лісостеповій зонах рівень розораності перевищує 70 %. Одним з наслідків цього є зростання ерозійних процесів, частка яких перевищує третину загальної площі ріллі. Така ситуація потребує радикальних заходів щодо зниж. частки ерозованих земель.
В У. є значні територіальні відмінності в землезабезпеч насел. Так, у Закарпатській області забезпеч ріллею становить 0,15 га на одного жителя, в півд областях — до 1,5 га, тоді як у середньому в Україні — 0,65 га. За рівнем забезпеч ріллею Україна займає одне з перших місць в Європі.
Для ефективного використання орних земель велике значення мають кліматичні ресурси території. Так, тривалість неморозного періоду, сума активних температур, кількість опадів і запаси вологи в грунтах в сукупності є агрокліматичними ресурсами. Кількісні параметри агрокліматичних ресурсів у межах України територіально дифе-ренційовані. Так, агрокліматичні ресурси півдня Криму дають змогу вирощувати субтропічні культури, а в цілому територія України придатна для вирощування всіх культур помірного поясу. Проте для одержання гарантова-них урожаїв на півдні України необхідно застосовувати штучне зрошування, оскільки тут випадає мінімум опадів влітку, а також можливі засухи.

18. Демографічна ситуація в Україні, її регіональні особливості та шляхи пок-ращення.
Дані за 1996 рік. Укр. – п'ята за чисел насел в Європі. Зараз населення стан. приблизно 51,3 млн. Україна поступається лише ФРН (80 млн. чол.), Італії (58 млн чол.), Великобританії (57,3 млн чол.) і Франції (57 млн чол.).
Демографічна ситуація надзвичайно серйозна. Процес природного скороч насел в селах розпоч з 1979, в містах — з 1990. У 1989 р. природний приріст населення України становив 1,7 чол. на 1000 чол. населення. А в 1990 р. — лише 0,6, а з 1991 природне скорочення 0,7.
За період 1929-1959 Укр не долічилася 14,6 млн осіб.
Сер. трив. життя в Україні станов 70-71 рік (66 років у чоловіків і 73-75 років у жінок) і поступово зменш. За цим показником, Україна посідає 52 місце серед країн світу.
Скорочення насел України – наслідок мутагенних впливів, у тому числі негативних змін навкол. сер-ща, що призводять до різкого пошкодження ге-нофонду, глибока соц-екон криза, складна криміногенна сит. в Україні.
Забруднення навкол сер-ща призвело до того, що у 1990 р. вся Україна проголошена її парламентом зоною екологічного лиха.

25. Водні ресурси України.
Водні ресурси України складаються з місцевого стоку і транзиту. Загальний обсяг річкового стоку становить 210 км3 у тому числі 130 км3 формуються за межами України. В середньому водозабез-печення одного жителя країни водою місцевого стоку становить 1000 м3 що майже у 18 разів менше, ніж у Росії. Найвище водозабезпечення жителів у західних і північних областях. Ресурси підземних вод становлять 5,6 км3
Основна маса річкового стоку припадає на Дніпро — 53,5 км3 Дністер — 8,7 км3 Сіверський Донець — 5 км3 і Південний Буг — 3,4 км3 Усього на території України понад 73 тис. річок. Найбільш багатоводним є Дунай, який вздовж 174 км проляг. територією країни. Стік його в середньому за рік становить 123 км3. Водночас екологічні проблеми Дунаю дуже гострі, а його воду для зрошування можна використо-вувати лише після очищення.
Майже 11 км3 води акумулюють 3 тис. озер, у тому числі 2.5 км3 прісної, 80 водосховищ і 20 тис. ставків мають запас води 24 км3 Найбільші озера і лимани розміщені на Поліссі, в басейні Дунаю, на узбережжі Чорного та Азовського морів, у Криму.
Штучні водойми створено на Дніпрі, Південному Бузі, Сівер-ському Дінці. Вони займають територію понад 7 тис. км2 а це означає, що власне стільки ор-них земель було вилучено в Україні з с/г обороту.
Запаси підземних вод в Україні становлять майже 20 км3 і зосе-реджені в основному на півночі і заході. Глибина залягання їх ко-ливається від 100м на півночі до 600м на півдні. Серед підземних вод важливу роль відіграють мінерсільні, які зосереджені в 84 родовищах, з них 35 експлуатують-ся.
У Карпатах, Закарпатській області і на півострові Крим, у Кримських горах на глибині понад 500 м є термальні води, які ще недостатньо вивчені.
Споживання води в Україні щороку зростає. Найбільшим споживачем води є пром-ть, на другому місці — с/г — 15 км3 на третьому — комунальне — 4 км3
Берегова лінія України становить майже 2 тис. км. Чорне море (майже 420 тис. км2) має велике господарське значення. Тут водиться 180 видів риб, більшість яких промислові. Є цінні водорості. Крім транспортного море має ще й велике значення як зона відпочинку і лікування людей.
- Азовське море (майже 40 тис. км2) характеризується багатим видовим складом живих організмів (350 видів риб). Його мілководність, що зумовлює добре прогрівання води, сприяє широкому ви-користанню узбережжя для відпочинку й лікування людей.

45.Народно-госп. Комплекс України
Україна — індустріально-аграрана держава Східної Європи. ЇЇ народне господарство — це сукупність територіальне» взаемозтов'язаних галузей матеріального виробництва і невиробничої сфери. Галузева структура господарства — це склад, співвідношення і зв'язки між окремими галузями країни (поділ її господарства на окремі галузі). Окремі галузі народного господарства України відрізняються значною часткою валового суспільного продукту» тобто сумою мате-ріальних благ, вироблених суспільством країни за рік. Провідною і найважливішою галуззю виробничої сфери України є промисловість. У ній створюється близько 67% валового суспільного продукту дер-жави. На другому місці за цим показником (близько 14%) сільське господарство. Потім будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля, мате-ріально-технічне постачання і заготівля. В останні роки питома вага промисловості і транспорту і зв'язку постійно збільшувалася, а частка сільського гос-подарства у валово-му суспільному продуктові нашої держави знижувалася.

27. Рекреаційні ресурси України, іх структура, особливості розміщення, проблеми, охорона і раціональне використання.
Україна має великі запаси рекреаційних ресурсів: бальнеологічних (мінеральних вод, грязей) кліматичних, ландшафтних, пляжних, пізнавальних. У нас є мінеральні води основних бальнеологічних груп: води без специфічних компонентів та власти-востей (Миргород, Куяльник, Феодосія, Очаків); води вуглекислі (Поляна, Голубине, Сойми); води сульфідні (Любень-Великий, Синець, Черчого); води залізисті, миш'яковисті або миш'якові з високим вмістом марганцю, міді, алюмінію (санаторій "Гірська Тиса"); води бромні, йодні та з високим вмістом органічних речовин (Труска-вець, Березівські мінеральні води ); радонові (радіоактивні) (Хмільник).
Лікувальні грязі – відкладення боліт, озер та морських заток, які складаються з води, мінеральних та органічних речовин і являють собою однорідну тонкодисперсну пластичну масу з певними тепловими та іншими фізико-хімічними властивостями. Лікувальні грязі поділяються на торфові (прісноводні, мінералізовані), мулисті (сапропелі, сульфідні, мінеральні, глинистий мул, глини) та псевдовул-канічні (сопочні та гідротермальні). В Україні експлуатується сім торфових і десять сульфідних родовищ ліку-вальних грязей. Особливе місце займають унікальні ресурси озокериту Бориславського родовища у Львівській області. Торфові грязі є у Львівській та Івано-Франківській областях. Серед мулисто-сульфідних значними є Куяльницьке та Шаболатське (Одеська область), а також Чокракське (Крим) родовища.
Лісолікувальні ресурси в Україні поділені досить нерівномірно. Більше за все лісових масивів у Південно-Західному районі, де формування рекреаційних територій спирається саме на цей фактор. У Закарпатській, Київській, Житомирській, Черкаській об-ластях ліси виконують функції водорегулювання, водоохорони, грунтозахисту.
Кліматичні ресурси – береги, моря, річки, водосховища, озера. Українські Карпати та Кримські гори, лісові масиви — для цих ландшафтів характерне сполучення чистого повітря, наповненого киснем, та високої вологості. Гірські долини, захищені хребтами, характеризуються спри-ятливим мікрокліматом для розвитку кліматичних курортів (Яремча, Ворохта, Космач та ін.).

28. Територіальна і галузева структура промисловості України та основні на-прямки її вдосконалення.
Промисловість – найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% насе-лення, зайнятого у н/г. Вир-во засобів вир-ва (групи А) – 69,2%,частка вир-ва групи Б (вир-во предметів споживання) - 30,8 %.. Нині виділяють такі міжгалу-зеві генералізовані структурні під-розділи промисловості: паливно-енергетичний комплекс (паливна промисловість і електроенергетика); машинобудівний; комплекс галузей, які виробляють сировину й матеріали (хімічна промисловість, чорна і кольорова металургія, промисловість будівельних матеріалів та лісова промисловість); галузі, які виробляють предмети споживання (легка та харчова промисловість).Прикладом менших форм міжгалузевих комплексів можна назвати виробничі (ВО) і науково-ви-робничі об'єднання (НВО). Традиційними міжгалузевими об'єднаннями є концерни. Також форму-ються різного рангу територіально-промислові об'єднання. Осн. особливість їх – спільність території, на якій вони знаходяться. Територіальна організація промисловості зумовлена формуванням виробничо-тери-торіальних поєднань двох типів: промислових угрупувань та промислових комплексів. Промисловими угрупування – сукупність кількох під-в, не об'єднаних виробничо-технологічними зв'язками, однак з характерним транспортно-географічним положенням, спільністю використання об'єктів інфраструктури і всієї системи обслугов. Для промислового комплексу, крім за-значених ознак, характерні тісні виробничо-технологічні зв'язки на основі послідовної й комплексної переробки сировини, відходів виробництва і спільного випуску го-тової продукції. Промисловий район — складніше й ширше за територією фор-мування. Він виникає на основі комплексів, угрупувань або внаслідок взаємодії цих форм. Промислові зони - сукупність пром районів або досить великих просторових ареалів з високою конкуренцією в них промисловості.
Загальною проблемою розвитку промисловості України залишається потреба поліпшення структури пром вир-ва: зменшення частки виробництва групи А і збільшення обсягів, а також асортименту та якості виробництва товарів народного споживання; зменшення частки ресурсо- і енергоємних виробництв; впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і подальший розвиток наукоємних, відносно трудомістких галузей промисловості (машинобудування, особливо електронної, приладобудування та ін.); впровадження екологічно безпечних технологій та обладнання.

26. Лісові ресурси України.
Площа лісів України становить 8,6 млн га, з них 6,9 млн га займають ліси державного фонду. Лісопокрита площа в середньому становить 14 %, у тому числі західна й північна частини — 30—40 %, Карпати — понад 40. Полісся — 25,7, Крим — 10. Степ — 4 %; 75 % лісових площ мають високопродуктив-ний деревостан. Річний приріст деревини становить понад 30 млн м3. На хвойні ліси припадає 54 % запасів деревини, в тому числі на сосну — 35 %, вона в основному поширена на Поліссі. Майже 40 % запасів деревини — твердолистяні породи: дуб – 22%, бук – 13%, граб – 2%. Серед листяних порід переважають береза, осика, вільха, липа, тополь. Неабияка роль лісу в заготівлі ягід, грибів, плодів, лікарських трав.
Деревообробну пром-ть см. №48.

30. Паливно-енергетичний комплекс: суть, структура, значимість в н/г.
ПЕК - сукупність всіх видів енергорес, підприємств по їх видобу-тку, переробці, транспортуванню для забезпечення споживача енергією в різному вигляді (наприклад, тепловою або електричною).
Для ПЕК України характерна висока доля вугілля, як палива для ТЕС та висока доля АЕС в електроенергетиці. Мало використовується альтернативна та гідроенергетика.
Основні підгалузі ПЕК :
а) видобуток - збагачення - переробка - споживання палива;
б) виробництво - передача - викорис-тання електроенергії і тепла.
Енергетика є базовою галуззю г-ва будь-якої країни. Для У, через енергомісткість її г-ва. розвиток енергетики є виріш. фактором.
До складу ПЕК входять: палив пром. транспорт (в т.ч. ЛЕП), електроенергетика, галузі інфраструк-тури.
Для пропорційного розвитку ПЕК складається паливно-енергетичний баланс (ПЕБ) - співвідношення видобутого палива і виробленої електроенергії до використання їх в народному гос-ві.
Паливна пром. Включає в себе як основні галузі (вугільну, нафтову, газову), так і допоміжні (торфову і сланцеву).
Електроенергетика включає в себе:
а) електростанції;
б) електромереживне господарство;
в) теплоенергоцентралі.

... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП