ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податок з доходів фізичних осіб

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податок з доходів фізичних осіб
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.3.15. вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно
наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються
Кабінетом Міністрів України, платнику податку з числа осіб, що
перебувають у трудових відносинах з вугледобувним підприємством, а
також:

а) непрацюючому пенсіонеру, що має стаж роботи на таких
підприємствах не менш ніж 10 років на підземних роботах або не
менш ніж 20 років на поверхні;

б) особі, яка отримала інвалідність внаслідок каліцтва або
професійного захворювання під час роботи на такому підприємстві;

в) члену сім'ї загиблого працівника такого підприємства, що
отримує пенсію внаслідок втрати годувальника.

При виплаті грошової компенсації вартості такого вугілля її
сума оподатковується при її виплаті та за її рахунок у загальному
порядку.

Кабінет Міністрів України встановлює правила виконання цього
підпункту;

4.3.16. сума надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових
платежів) з бюджетів або державних цільових страхових фондів
згідно із законом, а також бюджетного відшкодування при
застосуванні права на податковий кредит, що повертається платнику
податку;

4.3.17. дивіденди, які нараховуються на користь платника
податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною
особою-резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, коли
таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі
всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та
внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на
сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів;

4.3.18. сума доходу, отриманого платником податку внаслідок
відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у
власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні
компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як
компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до
установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні
сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума
доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних
часток (паїв), майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у
власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного
законодавства;

4.3.19. прибуток від операцій з майном або інвестиційними
активами, який не підлягає оподаткуванню згідно з відповідними
положеннями цього Закону;

4.3.20. сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти
у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки
платника податку - найманої особи за профілем діяльності чи
загальними виробничими потребами такого працедавця, але не вище
розміру суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6
цього Закону, у розрахунку на кожний повний чи неповний місяць
підготовки чи перепідготовки такої найманої особи.

Якщо така наймана особа припиняє трудові відносини з таким
працедавцем впродовж такого навчання або до закінчення другого
календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, то
сума, сплачена у компенсацію вартості такого навчання,
прирівнюється до додаткового блага, наданого такій найманій особі
протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин,
та підлягає оподаткуванню у загальному порядку;

4.3.21. кошти або вартість майна (послуг), що надаються як
допомога на поховання платника податку:

а) будь-якою фізичною особою, благодійною організацією,
Пенсійним фондом України або професійною спілкою; ( Підпункт "а"
підпункту 4.3.21 пункту 4.3 статті 4 в редакції Закону N 1958-IV
( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

б) працедавцем такого померлого платника податку за його
останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у
розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної у
підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону. Сума перевищення
над такою сумою, за її наявності, підлягає кінцевому оподаткуванню
при її виплаті за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього
Закону;

4.3.22. кошти або вартість майна (послуг), що надаються як
допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку
його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після
оподаткування такого працедавця податком на прибуток підприємств,
за наявності відповідних підтверджуючих документів, крім витрат,
зазначених у підпунктах "а" - "з" підпункту 5.3.4 пункту 5.3
статті 5 цього Закону;

4.3.23. основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником
податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка
повертається такому платнику податку, основна сума кредиту, що
отримується платником податку, а також сума виплат громадянам
України (їх спадкоємцям) грошових заощаджень і грошових внесків,
вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР чи в
установи державного страхування СРСР або у папери цільової
державної позики, емітованої на території колишнього СРСР,
погашення яких не відбулося;

4.3.24. вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та
лікування на території України платника податку або його дітей
віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у
розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються
профспілкові внески такого платника податку - члена такої
професійної спілки, створеної за законодавством України, або за
рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування;

4.3.25. дохід (прибуток), одержаний самозайнятою особою від
здійснення нею підприємницької або незалежної професійної
діяльності, якщо така особа обрала спеціальну (спрощену) систему
оподаткування такого доходу (прибутку) відповідно до закону;

4.3.26. сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню,
студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту, але не вище суми,
визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону.
Сума перевищення, за її наявності, підлягає кінцевому
оподаткуванню при її виплаті за ставкою, встановленою пунктом 7.1
статті 7 цього Закону;

4.3.27. вартість одягу, взуття, а також суми грошової
допомоги, що надаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без
піклування батьків (у тому числі випускникам професійних
освітньо-виховних закладів і вищих освітніх закладів I і II рівня
акредитації), у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів
України;

4.3.28. сума грошового або майнового утримання чи
забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі
осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка
виплачується з бюджету чи бюджетною установою;

4.3.29. сума, одержувана платником податку за здавання ним
крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка
виплачується з бюджету чи бюджетною установою;

4.3.30. вартість житла, яке передається з державної або
комунальної власності у власність платника податку безоплатно або
із знижкою (у розмірі такої знижки) відповідно до закону.

Якщо платник податку з числа державних службовців та
прирівняних до них осіб має право на отримання одноразової
грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов
відповідно до законодавства, то сума такої компенсації
оподатковується при її виплаті за її рахунок як додаткове благо;

4.3.31. сума, одержувана платником податку за здану (продану)
ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту
чорних або кольорових металів.

При виплаті доходів за зданий платником податку брухт чорних
або кольорових металів, особа, що його закуповує, вважається
податковим агентом стосовно платника податку - їх продавця та
зобов'язана утримати податок із суми такої виплати та за її
рахунок за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього
Закону. Доходи, зазначені у цьому підпункті, кінцево
оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок. Порядок виконання
цього підпункту визначається Кабінетом Міністрів України;

4.3.32. сума страхової виплати, страхового відшкодування або
викупна сума, отримувана платником податку за договором
страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове
страхування життя або недержавне пенсійне забезпечення, при
виконанні таких умов:

а) при страхуванні життя або здоров'я платника податку факт
нанесення шкоди страхувальнику має бути належним чином
підтверджений. Якщо страхувальник помирає, сума страхової виплати
оподатковується у складі спадщини згідно з пунктом 13.2 статті 13
цього Закону;

б) при страхуванні майна сума страхового відшкодування не
може перевищувати вартість застрахованого майна, розраховану за
звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену
на суму сплачених страхових внесків (премій), та має бути
спрямована на ремонт, відновлення застрахованої власності або її
заміщення у порядку та строки, визначені статтею 15 цього Закону;

в) при страхуванні цивільної відповідальності сума страхового
відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої
вигодонабувачу (бенефіціару), яка оцінюється за звичайними цінами
на дату такої страхової виплати;

4.3.33. сума страхової виплати, страхового відшкодування,
викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за
договором довгострокового страхування життя, сума пенсійної
виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення, сума
виплат за договором пенсійного вкладу, визначені у порядку,
встановленому підпунктом 9.8.3 пункту 9.8 статті 9 цього Закону;
( Підпункт 4.3.33 пункту 4.3 статті 4 в редакції Закону N 1958-IV
( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

4.3.34. порядок застосування підпунктів 4.3.32-4.3.33 цього
пункту визначається центральним органом виконавчої влади, який
здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами
відповідно до закону, за узгодженням з Комітетом Верховної Ради
України, до повноважень якого входять зазначені питання;

4.3.35. інші доходи, які відповідно до норм цього Закону не
включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу
з інших підстав.

4.3.36. доходи від відчуження безпосередньо власником
сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної
переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках,
наданих для:

ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір
не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості)
земельної частки (паю); будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянках),
ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.

Отримувач таких доходів подає податковому агенту довідку про
своє право на отримання доходу у джерела його виплати без
утримання податку. { Підпункт 4.3.36 пункту 4.3 статті 4 доповнено
абзацом третім згідно із Законом N 3424-IV ( 3424-15 ) від
09.02.2006 }

Форма довідки, термін дії, порядок її видачі ( 1063-2006-п )
та застосування розробляються центральним податковим органом за
погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань
земельних ресурсів та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
{ Підпункт 4.3.36 пункту 4.3 статті 4 доповнено абзацом четвертим
згідно із Законом N 3424-IV ( 3424-15 ) від 09.02.2006 }
{ Пункт 4.3 статті 4 доповнено підпунктом 4.3.36 згідно із Законом
N 1594-IV ( 1594-15 ) від 04.03.2004; в редакції Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 }

4.4. Базою (об'єктом) для нарахування збору до Пенсійного
фонду України чи внесків до фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування громадян є заробітна плата
платника цього податку.

Стаття 5. Податковий кредит

5.1. Право платника податку на податковий кредит

5.1.1. Платник податку має право на податковий кредит за
наслідками звітного податкового року.

5.1.2. Підстави для нарахування податкового кредиту із
зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у
річній податковій декларації.

5.2. Документальне підтвердження витрат, які включаються до
складу податкового кредиту

5.2.1. До складу податкового кредиту включаються фактично
понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а
саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною
накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які
ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму
таких витрат.

5.2.2. Зазначені у підпункті 5.2.1 цього пункту документи не
надсилаються податковому органу, але підлягають зберіганню
платником податку протягом строку, достатнього для проведення
податковим органом податкової перевірки стосовно нарахування
такого податкового кредиту.

5.3. Перелік витрат, дозволених до включення до складу
податкового кредиту

Платник податку має право включити до складу податкового
кредиту звітного року такі витрати, фактично понесені ним протягом
такого звітного року:

5.3.1. частину суми процентів за іпотечним кредитом,
сплачених платником податку, яка розраховується за правилами,
визначеними згідно із статтею 10 цього Закону;

5.3.2. суму коштів або вартість майна, переданих платником
податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків
неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні, у розмірі,
що перевищує два відсотки, але не є більшим п'яти відсотків від
суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;

5.3.3 суму коштів, сплачених платником податку на користь
закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або
вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його
сім'ї першого ступеня споріднення, але не більше суми, визначеної
у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, у розрахунку
за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного
податкового року.

Такі витрати включаються:

а) при навчанні платника податку або іншого члена його сім'ї
першого ступеня споріднення - до податкового кредиту одного з
таких членів за їх вибором;

б) при навчанні обох членів подружжя - окремо до податкового
кредиту кожного, відповідно до вартості його навчання.

Зазначений у підпункті "а" цього підпункту вибір вважається
здійсненим, якщо платник податку подає податкову декларацію, у
якій визначається сума таких витрат.

Для цілей цього підпункту членами подружжя вважаються особи,
які перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом;

5.3.4. суму власних коштів платника податку, сплачених на
користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних
послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї
першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків,
донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань у
розмірах, що не покриваються виплатами з фонду
загальнообов'язкового медичного страхування, крім витрат на:

а) косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи
косметичне протезування, не пов'язане з медичними показаннями);

б) водолікування та геліотерапію, не пов'язані з лікуванням
хронічних захворювань;

в) лікування та протезування зубів з використанням
дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;

г) аборти, крім абортів, які проводяться за медичними
показаннями, або якщо вагітність стала наслідком згвалтування;

д) операції з переміни статі;

е) лікування венеричних захворювань, крім СНІДу та венеричних
захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або
згвалтування;

є) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

ж) клонування людини або її органів;

з) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати
вартості медичних послуг, які не підпадають під перелік життєво
необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України;

5.3.5. суму витрат платника податку на сплату за власний
рахунок страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків
страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі
банку за договорами довгострокового страхування життя,
недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з
недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський
пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади як такого
платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня
споріднення, яка не перевищує (у розрахунку за кожний з повних чи
неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв
договір страхування): ( Абзац перший підпункту 5.3.5 пункту 5.3
статті 5 в редакції Закону N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним
контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку або на
банківський пенсійний депозитний рахунок чи за їх сукупністю -
суму, визначену у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього
Закону; ( Абзац другий підпункту 5.3.5 пункту 5.3 статті 5 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1958-IV ( 1958-15 ) від
01.07.2004 )

б) при страхуванні члена сім'ї платника податку першого
ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним
пенсійним фондом або на банківський пенсійний депозитний рахунок
на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків
суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього
Закону, у розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї.
( Абзац третій підпункту 5.3.5 пункту 5.3 статті 5 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

Якщо платник податку або члени його сім'ї першого ступеня
споріднення були застраховані їх працедавцями або працедавці є
вкладниками недержавних пенсійних фондів чи пенсійних депозитних
рахунків на їх користь, згідно з підпунктом "в" підпункту 4.2.4
пункту 4.2 статті 4 цього Закону, то гранична сума, встановлена
підпунктом "а" або "б" цього підпункту, зменшується для
відповідної застрахованої особи або учасника недержавного
пенсійного фонду на суму страхових внесків або внесків до
недержавних пенсійних фондів чи на пенсійні депозитні рахунки,
сплачених її працедавцем протягом такого звітного податкового
року. ( Абзац четвертий підпункту 5.3.5 пункту 5.3 статті 5 в
редакції Закону N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

Якщо член сім'ї платника податку першого ступеня споріднення
самостійно застрахував такі самі ризики за окремим страховим
договором або він є вкладником недержавного пенсійного фонду за
окремим пенсійним контрактом, то: ( Абзац п'ятий підпункту 5.3.5
пункту 5.3 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

платник податку не має права включати до складу податкового
кредиту суму, визначену у підпункті "б" підпункту 5.3.5 цього
пункту стосовно такого члена сім'ї;

такий член сім'ї має право включити до складу свого
податкового кредиту суму страхових (пенсійних) внесків (премій),
сплачених за таким окремим страховим договором чи пенсійним
контрактом на умовах підпункту "б" підпункту 5.3.5 цього пункту;
( Абзац сьомий підпункту 5.3.5 пункту 5.3 статті 5 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

5.3.6. суми витрат платника податку із:

штучного запліднення, незалежно від того, чи перебуває він у
шлюбі з донором, чи ні;

оплати вартості державних послуг, включаючи сплату державного
мита, пов'язаних з усиновленням дитини.

5.4. Обмеження права на нарахування податкового кредиту

5.4.1. Податковий кредит може бути нарахований виключно
резидентом, що має індивідуальний ідентифікаційний номер.

5.4.2. Загальна сума нарахованого податкового кредиту не може
перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника
податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата.

5.4.3. Якщо платник податку не скористався правом на
нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового
року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

5.5. Центральний податковий орган видає інструкцію з питань
застосування норм цієї статті та провадить безоплатні роз'яснення
порядку документального підтвердження прав на податковий кредит та
подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення
відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання
бланків декларацій з цього податку, інших розрахунків,
передбачених цим Законом, податковими органами за першим запитом
платника цього податку.

Стаття 6. Податкові соціальні пільги

6.1. Перелік податкових соціальних пільг

З урахуванням норм пункту 6.5 цієї статті платник податку має
право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного
доходу, отримуваного з джерел на території України від одного
працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової
соціальної пільги у таких розмірах:

6.1.1. у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам однієї
мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць),
встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, - для
будь-якого платника податку; ( Підпункт 6.1.1 пункту 6.1 статті 6
в редакції Закону N 2771-IV ( 2771-15 ) від 07.07.2005 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП