ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податок з доходів фізичних осіб

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податок з доходів фізичних осіб
1 2 3 4 5 6 7 8 9

При нарахуванні на користь нерезидента доходів у вигляді
процентів, дивідендів або роялті застосовується відповідна ставка
податку, встановлена цим Законом для нарахування таких доходів
резиденту.

9.12. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою -
суб'єктом підприємницької діяльності або фізичною особою, яка
сплачує ринковий збір

9.12.1. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від
продажу нею товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її
підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також
фізичною особою, яка сплачує ринковий збір, здійснюється за
правилами, встановленими спеціальним законодавством з цих питань,
з урахуванням норм цього пункту.

9.12.2. Якщо фізична особа - суб'єкт підприємницької
діяльності або фізична особа, яка сплачує ринковий збір, отримує
інші доходи, ніж визначені у підпункті 9.12.1 цього пункту, то
такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими
цим Законом для платників податку, що не є такими суб'єктами
підприємницької діяльності.

9.12.3. Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності
або фізична особа, яка сплачує ринковий збір, вважається
податковим агентом найманої нею особи або фізичної особи, що
перебуває з нею у цивільно-правових відносинах, стосовно будь-яких
оподатковуваних доходів, нарахованих на користь такої особи,
включаючи будь-які доходи, які кінцево оподатковуються при їх
виплаті. При цьому порядок нарахування та сплати збору до
Пенсійного фонду України або внесків до державних соціальних
фондів такими фізичними особами визначається спеціальним
законодавством з питань такого спрощеного оподаткування.

Стаття 10. Оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним
житловим кредитуванням

10.1. Платник податку - резидент має право включити до складу
податкового кредиту частину суми процентів за іпотечним житловим
кредитом, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

Таке право виникає у разі, якщо за рахунок такого іпотечного
житлового кредиту будується чи придбається житловий будинок
(квартира, кімната), визначений таким платником податку як основне
місце його проживання.

10.2. Частина суми процентів, яка включається до складу
податкового кредиту платника податку - позичальника іпотечного
житлового кредиту, дорівнює добутку суми процентів, фактично
сплачених платником податку протягом звітного податкового року у
рахунок його погашення, на коефіцієнт, який розраховується за
такою формулою:

К = МП/ФП, де

К - коефіцієнт;

МП - мінімальна загальна площа житла, яка дорівнює
100 квадратних метрів;

ФП - фактична загальна площа житла, яке будується
(придбається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту.

Якщо цей коефіцієнт є більшим одиниці, то до складу
податкового кредиту включається сума фактично сплачених процентів
за іпотечним кредитом без застосування такого коефіцієнта.

10.3. Якщо товариство співвласників житла або житловий
кооператив не виконує обов'язків із своєчасного погашення основної
суми чи процентів за іпотечним житловим кредитом, то стягнення не
може бути спрямовано на житло особи, яка не має заборгованості за
основною сумою та процентами за таким іпотечним кредитом, а також
на місця загального користування у частині, що припадає на неї.

10.4. Продаж підвалів або горищ товариства співвласників
житла або житлового кооперативу, надання їх в оренду чи надання
права на здійснення будь-яких перебудов чи надбудов (мансард)
відбувається у випадку, якщо таке товариство або кооператив
відповідно до його статуту (положення) укладає відповідну
цивільно-правову угоду, а за наявності залученого ними іпотечного
кредиту - за письмової згоди кредитора.

Кошти, отримані за такою угодою, зараховуються на рахунок
такого товариства або кооперативу та спрямовуються на погашення
основної суми та процентів за іпотечним житловим кредитом, а за
відсутності зобов'язань з такого кредиту - зараховуються на
рахунок особи, яка надає комунальні послуги такому товариству або
кооперативу у порядку, визначеному їх керівними органами.

10.5. Право на включення до складу податкового кредиту суми,
розрахованої згідно з цією статтею, надається платнику податку не
частіше одного разу на 10 календарних років починаючи з року, в
якому об'єкт житлової іпотеки придбається або починає будуватися.

Якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більший,
ніж 10 календарних років, право на включення частини суми
процентів до складу податкового кредиту за новим іпотечним
житловим кредитом виникає у платника податку після повного
погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного
житлового кредиту.

У разі коли подружжя, у спільній сумісній власності яких
знаходився об'єкт іпотеки, розлучається, то зазначені строки
поширюються на колишнього члена подружжя, у власності якого
залишається об'єкт іпотеки, а у разі поділу такого об'єкта між
колишніми членами подружжя - на кожного такого члена.

Платник податку має право відновити право на включення
частини суми процентів, фактично сплачених за новим іпотечним
житловим кредитом, до складу податкового кредиту без дотримання
зазначених у цій статті строків у разі:

а) примусового продажу або конфіскації об'єкта іпотеки у
випадках, передбачених законом;

б) ліквідації об'єкта житлової іпотеки за рішенням органу
місцевої влади у випадках, передбачених законом;

в) зруйнування об'єкта житлової іпотеки або визнання його
непридатним для використання з причин нездоланної сили
(форс-мажору);

г) продажу об'єкта іпотеки у зв'язку з неплатоспроможністю
(банкрутством) платника податку відповідно до закону.

10.6. Право на включення частини суми процентів, фактично
сплаченої за іпотечним житловим кредитом, до складу податкового
кредиту має особа, яка досягла 18-річного віку. Це правило не
поширюється на випадки, коли:

а) об'єкт іпотеки перебуває у спільній частковій або спільній
сумісній власності подружжя, один з членів якого молодший за
віком;

б) за умовами заповіту об'єкт іпотеки передається у спадщину
фізичній особі, молодшій за віком.

10.7. Розподіл витрат між членами подружжя

10.7.1. Право на включення до складу податкового кредиту
частини суми процентів, фактично сплаченої за іпотечним житловим
кредитом, надається одному з членів подружжя, у спільній частковій
або спільній сумісній власності якого знаходиться об'єкт іпотеки.
При цьому кредитна угода має бути підписаною обома членами такого
подружжя або одним з членів подружжя за наявності нотаріально
завіреної довіреності іншого члена подружжя на таке підписання.

Якщо таке подружжя розлучається, то право на включення до
складу податкового кредиту частини суми процентів, фактично
сплаченої за іпотечним житловим кредитом, має платник податку, у
власності якого залишається за домовленістю сторін або за рішенням
суду такий об'єкт іпотеки.

10.7.2. Якщо внаслідок розлучення об'єкт іпотеки поділяється
між колишніми членами подружжя, то правом на включення до складу
податкового кредиту частини суми процентів за іпотечним житловим
кредитом мають обидва колишніх члени подружжя відповідно до
розподіленого між ними обов'язку з погашення суми такого кредиту
та процентів за ним, якщо такий розподіл дозволено кредитним
іпотечним договором.

10.7.3. Якщо член подружжя, який мав право на включення до
складу податкового кредиту частини суми процентів за іпотечним
житловим кредитом, помирає або визнається за рішенням суду
померлим чи безвісно відсутнім, то таке право переходить до іншого
члена подружжя починаючи з процентів, сплачених з початку звітного
року, на який припадає така смерть або таке рішення суду.

10.7.4. Якщо позичальник бере шлюб після отримання іпотечного
житлового кредиту або його частини, то особою, відповідальною за
його погашення, є такий позичальник, а власність, яка перебуває в
іпотеці згідно з договором іпотечного житлового кредитування, не
може бути включеною до складу спільної часткової або спільної
сумісної власності такого подружжя до повного погашення такого
іпотечного житлового кредиту та процентів за ним.

10.8. Платник податку достроково позбавляється права на
включення частини суми процентів за іпотечним житловим кредитом до
складу податкового кредиту у разі втрати ним резидентського
статусу, а також при виїзді такого платника податку за межі
України на постійне місце проживання (із втратою резидентського
статусу або без такої).

( Дію статті 11 зупинено на 2006 рік в частині оподаткування
операцій з продажу об'єктів нерухомого майна згідно із Законом
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 )

Стаття 11. Оподаткування операцій з продажу об'єктів
нерухомого майна

11.1. Оподаткування операції з продажу нерухомого майна, яке
перебувало у власності платника податку на момент набрання
чинності цим Законом

11.1.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу не
частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового
будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку
(включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а
також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на
такій земельній ділянці), не оподатковується, якщо загальна площа
такого житлового будинку, квартири або частини квартири, кімнати,
садового будинку не перевищує 100 квадратних метрів.

У разі якщо площа такого об'єкта нерухомого майна перевищує
100 квадратних метрів, то частина доходу, пропорційна сумі такого
перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі 1
відсотка від вартості такого об'єкта нерухомого майна.
( Підпункт 11.1.1 пункту 11.1 статті 11 в редакції Закону
N 3378-IV ( 3378-15 ) від 19.01.2006 )

11.1.2. Дохід, отриманий платником податку від продажу
протягом звітного податкового року більш ніж одного з об'єктів
нерухомості, зазначених у підпункті 11.1.1 цього пункту, або від
продажу об'єкта нерухомості, іншого ніж зазначене у підпункті
11.1.1 цього пункту, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 7.2 статті 7 цього Закону.

У такому ж порядку оподатковується дохід від продажу об'єкта
незавершеного будівництва.

11.1.3. Дохід від продажу об'єкта нерухомого майна
визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі
купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого нерухомого
майна, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку
відповідно до законодавства. ( Абзац перший підпункту 11.1.3
пункту 11.1 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Закону
N 3378-IV ( 3378-15 ) від 19.01.2006 )

( Абзац другий підпункту 11.1.3 пункту 11.1 статті 11
виключено на підставі Закону N 3378-IV ( 3378-15 ) від
19.01.2006 )

11.1.4. При обміні одного об'єкта нерухомості на інший (інші)
кожна сторона договору міни сплачує 50 відсотків від суми податку,
розрахованої згідно з положеннями підпунктів 11.1.1 чи 11.1.2
цього пункту, до вартості відповідного відчужуваного такою
стороною об'єкта нерухомості.

11.2. Оподаткування операцій з продажу або обміну об'єкта
нерухомості, набутого у власність платником податку після набрання
чинності цим Законом

11.2.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу не
частіше одного разу протягом звітного податкового року одного з
об'єктів нерухомого майна, зазначених у підпункті 11.1.1 пункту
11.1 цієї статті, не оподатковується, якщо загальна площа такого
об'єкта нерухомого майна не перевищує 100 квадратних метрів.

У разі якщо площа такого об'єкта нерухомого майна перевищує
100 квадратних метрів, то частина доходу, пропорційна сумі такого
перевищення, оподатковується за ставкою в розмірі 1 відсотка від
вартості такого об'єкта нерухомого майна.

( Підпункт 11.2.1 пункту 11.2 статті 11 в редакції Закону
N 3378-IV ( 3378-15 ) від 19.01.2006 )

11.2.2. Дохід, отриманий платником податку від продажу
протягом звітного податкового року більш ніж одного з об'єктів
нерухомості, зазначених у підпункті 11.1.1 пункту 11.1 цієї
статті, або від продажу об'єкта нерухомості, іншого, ніж зазначені
у підпункті 11.1.1 пункту 11.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню
за ставкою, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону.

У такому ж порядку оподатковується дохід від продажу об'єкта
незавершеного будівництва.
( Підпункт 11.2.2 пункту 11.2 статті 11 в редакції Закону
N 3378-IV ( 3378-15 ) від 19.01.2006 )

11.2.3. Дохід від продажу об'єкта нерухомого майна
визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі
купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта
нерухомого майна, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати
таку оцінку відповідно до законодавства. ( Підпункт 11.2.3 пункту
11.2 статті 11 в редакції Закону N 3378-IV ( 3378-15 ) від
19.01.2006 )

11.2.4. При обміні одного об'єкта нерухомості на інший (інші)
кожна сторона договору міни сплачує 50 відсотків від суми податку,
розрахованої згідно з положеннями підпунктів 11.2.1 або 11.2.2
цього пункту, відповідно до того, який об'єкт нерухомості
відчужується, до його вартості.

11.3. Податковим агентом при здійсненні операцій з
відчуження об'єктів нерухомого майна, в порядку, передбаченому в
статті 11 цього Закону, є нотаріус, який посвідчує відповідний
договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та
документа про сплату податку сторонами договору.

Порядок визначення оціночної вартості нерухомого майна, що
підлягає продажу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Сума податку самостійно сплачується сторонами (або однією
стороною) договору до його нотаріального посвідчення через
установи банків у сумі, визначеній податковим агентом. ( Абзац
третій пункту 11.3 статті 11 в редакції Закону N 3378-IV
( 3378-15 ) від 19.01.2006 )

Нотаріус, який посвідчив договір відчуження об'єкта
нерухомості, зобов'язаний надіслати інформацію про такий договір
податковому органу за податковою адресою платника податку у
строки, встановлені законом для податкового кварталу.

У разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору
відчуження об'єкта нерухомості, за яким здійснено сплату податку,
платник податку має право на повернення зайво (надміру) сплаченої
суми податку на підставі річної податкової декларації, поданої в
установленому порядку та підтверджуючих документів про фактичну
сплату податку.

Доходи від операцій з продажу об'єктів нерухомого майна,
здійснюваних фізичними особами - нерезидентами, оподатковуються
згідно з порядком оподаткування таких доходів, визначеним для
резидентів. ( Пункт 11.3 статті 11 доповнено абзацом шостим згідно
із Законом N 3378-IV ( 3378-15 ) від 19.01.2006 )
( Пункт 11.3 статті 11 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 )

( Пункт 11.4 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

Стаття 12. Оподаткування операцій з продажу або обміну
об'єкта рухомого майна

12.1. Дохід платника податку від продажу об'єкта рухомого
майна протягом звітного податкового року оподатковується за
ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону.

12.2. Як виняток із пункту 12.1 цієї статті при продажу
одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля,
мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна не частіше
одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від
зазначених операцій оподатковуються за ставкою в розмірі 1
відсотка від вартості такого об'єкта рухомого майна за умови
сплати (перерахування) ним суми державного мита до бюджету або
суми плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення відповідного
договору до такого посвідчення. ( Абзац перший пункту 12.2 статті
12 в редакції Закону N 3378-IV ( 3378-15 ) від 19.01.2006 )

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом
звітного податкового року більш ніж одного із зазначених об'єктів,
підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7
цього Закону.

Зазначені операції відображуються в реєстрі об'єктів рухомого
майна.
( Пункт 12.2 статті 12 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 )

12.3. Якщо об'єкт рухомого майна продається за посередництвом
юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого
підрозділу) або представництва нерезидента, то така особа
вважається податковим агентом платника податку стосовно
оподаткування доходів, отриманих таким платником податку від
такого продажу.

12.4. Якщо один об'єкт рухомого майна обмінюється на інший
об'єкт рухомого майна, то кожна із сторін договору міни сплачує
50 відсотків від суми податку, що визначається шляхом застосування
ставки податку, визначеної пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, до
вартості майна, розрахованої за звичайними цінами, яке
відчужується кожною із сторін.

12.5. Податковим агентом при здійсненні операцій з
відчуження об'єктів рухомого майна в порядку, передбаченому в
статті 12 цього Закону, є нотаріус, який посвідчує відповідний
договір або дійсність підписів сторін угоди за наявності документа
про сплату податку сторонами договору.

Для оформлення договору платник податку зобов'язаний
здійснити дії щодо сплати податку з доходу від операцій з
відчуження об'єктів рухомого майна, а нотаріус - дії щодо подання
інформації податковому органу в порядку, передбаченому в пункті
11.3 статті 11 цього Закону.
( Пункт 12.5 статті 12 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 )

( Пункт 12.6 статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

Стаття 13. Оподаткування доходу, отриманого платником податку
внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна,
майнових чи немайнових прав

13.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою
оподаткування на:

а) об'єкт нерухомого майна;

б) об'єкт рухомого майна, зокрема:

предмет антикваріату або витвір мистецтва;

природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса
з використанням дорогоцінних металів та/або природного
дорогоцінного каміння;

будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

інші види рухомого майна;

в) об'єкт комерційної власності, а саме - цінний папір (крім
депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне
право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на
цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність
або право на отримання доходу за нею; ( Підпункт "в" пункту 13.1
статті 13 в редакції Закону N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

г) суми страхового відшкодування (страхових виплат) за
страховими договорами, укладеними спадкодавцем, а також суми, що
зберігаються на пенсійному рахунку спадкодавця згідно з договором
недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу;
( Підпункт "г" пункту 13.1 статті 13 в редакції Закону N 1958-IV
( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

д) кошти, а саме готівкові кошти або кошти, що зберігаються
на рахунках спадкодавця, відкритих у банках та небанківських
фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні
сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю. ( Підпункт
"д" пункту 13.1 статті 13 в редакції Закону N 1958-IV ( 1958-15 )
від 01.07.2004 )

13.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:

13.2.1. при отриманні спадщини спадкоємцями, що є членами
сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, - за нульовою
ставкою податку до будь-якого об'єкта спадщини; ( Підпункт 13.2.1
пункту 13.2 статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005; в редакції Закону N 3378-IV ( 3378-15 ) від
19.01.2006 )

13.2.2. при отриманні спадщини спадкоємцями, що не є членами
сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, - за ставкою
податку, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону, до
будь-якого об'єкта спадщини; ( Підпункт 13.2.2 пункту 13.2 статті
13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005; в редакції Закону N 3378-IV ( 3378-15 ) від
19.01.2006 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП