ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податок з доходів фізичних осіб

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податок з доходів фізичних осіб
2 3 4 5 6 7 8 9

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про податок з доходів фізичних осіб

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 37, ст.308 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 1594-IV ( 1594-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 25, ст.345
N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493
N 1780-IV ( 1780-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 37, ст.458
N 1781-IV ( 1781-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 37, ст.459
N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004, ВВР, 2004, N 52, ст.564
N 2273-IV ( 2273-15 ) від 21.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.133
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2420-IV ( 2420-15 ) від 03.02.2005, ВВР, 2005, N 13, ст.230
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2552-IV ( 2552-15 ) від 21.04.2005, ВВР, 2005, N 21, ст.302
N 2642-IV ( 2642-15 ) від 03.06.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.363
N 2771-IV ( 2771-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.441
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110
N 3378-IV ( 3378-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.187
N 3424-IV ( 3424-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.212
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }

{ У тексті Закону слова "недержавне пенсійне страхування"
в усіх відмінках замінено словами "недержавне пенсійне
забезпечення" у відповідному відмінку згідно із Законом
N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 }

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1.1. Додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні
цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються)
платнику податку його працедавцем (самозайнятою особою), якщо
такий дохід не є заробітною платою чи виплатою, відшкодуванням чи
компенсацією за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким
платником податку (далі - інші виплати і винагороди).

Виплата (надання) платнику податку додаткових благ третьою
особою від імені та/або за дорученням працедавця (самозайнятої
особи) за її рахунок прирівнюється до надання таких додаткових
благ таким працедавцем (самозайнятою особою).

Для цілей цього Закону під терміном "заробітна плата"
розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або
інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику
податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

1.2. Дохід - сума будь-яких коштів, вартість матеріального і
нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому
числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку
у власність або нарахованих на його користь, чи набутих незаконним
шляхом у випадках, визначених підпунктом 4.2.16 пункту 4.2 статті
4 цього Закону, протягом відповідного звітного податкового періоду
з різних джерел як на території України, так і за її межами.

З метою оподаткування до доходів платника податку також
включаються:

звичайна вартість майна, яке передається платником податку за
довіреністю іншій особі, якщо умови такої довіреності передбачають
право такої іншої особи продати таке майно або відчужити його в
інший спосіб, крім такої передачі між членами подружжя у межах
спільної часткової або спільної сумісної власності.

Якщо повірений повертає кошти, отримані внаслідок такого
продажу (відчуження) довірителю у майбутньому, то:

сума таких коштів не включається до складу загального
місячного або річного оподатковуваного доходу повіреного;

позитивна різниця між сумою таких коштів та звичайною
вартістю майна, переданого за довіреністю, включається до складу
загального оподатковуваного доходу довірителя відповідного
звітного податкового періоду;

сума коштів або вартість майна, у тому числі цінних паперів,
які надходять у власність юридичної особи, якщо згідно з
довіреністю, наданою такою юридичною особою або її засновниками
платнику податку, будь-які активні (видаткові) операції з такими
коштами або майном здійснюються виключно за рішенням такого
платника податку чи за його передорученням (окремою довіреністю) -
третьою особою.

1.3. Дохід з джерелом його походження з України - будь-який
дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь
від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, у
тому числі, але не виключно, у вигляді:

а) процентів за борговими вимогами чи зобов'язаннями,
випущеними (емітованими) резидентом;

б) дивідендів, нарахованих резидентом - емітентом
корпоративних прав;

в) доходів у вигляді інвестиційного прибутку від здійснення
операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними
в інших, ніж цінні папери, формах;

г) доходів у вигляді роялті, іншої плати за використання прав
інтелектуальної (у тому числі промислової) власності, отриманих
від резидента;

д) доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих
(виплачених, наданих) внаслідок здійснення платником податку
трудової діяльності на території України, від працедавця,
незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або
нерезидентом, а також заробітної плати, нарахованої особі за
здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди)
транспортного засобу, який перебуває за межами території України,
її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі
на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або
перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є
зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій
книзі України;

е) доходів від надання в оренду (лізинг):

нерухомості, розташованої на території України;

рухомого майна, якщо орендодавець є резидентом України, або
якщо користування таким майном здійснюється на території України,
незалежно від того, чи є орендодавець резидентом чи нерезидентом;

є) доходів від продажу нерухомого майна, розташованого на
території України;

ж) доходів від продажу рухомого майна, якщо факт зміни
власника (продажу об'єкта рухомого майна) підлягає державній
реєстрації та/або нотаріальному посвідченню згідно із законом
України, або якщо місце вручення такого рухомого майна набувачеві
знаходиться на території України;

з) доходів від здійснення підприємницької діяльності, а також
незалежної професійної діяльності на території України;

и) доходів, що виплачуються (надаються) резидентами у вигляді
виграшів і призів, у тому числі у лотерею (крім державної);
благодійної допомоги, подарунків;

і) доходів у вигляді активів, що передаються у спадщину, якщо
такі активи або джерело їх виплати знаходяться на території
України;

ї) інших доходів як виплати чи винагороди за
цивільно-правовими договорами, одержуваних резидентом або
нерезидентом, якщо джерело виплати (нарахування) таких доходів
знаходиться на території України, незалежно від резидентського
статусу особи, що їх виплачує (нараховує).

1.4. Іноземний дохід - дохід, відмінний від доходу з джерелом
його походження з території України.

1.5. Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, що
надається фізичній особі, товариству співвласників квартир або
житловому кооперативу строком не менше п'яти повних календарних
років для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом або
придбанням квартири (кімнати) або житлового будинку (його частини)
(з урахуванням землі, що знаходиться під таким житловим будинком,
чи присадибної ділянки), які надаються у власність позичальника з
прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під ним,
чи присадибної ділянки) у заставу. ( Пункт 1.5 статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 )

1.6. Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який
підлягає оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахований
(виплачений) на користь платника податку протягом звітного
податкового періоду (далі - оподатковуваний дохід).

Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які
підлягають кінцевому оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті);
доходів, які підлягають оподаткуванню у складі загального річного
оподатковуваного доходу; доходів, які оподатковуються за іншими
правилами, визначеними цим Законом.

Загальний місячний оподатковуваний дохід дорівнює сумі
оподатковуваних доходів, виплачених (нарахованих) протягом такого
звітного податкового місяця.

Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі
загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих
(нарахованих) протягом такого звітного податкового року.

1.7. Звітний податковий період - проміжок часу, який
розпочинається з першого календарного дня першого місяця такого
періоду та закінчується останнім календарним днем останнього
місяця такого періоду. Для місячного податкового періоду перший та
останній місяці збігаються.

Якщо фізична особа вперше отримує оподатковувані доходи
всередині податкового періоду, то перший податковий період
розпочинається з дня отримання таких доходів.

Якщо платник податку помирає, визнається судом померлим чи
безвісно відсутнім або втрачає статус резидента (за відсутності
податкових зобов'язань як нерезидента згідно з цим Законом),
останнім податковим періодом вважається період, який закінчується
днем, на який відповідно припадає смерть такого платника податку,
винесення такого судового рішення чи втрата ним статусу резидента.

1.8. Наймана особа - фізична особа, яка безпосередньо власною
працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом
працедавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору
(контракту) відповідно до закону. При цьому усі вигоди від
виконання такої трудової функції (крім заробітної плати такої
найманої особи, інших виплат чи винагород на її користь,
передбачених законодавством), а також усі ризики, пов'язані з
таким виконанням або невиконанням, отримуються (несуться)
працедавцем.

( Абзац другий пункту 1.8 статті 1 виключено на підставі
Закону N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

( Абзац третій пункту 1.8 статті 1 виключено на підставі
Закону N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

( Абзац четвертий пункту 1.8 статті 1 виключено на підставі
Закону N 2642-IV ( 2642-15 ) від 03.06.2005 )

1.9. Незалежна професійна діяльність - діяльність, що полягає
в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній,
художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як
діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків),
адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів,
оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб
або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій
подібній діяльності, за умови якщо такі особи не є найманими
працівниками чи суб'єктами підприємницької діяльності, які згідно
з абзацом другим пункту 1.8 цієї статті прирівнюються до найманої
особи.

1.10. Нерухоме майно (нерухомість) - об'єкти майна, які
розташовуються на землі і не можуть бути переміщені в інше місце
без втрати їх якісних або функціональних характеристик
(властивостей), а також земля.

1.10.1. Нерухомість, відмінна від землі, поділяється на:

а) будівлі, а саме: приміщення, пристосовані для постійного
або тимчасового перебування в них людей, а також об'єкти
власності, функціонально пов'язані з такими приміщеннями.

Будівлі поділяються на будинки (включаючи готелі, мотелі,
кемпінги та інші подібні об'єкти туристичної інфраструктури),
квартири, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах,
індивідуальні гаражі або місця на гаражних стоянках чи в гаражних
кооперативах, дачні будинки та інші об'єкти дачної (садової)
інфраструктури, відмінні від землі;

б) споруди, а саме: об'єкти нерухомості, відмінні від
будівель.

1.10.2. До вартості нерухомості у вигляді землі включаються
також вартість будь-яких її капітальних поліпшень, у тому числі її
планування, іригації, осушення, та дороги (шляхи).

1.11. Особа - фізична особа або юридична особа (її філії,
відділення, інші відокремлені підрозділи), а також представництва
юридичної особи.

1.12. Пасивний дохід - дохід, отриманий у вигляді процентів,
дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також
орендних (лізингових) платежів за договорами оперативної оренди.

1.12-1. Пенсійний внесок - кошти, внесені до недержавного
пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний
депозитний рахунок до банківської установи у межах недержавного
пенсійного забезпечення відповідно до Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ). Для цілей
оподаткування пенсійний внесок не є збором на обов'язкове державне
пенсійне страхування. ( Статтю 1 доповнено пунктом 1.12-1 згідно
із Законом N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

1.12-2. Пенсійний вклад - кошти, внесені на вкладний
(депозитний) рахунок, відкритий у банку за договором пенсійного
вкладу відповідно до закону. ( Статтю 1 доповнено пунктом 1.12-2
згідно із Законом N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004; в редакції
Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

1.13. Податок - податок з доходів фізичних осіб;
оподаткування - порядок, пов'язаний з визначенням об'єкта
оподаткування, обчисленням та сплатою (утриманням) податку з
доходів фізичних осіб; платник податку (у відповідних відмінках) -
платник податку з доходів фізичних осіб.

Податок з доходів фізичних осіб - плата фізичної особи за
послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території
якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано
особу, що утримує цей податок згідно з цим Законом.

1.14. Податкова адреса фізичної особи - місце постійного або
переважного проживання платника податку, місце податкової
реєстрації платника податку, визначене згідно з законодавством.

1.15. Податковий агент - юридична особа (її філія,
відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи
представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від їх
організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими
податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей
податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести
податковий облік та подавати податкову звітність податковим
органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за
порушення норм цього Закону. ( Абзац перший пункту 1.15 статті 1
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1958-IV ( 1958-15 ) від
01.07.2004 )

Податковим агентом, зокрема, є фізична особа, що є суб'єктом
підприємницької діяльності чи здійснює незалежну професійну
діяльність, яка використовує найману працю інших фізичних осіб,
щодо виплати заробітної плати (інших виплат та винагород) таким
іншим фізичним особам. ( Абзац другий пункту 1.15 статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1958-IV ( 1958-15 ) від
01.07.2004 )

1.16. Податковий кредит - сума (вартість) витрат, понесених
платником податку - резидентом у зв'язку з придбанням товарів
(робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб
протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану
вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення
суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного
за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених цим
Законом.

1.17. Працедавець - юридична особа (її філія, відділення,
інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або фізична
особа - суб'єкт підприємницької діяльності (включаючи самозайнятих
осіб), яка укладає трудові договори (контракти) з найманими
особами та несе обов'язки із сплати їм заробітної плати, а також
нарахування, утримання та сплати цього податку до бюджету,
нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені
законами.

1.18. Рухоме майно - майно, відмінне від нерухомого.

1.19. Самозайнята особа - платник податку, який є суб'єктом
підприємницької діяльності або здійснює незалежну професійну
діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької
чи незалежної професійної діяльності.

1.20. Фізична особа - громадянин України, фізична особа без
громадянства або громадянин іноземної держави.

1.20.1. Фізична особа - резидент - фізична особа, яка має
місце проживання в Україні.

У разі якщо фізична особа має місце проживання також в
іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має
місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце
постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається
резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки
(центр життєвих інтересів) в Україні.

У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих
інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця
постійного проживання у жодній з держав, вона вважається
резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи
день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів
податкового року.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця
знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце
постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як
суб'єкта підприємницької діяльності.

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи,
використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа
вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

Якщо всупереч закону фізична особа - громадянин України має
також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим
податком така особа вважається громадянином України, який не має
права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого цим
Законом або нормами міжнародних угод України.

Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не
поширюються положення абзаців першого - четвертого цього
підпункту, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного
права.

Достатньою підставою для визначення особи резидентом є
самостійне визначення нею основного місця проживання на території
України у порядку, встановленому цим Законом, або її реєстрація як
самозайнятої особи.

1.20.2. Фізична особа - нерезидент - фізична особа, яка не є
резидентом України.

1.20.3. У разі якщо у цьому Законі використовуються терміни
"резидент" або "нерезидент" у відповідних відмінках, під цими
термінами відповідно розуміються "фізична особа - резидент" або
"фізична особа - нерезидент".

1.20.4. Для цілей цього Закону членами сім'ї фізичної особи є
її дружина або чоловік, діти як фізичної особи, так і її дружини
або чоловіка (у тому числі усиновлені), батьки, баба або дід як
фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, брати чи сестри як
фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, онуки як фізичної
особи, так і її дружини або чоловіка, інші утриманці такої
фізичної особи або її опікуни, визнані такими згідно із законом.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення
вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік
або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або
дружини, у тому числі усиновлені ними діти. Інші члени сім'ї
фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь
споріднення.

1.21. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених
законами з питань оподаткування або іншими законами, що не
суперечать таким законам та цьому Закону у частині визначення
термінів.

Стаття 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є:

резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження з
території України, так і іноземні доходи;

нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з
території України.

2.2. Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з
джерелом їх походження з території України і має дипломатичні
привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємності міжнародним
договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України, щодо доходів, одержуваних ним безпосередньо від
здійснення такої дипломатичної чи прирівняної до неї таким
міжнародним договором іншої діяльності.

2.3. Якщо платник податку помирає або визнається судом
померлим чи безвісно відсутнім, то податок за останній податковий
період справляється з активів такого платника податку (нарахованих
на його користь доходів) при відкритті спадщини, з урахуванням
обмежень, встановлених законом.

2 3 4 5 6 7 8 9

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП