ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податок з доходів фізичних осіб

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податок з доходів фізичних осіб
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стаття 3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування резидента є:

3.1.1. загальний місячний оподатковуваний дохід;

3.1.2. чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається
шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на
суму податкового кредиту такого звітного року;

3.1.3. доходи з джерелом їх походження з України, які
підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті;

3.1.4. іноземні доходи.

3.2. Об'єктом оподаткування нерезидента є:

3.2.1. загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом
його походження з України;

3.2.2. загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його
походження з України;

3.2.3. доходи з джерелом їх походження з України, які
підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті.

3.3. При нарахуванні доходів у вигляді валютних цінностей або
інших активів, чия вартість є вираженою в іноземній валюті або
міжнародних розрахункових одиницях, така вартість перераховується
у гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку
України, діючим на момент одержання таких доходів.

3.4. При нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах
об'єкт оподаткування визначається як вартість такого нарахування,
визначена за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який
розраховується за такою формулою:

К = 100 : (100 - Сп), де

К - коефіцієнт;

Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент
такого нарахування.

Вартість такого нарахування визначається виходячи із
звичайної ціни, збільшеної на суму:

податку на додану вартість, якщо особа, яка здійснює таке
нарахування, є платником податку на додану вартість;

акцизного збору, якщо надається підакцизний товар.

У такому ж порядку визначається об'єкт оподаткування для сум
надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на
відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк.

Якщо особа, яка нараховує доходи у формах, відмінних від
грошової, є платником податку на прибуток підприємств за ставкою,
встановленою пунктом 10.1 статті 10 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), то до її
валових витрат включається сума, розрахована згідно з цим пунктом.
Така сама сума є базою для нарахування збору до Пенсійного фонду
України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування.

3.5. При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати
об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої
заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду
України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування, які відповідно до закону справляються за
рахунок доходу найманої особи. ( Пункт 3.5 статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

Стаття 4. Загальний оподатковуваний дохід

4.1. Загальний річний оподатковуваний дохід

Загальний річний оподатковуваний дохід складається з суми
загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також
іноземних доходів, одержаних протягом такого звітного року.

4.2. Загальний місячний оподатковуваний дохід

До складу загального місячного оподатковуваного доходу
включаються:

4.2.1. доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та
винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до
умов трудового або цивільно-правового договору;

4.2.2. доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної
(промислової) власності; доходи у вигляді сум авторської
винагороди, іншої плати за надання права на користування або
розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки,
мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами) (далі -
роялті), у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого
нематеріального активу;

4.2.3. сума (вартість) подарунків у межах, що підлягають
оподаткуванню згідно з нормами статті 14 цього Закону;

4.2.4. сума пенсійних внесків у межах недержавного
пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових внесків
(премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою -
резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку
чи на його користь, крім сум, що сплачуються:

а) особою - резидентом, яка визначається вигодонабувачем
(бенефіціаром) за такими договорами;

б) одним із членів сім'ї першого ступеня споріднення платника
податку;

в) працедавцем - резидентом за свій рахунок за договорами
довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного
забезпечення платника податку, якщо така сума у розрахунку на
такого платника податку не перевищує 15 відсотків нарахованої
таким працедавцем суми заробітної плати платнику податку протягом
кожного звітного податкового місяця, за який сплачується такий
страховий внесок (премія), але при цьому не вище суми місячного
прожиткового мінімуму для працездатної особи, діючого на 1 січня
звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до
найближчих 10 гривень у розрахунку за такий місяць за сукупністю
всіх таких внесків;
( Підпункт 4.2.4 пункту 4.2 статті 4 в редакції Закону N 1958-IV
( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

4.2.5. сума страхових виплат, страхових відшкодувань,
викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку
за договорами довгострокового страхування життя та недержавного
пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу, у
випадках та розмірах, визначених підпунктом 9.8.2 пункту 9.8
статті 9 цього Закону; ( Підпункт 4.2.5 пункту 4.2 статті 4 в
редакції Закону N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

4.2.6. частина доходів від операцій з майном, розмір якої
визначається згідно з положеннями статей 11 - 12 цього Закону;

4.2.7. дохід від надання майна в оренду або суборенду
(строкове володіння та/або користування), визначений у порядку,
встановленому пунктом 9.1 статті 9 цього Закону;

4.2.8. оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до
розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх податкових
періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником
податку або нарахований податковим органом згідно із законом;

4.2.9. дохід, отриманий платником податку від його працедавця
як додаткове благо (за винятками, передбаченими пунктом 4.3 цієї
статті), а саме у вигляді:

а) вартості використання житла, інших об'єктів матеріального
або нематеріального майна, наданих платнику податку у безоплатне
користування, за винятком, коли таке надання зумовлене виконанням
платником податку трудової функції чи передбачене нормами
трудового договору (контракту) або відповідно до закону, у
встановлених ними межах, а також за винятком користування
автомобільним транспортом, наданих платнику податку його
працедавцем-резидентом, який є платником податку на прибуток
підприємств;

б) вартості майна та харчування, безоплатно отриманого
платником податку, крім випадків, визначених у підпункті 5.4.1
пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР );

в) вартості послуг домашнього обслуговуючого персоналу,
безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю
підпорядкованих осіб, а також осіб, що перебувають на військовій
службі чи є заарештованими або ув'язненими.

Під терміном "послуги домашнього обслуговуючого персоналу"
розуміються послуги з побутового обслуговування фізичної особи,
членів її сім'ї або від імені чи за їх дорученням - будь-якої
третьої особи, включаючи ремонт або спорудження об'єктів рухомого
чи нерухомого майна, що належать таким особам або використовуються
ними;

г) суми грошового або майнового відшкодування будь-яких
витрат або втрат платника податку, крім тих, що підлягають
обов'язковому відшкодуванню згідно із законом за рахунок бюджету
або звільняються від оподаткування згідно з цим Законом;

д) суми фінансової допомоги, включаючи суми боргу платника
податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не
пов'язаним з процедурою банкрутства;

е) вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), а
також суми знижки з ціни (вартості) товарів (послуг), що перевищує
звичайну, розраховану за правилами визначення звичайних цін (у
розмірі такої знижки), крім випадків, передбачених пунктом 4.3
цієї статті.

Якщо додаткові блага надаються у формах, відмінних від
грошової, об'єкт оподаткування обчислюється за правилами,
визначеними пунктом 3.4 статті 3 цього Закону.

Якщо додаткові блага надаються особою, що не є працедавцем
платника податку, чи особою, яка діє від імені або за дорученням
такого працедавця, то такі доходи прирівнюються з метою
оподаткування до подарунків з їх відповідним оподаткуванням;

4.2.10. дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично
одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або
немайнової (моральної) шкоди, крім:

а) сум, що спрямовуються на відшкодування прямих збитків,
понесених платником податку внаслідок заподіяння йому матеріальної
шкоди;

б) процентів, одержаних від боржника внаслідок прострочення
виконання ним грошового зобов'язання у розмірі, прямо
встановленому цивільним законодавством, якщо інший розмір не
встановлено таким цивільно-правовим договором;

в) пені, яка сплачується на користь платника податку за
рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок
несвоєчасного повернення надміру сплачених податків, зборів
(обов'язкових платежів) або інших сум бюджетного відшкодування;

г) сум шкоди, завданої платнику податку актами і діями,
визнаними неконституційними, або завданої незаконними діями
органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду, яка
відшкодовується державою у порядку, встановленому законом.

Підпункт 4.2.10 не регулює порядок оподаткування сум
страхових виплат, страхових відшкодувань і викупних сум за
договорами страхування;

4.2.11. сума заборгованості платника податку, за якою минув
строк позовної давності, крім сум податкової заборгованості, за
якими минув строк давності згідно з законом, що встановлює порядок
стягнення заборгованості з податків, зборів (обов'язкових
платежів) та погашення податкового боргу;

4.2.12. дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів),
дивідендів та роялті, виграшів, призів; інші доходи, крім
зазначених у пункті 4.3 цієї статті; ( Щодо тимчасового часткового
зупинення дії підпункту 4.2.12 пункту 4.12 статті 4 додатково див.
Закон N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 - редакція до
31.03.2005р. )

4.2.13. інвестиційний прибуток від здійснення платником
податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами,
випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від
операцій, зазначених у підпунктах 4.3.3 та 4.3.17 цієї статті;

4.2.14. дохід у вигляді вартості успадкованого майна, у
межах, що підлягає оподаткуванню цим податком згідно з нормами
статті 13 цього Закону;

4.2.15. сума надміру витрачених коштів, отриманих платником
податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені
законодавством строки, розмір якої розраховується згідно з пунктом
9.10 статті 9 цього Закону;

4.2.16. кошти або майно (немайнові активи), отримані
платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не
зданий державі згідно із законом, у сумах, підтверджених
обвинувальним вироком суду, незалежно від призначеної ним міри
покарання;

4.2.17. доходи, які становлять позитивну різницю між сумою
внесених фізичною особою коштів до фонду фінансування будівництва
та сумою коштів, виплачених такій особі з такого фонду у разі її
відмови від участі у цьому фонді, за винятком випадків, коли
фізична особа отримані з фонду фінансування будівництва кошти
одночасно передала в управління тому ж управителю в той же або
інший фонд фінансування будівництва. ( Пункт 4.2 статті 4
доповнено підпунктом 4.2.17 згідно із Законом N 1958-IV
( 1958-15 ) від 01.07.2004; в редакції Закону N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

4.3. Доходи, які не включаються до складу загального
місячного або річного оподатковуваного доходу

До складу загального місячного або річного оподатковуваного
доходу платника податку не включаються такі доходи (що не
підлягають відображенню в його річній податковій декларації):

4.3.1. сума державної матеріальної та соціальної допомоги у
вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг
відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій,
компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах),
винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку
відповідно з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування згідно із законом, у тому числі (але не
виключно): ( Абзац перший підпункту 4.3.1 пункту 4.3 статті 4 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1958-IV ( 1958-15 ) від
01.07.2004 )

а) сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом
членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ, які загинули (безвісно пропали)
або померли внаслідок виконання ними службових обов'язків;

б) сума державних премій України або державних стипендій
України, визначених законом або указами Президента України, а
також вартість державних нагород чи винагород від імені України,
крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, відмінним від
таких нагород, сума Нобелівської премії та Абелівської премії;
( Абзац "б" підпункту 4.3.1 пункту 4.3 статті 4 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

в) сума допомоги, яка виплачується (надається) жертвам
нацистських переслідувань або їх спадкоємцям з бюджетів або інших
джерел, визначених міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також
особам, які мають звання "Праведник Миру";

г) сума допомоги, яка виплачується (надається) особам,
визнаним репресованими та/або реабілітованими згідно із законом,
або їх спадкоємцям, з бюджетів або інших джерел, визначених
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України;

д) сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання,
отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи
бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно
з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню
чи оподатковуються в країні їх виплати. ( Підпункт "д" підпункту
4.3.1 пункту 4.3 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

Виключення, передбачені цим підпунктом, не поширюються на
виплати заробітної плати; виплати, пов'язані з тимчасовою втратою
працездатності; регресні виплати;

4.3.2. сума коштів, отриманих платником податку на
відрядження або під звіт, з урахуванням норм пункту 9.10 статті 9
цього Закону;

4.3.3. сума доходів, отриманих платником податку від
розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством
фінансів України, виграші у державну лотерею;

4.3.4. сума відшкодування платнику податку розміру шкоди,
завданої йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та
сумах, визначених законом;

4.3.5. суми виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи
інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що
здійснюються з урахуванням норм пункту 9.7 статті 9 цього Закону:
( Абзац перший підпункту 4.3.5 пункту 4.3 статті 4 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

а) професійними та творчими спілками їх членам у випадках,
передбачених законом;

б) Товариством Червоного Хреста України на користь
отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону;

в) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок
та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами
України, чий статус визначається відповідно до закону, на користь
отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань
членам керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаним
з ними фізичним особам; ( Підпункт "в" підпункту 4.3.5 пункту 4.3
статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1958-IV
( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

г) з Державного бюджету України на користь дійсних членів
(академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук
України та Української академії аграрних наук, Академії медичних
наук України, Академії педагогічних наук України, Академії
правових наук України, Академії мистецтв України як щомісячна
довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента;
( Підпункт 4.3.5 пункту 4.3 статті 4 доповнено підпунктом "г"
згідно із Законом N 2420-IV ( 2420-15 ) від 03.02.2005 )

ґ) сума коштів, яка щорічно виплачується переможцям
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
( Підпункт 4.3.5 пункту 4.3 статті 4 доповнено підпунктом "ґ"
згідно із Законом N 2552-IV ( 2552-15 ) від 21.04.2005 )

4.3.6. сума внесків на обов'язкове страхування платника
податку відповідно до закону, інших ніж збір на державне пенсійне
страхування або внески на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування;

4.3.7. сума збору на державне пенсійне страхування та внесків
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника
податку, що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах,
визначених законом;

4.3.8. кошти або вартість майна (немайнових активів), які
надходять платнику податку за рішенням суду внаслідок поділу
спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу
чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін, з
урахуванням норм Сімейного кодексу України ( 2947-14 );

4.3.9. аліменти, що виплачуються платнику податку:

а) згідно з рішенням суду;

б) за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно
з нормами Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), за винятком
виплати аліментів нерезидентом, незалежно від їх розмірів, якщо
інше не встановлене міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

4.3.10. кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість
робіт, послуг), які отримують платники податку як подарунок, з
урахуванням положень пункту 14.2 статті 14 цього Закону;

4.3.11. кошти або майно, майнові чи немайнові права, які
отримують спадкоємці фізичної особи у разі оформлення права на
спадщину в порядку, передбаченому законодавством, з урахуванням
положень пункту 13.2 статті 13 цього Закону;

4.3.12. вартість товарів, які надходять платнику податку як
їх гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також
грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику
податку у разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій
таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну)
протягом гарантійного строку, але не вище ціни придбання таких
товарів;

4.3.13. кошти, отримані платником податку в рахунок
компенсації (відшкодування) вартості майна (немайнових активів),
примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом,
або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінній від
грошової;

4.3.14. вартість безоплатного харчування, миючих та
знешкоджуючих засобів, а також робочого одягу, взуття, засобів
індивідуального захисту, які надаються працедавцем платнику
податку відповідно до Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), та обмундирування, отриманих у тимчасове користування
платником податку, який перебуває у відносинах трудового найму з
працедавцем, що надає таке майно, за переліком та граничними
строками їх використання відповідно до порядку, що встановлені
Кабінетом Міністрів України. Якщо платник податку, який припиняє
трудові відносини з працедавцем, не повертає йому такі робочий
одяг, взуття, обмундирування, засоби індивідуального захисту,
граничний строк використання яких не настав, то під час
остаточного розрахунку первісна вартість такого майна включається
до складу додаткових благ, наданих такому платнику податку;
( Підпункт 4.3.14 пункту 4.3 статті 4 в редакції Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП