ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. У статті 84:

1) частину другу після слів "районних державних
адміністрацій" доповнити словами "та державних органів
приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації";

2) частину третю доповнити пунктом "ж" такого змісту:

"ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому
числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних
фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти
незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".

3. Частину першу статті 116 після слів "органів місцевого
самоврядування" доповнити словами "та державних органів
приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації".

4. У статті 127:

1) частину першу після слів "органи місцевого самоврядування"
доповнити словами "і державні органи приватизації";

2) частину другу доповнити словами "в яких відсутні акції
(частки, паї), що належать державі".

5. У статті 128:

1) у частині першій:

а) після слів "земельних ділянок державної" доповнити словами
"крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які
підлягають приватизації";

б) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на
яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації,
здійснюється державними органами приватизації у порядку, що
затверджує Кабінет Міністрів України";

2) перше речення абзацу першого частини другої доповнити
словами "або державного органу приватизації";

3) частину третю після слів "міська рада" доповнити словами
"державний орган приватизації";

4) частину шосту після слів "міської ради" доповнити словами
"державного органу приватизації";

5) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації, зараховуються державними органами приватизації до
державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про
Державний бюджет України".

6. У статті 129:

1) у частині першій:

а) після слів "у власності держави" доповнити словами "крім
земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації";

б) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам
здійснюється державними органами приватизації за дорученням
Кабінету Міністрів України та за погодженням з Верховною Радою
України";

2) перше речення частини п'ятої доповнити словами "і
державного органу приватизації";

3) частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, на яких
розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюються
державними органами приватизації після отримання погодження
Верховної Ради України".

7. У статті 136:

1) у частині першій після слів "органи місцевого
самоврядування" доповнити словами "державні органи приватизації",
а після слів "під забудову" доповнити словами "та на яких
розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

2) абзац перший частини другої після слів "під забудову"
доповнити словами "на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації".

8. Перше речення частини третьої статті 137 доповнити словами
"державний орган приватизації при продажу земельних ділянок, на
яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

9. Пункт 12 розділу X "Перехідні положення" після слів
"приватну власність" доповнити словами "та земель, на яких
розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства,
господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать
частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та
законсервовані об'єкти".

Стаття 83. Установити, що у 2007 році окремі положення Закону
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; із наступними
змінами) застосовуються з урахуванням таких змін:

1. У частині другій статті 3 слова "земельного та житлового
фондів" замінити словами "житлового фонду".

2. Частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які
підлягають приватизації".

3. Частину третю статті 7 доповнити абзацом такого змісту:

"здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на
яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

4. Частину другу статті 13 після слів "державного органу
приватизації" доповнити словами "центрального органу виконавчої
влади з питань земельних ресурсів або його територіальних
органів".

5. У статті 14:

1) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим
абзацом такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади з питань земельних
ресурсів або його територіальних органів".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим;

2) абзац четвертий частини другої доповнити словами "та
технічний паспорт земельної ділянки державної власності, яка
підлягає продажу державним органом приватизації".

6. Доповнити статтею 18-1 такого змісту:

"Стаття 18-1. Відчуження земельних ділянок державної
власності, на яких розташовані об'єкти, які
підлягають приватизації

1. Державні органи приватизації у порядку, що затверджується
Кабінетом Міністрів України, здійснюють продаж земельних ділянок
державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації.

2. Продаж земельної ділянки державної власності здійснюється
після:

а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та закріплення їх межовими знаками;

б) виготовлення технічної документації щодо продажу земельної
ділянки, яка включає її технічний паспорт.

3. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її
експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою,
затвердженою Кабінетом Міністрів України.

4. Покупці об'єктів, які підлягають приватизації, разом з
об'єктами приватизації здійснюють придбання земельних ділянок, які
перебувають під ними, на аукціонах. Земельні ділянки, що не
підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України
( 2768-14 ), надаються в довгострокову оренду з умовою наступного
їх придбання орендарем, у разі зняття заборони на продаж
зазначених ділянок.

5. Відчуження земельних ділянок державної власності
здійснюється за договорами купівлі-продажу, укладеними з
урахуванням вимог Земельного кодексу України ( 2768-14 )".

7. Статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації, зараховуються державними органами приватизації до
державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про
Державний бюджет України".

8. У статті 27:

1) частину другу після абзацу дванадцятого доповнити новим
абзацом такого змісту:

"подальшого використання земельної ділянки відповідно до
вимог Земельного кодексу України ( 2768-14 )".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцятим;

2) абзац другий частини четвертої після слів "приватизований
об'єкт" доповнити словами "та земельну ділянку" і після слів
"об'єкта приватизації" доповнити словами "та земельної ділянки";

3) частину дев'яту доповнити словами "включаючи земельну
ділянку".

9. У частині четвертій статті 29:

1) абзац перший після слів "об'єкт приватизації" доповнити
словами "включаючи земельну ділянку";

2) абзац другий після слів "викуп об'єкта" доповнити словами
"включаючи земельну ділянку".

Стаття 84. Установити, що у 2007 році окремі положення Закону
України "Про розмежування земель державної та комунальної
власності" ( 1457-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 35, ст. 411; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) застосовуються з
урахуванням таких змін:

1. Статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:

"земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі
казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах
яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного
будівництва та законсервовані об'єкти".

2. Частину першу статті 8 після слів "установ та організацій"
доповнити словами "меж земельних ділянок, на яких розташовані
державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські
товариства, у статутних фондах яких державі належать частки
(акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані
об'єкти".

Стаття 85. Установити, що у 2007 році окремі положення статті
47 Закону України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34,
ст. 230; 2000 р., N 4, ст. 26; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267)
застосовуються з урахуванням таких змін:

частину четверту доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища в
результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним
законодавством".

Стаття 86. Установити, що у 2007 році:

Кабінет Міністрів України визначає граничну чисельність
працівників місцевих державних адміністрацій, в тому числі їх
апаратів, та витрати на їх утримання.

{ Абзац третій частини першої статті 86 виключено на підставі
Закону N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }

Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати
рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників
бюджетних установ.

Стаття 87. Кабінету Міністрів України за підсумками
функціонального обстеження центральних та місцевих органів
виконавчої влади вжити заходів щодо упорядкування системи цих
органів та оптимізації чисельності працівників.

Установити, що економія фонду оплати праці, досягнута в
результаті скорочення чисельності працівників, залишається у
розпорядженні органу виконавчої влади і використовується на
стимулювання працівників.

Стаття 88. Установити, що в разі недостатності виділених з
Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах,
пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним
бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені
законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у
повному обсязі за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду
України.

Стаття 89. Продовжити до 1 січня 2008 року дію законів
України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року
N 208-XIV ( 208-14 ) та від 15 липня 1999 року N 967-XIV
( 967-14 ).

Установити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом
2007 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової
валюти в розмірі 1 відсотка.

Платниками такого збору є юридичні особи-резиденти,
нерезиденти, постійні представництва юридичної особи-нерезидента,
власники корпоративних картрахунків іноземної валюти, банки-члени
міжнародних платіжних систем, банки (у тому числі уповноважені
банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами) та
фізичні особи, в тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з
купівлі-продажу безготівкових іноземних валют. Банки та їх
установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із
подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними за
власними операціями і від імені та за рахунок клієнтів таких
банків, сплачувати до спеціального фонду державного бюджету
додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у
розмірі 1 відсотка від суми операції з купівлі-продажу
безготівкової валюти, зазначеної у такій заявці, вести податковий
облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують
спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок
та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і
фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого
добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю,
сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при
здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют,
торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і
дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, з
операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг
стільникового рухомого зв'язку, встановлений вищеназваними
законами, на загальних підставах.

Пенсійний фонд України має право на отримання від
Національного банку України інформації щодо обсягів купівлі
уповноваженими банками безготівкової іноземної валюти за гривню на
міжбанківському валютному ринку України в порядку, обумовленому
двостороннім договором між Національним банком України та
Пенсійним фондом України.

Стаття 90. Установити, що у 2007 році платники збору,
визначені пунктами 5-7, 9 і 10 статті 1 Закону України "Про збір
на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ), збір
на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки
з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в
управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому
порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і
використовуються згідно із законом про Державний бюджет України на
відповідний рік.

Стаття 91. Установити на 2007 рік відповідно до класів
професійного ризику виробництва такі страхові тарифи на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності:

------------------------------------------------------------------
| Клас |Страховий | Клас |Страховий | Клас |Страховий|
|професій- | тариф (у |професій- | тариф (у |професій- |тариф (у |
| ного |відсотках | ного |відсотках | ного |відсотках|
| ризику | до | ризику | до | ризику | до |
| вироб- |фактичних | вироб- |фактичних | вироб- |фактичних|
| ництва |витрат на | ництва |витрат на | ництва |витрат на|
| | оплату | | оплату | | оплату |
| | праці | | праці | | праці |
| | найманих | | найманих | |найманих |
| | праців- | | праців- | | праців- |
| | ників) | | ників) | | ників) |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 1 | 0,66 | 24 | 1,20 | 47 | 2,14 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 2 | 0,67 | 25 | 1,23 | 48 | 2,16 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 3 | 0,68 | 26 | 1,29 | 49 | 2,18 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 4 | 0,69 | 27 | 1,35 | 50 | 2,35 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 5 | 0,70 | 28 | 1,41 | 51 | 2,37 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 6 | 0,72 | 29 | 1,48 | 52 | 2,42 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 7 | 0,73 | 30 | 1,50 | 53 | 2,44 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 8 | 0,75 | 31 | 1,51 | 54 | 2,47 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 9 | 0,76 | 32 | 1,55 | 55 | 2,56 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 10 | 0,78 | 33 | 1,56 | 56 | 2,64 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 11 | 0,80 | 34 | 1,67 | 57 | 2,91 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 12 | 0,82 | 35 | 1,68 | 58 | 2,92 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 13 | 0,83 | 36 | 1,76 | 59 | 3,00 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 14 | 0,85 | 37 | 1,77 | 60 | 3,38 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 15 | 0,90 | 38 | 1,86 | 61 | 3,66 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 16 | 0,94 | 39 | 1,87 | 62 | 3,80 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 17 | 0,96 | 40 | 1,89 | 63 | 4,09 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 18 | 1,03 | 41 | 1,90 | 64 | 4,30 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 19 | 1,06 | 42 | 1,93 | 65 | 6,51 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 20 | 1,07 | 43 | 1,95 | 66 | 6,62 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 21 | 1,08 | 44 | 2,00 | 67 | 13,60 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 22 | 1,09 | 45 | 2,01 | | |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 23 | 1,16 | 46 | 2,09 | | |
------------------------------------------------------------------

Дозволити Кабінету Міністрів України у 2007 році вирішувати
питання придбання технічних та інших засобів реабілітації,
виготовлених за індивідуальним замовленням інваліда
(протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, засоби
пересування, послуги з ремонту таких засобів), головним
розпорядником коштів у безпосередніх виконавців без застосування
тендерної процедури для всіх категорій інвалідів, що потребують
забезпечення засобами реабілітації.

Стаття 92. Установити, що у 2007 році розмір збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений в абзацах
другому, четвертому стосовно об'єкта оподаткування для інших
працівників підприємств, установ і організацій, які використовують
працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів
повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують
спеціальні роботи в польотах, абзаці п'ятому стосовно об'єкта
оподаткування для інших працівників підприємств, установ і
організацій, де працюють інваліди, пункту 1, пунктах 2 і 3
статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ), становить 33,2 відсотка.

Стаття 93. Установити, що у 2007 році розміри внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до
Закону України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ) становлять:

1) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням:

для роботодавців - 1,5 відсотка суми фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату
основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та
підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

для роботодавців - на підприємствах та в організаціях
громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів
становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і
за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше
25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка
суми фактичних витрат на оплату праці найманих
працівників-інвалідів та 1,5 відсотка суми фактичних витрат на
оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату
основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та
підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП