ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стаття 61. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів у сумі 14.400 тис. гривень.

Дозволити Центральній виборчій комісії за погодженням з
Міністерством фінансів України здійснювати розподіл зазначеної
субвенції між місцевими бюджетами, виходячи з прийнятих рішень
щодо проведення відповідних місцевих виборів та обсягу видатків,
необхідних на проведення цих виборів.

VI. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 62. Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 492 гривні, з 1
квітня - 525 гривень, з 1 жовтня - 532 гривні та для тих, хто
відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 434 гривні, з 1 квітня -
463 гривні, з 1 жовтня - 470 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 558 гривень, з
1 квітня - 595 гривень, з 1 жовтня - 604 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня - 525 гривень, з 1 квітня -
561 гривня, з 1 жовтня - 568 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 380 гривень, з
1 квітня - 406 гривень, з 1 жовтня - 411 гривень.

Розміри державних соціальних гарантій на 2007 рік, що
визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються
відповідними законами, цим Законом та нормативно-правовими актами
Кабінету Міністрів України.

Установити, що для визначення мінімального розміру пенсії за
віком відповідно до абзацу першого частини першої статті 28 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) з 1 квітня та з 1 жовтня 2007 року застосовується
прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність,
визначений абзацом п'ятим частини першої цієї статті, збільшений
на 1 відсоток.
{ Стаття 62 в редакції Закону N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }

Стаття 63. Установити, що господарські організації сплачують
до Державного бюджету України частину прибутку (доходу):

державні (крім Державного підприємства обслуговування
повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України
( 1341-15 ) "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про
сплату маршрутних зборів"), в тому числі казенні підприємства та
їх об'єднання і дочірні підприємства, - у розмірі 15 відсотків;

акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти
господарювання, у статутному фонді яких державі належать акції
(частки, паї), та їх дочірні підприємства, - у розмірі базових
нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на
виплату дивідендів.

Установити, що господарські товариства, більш ніж
50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних
фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і
володіє в них контрольним пакетом акцій, сплачують безпосередньо
до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за
результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік.

Установити, що господарські організації, які належать до
комунальної власності або у статутних фондах яких є частка
комунальної власності, сплачують до загального фонду місцевих
бюджетів частину прибутку (доходу) відповідно до розміру
комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету
України або місцевих бюджетів за результатами
фінансово-господарської діяльності 2006 року (крім частини
прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 67 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) та
наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської
діяльності у 2007 році у строки, встановлені для сплати податку на
прибуток підприємств.

Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї), та їх дочірніх підприємств, зазначені відрахування
провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру
державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Порядок відрахування частини прибутку (доходу) ( 68-2007-п ),
визначеної цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів
України (крім порядку і нормативу відрахування частини прибутку
(доходу) господарських організацій, які належать до комунальної
власності або у статутних фондах яких є частка комунальної
власності, які встановлюються відповідними радами).

Для господарських організацій, визначених частиною п'ятою
цієї статті, за умови, що ці господарські організації сплатили за
результатами фінансово-господарської діяльності у 2006 році
частину прибутку відповідно до статті 67 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ), на суму
дивідендів, нарахованих та сплачених за результатами
фінансово-господарської діяльності за 2006 рік, зменшується сума
частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті у наступних за датою
сплати дивідендів податкових періодах.

Стаття 64. Органи Державного казначейства України здійснюють
облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку,
визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у
звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих
бюджетів.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та
здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в
межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи
необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих
на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх
відповідності бюджетним паспортам.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за
спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних
надходжень до спеціального фонду бюджету.

При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг
по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій
громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право
відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного
казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних
призначень.

Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без
відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними
зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.
Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Будь-які видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ,
можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли
відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошового
забезпечення), а також за спожиті комунальні послуги та
енергоносії.

Стаття 65. Заборонити у 2007 році:

реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання
перед державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації
такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на
себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у
термін не більше ніж на три роки. При цьому, сума пені, яка
нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за
таким кредитом, бюджетною позичкою або фінансовою допомогою на
реструктуровану суму заборгованості, списується;

списання заборгованості суб'єктів господарювання перед
державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі, крім заборгованості суб'єктів господарювання,
визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення
заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю
їх активів, та підприємств громадських організацій інвалідів за
цільовими позиками перед відділеннями Фонду соціального захисту
інвалідів; { Абзац третій статті 65 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 899-V ( 899-16 ) від 05.04.2007 }

надання відстрочок щодо термінів сплати податкових
зобов'язань суб'єктів господарювання за податками, зборами
(обов'язковими платежами).

Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати списання
цільових позик, наданих відділеннями Фонду соціального захисту
інвалідів підприємствам громадських організацій інвалідів, термін
повернення яких закінчився до 1 січня 2007 року, в установленому
Кабінетом Міністрів України порядку.
{ Статтю 65 доповнено частиною другою згідно із Законом N 899-V
( 899-16 ) від 05.04.2007 }

{ Положення частини першої статті 66 втратило чинність, як
таке, що визнано неконституційним на підставі Рішення
Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
Стаття 66. Зупинити у 2007 році дію положень і норм,
передбачених пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11,
ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96); статтею 28 Основ
законодавства України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2003 р., N 10-11,
ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96); абзацами дванадцятим
і тринадцятим частини першої, абзацом другим частини другої
статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19,
ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96). Встановити, що оплата праці
зазначених працівників здійснюється в межах бюджетних призначень
на оплату праці та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.

Установити на 2007 рік рівень забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення
від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих
дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну
освіту" ( 2628-14 ) у сумі 173 гривні у розрахунку на одну особу.
{ Частина друга статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }

Стаття 67. Установити, що у 2007 році по населених пунктах,
грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки
земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), збільшені в 3,1 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів,
грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на
1 січня 2007 року, застосовуються ставки земельного податку,
встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України
"Про плату за землю" ( 2535-12 ).

Стаття 68. Установити, що у 2007 році сума податку на додану
вартість, визначена відповідно до пунктів 11.21 та 11.29 статті 11
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ),
спрямовується як державна дотація сільськогосподарським
товаровиробникам на підтримку виробництва тваринницької продукції,
продукції птахівництва та на придбання матеріально-технічних
ресурсів виробничого призначення в обсязі 4.500.000 тис. гривень.

Стаття 69. Установити, що керівники бюджетних установ
утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу (далі - працівників) та
здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове
забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень
чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної
плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних
установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове
забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право
окремі категорії працівників (крім категорій, пільги яким
передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частиною
четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру
( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону
України ( 1060-12 ) "Про освіту"), а також у частині медичної
допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для
оздоровлення - члени сімей військовослужбовців і осіб рядового і
начальницького складу, пенсіонери з числа військовослужбовців і
осіб рядового і начальницького складу та члени їх сімей,
здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на
утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать:
забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим
обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою;
надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для
оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової
компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та
теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу;
безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і
користування нею; безоплатна відправка та одержання листів
військовослужбовцями строкової служби.

Стаття 70. Установити, що до членів сім'ї пільговика при
наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти
(до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами
з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка
проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за
умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні
батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням
громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Стаття 71. З метою приведення окремих норм законів у
відповідність із цим Законом зупинити на 2007 рік дію:

1) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання
спеціальних дозволів на користування надрами), частини першої
статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток
мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо
визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів на
користування надрами) Кодексу України про надра ( 132/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р.,
N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 22,
ст. 184);

2) статті 3, статті 22 Закону України "Про плату за землю"
( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45,
ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267;
2006 р., NN 9-11, ст. 96);

3) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду
землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 10, ст. 102, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в частині
централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають
у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних
рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

4) абзацу третього частини першої статті 1 в частині
погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними
для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній
валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про
реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України
перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19,
ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

5) статей 14, 15, 16 та 17 Закону України "Про нафту і газ"
( 2665-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50,
ст. 262; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 23, ст. 324; 2005 р.,
N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в
частині умов надання спеціальних дозволів на користування надрами;

6) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6
Закону України "Про державну геологічну службу України"
( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51,
ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 22, ст. 184) в
частині надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів
на користування надрами;

{ Положення пункту 7 статті 71 втратило чинність, як таке, що
визнано неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 7) статей 41 та 43
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р.,
N 45, ст. 362; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст.
96);

8) підпункту "б" пункту 7 частини першої статті 87 в частині
фінансування професійно-технічних навчальних закладів Львівської
та Харківської областей, а також міста Києва з державного бюджету
та підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89 в частині
фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

{ Положення пункту 9 статті 71 втратило чинність, як таке, що
визнано неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 9) частини другої
статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2003
р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8,
ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

10) статті 6, частини другої статті 7, статті 8, статті 14,
пункту 3 та підпункту 2 пункту 4 розділу IV "Прикінцеві положення"
(в частині функціонування спеціального рахунку) Закону України
"Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної
безпеки" ( 1868-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 46, ст. 511; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11,
ст. 96, N 40, ст. 347);

11) статті 1 Закону України "Про страхові тарифи на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26,
ст. 192; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

{ Положення пункту 12 статті 71 втратило чинність, як таке,
що визнано неконституційним на підставі Рішення Конституційного
Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 12) статті 6
Закону України "Про соціальний захист дітей війни" ( 2195-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94; 2006 р.,
NN 9-11, ст. 96, N 19-20, ст. 166), з урахуванням статті 111 цього
Закону;

{ Положення пункту 13 статті 71 втратило чинність, як таке,
що визнано неконституційним на підставі Рішення Конституційного
Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 13) частини
п'ятої статей 12, 13, 14 та 15 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996
р., N 1, ст. 1; 1999 р., N 24, ст. 209; 2000 р., N 14-15-16, ст.
121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92, N 35, ст.
263; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р.,
N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) та
частини третьої статей 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України "Про
жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182; 2005 р., N 5, ст. 120) в
частині визначення розміру виплат щорічної разової грошової
допомоги;

{ Положення пункту 14 статті 71 втратило чинність, як таке,
що визнано неконституційним на підставі Рішення Конституційного
Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 14) статті 12,
частини першої статті 15 та пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві
положення" Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст.
102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006
р., NN 9-11, ст. 96);

15) частини першої статті 112 Кримінально-виконавчого кодексу
України ( 1129-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 3-4, ст. 21; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в частині одержання
засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей;

16) абзацу п'ятого частини першої статті 9 Закону України
"Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109; 2005 р.,
N 10, ст. 187; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в частині обмеження
кількості посилок і передач, що одержуються особами, взятими під
варту;

17) пункту 5 статті 1 та пункту 4 статті 2 (в частині
операцій з купівлі-продажу готівкової валюти), частини третьої
статті 3 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 49, ст. 303;
1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 7,
ст. 65, N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 49, ст. 528;
2005 р., N 6, ст. 137, N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р.,
NN 9-11, ст. 96);

18) частини першої статті 17 щодо встановлення цільової
надбавки на фінансування будівництва вітрових електростанцій
згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій
та частини сьомої статті 20 Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1,
ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2003 р., N 52, ст. 378; 2005 р.,
N 20, ст. 278; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 49, ст. 486);

19) статті 14 Закону України "Про виноград та виноградне
вино" ( 2662-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
N 31, ст. 419; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 26, ст. 214);

{ Положення пункту 20 статті 71 втратило чинність в частині,
що стосується професійних суддів, як таке, що визнано
неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду
N 4-рп/2007 ( v004p710-07 ) від 18.06.2007 } 20) частин другої і
п'ятої статті 37 (щодо визначення розміру пенсії без обмеження її
граничного розміру) Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52,
ст. 490; 2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р.,
N 1, ст. 18, NN 9-11, ст. 96);

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП