ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Менеджмент. Мотивація персоналу

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Менеджмент. Мотивація персоналу

2 3 4 5 6 7 8 9

Список питань

1. Мотивація як основна складова менеджменту персоналу
2. Предмет, структура і основні завдання навчальної дисципліни
3. Потреби як основна ланка мотивації трудової діяльності
4. Класифікація потреб людини
5. Сутність категорій "інтереси, мотиви, стимули, стимулювання"
6. Вивчення та аналіз потреб і мотивів як передумова ефективного управління персоналом
7. Сутність поняття “мотивація персоналу” і його складових
8. Поняття "внутрішньої" і "зовнішньої" мотивації
9. Винагороди як складова процесу мотивації, типи винагород
10. Мотиваційний процес: основні положення, стадії
11. Розвиток ринкових відносин і їх вплив на мотивацію персоналу
12. Еволюція наукових поглядів на мотивацію персоналу
13. Змістові теорії мотивації: загальна характеристика
14. Теорія ієрархії потреб Маслоу та її значення в практиці мотивації персоналу
15. Основні положення теорії Альдерфера
16. Теорія двох факторів Герцберга і практичні аспекти її використання
17. Теорія набутих потреб Мак-Клелланда: основні положення, значення
18. Значення і використання змістових теорій мотивації в менеджменті персоналу
19. Загальна характеристика процесуальних теорій мотивації
20. Сутність теорії очікувань і її значення
21. Основні положення теорії справедливості
22. Концепція партисипативного (спільного) управління
23. Модель Портера-Лоулера і її значення в практиці менеджменту персоналу
24. Значення і використання процесуальних теорій мотивації в менеджменті персоналу
25. Поняття й основні положення матеріальної мотивації праці
26. Характеристика макро- і мікроекономічних чинників, що впливають на рівень матеріальної мотивації
27. Механізм взаємозв'язку високої заробітної плати, ефективності і зростання доходів
28. Методи (показники) оцінки диференціації доходів та типи розподілу доходів
29. Методика ("технологія") оцінки стану матеріальної мотивації праці в організації
30. Характеристика стану матеріальної мотивації в Україні за сучасних умов
31. Трудова мотивація праці: характеристика, значення
32. Статусна мотивація праці: характеристика, значення
33. Пріоритетність мотивів особистості
34. Неоматеріалістична мотивація та природа конфліктності мотивів
35. Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку персоналу
36. Чинники диференціації заробітної плати
37. Організація заробітної плати і її вплив на мотивацію праці
38. Характеристика елементів організації заробітної плати і їх зв'язок з мотивацією трудової діяльності
39. Тарифна система як провідна складова оплати праці і її мотивуюча роль
40. Порядок визначення мінімальної тарифної ставки
41. Загальні основи традиційного формування тарифних умов оплати праці робітників
42. Удосконалення тарифних умов оплати праці робітників за традиційного підходу до їх побудови
43. Диференціація посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців за традиційного підходу до їх побудови
44. Гнучкий тариф: основні положення, сфера застосування, переваги
45. Безтарифна (пайова) система оплати праці
46. Єдина гнучка тарифна система для оплати праці всіх категорій персоналу та її переваги
47. Нормування праці і його роль у мотивації трудової діяльності
48. Організаційно-економічний механізм удосконалення нормування праці
49. Закон України "Про оплату праці" і його роль в організації матеріального стимулювання персоналу
50. Оптимізація структури заробітної плати, її мотивуюча роль
51. Системи заробітної плати: сучасне розуміння та роль в посиленні мотивації трудової діяльності
52. Класифікація систем заробітної плати
53. Умови (чинники) ефективного застосування почасової і відрядної форми заробітної плати
54. Правила матеріального заохочення
55. Показники і умови преміювання як провідна ланка преміальної системи
56. Вимоги до побудови преміального положення
57. Організація преміювання робітників за основні результати діяльності
58. Стимулювання праці робітників, зайнятих на виробництвах з обмеженими можливостями підвищення їх індивідуальної продуктивності.
59. Організація преміювання керівників, професіоналів і фахівців за основні результати діяльності
60. Показники преміювання керівників підприємств за сучасних економічних умов: вибір, обґрунтування
61. Організація преміювання персоналу за зниження трудомісткості та роботу за прогресивними нормами
62. Одноразові премії та винагороди: призначення, структура, особливості застосування за сучасних умов
63. Особливості оплати і мотивації праці на малих підприємствах
64. Особливості оплати і мотивації праці в акціонерних товариствах
65. Зарубіжний досвід використання тарифної системи
66. Зарубіжний досвід застосування систем заробітної плати
67. Зарубіжний досвід індивідуалізації заробітної плати
68. Зарубіжний досвід застосування схем участі персоналу у прибутках фірм
69. Доплати і надбавки до заробітної плати: сутність, класифікація
70. Застосування доплат і надбавок за нових економічних умов
71. Варіанти вдосконалення практики застосування доплат
72. Шляхи вдосконалення практики застосування надбавок
73. Контракт як особлива форма найму й оплати праці
74. Переваги та недоліки контрактної форми найму і оплати праці
75. Індивідуальний трудовий контракт: структура, основні положення
76. Колективний договір і контракт: спільне, відмінності, співвідношення норм
77. Нетрадиційні методи матеріального стимулювання та їх мотивуюча роль
78. Досвід застосування нетрадиційних методів матеріальної мотивації персоналу
79. Фактори трансформації мотивів та підвищення ролі нематеріальної мотивації
80. Гуманізація праці як провідна складова нематеріальної мотивації
81. Участь працівників в управлінні виробництвом як метод мотивації
82. Зарубіжний досвід розвитку виробничої демократії
83. Виробнича демократія на підприємствах України: стан, проблеми розвитку
84. Планування трудової кар'єри і його мотивуюча роль
85. Регулювання робочого часу і заохочення вільним часом
86. Інформованість колективу як чинник мотивації
87. Співвідношення та взаємозв'язок матеріальних і нематеріальних мотивів
88. Сутність, види оцінки персоналу і її мотивуюча роль
89. Сфера застосування оцінки персоналу і її значення в практиці мотивації трудової діяльності
90. Основні складові оцінки персоналу
91. Поведінка керівників в процесі оцінювання персоналу
92. Загальна характеристика методів оцінювання керівників, професіоналів, фахівців і робітників
93. Оцінка робітників на основі застосування системи балів
94. Оцінка керівників, професіоналів і фахівців на основі застосування системи балів
95. Оцінка персоналу за досягненням поставлених цілей
96. Соціально-психологічна оцінка керівників, професіоналів, фахівців
97. Атестація керівників, професіоналів, фахівців як метод їх оцінки
98. "Технологія" (процедури) проведення атестації персоналу
99. Універсальна автоматизована система контролю виконання робіт як метод оцінки управлінського персоналу
100. Визначення рівня організації виробництва, праці і управління як метод оцінювання управлінського персоналу
101. Характерні особливості зарубіжного досвіду оцінки персоналу
102. Вітчизняний досвід оцінки персоналу: здобутки та недоліки

2 3 4 5 6 7 8 9


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП