ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансова діяльність субєктів господарювання

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття «менеджмент» характеризує процес управління на підприємстві. Він включає такі основні фази: планування, управ-ління імплементацією, контроль. Фінансовий менеджмент — це цілеспрямоване управління всіма грошовими потоками на під-приємстві, тобто процес управління формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарюван-ня з метою досягнення фінансово-економічних цілей підприємства.
Згідно із сучасними тенденціями в галузі фінансової науки, найвищою фінансово-економічною метою діяльності менеджмен-ту є зростання вартості підприємства та доходів його власників. Фінансового менеджера можна розглядати як свого роду посеред-ника між підприємством і капіталодавцями, а суб’єкта господарю-вання — як «клієнта» інвесторів. Виходячи з цього менеджмент можна розглядати як процес управління генеруванням додаткової вартості, її збереженням та створенням умов для використання до-даткової вартості власниками (інвесторами) підприємства. Базови-ми елементами цього процесу є планування, контроль та аналіз.
Зміст фінансового менеджменту полягає у виробленні управ-лінських рішень щодо найефективнішого використання фінансо-вого механізму для досягнення тактичних і стратегічних завдань підприємства. Основні цілі діяльності фінансового менеджменту можна розглядати в рамках класичного управлінського трикут-ника цілей:
• забезпечення стабільної ліквідності (платоспроможності);
• максимізація рентабельності (як власного так і сукупного капіталу);
• мінімізація ризиків.
Виходячи з функцій фінансів підприємств (формування фі-нансових ресурсів, їх розподіл і використання; контроль за фор-муванням і використанням фінансових ресурсів) можна виокре-мити три основні функціональні блоки фінансового менеджменту: фінансування; оптимізація вкладення коштів в інвес-тиційну та операційну діяльність (управління активами); фінан-совий контролінг.
В англосаксонській фінансовій літературі в контексті функці-ональних завдань фінансового менеджменту досить часто розріз-няють два основні напрями діяльності: фінансовий контролінг та управління грошовими потоками (Cash-менеджмент).
Cash-менеджмент (Treasury Management) включає управ-ління залученням і використанням фінансових ресурсів (відпові-дно фінансування та управління активами). До основних завдань Cash-менеджменту належать такі:
• планування платоспроможності та показників ліквідності;
• прибуткове вкладення тимчасово вільних грошових коштів;
• управління дебіторською та кредиторською заборгованістю;
• управління фінансовими вкладеннями;
• управління валютними ризиками.
Про незадовільне управління грошовими потоками на підпри-ємстві можна дійти висновків за такими ознаками: нестабільна платоспроможність; значні розміри залишків коштів на поточно-му рахунку; відсутність фінансового планування; збитки у вигля-ді курсових різниць; наявність простроченої дебіторської забор-гованості тощо.
Пріоритетним для фінансо-вого менеджера є функціональний блок завдань, пов’язаний з фі-нансуванням підприємства, оскільки за відсутності фінансових ресурсів неможливим є виконання інших функціональних за-вдань, зокрема пов’язаних із здійсненням операційної та інвести-ційної діяльності. Разом з тим рішення щодо залучення коштів слід приймати лише за наявності ефективних проектів їх викори-стання та розрахунків потреби в капіталі. Позиції, які відобра-жаються в балансі, звіті про фінансові результати, звіті про рух грошових коштів та іншій звітності, повинні формуватися саме в процесі виконання фінансовим менеджментом підприєм-ства своїх функцій. З цих позицій слід керуватися принципом узгодженості рішень щодо залучення та використання капіталу.
В табл. 1.1 наведені параметри, які слід узгоджувати за прийнят-тя відповідних рішень.
Таблиця 1.1
ПАРАМЕТРИ УЗГОДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
Параметри Інвестування Фінансування Інструменти узгодження
Обсяг, терміни Потреба
в засобах Величина
капіталу Бюджетування,
фінансове планування
Рентабельність Рентабельність
інвестицій Вартість
капіталу Аналіз затрат
і прибутків
Ризики Інвестиційні Фінансові Управлінські
Узгодженню підлягають обсяги залучення та використання капіталу в розрізі окремих періодів, рентабельність інвестицій та вартість капіталу, а також інвестиційні та фінансові ризики. Рі-шення щодо реалізації інвестиційних проектів слід приймати лише за умови перевищення рентабельності інвестицій над варті-стю залучення капіталу за наявності дійових інструментів управ-ління ризиками. Інструменти узгодження (координації) фінансо-вих рішень, фінансове планування, контроль за ефективністю освоєння капіталу, управління ризиками, пов’язані з функціона-льним блоком завдань «фінансовий контролінг», є свого роду сполучною ланкою між функціями залучення та використання фінансових ресурсів.
У контексті забезпечення безкризової діяльності суб’єктів го-сподарювання в теорії і практиці досить часто оперують понят-тям «антикризовий фінансовий менеджмент». Антикризове управління фінансами — один із напрямів фінансового менедж-менту, основним завданням якого є організація фінансової діяль-ності на підприємстві з урахуванням можливостей профілактики та подолання фінансової кризи. Антикризовий фінансовий мене-джмент значною мірою повинен спиратися на функціональний та методологічний інструментарій контролінгу, а також враховувати вимоги законодавства про банкрутство. Особливий акцент у про-цесі організації антикризового менеджменту робиться на впрова-дженні ефективних методик прогнозування банкрутства та ін-струментів попередження фінансової кризи. Можна виокремити три основні блоки проблем, з якими стикаються фінансові служ-би за організації антикризового менеджменту:
1) прогнозування банкрутства та оцінка санаційної спромож-ності підприємства;
2) проблематика фінансування;
3) вибір найпріоритетніших напрямків використання обмеже-них фінансових ресурсів.
Прийняття правильних рішень ускладнюється, з одного боку, наявністю багатьох альтернатив під час вибору методів прогно-зування банкрутства, джерел залучення фінансових ресурсів і на-прямків їх використання, а з іншого — значною кількістю обме-жувальних чинників: дефіцит часу, високий рівень ризику, рестрикційні умови використання капіталу тощо. Саме цим і зу-мовлена складність організації дійового антикризового фінансо-вого менеджменту.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА» з дисципліни «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ. Концепція і вимірювання ризиків
Аудит витрат на виробництво продукції рослинництва
Доходи, витрати і прибуток банку
ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ


Категорія: Фінансова діяльність субєктів господарювання | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 2648 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП