ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Гроші та кредит

СТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ
Центральний банк України — Національний банк — було утво-рено у 1991 р. згідно з законом України «Про банки і банківську ді-яльність». Законом було закладено основи класичної дворівневої банківської системи, яка включає, з одного боку, центральний банк, як головний банківський інститут держави, який є емісійним центром і відповідає за збереження монетарної стабільності, а з іншо-го — банківську систему, представлену мережею комерційних бан-ків.
Основи правового статусу НБУ як центрального банку країни визначено Конституцією України. Згідно з Основним Законом держави Національному банку надано право законодавчої ініціа-тиви у Верховній Раді, що свідчить про його особливу роль у си-стемі органів державного управління.
Стрімкий розвиток банківської системи, необхідність поси-лення незалежності центрального банку країни від владних стру-ктур у проведенні монетарної політики і водночас необхідність підвищення відповідальності центрального банку за забезпечення монетарної стабільності обумовили необхідність прийняття у 1999 р. окремого Закону «Про Національний банк України». Згід-но з законом Національний банк є особливим центральним орга-ном державного управління, основним завданням (функцією) яко-го є забезпечення стабільності національної грошової одиниці — гривні. Виконуючи своє основне завдання, Національний банк сприяє забезпеченню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, і цінової стабільності.
Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об’єктом державної власності та перебуває у його по-вному господарському віданні. Статутний капітал банку є держав-ною власністю і слугує для забезпечення зобов’язань банку.
Згідно з чинним законодавством передбачена така система (структура) Національного банку: центральний апарат, територі-альні управління в областях і Автономній Республіці Крим, роз-рахункові палати, Банкнотно-монетний двір, Фабрика банкнотно-го паперу, Державна скарбниця, Центральне сховище грошей, спеціалізовані підприємства та установи, необхідні для забезпе-чення діяльності банку.
Закон передбачає дворівневу систему управління центральним банком — Рада НБУ і Правління НБУ, що загалом відповідає сві-товій банківській практиці.
Рада НБУ складається із 15 осіб, сім членів Ради признача-ються Верховною Радою, а сім — Президентом України строком на 7 років. Голова НБУ входить до складу Ради за посадою. До компетенції Ради належить:
• розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за їх виконанням;
• розроблення рекомендацій Правлінню банку щодо методів та інструментів грошово-кредитного регулювання;
• затвердження кошторису доходів і витрат банку;
• затвердження бухгалтерського балансу банку;
• право застосування відкладального вето щодо окремих рішень Правління банку;
• інші повноваження.
Правління НБУ — це другий керівний орган банку. До його компетенції належить забезпечення реалізації монетарної політи-ки через відповідні монетарні інструменти, організація діяльності банку та інші повноваження, які передбачені у Законі. Кількісний та персональний склад Правління формується Головою НБУ і за-тверджується Радою НБУ.
Голову НБУ призначає Верховна Рада строком на п’ять років за поданням Президента України. Голова НБУ керує діяльністю банку й одноособово несе за неї відповідальність. Голова НБУ не є од-ночасно головою Ради НБУ, який обирається членами Ради строком на три роки. У країнах світу, де існує дворівнева система керівних органів центрального банку, голова (президент банку) очолює як орган, що визначає монетарну політику, так і виконавчий орган.
Основні принципи функціонування Національного банку, пе-редбачені законом:
• принцип незалежності банку;
• принцип президентського та парламентського контролю за діяльністю банку;
• принцип економічної самостійності банку;
• принцип централізації системи банку;
• принцип єдності системи банку;
• принцип вертикальної структури управління банком.
Першочерговою проблемою банківського законодавства є визначення статусу центрального банку, рівня його залежності (чи незалежності) від органів державної влади. Згідно з законом «Про Національний банк України» органи законодавчої і вико-навчої влади не мають права втручатись у виконання банком функцій, передбачених на законодавчому рівні. Крім того, НБУ надано право підтримувати економічну політику уряду доти, доки вона не суперечить забезпеченню стабільності національ-ної грошової одиниці.
Істотне значення для посилення незалежного статусу НБУ має положення Закону, яке забороняє банку надавати прямі кредити уряду на фінансування витрат державного бюджету. Здійснювати операції з державними цінними паперами НБУ дозволено лише на вторинному ринку, що також спрямовано на обмеження тиску на банк з боку уряду, який прагне вирішувати проблеми з покриттям дефіциту державного бюджету за рахунок емісійних коштів НБУ.
Національний банк підзвітний Президенту та Верховній Раді України, які наділені повноваженнями стосовно призначення на посаду і звільнення з посади Голови Банку та формування Ради банку. Голова НБУ інформує Президента та Верховну Раду про діяльність банку та стан грошового ринку в країні. Згідно з Зако-ном Рада НБУ щорічно вносить Верховній Раді основні засади грошово-кредитної політики для інформування. Рахункова палата Верховної Ради здійснює перевірки НБУ в частині руху коштів Державного бюджету та виконання кошторису.
Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах коштори-су, затвердженого Радою НБУ. У разі перевищення доходів над витратами різниця вноситься до державного бюджету, а переви-щення витрат над доходами покривається за рахунок державного бюджету, наступного за звітним роком. Кошторис доходів і ви-трат повинен забезпечувати можливість виконання банком його функцій. Одержання прибутку не є метою діяльності банку.
Принцип централізації системи НБУ означає, що система ор-ганізована таким чином, щоб забезпечити реалізацію єдиної дер-жавної монетарної політики в усіх регіонах України під загаль-ним централізованим керівництвом. Територіальні управління є структурними підрозділами НБУ без статусу юридичної особи і від його імені здійснюють діяльність на визначеній території. Ді-яльність усіх структурних підрозділів та установ, що входять до системи НБУ, контролюється і напрямляється із єдиного центру, який очолює Голова НБУ.
Принцип єдності системи НБУ передбачає, що всі структурні підрозділи та установи системи об’єднані спільністю цілей і за-вдань, що стоять перед НБУ. Усі вони керуються єдиними право-вими нормами, що закріплені в законах України, указах Президе-нта, постановах уряду, нормативних актах НБУ.
Принцип вертикальної структури управління системою НБУ означає, що призначення посадових осіб та їх підпорядкованість здій-снюється тільки по вертикалі. Так, начальники територіальних управлінь НБУ призначаються на посаду згідно із наказами Голови НБУ, які видаються на підставі постанов Правління НБУ. Cтруктури нижчого рівня та підрозділи системи НБУ підпорядковуються вищестоящим органам НБУ, не маючи ніяких горизонтальних зв’язків підпорядкування місцевим органам влади й управління.
Закон України «Про Національний банк України» визначає ос-новні напрями діяльності (функції) банку. НБУ як емісійний центр готівкового обороту започаткував емісію українського карбованця у 1992 р., коли Україна вийшла із співдружності держав, які вико-ристовували у грошовому обороті рубль, і почала проведення грошової реформи. По завершенні грошової реформи у 1996 р. НБУ здійснює емісію національної валюти — гривні і копійок.
Для виготовлення грошей в Україні створені Банкнотно-монетний двір і Фабрика банкнотного паперу. НБУ розробляє ди-зайн грошових знаків, установлює номінали, визначає систему захисту, платіжні ознаки. Як емісійний центр країни він має пов-новаження щодо організації і регулювання готівкового грошово-го обороту на території України. НБУ прогнозує готівковий обо-рот, установлює правила випуску в обіг, зберігання, перевезення, інкасації та вилучення готівки з обігу, визначає порядок ведення касових операцій для банків, підприємств і організацій.
Тенденції розвитку готівкового грошового обороту відбива-ють економічні процеси, що мають місце в Україні (табл. 11.4).
Таблиця 11.4
ДИНАМІКА ГОТІВКОВОЇ ГРОШОВОЇ МАСИ В ОБІГУ УКРАЇНИ
(на кінець періоду)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Готівка — гроші поза банками (М0), млн грн 128 793 2623 4041 6132 7158 9583 12799 19465
Темпи зростання до попереднього періоду, % 2560 620 331 154 152 117 134 134 153
Питома вага готівки у грошовій масі (М3), % 27 25 38 43 49 46 43 40 43
Індекс цін споживчого ринку, % 10256 501 282 140 110 120 119 126 106
У період зростання інфляційних процесів (1992—1993 рр.) готів-кова маса зростала високими темпами. З початком стабілізаційних процесів і зниженням темпів інфляції намітилась позитивна тенден-ція, зокрема скорочення темпів зростання готівки, проте її частка у загальній грошовій масі все ще залишається високою. На початок 2002 р. вона становила 43%, що значно перевищує цей показник у країнах з розвинутою ринковою економікою (5—10%).
Перспективи скорочення готівкової грошової маси пов’язані зі:
• стабілізацією економіки;
• удосконаленням системи оподаткування;
• скороченням тіньового сектора економіки;
• підвищенням рівня надійності банків і зростанням довіри до них;
• запровадженням високоефективних банківських технологій у сфері розрахунків, зокрема Національної системи масових елект-ронних платежів, розробленої НБУ.
Виконуючи роль банку банків, НБУ забезпечує комерційні банки на їх замовлення готівкою через свою мережу територіальних управлінь, здійснює розрахункове і кредитне обслуговування ко-мерційних банків.
Реформування банківської системи України наприкінці 80-х років обумовило необхідність розроблення нової системи міжба-нківських розрахунків, яка б відповідала потребам дворівневої банківської системи. У 1993 р. НБУ запропонував систему елект-ронних платежів (СЕП).
СЕП — це загальнодержавна платіжна система, що забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами, органами державного казначейства на всій території України. У межах цієї системи міжбанківські розрахунки здійснюються таким чином:
• через рахунки, відкриті банківським установам у НБУ;
• із застосуванням електронних засобів приймання, оброблен-ня, передавання та захисту інформації;
• за кожним платіжним документом (трансакцією) окремо, тобто це система валових розрахунків (система брутто);
• з ініціативи платника — банку, який дебетує свій рахунок;
• у межах наявних коштів на рахунку банку-платника, тобто система не передбачає надання кредиту-овердрафту для урегу-лювання розрахунків.
СЕП працює у файловому режимі обміну інформацією — у ре-жимі оф-лайн. Це режим, за якого існує певний часовий проміжок між моментами списання коштів із коррахунку банку-відправника та зарахування їх на коррахунок банку-отримувача. Цей проміжок часу і визначає швидкість перерахунку коштів через СЕП.
Принципові здобутки, пов’язані з упровадженням СЕП:
• прискорення розрахунків та обігу грошових коштів;
• зменшення документообігу та здійснення переходу до без-паперової технології;
• зменшення вірогідності фальсифікації міжбанківських пла-тіжних документів і підвищення рівня безпеки розрахунків;
• мінімізація банківських ризиків (усунення кредитного ризику, зниження ризику ліквідності та обмеження системного ризику);
• підвищення можливостей НБУ щодо регулювання грошово-го ринку.
У 2001 р. НБУ запровадив Систему термінових переказів, що працює в режимі он-лайн. Це режим, за якого кошти миттєво пе-реказуються на коррахунок банку-отримувача. Подальший роз-виток електронних міжбанківських розрахунків НБУ має намір здійснювати за онлайновими технологіями, орієнтуючись на но-вітні програмно-технічні засоби.
НБУ як кредитор комерційних банків поступово освоює мето-ди кредитування, що є загальноприйнятими у світовій банківсь-кій практиці. Протягом 1991—1993 рр. НБУ за завданням уряду розподіляв свої кредити головним чином серед колишніх державних банків і спрямовував їх на підтримку переважно державного сектору економіки, тобто проводив селективну політику адресно-го рефінансування комерційних банків.
Починаючи з 1994 р. з метою забезпечення рівного доступу для усіх банків до кредитів центрального банку НБУ запровадив проведення кредитних аукціонів — цінових, за американською моделлю. Розвиток ринку державних цінних паперів дав змогу НБУ запровадити, починаючи з 1996 р., ломбардне кредитування комерційних банків під заставу облігацій внутрішньої державної позики. Характерною особливістю ломбардних кредитів було на-дання їх банкам переважно для короткострокової підтримки їх ліквідності — до 10 днів. У 1997 р. Національний банк запропо-нував ще один спосіб рефінансування — операції з цінними па-перами на умовах угоди прямого РЕПО, які стали додатковим джерелом підтримки ліквідності комерційних банків.
Починаючи з 2001 р. НБУ здійснює короткострокове (до 14 днів) та середньострокове (до 6 місяців) рефінансування комер-ційних банків шляхом проведення щотижня кредитних тендерів. Рефінансування (кредитування) здійснюється під забезпечення державними цінними паперами або врахованими банками вексе-лями. Процентна ставка рефінансування, що встановлюється під час проведення тендера, визначається залежно від попиту банків на кредит і можливої пропозиції з боку НБУ. Вона не може бути нижчою, ніж облікова ставка НБУ.
Для підтримки миттєвої ліквідності комерційних банків НБУ за-провадив постійно діючу лінію рефінансування. Через цю лінію він надає банкам нічний кредит (оверлайт) під забезпечення державни-ми цінними паперами. Кредит надається за процентною ставкою (ломбардною), яку НБУ оголошує щоденно і яка не повинна бути меншою, ніж облікова ставка НБУ плюс один процентний пункт.
Проблемним банкам, яким загрожує банкрутство, НБУ може надавати стабілізаційний кредит. Умови отримання цього кредиту:
• розроблення комерційним банком ефективної програми фі-нансового оздоровлення;
• позитивна експертна оцінка програми службою банківського нагляду НБУ;
• наявність забезпечення кредиту у вигляді високоліквідних активів комерційного банку чи гарантії (поручительства) фінан-сово-стабільного банку.
Мета кредиту — сприяти відновленню платоспроможності та ліквідності банку.
Існуюча в Україні система рефінансування комерційних банків спрямована переважно на управління ліквідністю грошового ринку. Що стосується підтримки центральним банком ресурсної бази коме-рційних банків з урахуванням попиту на середньо- та довгострокове фінансування потреб реального сектору економіки, то ця проблема в Україні не вирішується. Більшу частину грошей (платіжних коштів) НБУ до 2000 р. емітував в обіг шляхом проведення операцій з держа-вними цінними паперами (ОВДП), тобто кредитуючи уряд з метою вирішення бюджетних проблем. Так, за період з 1993 до 1999 р. ви-моги НБУ до уряду зросли з 131 млн грн до 19,7 млрд грн. Упродовж 2000—2001 рр. основним каналом емісії в обіг платіжних засобів бу-ли операції НБУ з придбання іноземної валюти, які дали змогу йому поповнити загальну суму валютних резервів з 1,0 млрд дол. до 2,96 млрд дол. США. Водночас за період з 1993 до 2001 р. вимоги НБУ до банків зросли із 148 млн грн до 1,57 млрд грн.
НБУ згідно з Законом «Про Національний банк України» здійс-нює регулювання діяльності банків та банківський нагляд. Значну роль у виконанні цієї діяльності відіграє служба банківського на-гляду, що функціонує як єдиний механізм у складі центрального апарату та територіальних управлінь НБУ. На рівні центрального апарату ця служба представлена комісією з питань нагляду та регу-лювання банківської діяльності та Генеральним департаментом банківського нагляду. До складу Генерального департаменту входять:
• Департамент реєстрації та ліцензування банків;
• Департамент інспектування та моніторингу банків;
• Департамент реорганізації та ліквідації банків;
• кілька управлінь.
Спираючись на світовий банківський досвід, НБУ використовує різні форми і методи банківського регулювання та нагляду, а саме:
 визначає порядок і здійснює реєстрацію банків та видачу їм ліцензій на здійснення банківської діяльності;
 визначає положення, що регламентують різні аспекти дія-льності банків, принципи та стандарти бухгалтерського обліку, правила складання звітності;
 установлює для банків обов’язкові економічні нормативи, що регламентують достатність капіталу, ліквідну позицію банків, кредитний ризик, ризик інвестування і ризик відкритої валютної позиції, і контролює дотримання цих нормативів;
 здійснює нагляд за діяльністю банків у формі безвиїзного нагляду і виїзного інспектування банків. За результатами інспек-ційної перевірки НБУ визначає рейтингову оцінку діяльності ба-нку за системою CAMEL;
 визначає порядок формування резервів на покриття ризи-ків. Здійснює контроль за формуванням резервів для відшкоду-вання можливих втрат від кредитної діяльності, розміщення кош-тів на коррахунках та депозитах в інших банках, операцій з цінними паперами і дебіторської заборгованості;
 визначає порядок гарантування банківських депозитів фі-зичних осіб;
 застосовує до банків певні заходи впливу з метою реагу-вання на проблеми і недоліки, виявлені в діяльності банків, аж до реорганізації та ліквідації банків.
За період з 1992 до 2001 р. кількість банків, зареєстрованих НБУ, зросла з 133 до 189. За цей же період 87 банків було лікві-довано у зв’язку з порушенням банківського законодавства та з інших причин.
НБУ як банкір уряду і провідник монетарної політики прово-дить консультації з Кабінетом Міністрів з питань монетарної по-літики, валютної, фіскальної та інших напрямів загальноекономі-чної політики держави.
НБУ здійснює розрахунково-касове обслуговування уряду. Відповідно до Закону «Про Національний банк України» кошти державного бюджету та позабюджетних фондів повинні зберіга-тися в НБУ, на рахунках Державного казначейства. Для створен-ня оптимальних умов ефективного управління коштами бюджету НБУ запровадив систему обслуговування коштів державного бю-джету через консолідований рахунок Державного казначейства, що діє на зразок кореспондентського рахунку комерційного бан-ку. Державному казначейству надана можливість проводити роз-рахунки за коштами державного та місцевих бюджетів через Си-стему електронних платежів НБУ.
НБУ є кредитором уряду. До 1996 р. НБУ надавав уряду прямі кредити на покриття дефіциту державного бюджету, а з 1996 р. він кредитує уряд шляхом купівлі державних боргових зо-бов’язань (облігацій внутрішньої державної позики). Закон «Про Національний банк України», як уже зазначалося, обмежує опе-рації банку з державними цінними паперами тільки вторинним ринком, тобто дозволяє їх здійснювати тільки з метою регулю-вання грошового ринку.
НБУ виконує функцію генерального агента Міністерства фі-нансів з обслуговування розміщення облігацій внутрішньої дер-жавної позики та проведення платежів за ними. Він організує продаж облігацій на первинному ринку шляхом проведення аук-ціонних торгів, здійснює розрахунки за результатами розміщення облігацій, сплачує дохід за ними та погашає облігації за рахунок бюджетних коштів. Для обслуговування обігу облігацій НБУ створив спеціалізований електронний депозитарій.
НБУ виконує функції платіжного агента уряду стосовно обслу-говування зовнішнього боргу. Банк є розпорядником кредитів, отриманих від МВФ, на нього покладена відповідальність за скла-дання платіжного балансу та звітності про загальний довгостроко-вий зовнішній борг України, яка надається Світовому банку.
НБУ як центральний банк країни є провідником монетарної політики. Щорічно НБУ розробляє Основні засади грошово-кредитної політики, що є складовою загальноекономічної політи-ки держави. Вони зорієнтовані на реалізацію її основних цілей і завдань та спрямовані на забезпечення стабільності національної валюти, цінової стабільності і на підвищення ефективності функ-ціонування банківської системи країни. Основні засади грошово-кредитної політики ґрунтуються на макроекономічних показни-ках розвитку економіки України, які визначає уряд, а саме:
• реальний та номінальний обсяг внутрішнього валового про-дукту (ВВП);
• обсяг дефіциту державного бюджету та джерела його фінан-сування (або профіциту бюджету);
• рівень інфляції.
Основні засади грошово-кредитної політики — це комплекс заходів та монетарних інструментів, за допомогою яких НБУ пе-редбачає здійснювати управління грошовим оборотом, забезпе-чуючи економічну та фінансову стабільність, які є основою ста-більності національної валюти.
НБУ відповідно до макроекономічних показників загально-економічної політики держави встановлює цільові орієнтири мо-нетарної політики:
• рівень інфляції;
• зміна грошової бази;
• зміна грошової маси;
• зміна обмінного курсу гривні до долара США.
Досягнення встановлених орієнтирів НБУ забезпечує шляхом регулювання грошового ринку за допомогою монетарних інстру-ментів як ринкового, так і адміністративного характеру.
Протягом 1991—1993 рр. НБУ не мав можливості проводити незалежну ефективну монетарну політику. З дозволу Верховної Ради уряд за рахунок прямих емісійних кредитів НБУ практично повністю фінансував дефіцит державного бюджету. Крім того, за завданням уряду НБУ надавав кредити комерційним банкам для підтримки вітчизняних підприємств, більшість з яких були поте-нційними банкрутами. Кредити надавались за пільговою процен-тною ставкою, що була нижчою від офіційної ставки НБУ, а тим паче нижчою від рівня інфляції. Наслідком експансійної політики НБУ стали гіперінфляція та катастрофічний спад виробництва. Протягом 1993 р. грошова маса зросла у 19 разів, ціни більше як у 100 разів. Реальний обсяг ВВП скоротився у 1993 р. майже на 14%, а у 1994 р. ще більше — на 23% (табл. 11.5).
Таблиця 11.5
ДИНАМІКА ОСНОВНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ В УКРАЇНІ в 1993—2001 рр.
Роки Зміна реального обсягу ВВП, % до попереднього року Темпи зростання грошової маси (М3), % до попе-реднього року Індекс цін споживчого ринку, % Номінальна деваль-вація (–), ревальвація (+) гривні щодо до-лара США, % до по-переднього року
1993 85,8 у 19 раз 102,6 р. –1876,49
1994 77,1 7 раз 5,0 р. –726,33
1995 87,8 213 2,8 р. –72,17
1996 90,0 135 140 –5,3
1997 97,0 134 110 –0,53
1998 98,1 125 120 –80,46
1999 99,8 141 119 –52,21
2000 105,9 145 126 – 4,18
2001 109,1 140 106 +2,5025
З 1994 р. НБУ взяв курс на гальмування темпів інфляції, до-сягнення стабілізації банківської системи і проведення грошової реформи. Період 1994—1997 рр. характеризувався введенням у дію ринкових інструментів грошово-кредитного регулювання і поступовою відмовою від інструментів адміністративного хара-ктеру (селективної політики адресного рефінансування комер-ційних банків, установлення для банків «кредитних стель», що обмежують їх кредитні можливості, регулювання процентної політики комерційних банків тощо). У кредитні відносини з ко-мерційними банками НБУ запроваджує кредитні аукціони, лом-бардні кредити, операції з цінними паперами на умовах угоди РЕПО. Починаючи з 1994 р. НБУ встановлює офіційну процен-тну ставку на позитивному рівні відносно темпів інфляції. Се-редньозважена річна процентна ставка НБУ у 1994 р. дорівню-вала 226% і була найвищою за всі роки існування банку. Норма обов’язкових резервів у цьому ж році була установлена на рівні 15% від суми залучених банками коштів. Водночас з метою під-тримання української валюти, підвищення привабливості за-ощаджень у національній валюті НБУ поступово вводить обов’язкове резервування коштів, залучених банками в іноземній валюті. Наприкінці 1994 р. були відновлені торги на Українсь-кій міжбанківській валютній біржі й офіційний курс українсько-го карбованця став визначатися за результатами торгів на біржі. Проводячи політику керовано-плаваючого курсу, НБУ шляхом валютних інтервенцій підтримував відносну стабільність обмін-ного курсу національної грошової одиниці. У 1995 р. уряд за-провадив емісію державних цінних паперів для покриття дефі-циту державного бюджету. Поступово змінювалась структура джерел фінансування бюджетного дефіциту — зменшувалась частка кредитів НБУ. Висока дохідність державних цінних па-перів (ОВДП) стимулювала у 1996 і першій половині 1997 р. приплив капіталу нерезидентів на грошовий ринок.
Наслідком загальноекономічної політики держави, зокрема рестрикційної політики НБУ, зваженої курсової політики, пози-тивних змін у сфері державних фінансів і вдало проведеної гро-шової реформи стало відчутне зниження темпів зростання гро-шової маси та інфляції. Протягом 1997 р. грошова маса зросла на 34%, ціни — на 10%. Знизились темпи падіння реального обсягу ВВП. У 1997 р. реальний обсяг ВВП скоротився на 3%. Курс гри-вні знизився лише на 0,5%.
У 1998 р. ситуація на грошовому ринку України різко погі-ршилась, що поставило під загрозу стабільність гривні. З ви-никненням восени 1997 р. світової фінансової кризи почався відплив капіталів з ринків, що розвиваються, у тому числі й з українського. У 1998 р. цей процес прискорився під впливом як економічних (відсутність джерел зовнішнього фінансуван-ня), так і політичних чинників (вибори до Верховної Ради, па-рламентська криза). Це спричинило падіння курсу гривні на початку 1998 р., розширення меж валютного коридору, поси-лення інфляційних очікувань. НБУ для підтримки обмінного курсу активно проводив валютні інтервенції, що призвело до стрімкого скорочення валютних резервів. Офіційну процентну ставку НБУ підвищував кілька разів, у результаті чого вона зросла до 82%.
Негативні тенденції на грошовому ринку зумовила також не-достатньо виважена політика уряду стосовно розвитку ринку державних цінних паперів. Емісія короткострокових ОВДП спричинила зростання внутрішнього державного боргу і скорочення строків погашення облігацій, унаслідок чого ОВДП з інструмен-ту фінансування дефіциту державного бюджету перетворились в інструмент зростання дефіциту, в інструмент, провокуючий фі-нансову кризу.
Для того щоб вирішити бюджетні проблеми, уряд наприкін-ці 1998 р. і на початку 1999 р. провів конверсію короткостро-кових ОВДП у довгострокові і переглянув межі валютного ко-ридору. Одночасно була розроблена антикризова урядова програма, спрямована на утримання курсу гривні в межах нового валютного коридору, яка передбачила обмеження вільної купі-влі іноземної валюти на ринку. Крім того, НБУ підвищив нор-му обов’язкових резервів до 16,5% і призупинив рефінансу-вання комерційних банків.
Ситуація на грошовому ринку позначилась на макроеконо-мічних показниках. У 1998 р. реальний обсяг ВВП скоротив-
ся на 1,9%, хоча планувалось його зростання на 0,5%. Ціни зросли на 20% замість прогнозованих 10%. Курс гривні знизи-вся на 80,5%.
У 1999 р. стан грошового ринку визначався такими чин-
никами:
• ринок державних цінних паперів (ОВДП) практично не фун-кціонував, і тому НБУ змушений був фінансувати дефіцит дер-жавного бюджету шляхом купівлі ОВДП, збільшуючи таким чи-ном грошову масу в обігу;
• гривня продовжувала знецінюватись і на початку 1999 р. бу-ли встановлені межі нового валютного коридору.
Для регулювання грошової маси в обігу НБУ застосовував та-кі інструменти:
• підвищення норм обов’язкових резервів до 17% і посилення контролю за дотриманням норми комерційними банками;
• введення мораторію на рефінансування комерційних банків;
• розміщення серед комерційних банків депозитних сертифі-катів НБУ з метою вилучення надлишкової ліквідності банківсь-кої системи.
Валютна політика НБУ у 1999 р. була спрямована на послаб-лення, а потім і скасування валютних обмежень і визначалась го-ловним чином сподіваннями на отримання кредитів від МВФ. Однією з умов кредитування була лібералізація валютного ринку.
У 2000 р. Україна нарешті вийшла на стадію зростання реаль-ного обсягу ВВП (5,9%). Проте, незважаючи на підвищення по-питу на гроші завдяки економічному зростанню, темпи інфляції суттєво підвищились: за рік замість запланованих 16% інфляція зросла до 26%. Водночас девальвація гривні відносно долара США знизилась до 4,2% порівняно із 52,5% у 1999 р. Стабільність об-мінного курсу гривні визначали в основному такі чинники:
• проведення урядом України реструктуризації зовнішнього боргу;
• зростання валютних надходжень в Україну у зв’язку із збільшенням експорту;
• збільшення обсягу іноземних інвестицій в Україну.
Здійснюючи регулювання грошового ринку, НБУ використо-вував такі інструменти:
• процентну політику. Упродовж року облікова ставка була знижена НБУ з 45% до 27% річних;
• політику обов’язкового резервування. Норму обов’язкових резервів НБУ знизив з 17% до 15%;
• розміщення депозитних сертифікатів з метою вилучення («стерилізації») надлишкової грошової маси з обігу.
Використання НБУ операцій з цінними паперами на відкри-тому ринку як інструменту монетарної політики стримувалось станом ринку державних цінних паперів. Протягом 2000 р. уряду не вдалося активізувати цей ринок. Наприкінці 2000 р. уряд про-вів реструктуризацію боргу перед НБУ за облігаціями внутрі-шньої державної позики. НБУ отримав на суму боргу процентні облігації внутрішньої державної позики (ПОВДП) з терміном їх погашення протягом 2002—2010 рр.
У 2001 р. в Україні спостерігалася позитивна динаміка ос-новних макроекономічних показників. Реальний валовий внут-рішній продукт зріс за рік на 9,1% при відносно низьких тем-пах інфляції (6%). Номінальний обмінний курс гривні відносно долара США ревальвував на 2,5%. Піднесення економіки, спо-вільнення темпів інфляції, курсова стабільність сприяли під-вищенню рівня реальних грошових доходів населення і зни-женню рівня безробіття.
Основною визначальною рисою розвитку грошового ринку у 2001 р. було значне збільшення грошової маси за низьких зна-чень інфляції, продовження процесу ремонетизації економіки України, тобто зростання рівня монетизації ВВП. Ситуація, що склалася на грошовому ринку впродовж 2001 р., дала змогу НБУ знизити рівень облікової процентної ставки до 12% річних, за-провадити новий механізм рефінансування комерційних банків (с. 508), знизити норму обов’язкового резервування і ввести її диференціацію. Підвищення ліквідності комерційних банків і зниження вартості залучених коштів сприяли зменшенню проце-нтних ставок за кредитами банків у національній валюті з 37,4% річних у січні до 29,6% у грудні і зростанню кредитних вкладень в економіку України — на 45%.
Упродовж 2001 р. НБУ проводив роботу з активізації ринку державних цінних паперів, зокрема він здійснював операції з ку-півлі-продажу ПОВДП з власного портфеля через двостороннє котирування цін, тобто визначаючи ціну купівлі та продажу, за-провадив новий механізм рефінансування комерційних банків під забезпечення державними цінними паперами.
Аналіз монетарної політики, яку НБУ проводив протягом 1991—2001 рр., дає підстави для висновку, що забезпечити рів-номірне економічне зростання, стабілізацію зайнятості і цін за-
ходами тільки монетарної політики неможливо. Для вирішення таких макроекономічних завдань держава насамперед повинна забезпечити:
• прискорення реструктуризації реальної економіки;
• реалістичний державний бюджет на бездефіцитній основі.
У свою чергу, діяльність НБУ як центрального банку країни має бути спрямована на:
• забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності гривні, як необхідної (але не єдиної і недостатньої) передумови економіч-ного зростання та підвищення добробуту населення;
• забезпечення фінансової стійкості банківської системи;
• стимулювання кредитно-інвестиційної діяльності комерцій-них банків, з тим щоб вони більш інтенсивно підтримували реа-льну економіку.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «СТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ» з дисципліни «Гроші та кредит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Діалектна лексика
Поняття ISDN
НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ
Правила вживання апострофа
ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ


Категорія: Гроші та кредит | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2731 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП