ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Гроші та кредит

РОЛЬ ГРОШЕЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Роль грошей тісно пов’язана з їх функціями. Якщо функція грошей — це їх конкретна «робота» щодо обслуговування руху вартості на певному етапі процесу відтворення, то роль грошей — кінцевий результат цієї «роботи», її наслідок для суспільства.
Роль грошей визначається рівнем розвитку товарного виробниц-тва та адекватних йому суспільних відносин. Вона не може бути ре-алізована там, де для цього немає відповідних умов. Не могла бути значною роль грошей у докапіталістичних формаціях, оскільки саме господарство тоді мало переважно натуральний характер. За допо-могою грошей там набувала суспільного визнання лише незначна частка вироблюваної продукції. Тому не було залежності товарови-робника від ринку, а вплив грошей на його економічне становище і через нього — на розвиток виробництва був мало відчутним.
Подібне становище мало місце і в умовах командно-адміністративної економіки в колишньому СРСР та інших країнах Східної Європи. Хоч головна сфера економічних відносин тут мала грошову форму, сама суть цих відносин була нееквівалентною, нетоварною, що робило використання грошей формальним, а роль їх — обмеженою, швидше за все обліково-розподільною. Проте і така роль мала певний позитивний вплив на розвиток су-спільного виробництва.
Найсприятливіші умови для реалізації ролі грошей у розши-реному відтворенні були створені за капіталізму, коли товар став загальною формою продуктів виробництва, а економічні відно-сини в суспільстві були переведені на еквівалентні, ринкові заса-ди. Особливе значення мало те, що сама робоча сила стала това-ром, об’єктом купівлі-продажу за гроші.
Завдяки поширенню грошових відносин на всі фактори суспіль-ного виробництва — засоби праці, предмети праці і робочу силу — просте товарне виробництво перетворилось у капіталістичне, а самі гроші набули принципово нової якості — стали носієм капіталу, відкрили можливість кожному, хто має вільну вартість, легко і швидко її капіталізувати.
Насамперед грошового виразу у формі прибутку набула мета капіталістичного виробництва. Це дало можливість зняти усілякі обмеження з його розвитку, оскільки нагромадження грошей (прибутку) не має будь-яких внутрішніх обмежень, нагромаджу-вати їх можна нескінченно.
Завдяки тому, що капіталістичні підприємства все виробляють для продажу і всі елементи виробництва купують на ринку, ство-рюється особливий ринковий механізм стимулювання і регулю-вання суспільного виробництва, в центрі якого перебувають гроші. На ринку розвивається конкуренція як загальносуспільне явище — конкуренція за покупця, за робоче місце, за вигідне замовлення тощо. По суті, в усіх цих випадках ведеться боротьба за отриман-ня більшої суми грошових доходів. Оскільки перемагає той, хто спроможний одержати найкращі результати в такому змаганні, конкуренція, а значить і гроші, стають рушійною силою науково-технічного прогресу, зростання продуктивності суспільної праці, інтенсифікації виробництва, забезпечення високої якості продук-ції та ін. Тим самим створюються могутні стимули для розвитку капіталістичного виробництва.
У проблемі ролі грошей у розвитку економіки можна розріз-няти якісний і кількісний аспекти.
В якісному аспекті роль грошей виявляється у тому, що са-ма їх наявність, саме грошове середовище, в якому діють еко-номічні агенти, позитивно впливає на розвиток суспільного виробництва.
По-перше, знімаються фізичні межі виробництва, що визна-чаються особистими потребами самих виробників. Виробляти можна стільки, скільки вдасться реалізувати, а надлишок вар-тості можна зберігати в грошовій формі чи перетворити в по-зичковий капітал.
По-друге, реалізація вироблених продуктів за гроші, замість бартеру, значно спрощує, прискорює і здешевлює доведення їх до споживачів. Суспільство одержує значну економію на реаліза-ційних витратах, скорочуються потреби в обіговому капіталі, краще задовольняються потреби споживачів.
По-третє, завдяки грошам ринок набуває загального характе-ру, його механізм стає могутнім важелем економічного прогресу, передусім завдяки конкуренції, стимулюванню ефективного ви-робництва та економного споживання — виробничого, держав-ного, особистого.
Здатність грошей приносити своїм власникам в умовах ринко-вої економіки додаткову вартість значно посилила їх стимулюю-чий вплив на кожного суб’єкта економічних відносин: і на виро-бника (працівника), і на споживача. Як виробник, або працівник, кожний із них прагне краще і більше працювати, щоб вивести свої грошові доходи за межі виробничих чи споживчих потреб і, капіталізувавши надлишок доходу, мати можливість одержувати додаткову вартість. З цією ж метою він як споживач прагне еко-номно використовувати свої грошові кошти, оскільки капіталіза-ція їх залишків дає можливість одержувати додаткові доходи по-над ті, що приносить жива праця.
Гроші в умовах ринкової економіки стають носієм позичково-го капіталу. Через механізм його руху, зокрема через банки та ринок цінних паперів, формування якого зумовлюється перетво-ренням грошей у капітал, відкриваються можливості узгодити ін-дивідуальні та колективні інтереси виробників, дещо згладити суперечності між соціальними класами та групами суспільства, забезпечити більшу рівномірність і збалансованість процесу роз-ширеного відтворення.
Всебічне охоплення грошовою формою економічних відносин всередині країн та між ними, а також постійне вдосконалення са-мого грошового механізму створили сприятливі умови для фор-мування міжнародних ринків і тісних взаємовигідних зв’язків між країнами, міжнародного переливу вільних капіталів у місця найефективнішого їх використання тощо.
Глибоке проникнення грошової форми в усі «клітини» суспі-льних відносин відкриває широкі можливості для регулювання за допомогою грошових інструментів процесу розширеного від-творення. Мова йде передусім про такі інструменти, як податки, позичковий процент, ціни, орендна плата, бюджетне фінансу-вання та ін. Через них держава має можливість регулювати ос-новні економічні процеси на мікро- та макрорівнях і в цілому впливати на економічне становище в країні відповідно до попе-редньо визначених цілей.
Кількісний аспект ролі грошей полягає в тому, що через зміну кількості грошей в обороті можна активно впливати на економічні процеси, зокрема на результати діяльності економічних агентів як виробників і як споживачів. Цю можливість широко використову-ють усі держави з ринковою економікою для регулювання еконо-мічного життя в країні. Збільшуючи чи зменшуючи масу грошей в обороті, центральні банки, які діють від імені своїх держав, забез-печують зміну таких економічних інструментів, як платоспромож-ний попит, ціни, процент, валютний курс, курс цінних паперів то-що. Завдяки цьому забезпечується вплив на такі вирішальні економічні процеси, як інвестиції, зростання виробництва, зайня-тість, розвиток експорту й імпорту та їх збалансування тощо .
Еволюція ролі грошей в економіці України. У міру поглиб-лення ринкової трансформації економіки України помітно зрос-тає роль грошей в її розвитку. Поступово українська гривня пере-творилась у справді загальний еквівалент, у «головну діючу осо-бу» на ринку. Кожний, хто має гроші, може вільно купити будь-який потрібний товар на внутрішньому ринку. Це істотно підви-щило заінтересованість економічних суб’єктів у тому, щоб біль-ше заробляти грошей і економніше їх витрачати. Стало значно ле-гше капіталізувати гроші, вклавши їх у цінні папери та банківські депозити. Запровадження часткової конвертованості гривні істот-но підвищило роль грошей у розвитку зовнішньоекономічних від-носин, в інтеграції економіки України у світову економіку. Гро-шово-кредитна політика зайняла ключове місце в механізмі державного регулювання економіки. Динаміка цін стала відчутно реагувати на регулюючі заходи Національного банку України в грошовій сфері.
Проте ці позитивні зрушення в підвищенні ролі грошей поки що не дали відчутних результатів у розвитку суспільного вироб-ництва, яке близько дев’яти років перебувало у стані хронічної кризи. Це зумовлено передусім уповільненістю, непослідовністю переведення економіки на ринкові засади, надмірним адміністра-тивним втручанням держави в економічне життя, а також слабкі-стю самого грошового механізму, зокрема банківської системи, високою інфляцією. Тому економічні суб’єкти недостатньо ре-зультативно реагують на стимулюючі імпульси, які надходять з боку грошей, не виявляють належної заінтересованості в інвесту-ванні виробництва, у капіталізації доходів, у розвитку товарно-грошових відносин. Вони нерідко віддають перевагу натураль-ним формам економічних відносин (бартеру), «тіньовим» мето-дам господарювання, переведенню вільного фінансового капіталу за кордон, конвертації заощаджень в іноземну валюту тощо. Ці процеси істотно стримують позитивний вплив ринкових пере-творень та грошей на розвиток економіки.
Досвід країн з розвинутою ринковою економікою не тільки свідчить про величезну роль грошей, а й показує основні напря-ми успішного використання їх у трансформаційній економіці на-шої країни.
По-перше, це максимальне переведення на ринкові засади всіх сфер економічних відносин. Грошова форма повинна реально опосередковувати всі процеси розширеного відтворення, забезпе-чувати здійснення їх на еквівалентній основі. На принципах екві-валентності, самофінансування, самодостатності повинна ґрунту-ватися діяльність не тільки виробничих підприємств, а й економічних суб’єктів сфери науки, освіти, охорони здоров’я тощо.
По-друге, переорієнтація цілей економічної, у тому числі гро-шової, політики із забезпечення інтересів центру на інтереси без-посереднього виробника, окремих колективів, регіонів тощо. Тільки за цієї умови можна буде ефективно використати грошові інструменти для стимулювання суспільного виробництва, а отже і для забезпечення економічних інтересів центру.
По-третє, забезпечення вільної, гарантованої капіталізації грошових доходів усіх суб’єктів економічних відносин усіма ме-тодами, сумісними з нашими соціальними пріоритетами. Це сприятиме зростанню інвестицій, згортанню тіньової економіки, зміцненню банківської системи.
По-четверте, оздоровлення грошового обігу, забезпечення високої, сталої вартості грошової одиниці. Без цього неможливо відновити роль грошей у міновому процесі, витіснити бартерні операції з ринку, а отже, забезпечити їх належну роль у розвитку економіки в цілому.
У міру подальшої трансформації економіки України в ринко-вому напрямку, розвитку банківської системи, формування рин-ків цінних паперів, кредитного та валютного ринків, оздоровлен-ня державних фінансів і національних грошей, послаблення кризових явищ в економіці роль грошей в економічному житті України неухильно зростатиме.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «РОЛЬ ГРОШЕЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ» з дисципліни «Гроші та кредит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЇ
ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному...
Неоінституційна теорія фінансування
Мета аудиту — перевірити правильність визначення податку з реклам...


Категорія: Гроші та кредит | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 3456 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП