ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Гроші та кредит

Робота з проблемними кредитами і заходи впливу на них
У процесі моніторингу виявляються порушення стандартних норм поведінки позичальника та розробляються заходи впливу на нього. А саме: банк контролює своєчасність виплати процентів за кредит та своєчасність погашення основного боргу. На практиці, як правило, ці виплати провадяться щомісячно до 25 числа. Якщо в процесі контролю виявиться затримка таких платежів, то банк надсилає клієнту попередження про несвоєчасну сплату процен-тів за кредит, а суму основного боргу переносить на рахунок прострочених кредитів, таким чином кредит із розряду стандарт-них переходить до розряду проблемних, а у зв’язку з цим збіль-шуються відрахування до резерву на покриття можливих збитків по кредитних операціях. За прострочення платежів по основному боргу і процентах банк підвищує процентну ставку та стягує пе-ню в розмірах, передбачених кредитною угодою. Якщо і після попередження позичальника про вжиття заходів щодо погашення боргу банку позичка не погашається, банк вживає заходів претен-зійно-позовного характеру. Це:
— реалізація застави;
— вимоги до гаранту та інше.
Якщо кредит використовується не за цільовим призначенням, банк може підвищити процентну ставку за кредит у розмірах, пе-редбачених кредитним договором, як правило в 1,5—2 рази, крім того, може призупинити подальшу видачу нового кредиту (якщо кредит видається в межах кредитної лінії), та достроково стягну-ти раніше виданий кредит.
Якщо спостерігається затримка у наданні клієнтом звітності до банку або надання недостовірної звітності, банк застосовує санкції, передбачені кредитним договором, а саме, як правило, після попереднього повідомлення позичальника банк призупиняє надання кредиту до наведення порядку в обліку та звітності.
Якщо прострочені борги у позичальника виникли з об’єктивних причин, то банк може перенести строк погашення креди-ту на більш пізній термін, при цьому плата за кредит збільшуєть-ся в розмірі, передбаченому кредитним договором, як правило, у 1,5 раза.
Якщо позичальник систематично не виконує зобов’язань щодо сплати боргу відповідно до кредитної угоди, банк може зверну-тися у передбаченому законом порядку із заявою про порушення справи про банкрутство.
Якщо позичальник проценти за кредит сплачує банку своєчасно, але допускає затримку сплати основного боргу, то згідно з клопотанням позичальника банк може продовжити строк корис-тування кредитом до 90 днів, проте з урахуванням пролонгації строк кредиту не повинен виходити за межі користування ним. Наприклад, якщо короткостроковий кредит, користування яким дорівнює 12 місяців, було видано на 11 місяців, то пролонгувати його можна тільки на 1 місяць, оскільки при пролонгуванні його на 3 місяці порушується його короткостроковість.
Крім вищенаведеного інтенсивна робота банку з проблемними кредитами полягає у застосуванні таких заходів впливу на їх ско-рочення як:
— санація, тобто розробка системи заходів, що провадяться для запобігання банкрутства підприємств. Санація може здій-
снюватися шляхом злиття підприємства, що перебуває на межі банкрутства, з більш могутньою компанією; випуску нових акцій чи облігацій для мобілізації грошового капіталу; надання урядо-вих субсидій; зменшення розміру процентів по облігаціях, випу-щених підприємством, і відстрочка їх погашення; перетворення короткострокової заборгованості підприємства в довгострокову: повної або часткової покупки державою акцій підприємства, що знаходиться на грані банкрутства;
— призначення тимчасової адміністрації за участю працівни-ків банку.
З метою прискорення розрахунків за простроченими кредита-ми банк може використовувати такі форми, як переуступлення права вимоги та переведення боргу.
Згідно зі ст. 197 Цивільного Кодексу в період дії зобов’язань може відбуватися зміна кредитора або боржника. Кредитор (банк) може передавати свої права за зобов’язаннями іншій особі, оформивши це угодою про переуступлення прав вимоги. Переус-туплення прав вимоги оформляється письмовою угодою з повід-омленням про це боржника.
Переведення боргу оформляється письмовою угодою між пер-винним боржником та новим боржником. Укладення угоди про переведення боргу можливе тільки за згодою комерційного бан-ку, який видав позику первинному боржнику.
Сек’юритизація кредитів (дрібні, неліквідні кредити ідентичні за характером, строками і дохідністю об’єднуються в один пакет. На їх основі випускаються цінні папери, які продаються кінцевим інвесторам. У результаті сек’юритизації право отримання боргу і процентів по виданих кредитах переходить до власника цінного папера).
Реструктуризація банківських активів шляхом зменшення кредитного портфеля і збільшення інвестиційного. При цьому акції клієнта на суму боргу передаються банку і банк із кредито-ра стає власником клієнта. Проте цей засіб може бути впрова-джений тільки за згодою акціонерів та при наявності додаткової емісії цінних паперів.
У процесі роботи з проблемними кредитами банк може засто-совувати два основні методи управління: реабілітацію чи ліквіда-цію. Метод реабілітації полягає в розробці спільного з позичаль-ником плану заходів щодо повернення кредиту. Метод ліквідації означає повернення кредиту шляхом проведення процедури бан-крутства та продажу активів позичальника.
Отже, як уже говорилося раніше, у разі відхилення від термі-ну повернення, обговореного в кредитному договорі, чи запла-нованого графіка погашення по кредиту, а також у випадку ін-ших негативних змін у стані позичальника пропонується переводити кредит у розряд «Спеціальний контроль». Після чого може використовуватися наступна процедура роботи над повер-ненням кредиту.
Банк може зберігати кредит у статусі «Спеціальний контроль» упродовж 10 днів. У цей період банк розглядає різні варіанти ви-рішення проблеми. Якщо після закінчення зазначеного терміну проблема не усунута, однак є підстави очікувати повернення кре-диту, то кредит класифікується як проблемний і провадиться ро-бота щодо його повернення, якщо ж таких підстав немає, то кре-дит варто класифікувати як безнадійний і вживати заходи щодо закриття заборгованості. В обох випадках кредит переходить зі сфери контролю кредитної адміністрації до підрозділу по роботі з проблемними активами.
Відповідальність за управління проблемними кредитами і ро-бота з повернення заборгованості здійснюється підрозділом по роботі з проблемними активам за підтримки юридичного відділу.
Діяльність підрозділу по роботі з проблемними активами до-цільно розділити на два напрямки:
— підрозділ інтенсивного піклування здійснює повний мо-ніторинг проблемних кредитів, а також розробляє і здійснює про-грами погашення кредитів;
— підрозділ реалізації боргових зобов’язань здійснює заходи, пов’язані з реалізацією застави й/чи інших активів позичальника.
При визнанні кредиту проблемним або безнадійним кредитна справа боржника передається до підрозділу по роботі з проблем-ними активами. Співробітник підрозділу приймає кредитну спра-ву, на підставі якої відкривається спостережна справа.
Якщо банк зацікавлений у створенні можливості для повер-нення кредиту, він підписує спільну угоду з погашення кредиту. Така угода розробляється на базі ретельного вивчення фінансово-го й ділового стану позичальника. Угода звичайно вимагає, щоб позичальник погодився з необхідністю суворого контролю з боку банку за діяльністю позичальника й чіткого виконання розробле-них заходів.
Угода з відпрацьовування питання повернення кредиту вимагає прийняття одного чи кількох із названих заходів:
— нерентабельні види діяльності повинні бути припинені;
— ніякого нового інвестування в устаткування і будівлі;
— скорочення заробітної плати, включаючи виплачувану вла-сникам;
— скорочення числа робочих місць;
— присутність представника банку в Раді директорів підпри-ємства;
— розробка нового графіка погашення кредиту, розрахованого на більш тривалий період;
— конверсія кредиту, тобто консолідація процентів і основ-них сум по одному чи кільком кредитах та розробка нового графіка погашення процентів і сум кредиту з новими процент-ними ставками;
— анулювання штрафних санкцій за простроченими кре-
дитами;
— дозвіл позичальнику реалізувати закладене майно (частко-во чи цілком), за умови направлення коштів від реалізації на по-гашення боргу;
— розробка схем діяльності позичальника із залученням у да-ні схеми інших юридичних організацій, зацікавлених у співробі-тництві, або тих, що беруть участь у виробничому циклі, однією з ланок якого є позичальник.
Угода з відпрацювання питання повернення кредиту може бу-ти укладена тільки в таких ситуаціях:
— угода з відпрацювання питання повернення кредиту поліп-шує можливість погашення основної суми кредиту;
— надходження від реалізації забезпечення кредиту виявля-ються недостатніми для погашення суми кредиту і сплати проце-нтів по ньому;
— позичальник припиняє виплачувати проценти й основну суму боргу внаслідок надзвичайних обставин, що ним не могли бути передбачені;
— позичальник веде свої справи так, що це створює реальні можливості для відновлення його фінансової стабільності;
— погашення кредиту за допомогою реалізації виробничих активів позичальника порушить його виробничу здатність і можливість погашення кредиту;
— банк вважає, що угода по відпрацюванню питання повер-нення кредиту приведе до погашення кредиту і сплати процентів по ньому.
Банк може скасувати своє рішення по такій спільній угоді і повернутися до умов первісного кредитного договору, якщо:
— документація та обставини, на яких ґрунтується угода, є фальшивими;
— умови угоди не виконуються позичальником;
— активи позичальника реалізовані без узгодження з банком;
— позичальник здійснює юридичні зміни статусу власності підприємства без узгодження з банком;
— має місце реалізація застави іншими кредиторами, що по-слаблює шанси повернення кредиту;
— у погоджений термін не почалося погашення заборгованос-ті, чим порушується підписана угода;
— не надається достовірна або надається суперечлива інфор-мація про діяльність позичальника.
Якщо банк переконався, що спільна угода по відпрацюванню питання повернення кредиту швидше за все не принесе позитив-них результатів, то кредит класифікується як безнадійний, і банк приступає до закриття заборгованості.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Робота з проблемними кредитами і заходи впливу на них» з дисципліни «Гроші та кредит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Створення і перегляд Web-сторінок, броузери
ЕКОНОМІЧНІ МЕЖІ КРЕДИТУ
СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЇ
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД І ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
Наголос


Категорія: Гроші та кредит | Додав: koljan (22.02.2011)
Переглядів: 3172 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП