ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Мовознавство - Збірник вправ з порівняльної граматики англійської та української мов

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Мовознавство - Збірник вправ з порівняльної граматики англійської та української мов

2 3 4 5 6 7

---

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Т. А. Мирончук ЗБІРНИК ВПРАВ З ПОРІВНЯЛЬНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ EXERCISES IN CONTRASTIVE GRAMMAR OF THE ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ 2005

ББК 81.2АНГ 923 М64

Рецензенти: Т. В. Пастушенко, канд. філол. наук, доц. Н. С. Хоменко, канд. філол. наук, доц.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 8 від 20.09.04) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2 413 від 23.02.05)

Мирончук Т. А. Збірник вправ з порівняльної граматики англійської та україн М64 ської мов: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К. : МАУП, 2005. — 128 с. — Бібліогр. : с. 124–125. ISBN 966 608 453 8
У пропонованому навчальному посібнику розглянуто частини мови цик лу “Іменна група”. На практичному тренувальному матеріалі порівнюються ка тегоріальні ознаки іменника, прикметника, займенника й числівника в англійській та українській мовах. Значну увагу приділено вправам на пере клад, завдяки яким студенти навчаються долати труднощі синтагматичної ор ганізації української та англійської мов і шукати адекватні засоби відтворення структурних і семантичних розбіжностей порівнюваних частин мови. Для студентів філологів і перекладачів як практичне доповнення до тео ретичного курсу “Порівняльна граматика англійської та української мов”. ББК 81.2АНГ 923  Т. А. Мирончук, 2005  Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2005

ISBN 966 608 453 8

ПЕРЕДМОВА
Навчальний посібник “Збірник вправ з порівняльної граматики англійської та української мов” призначений для студентів філо логічних спеціальностей і має на меті засвоєння студентами теоре тичного матеріалу курсу, систематизацію знань з граматики англійської та української мов і розвиток навичок порівняння зістав люваних мовних систем. Посібник містить навчально тренувальний матеріал морфо логічного циклу “Іменна група”, а також порівняльний аналіз імен ника, прикметника, займенника та числівника. Зіставний аналіз іменників здійснюється на основі їх структурних особливостей, порівняння семантичних класів, граматичних кате горій числа, відмінка, родових кореляцій, категорії означеності/ нео значеності; увага приділяється засобам відтворення семантичних оз нак статі та злічуваності, розбіжностям у мовах при відтворенні ка тегорії числа, орфографічним труднощам українських та англій ських композитів і семантичним особливостям віддієслівних імен никових композитів англійської мови. Прикметники вивчаються через призму схожих і відмінних ознак у семантичних класах, через мовні засоби передачі категорії якості ступенями порівняння. Типологічний аналіз займенників здійснюється за особливостями семантики, комбінаторики та контекстів функціонування їх розрядів у порівнюваних мовах, зокрема класів зворотних, заперечних, озна 3

чених та неозначених займенників. Розглядаються орфографічні труднощі структурно складних та похідних займенників в обох мо вах. Порівняльний аналіз числівника ґрунтується на виявленні спільних та диференційних рис структури, семантики, функцій кількісних, порядкових, дробових числівників. Пропонуються впра ви на відтворення англійською мовою збірних числівників ук раїнської мови. Англійські тексти й матеріали до вправ підібрано з автентичних джерел, українські тексти — з академічних, що містять зразки сучас ної української класики. Тренувально закріплювальний матеріал спрямований на відображення типологічних ознак порівнюваних ча стин мови.

THE NOUN
SEMANTIC CLASSIFICATION
1. Fill in the chart with proper Ukrainian & English nouns to illus trate the noun objective category of thingness.
The Noun Denotative Feature naming things (eg. binoculars) naming living beings (eg. lizard) naming places (eg. valley) naming materials (eg. detergent) naming processes (eg. laughter) naming states (eg. jealousy) naming abstract notions (eg. happiness) naming qualities (eg. courage) English Ukrainian

2. What do the following nouns denote in English & Ukrainian? Use the noun subcategories given in Ex. I. Orphan, hang gliding, heart attack, bubble, diplomatic corps, fire, affairs, zebra crossing, nobility, heliskiing, attic, purity, welfare, concern, bourgeois, atmosphere, depression, poverty, justice, truth, chocolate, whisky, troops, citizenship, regime, repertoire, snorkeling, fairy tale, bride to be, air conditioning, movement, education, business, loyalty, kindness. 3. Write out the nouns from the suggested Ukrainian text. Translate them into English making the following groups: a) names of humans; b) names of non human living beings; c) names of things; d) names of states; e) names of processes; f) names of abstract notions. Спочиває степ, набирається прохолоди після денної сліпучої спе ки... Тиша, тиша, мов на дні океану. Океан місячної ночі розлився на вкруги. І глибини ночі не зменшує ні сюрчання коника десь у траві, ні шелест тополиного вершечка... А по степу поволі рухається отара, і незвичайний цієї ночі бреде коло неї чабан. Об'їждчик зустрів би — не впізнав. Не в шапці сьо 5

годні старий чабан, не в картузі затяганому, а в братовому льотчиць кому кашкеті, що крила на ньому є. На голові розкішний льотчиць кий кашкет при місяці поблискує... Догадався об'їждчик: приїхав, значить, Горпищенків син у відпустку (О. Гончар). 4. Study the table of the semantic classes of the nouns in the English Language. Write in 3 more words into each nest. Are they the same class in Ukrainian?

NOUNS
COMMON NOUNS COUNTABLE Class: castle, month Collective (admitted of two forms): crew, team Abstract: difficulty, worry, trouble UNCOUNTABLE Material: yoghurt, disinfectant Collective: Pairing Nouns: leggings, bermudas Singularia Tantum: foliage, machinery Pluralia Tantum: belongings, outskirts Invariable Unmarked Plural: cattle, clergy Abstract: growth, confidence PROPER NOUNS PEOPLE'S NAMES: Chopin, Michael Hall GEOGRAPHICAL NAMES: Portugal, Berkeley Square TITLES: Her Majesty the Queen, Mrs. Ford NAMES OF THE THINGS Organizations: the Labour Party, the United Nations Institutions: York University, the Open University Buildings: Lambeth Palace, Lincoln Center Bridges: Vauxhall Bridge, the Golden Gate Bridge Ships: the Queen Marry, the Titanic Books: the Odyssey, the Grapes of Wrath Newspapers & Magazines: the Economist, the Wall Street Journal Plays: A Midsummer Night's Dream, Romeo & Juliet 6

Unique objects: God, the Pole Star Historical References:the Dark Ages, the French Revolution Acronyms: NATO, VIP

MORPHOLOGICAL COMPOSITION
5. Group the following nouns into classes: simple, derivative, com pound. Taciturn, softwood, shutdown, segmentation, presumption, ply, handkerchief, agenda, picnic, persuasiveness, orbit, naught, mousetrap, lodestar, loincloth, locomotive, foxtrot, feudalism, fiddle, reference, diphtheria, dirge, denunciation, deadlock, Commonwealth, commit ment, colonel, client, climb down, campaign, calisthenics, bullfight, bulldozer, bread winner, bikini, beano, asteroid, astigmatism, antithe sis. 6. Study the following lists of concrete English noun building suf fixes (A) & abstract noun building suffixes (B). Supply each with your own examples. A: an/ ian, ant/ ent, arian, ee, er, ician, ist, or, ess, ine, ix, ette, ar, eer, ese. B: age, al, ancy/ ency, dom, hood, ing, ion/ sion / tion/ ation, ism, ment, ness, ship, ty, th, y. 7. The bellow given are the Ukrainian noun building suffixes grouped into the concrete building nouns (A) & the abstract building nouns (B). Illustrate each with the examples of your own. Strike the correspondences between the noun building suffixes in both lan guages. A: ник, ч, ік/ їк, ець/ єць, ар/ яр, ир, ист, тель, аль, цтв(о), ств(о), B: нн(я)/ лл(я)/, жж(я)/ тт(я), ість, ізм, ин(а), інь, ач, ун, ив(о), ищ(е), ощ(і), анин. 8. Illustrate compound noun building patterns with more examples of your own in English & Ukrainian. Can each nest be filled in both languages? 7

Compound Noun Building Patterns noun stem + noun stem: seaman, airman adjective stem + noun stem: bluebell, blackbird verb stem + noun stem: pickpocket, push button ing stem + noun stem: looking glass, dancing hall noun stem + preposition (+ noun stem): passer by, father in law verb stem + preposition/ verbal particle: cutdown, turnout prefixed combinatory form + noun stem: co author, ante chamber preposition / verbal particle + verb stem: downfall, output

English

Ukrainian

9. Suggest your translation of the compound nouns considering the given definitions. A. 1. Outcry a strong expression of anger or disapproval about smth 2. Outburst a sudden violent expression of feelings 3. Output an amount of smth produced by a person, machine, factory 4. Outfit a set of clothes worn for a certain occasion or activity B. 1. Backlog a large amount of things to be done now 2. Back chat rude remarks made when answering smb in authority 3. Back biting unpleasant & unkind words said about smb who is not there 4. Background things that could be heard or said behind other things that are closer or louder C. 1. Downfall smth that causes sudden destruction of a person or an organization 2. Downspout drainpipe 8

3. Downturn 4. Downside D. 1. Forecourt 2. Forefathers 3. Foreman 4. Forefront E. 1. Upshot 2. Uproar 3. Upside 4. Uprise F. 1. Overdrive 2. Overdraft

a reduction in the amount or success of smth the negative side of a situation a flat area in front of a large building relatives who lived in the past a skilled person who is in charge of the other group the most noticeable position smth that happens as the result of other actions a noisy state of confusion good, advantageous part of smth an act of opposition, sometimes using violence state of great activity, effort or hard work an amount of money that a customer with a bank account is temporarily allowed to owe the bank viewpoint going beyond

3. Overlook 4. Overrun

10. Translate into English using compounds of Ex. 9. 1. Дорога з Нью Йорка до Монреаля милує око подорожуючих чарівними краєвидами. 2. На вашому банківському рахунку переви щення кредиту у сумі, не обумовленій контрактом. 3. У тому районі міста часті сутички місцевих кораблебудівників і поліції. 4. Звіль нення політичних в'язнів — у центрі уваги його депутатської діяль ності. 5. Останніми роками стає помітним спад приросту населення. 6. Заздрощі породжують лихослів'я та обмови. 7. Загальний обсяг промислового виробництва на 5,6% перевищує тогорічні показники. 8. Спалах епідемії грипу призвів до небувалих наслідків. 9. Огри зання до старших за віком чи посадою — вияв надзвичайної зневаги. 10. Нас чекає кіпа невиконаних замовлень, які назбирались за період відпустки. 11. Зливи та ураганні вітри, що пронеслись півднем Франції, завдали чималих збитків житловим кварталам морсько го узбережжя. 12. Результатом напруженої двотижневої роботи ви конробів стало знесилення та виснаження. 13. У місті панував без 9

лад після оголошення про чергове скорочення робочих місць на заводах. 11. Match English compounds with Ukrainian equivalents. а) 1. Outbreak a) спалах, раптовий початок 2. Break out b) бій на прорив 3. Upturn 4. Turn up 5. Outlook 6. Lookout 7. Upset 8. Set up 9. Outline 10. Lineout 11. Overlay 12. Layover а) покращення b) щось загорнуте, відігнуте а) погляд, краєвид b) перспектива, оглядовий майданчик а) ситуація, становище b) план, змова а) контури, план схема b) пересаджування рослин а) серветка b) тонкий шар покриття

13. Turnover а) грошовий обіг 14. Overturn b) переворот b) Insert the required compounds into the gaps. 1. Last week saw further thundery _______ as the low pressure area drifted over the country. 2. The _________ of her straw hat were bitterly worn up to freely give the sunshine in. 3. Shoppers are always on the ______ for something new. 4. The mountain was visible only in ________ as the light faded. 5. The ______ in the country resulted in doing away with a long standing monarchy. 6. The engineering group announced it had made a pre tax loss & _______ had fallen. 7. The whole stormy _______ was bad for my nerves. 8. When drugs were found in her luggage, she claimed it was a ______. 9. From the top of the tower, the ____ over the city was breathtaking. 10. Investors should not expect a sharp ________ in the economy. 10

12. Put one word in each box to form three compound nouns. Mind the spelling (one word, two words, hyphenated words). What mor phological composition do they show in Ukrainian? test ___pressure donor black floor _____ notice paper plastic ___ shoulder brief suit ____ book

fall ____melon skiing

light ____ break dream

club _____mare shift

car ____centre ground

camp building __ bomb

address visitors'___ note

cake ___present card

shine ______rise set

CORRELATION OF THE CATEGORY OF NUMBER
13. Each word below represents a noun plural building rule. Arrange the framed nouns to continue the same plural building rule. Calves, trout, analyses, pence, means, criteria, memoranda, formulae, appendices, bushes, echoes, photos, stand bys, passers by, chiefs, dwarfs/ ves, volcano(e)s, paths, stimuli, handfuls, courts martial. Leaf, salmon, thesis, tooth, series, phenomenon, curriculum, antenna, grouse, vertebra, stratum, medium, index, half, matrix, corps, species, cliff, mouse, bamboo, louse, foot, swine, actress, match, loaf, tomato, sheep, potato, hypothesis, veto, radio, lay by, break in, mouthful, cover up, runner up, mother in law, proof, gulf, commander in chief, scarf, looker on, hoof, buffalo, mosquito, youth, crossroads, birth, oath, mouth, diagnosis, oasis, embryo, syl labus, cactus, goose, box, spoonful, attorney general, go between, pick up, tornado, notary public, zoo. 11

14. Write the following in English. Посередники, випускники, випускниці, явища, гіпотези, формули, клятви, перехрестя, критерії, кризи, 10 пенсів, три половини, зоопар ки, ступні, три десятки, сотні тисяч, формули, дані, показники, засо би, види, бамбуки, індекси, нотаріуси, перехожі, ембріони, матчі, спо стерігачі, численні вето, кактуси, хребти, комарі, узбіччя, учасники змагань, листки, куріпки, три повні ложки. 15. Group the below given nouns into the following subclasses: a) singular in form — singular in meaning; b) singular in form — plural in meaning; c) plural in form — plural in meaning; d) ending in “ s” — singular in meaning. Weather, gentry, stairs, oil, poultry, music, anger, tongs, mumps, bowls, foolishness, classics, ethics, athletics, butter, goods, clergy, aerobics, capacity, childhood, trust, furniture, glasses, gymnastics, information, progress, measles, research, diabetes, statistics, cards, darts, clothes, remains, wastes, troops, riches, salt, pride, spectacles, dominoes, vermin, scissors, silver, tights, advice. 16. The following are the Singularia Tantum Ukrainian nouns. Translate them into English. Do they belong to the same class in English? Щастя, радість, вишняк, молоко, золото, відпочинок, літо, мед, тюлька, солома, гайвороння, сором'язливість, привід, селянство, цу кор, сталь, велич, біль, молодь, гречка, смородина, олія, Київ, смола, жито, пісок, слава, осінь, очерет, садівництво, сажа, каша, доба, індустрія, волейбол, листя, худоба, людство, телебачення, доброта, чуйність, відлюддя, депо, убогість, іржа, вірність, віск, вовна, хода. 17. The following are the Pluralia Tantum Ukrainian nouns. Translate them into English. Do they belong to the same class in English? Двері, дріжджі, висівки, дрова, витрати, посиденьки, піжмурки, за ручини, хрестини, Карпати, Піренеї, Філіппіни, відвідини, теревені, гордощі, збори, солодощі, граблі, шахи, роковини, зернові, жнива, кеглі, окуляри, відносини, регбі, хитрощі, труднощі, негаразди, стат ки, ворота, груди, пахощі, розваги, лінощі, Альпи, сани, цимбали, будні, злидні, Бермуди, ревнощі, проводи, вершки, перемовини. 12

18. Translate the Ukrainian text into English picking up proper English equivalents of the Ukrainian Singularia/ Pluralia Tantum nouns. Догорав день. Спала спека. У травах ще десь дзвеніли цвіркуни, провіщаючи гожу днину. Сонячне проміння стікало крізь замріяне гілля верболозу. Брався вечір. Спадали на землю ясно сині сутінки. Довкола простягалась тиша — сідала курява. На греблі, де мох густо вкривав мокре каміння, шуміла вода. В очереті скрикнула качка, роз трусивши біле пір'я. Долиною стелились роси. Віддалік здіймався дим від ватри. На заході допалювалась ясно блакитна смужка неба. Чудний смуток відчувався у грудях (В. Шевчук). 19. Suggest examples of the nouns to illustrate the following rows of the opposition: A. English Uncountable Nouns :: Ukrainian Countable Nouns advice порада/ поради В. English Singular Invariable Nouns :: Ukrainian Plural Invariable Nouns cream вершки C. English Singular Invariable Nouns :: Ukrainian Singular Invariable Nouns peasantry селянство D. English Plural Invariable Nouns :: Ukrainian Singular Invariable Nouns sweepings сміття E. English Plural Invariable Nouns :: Ukrainian Plural Invariable Nouns jeans джинси 20. To each uncountable noun given below suggest a countable one, synonymous in meaning. Put Ukrainian equivalents in the opposite column. Is the opposition pertained in Ukrainian? English Ukrainian Accommodation apartment Житло квартира Furniture Scenery Traffic Travel Work Money Jewellery Information Progress 13

Beef Clothing Food Fruit Music Luggage Poetry Bread Laughter Pork 21. Give English equivalents of the below stated Ukrainian nouns. What grammar classes do they fall into in English & in Ukrainian? Погода, гроші, добро, зміст, розбіжність, антикваріат, духовенство, сходи, розваги, митниця, житло, околиця, ваги, бінокль, Нідерланди, Афіни, оплески, вантаж, кір, вигляд, зусилля, молодь, більшість, на родність, білизна, волосся, спагеті, ювелірні вироби, осуд, ножиці, персонал, аудиторія (люди), борошно, краєвиди, дрова, літаки (авіація.) 22. Translate into English using the bracketed prompt words and compare the nature of the subject predicate agreement in both lan guages. 1. Зимовий спорт (sports) мало поширений в південних країнах. 2. Її мізерні пожитки (belongings) віднесли нагору. 3. У цьому приміщенні погана акустика (acoustics). 4. Зелений туризм — порівняно дешевий спосіб (means) відпочинку. 5. Щоб намалювати коло, потрібен циркуль (compasses). 6. Дорослі (grown ups) часто не розуміють проблем підлітків. 7. При деяких офтальмологіч них захворюваннях окуляри (glasses) — єдиний засіб корекції зо ру. 8. Умови (terms) контракту вимагають розсудливості та неабия кого знання справи. 9. Місцева влада (authorities) не проти додат кового фінансування малозабезпечених громадян. 10. Перехрестя (crossroads) було реконструйоване з метою поліпшення руху транс порту. 11. Чорно біле зображення (pictures) — атрибут кінемато графа XIX століття. 12. Духовенство (clergy) деяких країн виступає проти запровадження електронної паспортної реєстрації громадян. 13. Прилегла територія (premises) підприємства була власністю західного інвестора. 14

23. Some English nouns have different meanings in the singular and plural. Match Ukrainian lexemes with the right English form of the noun. Перемовини (talk/ talks), манірність (air/ airs), попіл (ash/ ashes), вміст (content/ contents), зміст (content/ contents), митниця (cus tom/ customs), збитки (damage/ damages), кальсони (drawer/ draw ers), грошові засоби (fund/ funds), скло (glass/ glasses), погляд (look/ looks), спосіб (manner/ manners), етикет (manner/ manners), прото кол (minute/ minutes), зусилля (pain/ pains), масштаб (scale/ scales), ваги (scale/ scales), збереження (saving/ savings), заощадження (sav ing/ savings), видовище (spectacle/ spectacles), відстань (step/ steps), підприємство (work/ works), ґрунт (ground/ grounds), земельна ділянка (ground/ grounds), помешкання (quarter/ quarters), нагороди (honour/ honours), юність (youth/ youths), молодь (youth/ youths), враження (experience/ experiences), стан (condition/ conditions), об ставини (condition/ conditions), визначні місця (sight/ sights), мило сердя (charity/ charities), благодійність (charity/ charities), спирт (spirit/ spirits), дух (spirit/ spirits), години прийому лікаря (surgery/ surgeries). 24. For some English nouns the singular and the plural forms coin cide. Consider the following examples and use proper grammar means of singularity/ plurality identification when translating back into English. What serves the markers of the number category of the Ukrainian nouns? Singular Plural a/ one crossroads several crossroads Headquarters, means, series, species, Swiss, works, raft, sheep, trout, grouse, salmon, moose, reindeer, rendezvous, gallows, ′ whitebait, mullet, patois, precis, chassis, insignia, mews, greenfly, particulars.

1. На засідання комітету було подано докладний звіт про роботу комісії. 2. Випробування нового авіалайнера розпочнеться наступно го тижня. 3. Австралійські вівці дають високоякісну вовну. 4. У пта шиному павільйоні ми побачили куріпку. 5. Постійна штаб квартира ООН розміщується у Нью Йорку. 6. Віконну раму було виготовлено 15

з металопластику. 7. Цей знак позначає екологічно чисті продукти. 8. Колишня стайня використовувалась для зберігання фермерського реманенту. 9. Чорні лелеки — вимираюча родина птахів. 10. Лісосму га відділяла хімічний завод від житлового району. 11. Такою була конструкція шибениць, що використовувались у Римі для екзекуції спартанців. 12. У Йєльському національному парку туристи можуть побачити американських лосів. 13. Набережна — улюблене місце зустрічі випускників. 25. Sometimes uncountable English nouns can be used as counta bles to denote single items as well as abstract nouns become counta bles to denote something specific or a particular situation. Refer the underlined nouns either to the group of countables or uncountables by the meanings they realize. Is this opposition rendered in Ukrainian lexically or grammatically? Countables Uncountables He has a painting(картина) by Hockney. Painting(малювання) is my hobby. 1. Are these drawings by Goya? 2. Paper is made from wood. 3. We need a new iron. 4. There's egg on your face. 5. A good education is expensive. 6. She tied her hair with a ribbon. 7. Would you like some more chicken? 8. Ice floats. 9. They ordered three coffees and an ice cream. 10. Steel is an alloy of iron. 11. He will go out in all weathers. 12. Noise is a kind of pollution. 13. This region produces awful wines. 14. There's too much raspberry in the pie. 15. Light travels faster than sound. 16. Standards of education are falling. 17. The house is built of stone. 18. The lights came on. 19. Life is too short to do everything. 20. Too much cake isn't good for you. 21. She ate another cake.

CORRELATION OF THE CATEGORY OF GENDER
26. The below stated are the noun suffixes of masculine gender in Ukrainian & those of the masculine sex in English. Set examples for each. ник, івник, їльник, ч, ік/ їк, ець/ єць, ар/ яр, ир, ист, іст, тель, аль, ок, or, er. 16

27. The below stated are the noun suffixes of feminine gender in Ukrainian & those of the feminine sex in English. Suggest examples to each. к(а), иц(я), ес(а), ух(а), ш(а), івн(а); ess, me, rix, ine, ette. 28. Define the gender of the following Ukrainian nouns. Comment upon the gender markers in Ukrainian. Хутір, липа, поле, ніж, око, пісня, радість, життя, теля, клен, інже нер, Олекса, суддя, вереда, проща, інжир, мідь, ніч, повість, узгір'я, отець, перукар, плем'я, курча, тім'я, гумореска, поняття, рукопис, коріння, щавель, господиня, орар, орач, обручка, мережа, дівчисько, Орися. 29. State a means of gender identification for the following Ukrainian nouns: a) inflexions; b) stem reference; c) suffixes; d) modifying words; e) correlation with gender pronominals; f) governing words; g) syn tactic concordance. Бик; дослідниця; зайшла Ігнатенко; школярка; коротке повідо млення; тиха ніч; нестерпний біль; місто Монтевідео; порт Толідо; на ша дама; Огайо прийняв гостей; знамените озеро Онтаріо; зала; загс; райвно; загавкав собака; МАУП; плугатар; Василина; покірний поні; дивовижне кашне; ГЕС; стадіон; ООН; завідувач кафедри; відома пектораль; ідилія; діамантове кольє; валіза; клуб; в опублікованому прес релізі; світове співтовариство; нічне таксі; одягнути митру; Чилі увійшла до числа країн; тягнулося рівне шосе; прибув військовий ата ше; води звивистої По; сонячне Баку; журі визначило переможців; ріс полин; текла повноводна Янзци; кора; теля; дівча; вороння. 30. To indicate the sex of the English nouns the appositional pro nouns and nouns are frequently used. Attach the following sex “mark ers'' to the next listed nouns to differentiate between the male & female sexes. Translate them into Ukrainian pertaining sex differenti ation. Boy , girl , man , maid , female , male , jack , jenny , tom , pussy , he , she , bull , cow , billy , nanny , cock , hen , lord, lady.

17

Friend, cat, model, elephant, novelist, goat, sparrow, bear, ass, servant, pheasant, land, nurse, dust, chair, beautician, judge, wrestler, police, sales, post. 31. Identify the opposite sex of the English male living beings. Translate them into Ukrainian to show sex differentiation.
English Male Female Bachelor _________ Brother _________ Granddad _________ Gentleman _________ King _________ Monk _________ Mr _________ Husband _________ Sir _________ Uncle _________ Son _________ Nephew _________ Bridegroom _________ Emperor _________ Tsar _________ Squire _________ Duke _________ Sloven _________ Masseur _________ Ukrainian Masculine _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Feminine _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________

32. Fill in the missing words to show sex differentiation in the ani mal world in English. Draw an illustration of the same opposition in Ukrainian.
He's stallion She's cow bitch drake vixen gander

18

lion ewe stag hind boar rooster nanny goat sire jack

33. Match zoological parents with their offspring. Draw an illustra tion of the sex differentiation in Ukranian.
English 1. Beaver 2. Bird 3. Deer 4. Eel 5. Fish 6. Frog 7. Goose 8. Hare 9. Cat 10. Hawk 11. Eagle 12. Rabbit 13. Sheep 14. Lion 15. Hoarse 16. Pigeon 17. Turkey 18. Swan 19. Duck Parents Ukrainian Offspring English Ukrainian a) fry b) cygnet c) duckling d) eaglet e) elver f) eyas g) fawn h) fledgling i) bunny j) foal k) gosling l) squab m) lamb n) cub o) kid p) kitten q) leveret r) tadpole s) poult

34. Which of the given nouns denote “socially marked” or personi fied lexemes of males & females? Which sex and gender do they indi cate in Ukrainian? Paradise, porter, lass, butcher, model, nurse, warrior, goddess, burglar, princess, masseuse, senior, fiance, shop assistant, harpist, bishop, knight, 19

ballerina, usherette, widow, nymph, love, peace, sun, Earth, cat, nightin gale, chambermaid, hairdresser, beauty, gardener, truck driver, detective, weatherman, bonny bell, dustman, dog, hobo, war, death, devil, ship, Cerberus, the Almighty, priest, barber, mermaid, tailor, soot man, hag, typist, chaperone. 35. Supply the pronouns to indicate sex differentiation in the fol lowing sentences. 1. There's a dog in our neighbourhood that barks all night. ...... 's get ting on my nerves. 2. They are launching a new ship in Portmouth and I've been invited to see ..... launched. 3. The Titanic may be at the bottom of the sea, but .... 's never forgot ten. 4. Did you see that frog? ..... jumped right in front of me. 5. This old car of mine may be falling to pieces, but .... 's all I've got. 6. In the 19th century America welcomed the European poor. ... opened her arms to them. 7. “.... 's a cunning fox”, the monkey said to the hen. “Be careful”.
2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП