ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Менеджмент - Страховий та інвестиційний менеджмент

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Менеджмент - Страховий та інвестиційний менеджмент

... 31 32 33 34 35 36

Фінансові інструменти — об’єкти інвестування, які є різноманітни-
ми типами фінансових зобов’язань: депозитні вклади, ощадні
сертифікати, акції, облігації, інвестиційні сертифікати тощо.
Фінансові посередники — інвестиційно-кредитні інститути, які аку-
мулюють кошти індивідуальних інвесторів і використовують
їх для інвестування чи кредитування. Фінансові посередни-
ки поділяються на три інституційні групи: інвестиційні,
банківські, страхові. Інвестиційні інститути фінансових по-
середників представлені інвестиційними фондами, інвестиц-
ійними компаніями, трастовими компаніями (довірчими то-
вариствами). Основні інвестиційні інститути — інвестиційні
фонди та інвестиційні компанії — залучають гроші шляхом
випуску власних цінних паперів — інвестиційних сертифі-
катів.
Фінансування інвестицій — забезпечення інвестиційної діяльності не-
обхідними коштами з різних джерел.
Фірма-член — брокерська або інвестиційно-дилерська фірма, що є
членом фондової біржі або національної асоціації інвестицій-
них дилерів.
Фонд викупу — фонд, що формується шляхом регулярних відраху-
вань коштів, призначених для викупу в намічений термін ра-
336
ніше емітованих цінних паперів (облігацій, ощадних сертифі-
катів).
Фондовіддача — відношення річного обсягу продукції до балансо-
вої вартості основних виробничих фондів.
Форми інвестицій — способи здійснення інвестицій у різні об’єкти.
Розрізняють реальні й фінансові інвестиції, державні й при-
ватні, прямі й непрямі, коротко- та довгострокові.
Ф’ючерсні операції — угоди на товарній або фондовій біржі на терм-
іни, пов’язані з наданням обумовлених у контракті товарів або
цінних паперів у встановлений час за ціною, зафіксованою в
угоді. Існують спеціальні ф’ючерсні біржі, де здійснюються зде-
більшого угоди і страхування від несприятливих змін цін, які
не завершуються постачанням товарів або наданням цінних
паперів, а призводять до ліквідації контрактів і перерахунку
між брокерами в межах різниці в цінах.
Х
Холдинг — акціонерна компанія, яка використовує власний капітал
для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з
метою встановлення контролю над ними.
Ц
Цільовий інвестиційний прибуток — попередньо встановлений розмір
чистого прибутку щодо вкладеного капіталу, який є критерієм
оцінювання ефективності інвестицій.
Цінні папери на пред’явника — цінні папери, на яких не зазначене ім’я
власника або які не мають власника, чиє ім’я занесене в реєстр
емітента.
Цедент (перестрахувальник) — страхувач, що передає частину прий-
нятого за договором зі страхувальником ризику на перестра-
хування іншому страхувачеві.
Цесія — процес передання застрахованого ризику в перестрахування.
337
Цесіонер — особа, якій передається право власності.
Ч
Чартер: 1) угода між власником і фрахтовиком на оренду всього
судна або частини на певний строк; 2) документ, який видаєть-
ся державою і дає право на фінансово-кредитну діяльність.
Частковий збиток — будь-який збиток, сума якого менша за стра-
хову суму.
Частота страхових випадків — показник, що є елементом збитко-
вості страхової суми.
Чек — спеціальний грошовий документ встановленої форми, що
містить письмове розпорядження банку видати готівкою або
перерахувати визначену суму з поточного рахунка чекодавця.
Чисті активи на акцію — відношення суми статутного фонду,
дебіторської заборгованості й річного балансового прибутку
до загальної кількості акцій.
Чисті інвестиції — сума валових інвестицій, зменшена на суму амор-
тизаційних відрахувань у розглядуваному періоді.
Ш
Шедула — основний розділ полісу страхування повітряних суден.
Шомаж — страхування втрати прибутку та інших фінансових
втрат, зумовлених призупиненням виробництва внаслідок на-
стання страхового випадку, приміром, повені, пожежі, осідан-
ня ґрунту.
338
ЗМІСТ
Вступ ..................... 3
Розділ 1. Поняття інвестицій, інвестиційного і страхового
менеджменту ... 6
1.1. Економічна сутність інвестицій ........ 6
1.2. Економічна сутність і функції страхування ............. 8
1.3. Класифікація страхування ................... 12
1.4. Класифікація інвестицій ......................... 19
1.5. Сутність, мета і завдання інвестиційного
та страхового менеджменту ............... 20
1.6. Основні поняття інвестиційної діяльності .............. 23
1.7. Основні поняття страхової справи ................................. 26
Розділ 2. Розвиток фінансових систем України в умовах
переходу до ринкової економіки ...................... 28
2.1. Фінанси і форми фінансових відносин в економіці .......................... 28
2.2. Фінансові зв’язки між державою і підприємством,
підприємством і державою .................. 31
2.3. Фінансові зв’язки між державою і громадськими
організаціями, державою і населенням ...................... 38
2.4. Податки і податкова система ........... 39
2.5. Кредити населення і депозити небанківських
кредитно-фінансових структур ...... 44
2.6. Бюджет і структура державної бюджетної системи ......................... 48
2.7. Банки і банківська система ................. 54
Розділ 3. Кредитоспроможність клієнтів банку ................... 63
3.1. Сутність кредитоспроможності клієнтів банку 63
3.2. Якісний аналіз кредитоспроможності ........................ 64
3.3. Система показників фінансово-економічного стану
позичальника. Рейтинг клієнтів банку ...................... 66
Розділ 4. Фінансовий капітал і фінансовий ринок ............ 73
4.1. Ринок чинників виробництва і капіталу .................. 73
4.2. Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі .......... 80
4.3. Особливості кругообігу фінансових інвестицій ................................... 84
4.4. Фінансовий капітал . 91
4.5. Загальна характеристика фінансових ринків у сучасній
ринковій економіці .. 97
339
Розділ 5. Інвестиційний процес ....................... 104
5.1. Регулювання інвестиційної діяльності .....................104
5.2. Стадії інвестиційного процесу .....107
5.3. Потреба зміни інвестиційної стратегії в Україні .............................111
Розділ 6. Управління інвестиційною та страховою діяльністю ........... 115
6.1. Державні важелі інвестиційної діяльності ........... 115
6.2. Функції управління інвестиційною діяльністю .................................. 117
6.3. Структура фінансового аналізу підприємства ................................... 122
6.4. Управління страховою справою 126
Розділ 7. Розвиток організаційно-господарських структур
у ринковій економіці та управління їх фінансовим капіталом .............130
7.1. Основи формування організаційно-господарських
структур і утворення в них фінансового капіталу .......................... 130
7.2. Показники фінансової стабільності й інтенсивності
використання капіталу підприємства ...................... 136
7.3. Особливості фінансового управління в ринковій
економіці ......................... 145
7.4. Комерційне і фінансове підприємництво .............153
7.5. Ціна і механізм ринкового ціноутворення .......... 156
Розділ 8. Прибуток у діяльності організації .........................165
8.1. Роль прибутку і фактори, що впливають на нього ....................... 165
8.2. Ціни й ціноутворення ............................172
8.3. Валовий прибуток .175
Розділ 9. Фінансові проблеми управління оборотними
коштами організацій .............187
9.1. Принципи організації оборотних коштів ............187
9.2. Оптимізація коштів .................................. 190
9.3. Формування оборотних коштів .. 202
Розділ 10. Управління фінансами акціонерного товариства ................... 211
10.1. Фінанси у діяльності акціонерного товариства ................................211
10.2. Цінні папери акціонерного товариства .................218
10.3. Система показників оцінки акцій .................................226
10.4. Дохідність акцій ....... 228
10.5. Статистичне забезпечення операцій з облігаціями,
акціями і сертифікатами .....................230
10.6. Реєстр акціонерів акціонерного товариства .....232
10.7. Система показників дохідності облігацій і сертифікатів ........234
340
10.8. Забезпечення операцій з вексельного обороту ..................................238
10.9. Реорганізація і ліквідація акціонерного товариства ....................240
Розділ 11. Інвестиційна діяльність підприємства ...........246
11.1. Інвестиційна діяльність підприємства за даними
фінансової звітності .................................246
11.2. Порівняльний аналіз альтеративних інвестиційних
проектів ............................251
11.3. Аналіз фінансових інвестицій у системі прийняття
управлінських рішень ............................258
11.4. Управління портфелем фінансових інвестицій ...................................270
Розділ 12. Оцінювання ефективності інвестицій ...........277
12.1. Оцінювання зміни вартості грошей у часі ...........277
12.2. Показники ефективності інвестицій ..........................279
Розділ 13. Статистика страхової діяльності .........................283
13.1. Поняття страхування та завдання статистики ...................................283
13.2. Система показників страхової діяльності ............284
13.3. Класифікація та групування, що їх використовує
статистика страхової діяльності .286
Термінологічний словник ...................................291
341
Відповідальний редактор Н. І. Сподаренко
Коректор Л. Г. Бурлакіна
Комп’ютерна верстка А. Б. Нефедов
Оформлення обкладинки М. В. Куліков
Реєстраційне свідоцтво ДК № 8 від 23.02.2000
Підп. до друку 18.07.02. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 20,0. Обл.-вид. арк. 21,0. Тираж 6000 пр. Зам. №
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП
Проектно-видавниче колективне підприємство “Укртиппроект”
03057 Київ-57, вул. Ежена Потьє, 12
The profound analysis of Ukrainian investment and insurance politics modern status is given
in the manual. Authors are considered reasons of investment and insurance politics’ slump and
proposed real ways of stabilization.
This work will assist in formation of students’ theoretical knowledge and practical skills in
quantitative assessment of economic events and processes’ quality that are existed in insurance
and investment activity.
Навчальне видання
Федоренко Валентин Григорович
Захожай Валерій Борисович
Чувардинський Олександр Георгійович та ін.
СТРАХОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Підручник
Educational edition
Fedorenko, Valentyn Hr.
Zakhozhay, Valeriy B.
Chuvardynskyy, Oleksandr G. at all
INSURANCE AND INVESTMENT MANAGEMENT
Manual
... 31 32 33 34 35 36


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП