ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про внесення змін щодо виборів Президента

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про внесення змін щодо виборів Президента
1 2 3 4 5 6

"Стаття 99. Оскарження у судовому порядку

1. Провадження в окремих категоріях справ у судах, а також
порядок розгляду та оскарження рішень визначаються Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) з урахуванням
особливостей, передбачених цим Законом.

2. До суду можуть бути оскаржені:

1) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів
та організацій, їх посадових та службових осіб - за
місцезнаходженням відповідного органу, підприємства, установи,
закладу, організації, посадової (службової) особи, рішення, дії чи
бездіяльність яких оскаржуються у порядку, передбаченому
статтею 174 Кодексу адміністративного судочинства України
( 2747-15 );

2) акти чи дії партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу,
об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту
(положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої
організаційної діяльності або їх виключної компетенції - за
місцезнаходженням органу об'єднання громадян, виборчого блоку,
акти чи дії якого оскаржуються у порядку, передбаченому статтею
175 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 );

3) дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх
власників, посадових і службових осіб, творчих працівників - за
місцезнаходженням засобу масової інформації, дії чи бездіяльність
якого оскаржуються у порядку, передбаченому статтею 174 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 );

4) рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, у тому
числі рішення Центральної виборчої комісії із встановлення
результатів виборів у порядку, передбаченому статтею 172 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

3. Дії кандидатів на пост Президента України, партій
(блоків) - суб'єктів виборчого процесу, їх довірених осіб
оскаржуються до Київського апеляційного адміністративного суду.

4. Повноваження суду, встановлені статтею 117 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), не можуть бути
застосовані судами щодо спорів, які стосуються призначення,
підготовки і проведення виборів Президента України.

5. Суд розглядає та вирішує адміністративні справи, визначені
цим Законом, протягом двох днів з часу закінчення голосування на
виборчих дільницях.

6. Позови, не розглянуті судом протягом терміну, визначеного
в частині п'ятій цієї статті, залишаються без розгляду.

Стаття 100. Суб'єкти звернення з позовом до суду
по окремих категоріях справ

1. Виборча комісія, кандидат на пост Президента України,
партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, виборець, законні права
або охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право
оскаржувати рішення чи дії об'єднання громадян, виборчого блоку,
його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються
виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до
закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до його
внутрішньої організаційної діяльності або його виключної
компетенції.

2. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) -
суб'єкт виборчого процесу чи окружна виборча комісія мають право
оскаржувати до суду або до відповідної виборчої комісії дії чи
бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових
та службових осіб, які порушують встановлений законом порядок
діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у
тому числі стосовно передвиборної агітації, зокрема щодо вимоги
спростування опублікованих ними неправдивих відомостей про
кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата.

3. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) -
суб'єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії іншого
кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо
ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку
висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші
порушення їх прав або виборчих прав громадян. Виборець має право
оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, його
довіреної особи, якщо ці дії порушують його виборчі права.

4. Суб'єкт виборчого процесу має право оскаржувати рішення,
дії чи бездіяльність виборчої комісії, окремого члена виборчої
комісії";

46) статті 101, 102 та частину третю статті 103 виключити;

47) у статті 104:

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"2. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії
та її членів оскаржуються до окружної виборчої комісії або до
адміністративного суду за місцезнаходженням дільничної виборчої
комісії.

3. Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії
або члена такої комісії оскаржуються до Центральної виборчої
комісії або до окружного адміністративного суду за
місцезнаходженням окружної виборчої комісії в порядку,
встановленому цим Законом";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Рішення апеляційної інстанції з виборчих спорів є
остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення Вищого
адміністративного суду України щодо скарги на результати виборів є
остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному
порядку";

48) у тексті Закону слова "територіальна виборча комісія" у
всіх відмінках і числах замінити словами "окружна виборча комісія"
у відповідному відмінку і числі.

5. У Законі України "Про Державний реєстр виборців"
( 698-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 20,
ст. 282):

1) у статті 14:

у частині другій:

у пункті 4 слово "записів" замінити словами "бази даних";

після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:

"6) здійснює ведення системних класифікаторів".

У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7;

частини шосту і сьому викласти в такій редакції:

"6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на
територію відповідного району, міста, району у місті та
підпорядкованих відповідній раді.

7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру
в обсязі та порядку, встановлених цим Законом та прийнятими
відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру. Органи
ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку,
встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру. Орган ведення
Реєстру має свою печатку, зразок якої затверджується розпорядником
Реєстру";

у пункті 1 частини восьмої слова "виборча комісія Автономної
Республіки Крим" замінити словами "відповідний структурний
підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим";

частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру
поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим,
області, міста Києва чи Севастополя та підпорядковані населені
пункти";

у другому реченні частини десятої слова "не має права доступу
до" замінити словами "має доступ у режимі читання до статистичних
відомостей Реєстру";

2) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Доступ органу ведення Реєстру
до бази даних Реєстру

1. Орган ведення Реєстру має доступ до записів Реєстру
відповідно до частини сьомої статті 14 цього Закону.

2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення
змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з
підстав та в порядку, встановлених цим Законом та прийнятими
відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру,
здійснюються в режимі реального часу органом ведення Реєстру.
Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку,
встановленому розпорядником Реєстру.

3. Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам
органу ведення Реєстру розпорядником Реєстру";

3) у статті 16:

пункт 4 частини першої виключити;

частину другу доповнити словами "з використанням візуального
та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних
даних Реєстру";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Орган ведення Реєстру веде облік усіх дій щодо зміни бази
даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником
Реєстру";

4) у статті 17:

у частині першій слова "письмового розпорядження" замінити
словом "наказу";

в абзаці першому частини другої, частині третій та абзаці
першому частини четвертої слово "розпорядження" замінити словом
"наказу";

пункт 2 частини четвертої викласти в такій редакції:

"2) виявлення кратного включення виборця до Реєстру";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. У разі виявлення в результаті візуального та
автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей
про виборця, включеного до Реєстру, підставою для видання
розпорядження про внесення змін є документи, які підтверджують
відповідні зміни".

У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно
частинами п'ятою - сьомою;

5) статтю 36 виключити;

6) у частині сьомій статті 37 слова "за погодженням з
розпорядником Реєстру" виключити;

7) розділ VII "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 3-1
такого змісту:

"3-1. До закінчення первинного уточнення персональних даних
Реєстру списки виборців для проведення виборів і референдумів
складаються органами ведення Реєстру з використанням бази даних та
програмних засобів, які використовувалися під час підготовки
списків виборців для останніх у часі виборів чи референдуму.
Особливості порядку складання та уточнення списків виборців для
проведення виборів і референдумів до закінчення первинного
уточнення персональних даних Реєстру визначаються Центральною
виборчою комісією".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в
частині, що не суперечить цьому Закону.

3. У разі відсутності Державного реєстру виборців на день
початку виборчого процесу чергових виборів Президента України
складання списків виборців здійснюється з використанням основних
механізмів і процедур, визначених Законом України "Про Державний
реєстр виборців" ( 698-16 ), у порядку і з особливостями,
встановленими розділом XI Закону України "Про вибори народних
депутатів України" ( 1665-15 ).

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк після
опублікування цього Закону:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції
щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених
цим Законом;

забезпечити перегляд чи скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

5. Центральній виборчій комісії:

привести у місячний строк після опублікування цього Закону
свої акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 21 серпня 2009 року
N 1616-VI

1 2 3 4 5 6

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП