ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про внесення змін щодо виборів Президента

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про внесення змін щодо виборів Президента
1 2 3 4 5 6

9. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої
комісії не можуть бути представниками одного суб'єкта подання";

7) статтю 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Утворення дільничних виборчих комісій

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною
виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня
виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших
членів комісії у кількості не менше дванадцяти осіб.

2. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих
комісій (по дві особи до однієї виборчої комісії від одного
кандидата) звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних
виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах,
установах кримінально-виконавчої системи, мають кандидати на пост
Президента України. Подання щодо кандидатур до складу дільничних
виборчих комісій вноситься до окружної виборчої комісії не пізніш
як за тридцять чотири дні до дня виборів за підписом довіреної
особи кандидата на пост Президента України у загальнодержавному
або відповідному територіальному виборчому окрузі, засвідченим
головою відповідної окружної виборчої комісії.

3. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці,
утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під
Державним Прапором України, на полярній станції України,
утворюється окружною виборчою комісією за місцем приписки судна,
полярної станції за поданням капітана судна, керівника станції,
яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк,
встановлений частиною другою цієї статті.

4. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці
утворюється Центральною виборчою комісією за поданням суб'єктів,
визначених частиною третьою статті 23 цього Закону, у разі їх
наявності та подання Міністерства закордонних справ України.
Зазначені подання вносяться в строк, встановлений частиною другою
цієї статті. Кожен суб'єкт подання, визначений частиною третьою
статті 23 цього Закону, має право подати по одній кандидатурі до
складу кожної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої
дільниці. Міністерство закордонних справ України вносить
кандидатури до складу кожної дільничної виборчої комісії
закордонної виборчої дільниці у такій кількості, щоб забезпечити
утворення кожної комісії у складі, визначеному частиною першою
цієї статті.

5. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у
винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього
Закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою
комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням
окружної виборчої комісії. Про підготовку подання до Центральної
виборчої комісії щодо утворення спеціальної виборчої дільниці
окружна виборча комісія повідомляє осіб, визначених частиною
другою цієї статті, та пропонує у строки, визначені окружною
виборчою комісією, зробити подання стосовно кандидатур до складу
дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому цією статтею.

6. Форма подання до складу дільничної виборчої комісії
затверджується Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за
сімдесят днів до дня виборів. У поданні зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) дата народження;

3) громадянство;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також її
контактні телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) наявність відповідної освіти чи підготовки;

10) посада в комісії, на яку пропонується кандидатура.

До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу
відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її
роботі. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії можуть
бути відхилені лише з підстав порушення вимог частин шостої,
дев'ятої, десятої цієї статті, частини третьої статті 29 цього
Закону.

7. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є
підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких
описок і неточностей невідкладно повідомляє: Центральна виборча
комісія (стосовно кандидатур до складу дільничної виборчої комісії
закордонної виборчої дільниці) - уповноваженого представника
кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій
комісії з правом дорадчого голосу; окружна виборча комісія (щодо
звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих
дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах
кримінально-виконавчої системи) - довірену особу кандидата на пост
Президента України у відповідному територіальному виборчому
окрузі. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені
шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур
не пізніше наступного дня після дня отримання суб'єктом подання
кандидатур до складу дільничної виборчої комісії зазначеного
повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений
строк, відповідні кандидатури відхиляються.

8. У разі якщо у встановлений частиною другою цієї статті
строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії
або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб
становить менше десяти осіб, дільнична виборча комісія утворюється
окружною виборчою комісією за поданням її голови у кількості
дев'яти осіб, з обов'язковим урахуванням усіх поданих кандидатур
від кандидатів на пост Президента України. Кандидатури до складу
дільничної виборчої комісії у цьому випадку можуть бути
запропоновані голові окружної виборчої комісії іншими членами цієї
комісії.

9. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити
виборці, які проживають у межах відповідного територіального
округу або міста, на території якого розташований цей округ.
Виборець може одночасно входити до складу лише однієї виборчої
комісії.

10. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити
кандидати на пост Президента України, їх уповноважені
представники, довірені особи, посадові та службові особи органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, а також
громадяни, які утримуються в установах виконання покарань і
слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення умисного
злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у
встановленому законом порядку. У разі якщо одночасно з виборами
Президента України проводяться інші вибори, до складу дільничної
виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на
цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій
(блоків) - суб'єктів відповідних виборчих процесів.

11. Суб'єкти внесення подання (крім Міністерства закордонних
справ України) мають право на пропорційну частку посад голови,
заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії. Частки
таких посад для кожного суб'єкта внесення подання в межах кожного
територіального округу визначаються відповідними окружними
виборчими комісіями (для закордонних виборчих дільниць -
Центральною виборчою комісією) відповідно до кількості осіб,
включених від такого суб'єкта до складу дільничних виборчих
комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до
складу дільничних виборчих комісій. Особа, включена до складу
дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці за
поданням Міністерства закордонних справ України, може бути
призначена на керівну посаду в цій комісії тільки у разі
відсутності кандидатур на таку посаду від кандидатів на пост
Президента України.

12. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої
комісії не можуть бути представниками одного суб'єкта подання.

13. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти
державною мовою.

14. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії та про
її склад, а також рішення про зміни в її складі, прийняті
відповідно до вимог цього Закону, підлягають оприлюдненню в
засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на
третій день з дня їх прийняття";

8) у пункті 11 частини другої статті 25 слова "відкріпних
посвідчень" виключити;

9) у статті 26:

у пункті 10 частини першої слова "та відкріпних посвідчень"
виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Повноваження окружних виборчих комісій починаються з дня,
наступного після дня прийняття рішення про їх утворення, і
закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оголошення
Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента
України";

10) частину другу статті 27 викласти в такій редакції:

"2. Повноваження дільничних виборчих комісій починаються з
дня, наступного після дня прийняття рішення про їх утворення, і
закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оголошення
Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента
України";

11) у статті 28:

друге речення частини одинадцятої виключити;

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"13. Рішення виборчої комісії приймається відкритим
голосуванням більшістю голосів від складу комісії. В день
голосування та під час повторного голосування, при підрахунку
голосів, а також при встановленні підсумків голосування у межах
територіального виборчого округу рішення виборчої комісії
приймається більшістю голосів від присутніх членів комісії";

доповнити частиною двадцять другою такого змісту:

"22. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у
випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими
Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників,
встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується
всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи
яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта
чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати
на пост Президента України, їх довірені особи, уповноважені
представники кандидатів на пост Президента України у Центральній
виборчій комісії, офіційні спостерігачі";

12) у статті 30:

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження
виборчої комісії, члена виборчої комісії або виявила підстави для
припинення їх повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє
про це відповідного суб'єкта внесення кандидатур або його довірену
чи уповноважену особу";

у частині дев'ятій слова "не менше двох третин членів комісії
від її складу" замінити словами "не менше двох третин від
присутніх членів комісії";

13) статті 31 та 32 викласти в такій редакції:

"Стаття 31. Порядок складання попередніх списків виборців
для звичайних виборчих дільниць

1. Для підготовки та проведення голосування після утворення
виборчих дільниць органи ведення Державного реєстру виборців для
кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку
поширюються повноваження органу ведення Державного реєстру
виборців, на основі відомостей Державного реєстру виборців
складають попередній список виборців.

2. Попередні списки виборців складаються за формою,
встановленою Центральною виборчою комісією, у двох примірниках на
паперовому носії. Кожен аркуш списку виборців підписується
керівником органу ведення Державного реєстру виборців, підпис
якого засвідчується печаткою цього органу.

3. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці
включаються громадяни України, яким виповнилося або на день
виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу,
та виборча адреса яких відповідно до відомостей Державного реєстру
виборців відноситься до цієї виборчої дільниці. Виборець може бути
включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

4. У попередньому списку виборців зазначаються прізвище,
власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)
виборця, дата народження, виборча адреса виборця, яка визначається
відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців"
( 698-16 ). Список має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію
аркушів. Виборці включаються до списку так, щоб відомості про
виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.

5. У попередньому списку виборців напроти прізвищ виборців,
постійно не здатних пересуватися самостійно, робиться відповідна
відмітка у графі "Примітки".

6. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за
тридцять днів до дня виборів передає попередні списки виборців у
двох примірниках на паперових носіях відповідним окружним виборчим
комісіям на їх засіданнях. Про передачу зазначених списків
виборців складається акт за формою і в порядку, встановленими
частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Один примірник
акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців,
інший - в окружній виборчій комісії.

7. Якщо окружна виборча комісія за тридцять днів до дня
виборів не отримала список виборців на звичайній виборчій
дільниці, вона оскаржує до суду бездіяльність органу ведення
Державного реєстру в порядку, передбаченому цим Законом.

8. Окружна виборча комісія не пізніш як за двадцять днів до
дня виборів передає один примірник попереднього списку виборців
відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої
дільниці. Другий примірник зберігається в окружній виборчій
комісії. Від імені дільничної виборчої комісії списки виборців
отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен
бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або
секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії списку
виборців складається акт за формою і в порядку, встановленими
частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, в двох
примірниках.

9. Не пізніш як за тридцять днів до початку виборчого процесу
Центральна виборча комісія передає засвідчену цифровим підписом
електронну копію бази даних Державного реєстру виборців фракціям,
а кандидатам на пост Президента України - невідкладно після їх
реєстрації Центральною виборчою комісією.

Стаття 32. Порядок ознайомлення виборців із попереднім
списком виборців на звичайній виборчій дільниці
та оскарження неправильностей у списку виборців

1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає
його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої
комісії.

2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне
запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього
списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної
виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також
про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких у списку
виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися
самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість
проголосувати за місцем перебування. Таке письмове повідомлення
надсилається не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.

3. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком
виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та
перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин
має право звернутися до відповідних дільничної чи окружної
виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного
реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці
щодо допущених при складанні попереднього списку виборців
неправильностей, у тому числі невключення, неправильного включення
або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також
щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність
виборця самостійно пересуватися.

4. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або
окружної виборчої комісії чи органу ведення Державного реєстру
виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті.
Скарга за формою, визначеною статтею 95 цього Закону (без
зазначення суб'єкта оскарження), невідкладно розглядається
відповідною виборчою комісією або відповідним органом ведення
Державного реєстру виборців, а в день голосування в порядку,
встановленому цим Законом.

5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може
бути подана не пізніше ніж за одну годину до закінчення
голосування.

6. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути
подана до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці не пізніше
ніж за одну годину до закінчення голосування.

7. У разі необхідності суд при розгляді скарги може
звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру
виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця.

8. Виборча комісія, яка виявила неправильності у попередніх
списках виборців, приймає рішення про звернення з цих підстав до
відповідних органів ведення Державного реєстру виборців щодо
уточнення відомостей у попередньому списку виборців.

9. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує
розгляд скарг виборців у порядку, встановленому законом, а в день
виборів - невідкладно.

10. Про результати розгляду скарг громадян орган ведення
Державного реєстру виборців повідомляє відповідні окружну та
дільничну виборчі комісії";

14) статтю 33 виключити;

15) статті 34-36 викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Порядок уточнення попереднього списку виборців
на звичайній виборчій дільниці

1. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до органу
ведення Державного реєстру виборців за формою, встановленою
Центральною виборчою комісією, подають відомості органи, заклади,
установи, передбачені частинами другою - сьомою цієї статті.

2. Керівник відповідного районного (міського, районного у
місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає
відомості про:

1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у
відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким після
останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення
Державного реєстру виборців передбачені законом відомості,
виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років;

2) осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися
до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом
відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове
посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

3) виборців, які після останнього дня періоду, за який
надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців
передбачені законом відомості, змінили реєстрацію місця проживання
в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

4) виборців, які після останнього дня періоду, за який
надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців
передбачені законом відомості, зареєстрували своє місце проживання
у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

5) виборців, які після останнього дня періоду, за який
надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців
передбачені законом відомості, зняті з реєстрації за місцем
проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

1 2 3 4 5 6

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП