ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про внесення змін щодо виборів Президента

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про внесення змін щодо виборів Президента
1 2 3 4 5 6

7. Виборча комісія закордонної виборчої дільниці при
включенні до списку виборців осіб відповідно до частини шостої
цієї статті повідомляє технічними засобами зв'язку Центральну
виборчу комісію та відповідні органи ведення Державного реєстру
виборців за виборчими адресами цих виборців не пізніше наступного
дня після завершення складання списків виборців на відповідній
виборчій дільниці або після включення виборця до списку виборців
про включення до списку виборців цих осіб та про їх виборчі
адреси.

8. На підставі відомостей про виборців, наданих згідно з
частиною шостою цієї статті, відповідні органи ведення Державного
реєстру виборців здійснюють уточнення списків виборців на виборчих
дільницях стосовно цих виборців.

9. Уточнені списки виборців передаються органом ведення
Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ
України дільничним виборчим комісіям не пізніш як за три дні до
дня виборів.

10. Внесення змін до уточненого списку виборців на
закордонній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником
голови та секретарем цієї виборчої комісії.

11. Зміни до списку виборців на закордонній виборчій дільниці
вносяться на підставі рішення дільничної виборчої комісії,
прийнятого відповідно до частини дев'ятої статті 34 цього Закону.

12. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої
комісії вносять зміни до списку виборців невідкладно після
закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення,
зазначене у частині дев'ятій статті 34 цього Закону.

Стаття 36-2. Список виборців для повторного голосування

1. Для проведення повторного голосування не пізніш як на
одинадцятий день з дня виборів виготовляється новий примірник
списку виборців за встановленою формою з урахуванням уточнень,
внесених до нього в порядку, встановленому Центральною виборчою
комісією.

2. Списки виборців для повторного голосування виготовляються
органами ведення Державного реєстру виборців та передаються
виборчим комісіям у порядку, встановленому цим Законом.

3. До списку виборців для повторного голосування на звичайних
виборчих дільницях додатково включаються особи, яким виповнюється
вісімнадцять років до дня повторного голосування включно і які
постійно проживають на території відповідної виборчої дільниці.

4. Дільнична виборча комісія отримує від окружної виборчої
комісії та подає список виборців для повторного голосування для
загального ознайомлення не пізніш як за сім днів до дня повторного
голосування. Уточнення списку проводиться у порядку, встановленому
цим Законом";

17) частину другу статті 39 викласти в такій редакції:

"2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і
проведення виборів Президента України під час виборчого процесу
здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного
бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур в
порядку, встановленому Центральною виборчою комісією";

18) у частині п'ятій статті 41 слова "сто десять днів"
замінити словами "вісімдесят три дні";

19) у статті 43:

частину другу виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду
одного кандидата на пост Президента України не може перевищувати
чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Не підлягають
обмеженням за сумою і кількістю перерахувань власні кошти
кандидата на пост Президента України, а також власні кошти партії
(партій, що входять до виборчого блоку), які висунули кандидата,
що перераховуються на накопичувальний рахунок";

у частині десятій слова "сто десять днів" замінити словами
"вісімдесят три дні";

20) частину першу статті 44 викласти в такій редакції:

"1. Висування кандидатів на пост Президента України партіями
(блоками) та самовисування розпочинається за вісімдесят дев'ять
днів і закінчується за сімдесят один день до дня виборів";

21) у статті 46:

у частині першій слово "шістдесят" замінити словами "сорок
п'ять";

у частині другій слова "тридцять п'ять" замінити словами
"двадцять шість";

у частині шостій, сьомій, десятій і одинадцятій слова
"дев'яносто п'ять" замінити словами "шістдесят вісім";

у частині дев'ятій слова "тридцять п'ять" замінити словами
"двадцять шість";

22) статтю 49 викласти в такій редакції:

"Стаття 49. Грошова застава

1. Грошова застава вноситься партією (партіями, що входять до
блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або
кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на
спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі два
мільйони п'ятсот тисяч гривень.

2. Грошова застава повертається партії (партіям, що входять
до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, чи
кандидату на пост Президента України, якого включено до виборчого
бюлетеня для повторного голосування. Якщо кандидата на пост
Президента України не включено до виборчого бюлетеня для
повторного голосування, грошова застава не повертається і
перераховується до Державного бюджету України";

23) у статті 51:

у частині п'ятій слово "дев'яносто" замінити словами
"шістдесят вісім";

у частині десятій слова "вісімдесят п'ять днів" замінити
словами "шістдесят чотири дні";

24) у частині четвертій статті 52 слова "вісімдесят вісім"
замінити словами "шістдесят шість";

25) статті 53-55 виключити;

26) статтю 56 викласти в такій редакції:

"Стаття 56. Скасування рішення про реєстрацію кандидата
на пост Президента України

1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування
реєстрації кандидата на пост Президента України у разі:

1) звернення кандидата на пост Президента України у будь-який
час після його реєстрації, однак не пізніше ніж за п'ять днів до
дня виборів або дня повторного голосування, з письмовою заявою про
відмову від балотування;

2) виникнення обставин, передбачених частинами п'ятою та
дванадцятою статті 46 цього Закону;

3) припинення громадянства України кандидата на пост
Президента України;

4) вибуття кандидата на пост Президента України за межі
України для постійного проживання;

5) визнання кандидата на пост Президента України недієздатним
чи набрання стосовно нього законної сили обвинувальним вироком
суду за вчинення умисного злочину.

2. Рішення Центральної виборчої комісії про скасування
реєстрації кандидата на пост Президента України оприлюднюється в
державних засобах масової інформації.

3. Центральна виборча комісія оголошує попередження кандидату
на пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула, у
разі:

1) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту
підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом на пост
Президента України, його довіреною особою, посадовою особою партії
(блоку), яка висунула кандидата, а також на прохання кандидата або
за дорученням кандидата або партії (блоку), яка його висунула, -
іншою особою;

2) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту
надання під час виборчого процесу виборцям або членам виборчих
комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів,
робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших
матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або
членом керівного органу якої є кандидат на пост Президента
України, посадова особа партії (однієї з партій, що входить до
блоку), яка висунула кандидата;

3) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту
використання кандидатом при фінансуванні передвиборної агітації,
крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;

4) якщо кандидат на пост Президента України, який займає
посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи
в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних
підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових
формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або
використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих
йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення,
інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;

5) виявлення Центральною виборчою комісією суттєвої
недостовірності поданих відповідно до цього Закону відомостей про
кандидата, свідомо спотворених з метою ввести в оману виборців;

6) у разі проведення кандидатом на пост Президента України,
партією (блоком), яка висунула кандидата на пост Президента
України, прямої чи опосередкованої передвиборної агітації поза
строками, встановленими статтею 57 цього Закону;

7) порушення інших вимог цього Закону.

4. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення
попередження кандидату на пост Президента України чи партії
(блоку) оприлюднюється в державних засобах масової інформації.

5. Центральна виборча комісія розглядає питання про
скасування реєстрації кандидата на пост Президента України чи про
оголошення кандидату або партії (блоку) попередження у присутності
кандидата на пост Президента України або уповноваженого
представника партії (блоку), яка висунула цього кандидата. Про час
розгляду цього питання зазначені особи повідомляються не пізніш як
у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності зазначених
осіб без поважних причин, а при розгляді цього питання менш як за
три дні до дня виборів чи дня повторного голосування незалежно від
причини це питання розглядається Центральною виборчою комісією за
відсутності зазначених осіб.

6. У випадках порушень, зазначених у частині третій цієї
статті, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну
відповідальність, Центральна виборча комісія звертається до
відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування
відповідно до законів України.

7. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата на
пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула,
рішення про скасування реєстрації кандидата або про оголошення
йому попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття
та надає кандидату на пост Президента України або представнику
партії (блоку), яка його висунула, копію цього рішення у той же
строк. Якщо зазначене рішення прийнято напередодні дня виборів чи
дня повторного голосування, копія цього рішення видається
зазначеним у цій частині особам невідкладно.

8. У разі смерті кандидата на пост Президента України або
визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія
оголошує його таким, що вибув з балотування. Це рішення
оприлюднюється в засобах масової інформації не пізніше наступного
дня після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня
виборів";

27) у статті 59:

у частині першій слова "тридцять п'ять" замінити словами
"двадцять шість";

у частині четвертій слова "тридцять днів" замінити словами
"двадцять два дні";

у частині восьмій слова "сто двадцять" замінити словом
"дев'яносто";

28) у частині шостій статті 60 слова "сто тридцять" замінити
словами "дев'яносто сім";

29) у частині першій статті 61 слова "сто двадцять" замінити
словом "дев'яносто";

30) у статті 64:

у частині сьомій слова "тридцять днів" замінити словами
"двадцять два дні";

частину дев'ятнадцяту викласти в такій редакції:

"19. У разі надходження до Центральної або окружної виборчої
комісії заяви, скарги щодо порушень вимог частин третьої, шостої,
десятої - вісімнадцятої цієї статті відповідна виборча комісія
негайно надсилає цю заяву чи скаргу до відповідних правоохоронних
органів для перевірки і реагування відповідно до законодавства
України. Про результати перевірки та вжиті заходи правоохоронні
органи повідомляють відповідну виборчу комісію у триденний строк з
дня надходження заяви або скарги";

31) у частині першій статті 70 слово "десять" замінити словом
"сім";

32) у статті 71:

у частині першій цифри та слово "30 днів" замінити словами
"двадцять два дні";

доповнити частинами сьомою та восьмою такого змісту:

"7. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці
виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість
виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці.

8. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на
підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення
друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку
здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною
виборчою комісією за поданнями партій (блоків), які в поточному
складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції
блоків), та кандидатів у Президенти України не пізніш як у день
затвердження форми виборчого бюлетеня";

33) у частині першій статті 72 слово "десять" замінити словом
"сім";

34) частини шосту - дев'яту статті 75 та частину другу
статті 76 виключити;

35) у статті 79:

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій
дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його
підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник
протоколу зобов'язані підписати голова, заступник голови, секретар
та інші члени дільничної виборчої комісії, які присутні на
засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної
виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається
причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою
дільничної виборчої комісії. Перший примірник протоколу мають
право підписати кандидати на пост Президента України, їх довірені
особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку
голосів виборців. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені
у протоколі, член комісії зобов'язаний викласти у письмовій формі
свою окрему думку, яка додається до протоколу.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими
членами комісії не має правових наслідків для дійсності
протоколу";

після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:

"9. Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів
виборців на виборчій дільниці складається акт за формою,
встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються
перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, номер
примірника, дата та час одержання цих копій і проставляються
підписи цих осіб. Акт підписується головою та секретарем
дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної
виборчої комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і
другим примірниками протоколу дільничної виборчої комісії про
підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці".

У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою;

36) у частинах першій, третій і четвертій статті 81 слова
"частині дев'ятій" замінити словами "частині десятій";

37) у статті 82:

частини другу і тринадцяту викласти в такій редакції:

"2. Засідання окружної виборчої комісії, зазначене у частині
першій цієї статті, оформляється протоколом безперервного
засідання, який зобов'язані підписати голова, заступник голови,
секретар або член комісії, який виконував на зазначеному засіданні
обов'язки секретаря, та інші члени окружної виборчої комісії, які
присутні на засіданні комісії. До протоколу додаються (за
наявності) окремі думки членів комісії, які брали участь у
засіданні і не згодні з прийнятим комісією рішенням.

У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі,
член комісії зобов'язаний викласти у письмовій формі свою окрему
думку, яка додається до протоколу.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими
членами комісії не має правових наслідків для дійсності
протоколу";

"13. Протоколи про повторний підрахунок голосів виборців на
відповідній виборчій дільниці складаються окружною виборчою
комісією у кількості примірників на чотири більшій, ніж кількість
осіб, що входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники
протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Кожен
примірник протоколу зобов'язані підписати голова, заступник
голови, секретар та інші члени окружної виборчої комісії, які
присутні на засіданні комісії, та члени дільничної виборчої
комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів. Кожен
примірник протоколу засвідчується печаткою окружної виборчої
комісії. Відомості протоколів оголошуються. Перший примірник
кожного протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені
особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку
голосів виборців. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені
у протоколі, член комісії зобов'язаний викласти у письмовій формі
свою окрему думку, яка додається до протоколу.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими
членами комісії не має правових наслідків для дійсності
протоколу";

у частині четвертій слова "частиною дев'ятою" замінити
словами "частиною десятою";

1 2 3 4 5 6

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП