ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про внесення змін щодо виборів Президента

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про внесення змін щодо виборів Президента
1 2 3 4 5 6

38) у статті 83:

в абзаці першому частини першої слово "встановлює" замінити
словами "зобов'язана встановити";

частини п'яту і шосту викласти в такій редакції:

"5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального
виборчого округу зобов'язані підписати голова, заступник голови,
секретар та інші члени окружної виборчої комісії, які присутні на
засіданні комісії. Зазначений протокол засвідчується печаткою
окружної виборчої комісії. У разі своєї незгоди з відомостями, що
зазначені у протоколі, член комісії зобов'язаний викласти у
письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими
членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його
підписання членами окружної виборчої комісії. У разі відсутності
підпису члена окружної виборчої комісії у протоколі проти його
прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший
примірник протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені
особи та офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні
підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.
Якщо після підписання зазначеного протоколу до відправки його до
Центральної виборчої комісії окружна виборча комісія виявила в
ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму
засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом
складення нового протоколу, на якому робиться позначка
"Уточнений". Протокол з поміткою "Уточнений" виготовляється і
підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених
цією статтею.

6. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про
підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а в
разі внесення змін до цього протоколу - і протокол, в якому були
допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), разом з
відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій,
рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності,
протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок
голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в межах
територіального виборчого округу, окремими думками членів окружної
виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і
скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку
встановлення підсумків голосування в межах територіального
виборчого округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою
комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія
невідкладно транспортує до Центральної виборчої комісії, другий
примірник протоколу зберігається в окружній виборчій комісії,
третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у
приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику
видається членам окружної виборчої комісії";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Окружна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки
голосування в межах територіального виборчого округу не пізніше
ніж на п'ятий день з дня проведення виборів незалежно від
кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, щодо яких
прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці
недійсним. Визнання голосування недійсним у межах територіального
виборчого округу забороняється. Протокол про підсумки голосування
у межах територіального виборчого округу невідкладно після
підписання транспортується до Центральної виборчої комісії";

39) у статті 84:

частини першу - третю викласти в такій редакції:

"1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні протягом
десяти днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання
всіх протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування
в межах відповідних територіальних виборчих округів встановлює
результати голосування у день виборів Президента України, про що
складає протокол.

Центральна виборча комісія може продовжити не більш як на
один день зазначений термін у разі необхідності надання окружній
виборчій комісії часу для подання протоколу з позначкою
"Уточнений".

У разі неподання до Центральної виборчої комісії у терміни,
передбачені Законом, протоколу окружної виборчої комісії про
встановлення підсумків голосування (у тому числі уточненого)
Центральна виборча комісія встановлює результати виборів у цьому
окрузі на підставі наявних протоколів дільничних виборчих комісій.

До протоколу про результати голосування у день виборів
Президента України заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними
виборчими комісіями;

3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними
виборчими комісіями;

4) кількість виборців, внесених до списків виборців на
виборчих дільницях;

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата
на пост Президента України;

10) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата
на пост Президента України, у відношенні до кількості виборців,
які взяли участь у голосуванні;

11) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата
на пост Президента України;

12) відсоток голосів виборців, які не підтримали жодного
кандидата на пост Президента України, у відношенні до кількості
виборців, які взяли участь у голосуванні.

2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом
заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки
голосування в день виборів Президента України. Відомості,
зазначені у пунктах 2-12 частини першої цієї статті, вносяться як
по кожному територіальному виборчому округу, так і сумарно по
загальнодержавному округу. Протокол про результати голосування у
день виборів Президента України зобов'язані підписати голова,
заступники голови, секретар та інші члени Центральної виборчої
комісії, які присутні на засіданні комісії. Зазначений протокол
засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У разі своєї
незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії має
право викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається
до протоколу.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими
членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

3. Обраним у день виборів Президентом України вважається
кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів
виборців, які взяли участь у голосуванні. Про обрання Президента
України Центральна виборча комісія оформлює протокол. У протоколі
Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в день
виборів Президента України при цьому зазначаються прізвище та
ініціали кандидата, який відповідно до цього Закону обраний
Президентом України";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Скарги, що стосуються підготовки і проведення виборів
Президента України, на рішення, дії чи бездіяльність виборчих
комісій та їх членів, органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх
посадових і службових осіб, акти та дії об'єднань громадян, крім
тих, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання
громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або
їх виключної компетенції, дії та бездіяльність засобів масової
інформації, їх посадових та службових осіб, а також інших
суб'єктів виборчого процесу у день голосування і наступні дні
виборчого процесу до Центральної виборчої комісії не подаються. У
разі надходження зазначені скарги залишаються Центральною виборчою
комісією без розгляду. Подання таких скарг не перешкоджає
встановленню результатів виборів Президента України та їх
оголошенню";

40) статті 85 і 86 викласти в такій редакції:

"Стаття 85. Повторне голосування

1. Повторне голосування призначається Центральною виборчою
комісією на третю неділю після дня виборів.

2. До виборчого бюлетеня для повторного голосування
включаються два кандидати на пост Президента України, які у
підсумку голосування у день виборів одержали найбільшу кількість
голосів.

3. Якщо один із кандидатів, включених до виборчого бюлетеня
для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня
повторного голосування зняв свою кандидатуру шляхом подання
письмової заяви до Центральної виборчої комісії і Центральна
виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації
кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного
голосування, Центральна виборча комісія невідкладно приймає
рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного
за кількістю одержаних у день виборів голосів.

4. Якщо кандидат подав до Центральної виборчої комісії
письмову заяву про зняття своєї кандидатури з балотування і
Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування
реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для
повторного голосування, пізніше строку, зазначеного у частині
третій цієї статті, або з інших причин немає кандидатів, які могли
б бути включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування
замість вибулого, повторне голосування проводиться щодо однієї
кандидатури.

5. Для проведення повторного голосування з виборів Президента
України Центральна виборча комісія не пізніш як за десять днів до
дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост
Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для
повторного голосування, формує новий склад окружних виборчих
комісій у кількості чотирнадцяти осіб - по сім осіб від кожного
кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного
голосування.

6. Кандидати на пост Президента України, які включені до
виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за
дванадцять днів до дня повторного голосування вносять до
Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу
окружних виборчих комісій за формою, встановленою Центральною
виборчою комісією.

7. При розподілі керівних посад в окружних виборчих комісіях
Центральна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата на
пост Президента України рівну кількість посад голови та секретаря
окружної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної
кількості не більш як на одну посаду відповідно голови або
секретаря комісії). Голова та секретар окружної виборчої комісії
не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента
України.

8. Окружна виборча комісія не пізніш як за п'ять днів до дня
повторного голосування за поданням кандидатів на пост Президента
України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного
голосування, формує новий склад дільничної виборчої комісії у
кількості шістнадцяти осіб - по вісім осіб від кожного кандидата,
включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування.

9. Кандидати на пост Президента України, які включені до
виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за
вісім днів до дня повторного голосування вносять до окружної
виборчої комісії подання стосовно кандидатур до складу дільничних
виборчих комісій.

10. У разі якщо кількість запропонованих до складу
відповідних виборчих комісій кандидатур менша за встановлену в
цьому Законі, відповідна виборча комісія утворюється у кількості,
що відповідає кількості поданих кандидатур. Кандидат, який не
використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до
складу відповідної виборчої комісії, може подати такі кандидатури
не пізніш як за два дні до дня повторного голосування.

11. При розподілі керівних посад у дільничних виборчих
комісіях окружна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата
на пост Президента України рівну кількість посад голови та
секретаря дільничної виборчої комісії (з можливим відхиленням від
рівної кількості не більше ніж на одну посаду відповідно голови
або секретаря комісії). Голова та секретар дільничної виборчої
комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост
Президента України.

12. Рішення про дострокове припинення повноважень члена
виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до
складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж
кандидата.

13. Голосування, проведення підрахунку голосів та
встановлення підсумку голосування у разі повторного голосування
здійснюються у порядку, встановленому статтями 75-83 цього Закону.

14. Голосування виборців на закордонних виборчих дільницях
організовують і проводять дільничні виборчі комісії у тому ж
складі, що був станом на день голосування. У разі вибуття окремих
членів із складу зазначених комісій нові кандидатури до їх складу
не включаються.

15. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на
підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки
повторного голосування в межах відповідних територіальних виборчих
округів не пізніш як на десятий день з дня повторного голосування
встановлює та оголошує результати повторного голосування з виборів
Президента України, про що складає протокол.

16. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено
дві кандидатури, обраним Президентом України за підсумками
повторного голосування вважається кандидат, який за підсумками
повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат,
кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

17. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування
було включено лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним
Президентом України, якщо він одержав більше половини голосів
виборців, які взяли участь у голосуванні.

18. Якщо в результаті повторного голосування обидва
кандидати, що балотувалися, набрали однакову кількість голосів або
якщо голосування проводилося по одній кандидатурі і вона не
отримала більше половини голосів виборців, які взяли участь у
голосуванні, вибори Президента України вважаються такими, що не
відбулися.

Стаття 86. Офіційне оголошення результатів виборів

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні оголошує
результати виборів Президента України, про що зазначається у
протоколі засідання комісії, із зазначенням прізвища, імені, по
батькові обраного Президента України, його року народження,
професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання,
партійності, суб'єкта висування.

2. Офіційним оголошенням результатів виборів Президента
України є оголошення головуючим на засіданні Центральної виборчої
комісії результатів виборів Президента України. Витяг з протоколу
засідання Центральної виборчої комісії про офіційне оголошення
Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента
України є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної
із зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про
припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом
України";

41) частину п'яту статті 89 виключити;

42) у статті 90:

частини сьому і восьму виключити;

у частині дев'ятій слово та цифри "статтею 35" замінити
словом та цифрами "статтями 36, 36-1";

43) статті 92 і 93 викласти в такій редакції:

"Стаття 92. Предмет та суб'єкти оскарження

Скарги, що стосуються призначення, підготовки і проведення
виборів Президента України, можуть бути подані на рішення, дії чи
бездіяльність виборчих комісій та їх членів, дій кандидатів на
пост Президента України, їх довірених осіб.

Стаття 93. Суб'єкти розгляду скарг

1. Скарга, зазначена у статтях 91 і 92 цього Закону,
розглядається відповідною виборчою комісією згідно з цим та іншими
законами України.

2. У разі прийняття судом позову до розгляду з того ж питання
і з тих же підстав, що є предметом розгляду скарги відповідною
виборчою комісією, така виборча комісія зобов'язана зупинити
розгляд цієї скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд
повинен повідомити відповідну виборчу комісію та комісію вищого
рівня про надходження позову не пізніш як на наступний день з дня
надходження скарги.

3. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним
проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними
органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії
перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо
припинення порушення законодавства у триденний строк з дня
отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за три
дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним
день - невідкладно";

44) у статті 94:

у частині першій слово "семи" замінити словом "п'яти";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Скарга щодо порушень, які мали місце в день голосування,
може бути подана до виборчої комісії, яка допустила порушення, не
пізніше закінчення голосування, а до виборчої комісії вищого рівня
або до суду - не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного
за днем голосування, в порядку, встановленому цим Законом";

45) статті 96, 99 і 100 викласти в такій редакції:

"Стаття 96. Порядок і строки розгляду скарг

1. Порядок розгляду скарги виборчою комісією встановлюється
Центральною виборчою комісією. Розгляд скарг виборчими комісіями
здійснюється із запрошенням суб'єкта звернення із скаргою та
суб'єкта оскарження.

2. Днем подачі скарги вважається день фактичного отримання
скарги суб'єктом розгляду скарги.

3. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 95 цього
Закону, повертається суб'єктові подання скарги (представнику
юридичної особи - суб'єкта подання скарги) з відповідними
роз'ясненнями не пізніш як на наступний день після дня надходження
скарги, а подана напередодні, в день голосування чи наступного
дня - невідкладно.

4. Скарга розглядається у дводенний строк з дня її отримання,
але щодо порушень, які мали місце до дня голосування, - не пізніше
закінчення дня, що передує дню голосування, а щодо порушень, які
мали місце в день голосування, - не пізніше ніж за одну годину до
закінчення голосування.

5. Про час і місце розгляду скарги суб'єкт звернення та інші
заінтересовані особи можуть повідомлятися рекомендованими
телеграмами, факсимільними повідомленнями, засобами електронної
пошти. Допускається повідомлення суб'єкта звернення та
заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з
фіксуванням такої дії службовою особою суб'єкта розгляду скарги
окремою письмовою довідкою, яка долучається до справи (протоколу).

6. Виборчі комісії, суди та правоохоронні органи організують
свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні
та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом та
розгляд скарг у строки та в спосіб, встановлені цим Законом";

1 2 3 4 5 6

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП