ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Цивільний кодекс Української РСР

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Цивільний кодекс Української РСР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Глава 25
МАЙНОВИЙ НАЙОМ

Стаття 256. Договір майнового найму

За договором майнового найму наймодавець зобов'язується надати наймачеві майно у тимчасове користування за плату.

Стаття 257. Форма договору майнового найму

Договір майнового найму між громадянами на строк більше одного року повинен бути укладений у письмовій формі.

Договір найму майна державних, кооперативних та інших громадських організацій повинен бути укладений у письмовій формі, за винятком випадків, передбачених окремими правилами.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 258. Строк договору майнового найму

Строк договору майнового найму визначається за погодженням сторін, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
Законом України від 07.07.92 р. N 2554-XII)

Стаття 259. Укладення договору майнового найму без зазначення строку

Коли договір майнового найму укладено без зазначення строку, він вважається укладеним на невизначений строк і кожна із сторін вправі відмовитися від договору в будь-який час, попередивши про це в письмовій формі другу сторону за три місяці.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
Законом України від 07.07.92 р. N 2554-XII)

Стаття 260. Продовження користування майном після закінчення строку договору

В разі продовження користування майном після закінчення строку договору при відсутності заперечень з боку наймодавця договір вважається поновленим на невизначений строк і кожна з сторін вправі в будь-який час відмовитись від договору, попередивши про це другу сторону за один місяць.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
Законом України від 07.07.92 р. N 2554-XII)

Стаття 261. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
виключена згідно із Законом України від 07.07.92 р. N 2554-XII)

Стаття 262. Надання майна наймачеві

Наймодавець зобов'язаний надати наймачеві майно у стані, що відповідає умовам договору і призначенню майна.

Наймодавець не відповідає за недоліки майна, які були ним застережені при укладенні договору.

Стаття 263. Наслідки ненадання майна наймачеві

Коли наймодавець не надає у користування наймачеві зданого в найом майна, наймач вправі витребувати від нього це майно (стаття 208 цього Кодексу) і вимагати відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або з свого боку відмовитись від договору і стягнути збитки, завдані його невиконанням.

Стаття 264. Обов'язки наймодавця по утриманню зданого в найом майна

Наймодавець зобов'язаний провадити за свій рахунок капітальний ремонт зданого в найом майна, якщо інше не передбачено законом або договором.

Невиконання цього обов'язку наймодавцем дає наймачеві право або зробити капітальний ремонт, що передбачений договором чи викликається невідкладною необхідністю, і стягнути з наймодавця вартість ремонту чи зарахувати її в рахунок найомної плати; або розірвати договір (стаття 270 цього Кодексу) і стягнути збитки, завдані його невиконанням.

Стаття 265. Обов'язки наймача

Наймач зобов'язаний:

1) своєчасно вносити плату за користування майном;

2) користуватися майном відповідно до договору і призначення майна;

3) підтримувати найняте майно у справному стані;

4) провадити за свій рахунок поточний ремонт, якщо інше не встановлено законом або договором;

5) при припиненні договору найму - повернути майно у тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.

Стаття 266. Зменшення найомної плати

Наймач вправі вимагати відповідного зменшення найомної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість передбаченого договором користування найнятим майном істотно зменшилась.

Стаття 267. Здавання майна в піднайом

Здавання наймачем найнятого майна в піднайом дозволяється лише за згодою наймодавця, якщо інше не передбачено законом або договором.

Стаття 268. Збереження чинності договору найму при переході майна до іншого власника

При переході права власності на здане в найом майно від наймодавця до іншої особи договір найму зберігає чинність для нового власника.

Договір найму зберігає чинність і при переході майна від однієї державної організації (наймодавця) до іншої.

Стаття 269. Дострокове розірвання договору на вимогу наймодавця

Наймодавець може пред'явити в суді, арбітражі або в третейському суді вимогу про дострокове розірвання договору найму, якщо наймач:

1) користується майном не відповідно до договору або призначення майна;

2) навмисно або з необережності погіршує стан майна;

3) не вніс плати протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу, а за договором побутового прокату - протягом одного місяця, якщо більш короткі строки не установлені типовим договором;

4) не зробить капітального ремонту в тих випадках, коли за законом або за договором капітальний ремонт лежить на обов'язку наймача.

Стаття 270. Дострокове розірвання договору на вимогу наймача

Наймач може пред'явити в суді, арбітражі або в третейському суді вимогу про дострокове розірвання договору найму:

1) якщо наймодавець не робить капітального ремонту, що лежить на його обов'язку;

2) якщо майно в силу обставин, за які наймач не відповідає, виявиться в стані, непридатному для користування.

Стаття 271. Відповідальність наймача за погіршення майна

В разі допущення наймачем погіршення найнятого майна він повинен відшкодувати наймодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення майна сталося не з його вини.

Стаття 272. Права і обов'язки сторін у зв'язку з поліпшенням майна

В разі проведеного з дозволу наймодавця поліпшення найнятого майна наймач має право на відшкодування зроблених для цієї мети необхідних витрат, якщо інше не передбачено законом або договором.

Зроблені наймачем без дозволу наймодавця поліпшення, якщо їх можна відокремити без шкоди для майна і якщо наймодавець не погодиться відшкодувати їх вартість, можуть бути вилучені наймачем.

Вартість поліпшень, які зроблені наймачем без дозволу наймодавця і які не можна відокремити без шкоди для майна, відшкодуванню не підлягає.

Стаття 273. Договір побутового прокату

За договором побутового прокату державні, кооперативні та інші громадські організації надають громадянам у тимчасове користування за плату предмети домашнього вжитку, музичні інструменти, спортивний інвентар, легкові автомобілі та інше майно.

Умови і порядок надання майна за договором побутового прокату визначаються загальними правилами про договір майнового найму (статті 262, 263, пункти 1, 2, 3 і 5 статті 265, статті 269, 271 і 272 цього Кодексу).

По окремих видах побутового прокату Рада Міністрів Української РСР затверджує типові договори побутового прокату.

Відступи від умов типових договорів, що обмежують права користувачів, є недійсними.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 274. Укладення договору побутового прокату

Зазначені в статті 273 цього Кодексу організації зобов'язані надавати громадянам у користування предмети прокату за плату, розмір якої визначається відповідно до встановлених тарифів.

Договір побутового прокату укладається в усній формі, крім випадків, коли типові договори вимагають укладення його в письмовій формі.

При укладенні договору побутового прокату організація зобов'язана в присутності наймача перевірити справність майна, що здається в найом.

Стаття 275. Строк договору побутового прокату

Строк договору побутового прокату не повинен перевищувати строків, встановлюваних відповідними типовими договорами.

Наймач вправі в будь-який час розірвати договір побутового прокату і повернути майно організації.

Стаття 276. Здача в піднайом за договором побутового прокату

Здача в піднайом майна, одержаного за договором побутового прокату, не допускається.

Глава 26
НАЙОМ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ

Стаття 277. Договір найму жилого приміщення

Користування жилим приміщенням у будинках державного і громадського житлового фонду здійснюється відповідно до договору найму жилого приміщення, який укладається між наймодавцем - житлово-експлуатаційною організацією (а в разі її відсутності - відповідним підприємством, установою, організацією) і наймачем - громадянином, на ім'я якого видано ордер.

Договір найму жилого приміщення в будинках, що належать громадянам на праві особистої власності, укладається наймачем з власником будинку.

Договір найму жилого приміщення укладається, змінюється і розривається на умовах і в порядку, які визначаються законодавством Союзу РСР і Української РСР.

(У редакції Указу Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 278. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії
Верховної Ради Української РСР від 23.11.66 р.,
від 15.10.73 р. N 2135-VIII;
виключена згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 279. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 280. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 281. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 282. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 283. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 15.10.73 р. N 2135-VIII;
виключена згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 284. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 285. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 286. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 287. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 288. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 289. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 290. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 291. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 292. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 293. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 294. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 295. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 296. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 297. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 298. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 299. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 300. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 301. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 302. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 303. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 304. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 305. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 306. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 307. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 308. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 309. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 310. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 311. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 312. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 313. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 314. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 315. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 15.10.73 р. N 2135-VIII;
виключена згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 316. Виключена.

(згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Стаття 3161. Виключена.

(Доповнено статтею 3161 згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 15.10.73 р. N 2135-VIII;
виключена згідно з Указом Президії Верховної
Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП