ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ЦІН НА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ ТА ОКРЕМІ ОБ’ЄКТИ
Для визначення кошторисної вартості реальних інвестиційних об’єктів (підприємств, їх черг, пускових комплексів, кварталів забудови, окремих складних будівель і споруд, які виділені у са-мостійні будови) складаються такі кошторисні документи: у складі проекту (на перший стадії проектування) — локальні та об’єктні кошторисні розрахунки; кошториси на проектно-дослідницькі роботи; зведений кошторисний розрахунок; зведений, об’єктний і локальні ресурсні кошториси; відомість витрат; відомість базис-ної кошторисної вартості будівництва об’єктів, що входять до пускового комплексу; відомість базисної кошторисної вартості об’єктів і робіт з охорони довкілля.
У 1998 р. нормативна база для розробки проектно-кошторисної документації складалася з:
• кошторисних норм України на будівельні роботи і монтаж устаткування (РНУ-93, НМУ-93);
• одиничних розцінок України на будівельні роботи (ОРУ-96);
• кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин і механізмів (СНі РУ-93/96);
• розцінок на монтаж устаткування (РМУ-96);
• середніх районних кошторисних цін на привізні матеріали, вироби і конструкції (СРСЦ 4.04-96), скоригованих для умов бу-дівництва в Україні;
• єдиних для України середніх кошторисних цін на місцеві будівельні матеріали, вироби і конструкції (СЕСЦ-96);
• кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва (СЦПВ 4.09-96), скоригованих для України;
• граничних цін на матеріали, вироби і конструкції (франко-приоб’єктний склад) (лист Держкоммістобудування від 11.10.96 № 6/390);
• норм поточних витрат у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.91 № 236;
• норм планових нагромаджень;
• лімітованих та інших витрат, що визначені в ДБН IV-16-96, ч. 1.
Для перерахунку зведених кошторисів у ціни поточного року встановлені підвищуючі індекси і коефіцієнти:
 індекси для визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт;
 індекси для визначення базисної кошторисної вартості уста-ткування, меблів та інвентаря;
 коефіцієнти для визначення надбавок, що враховують збі-льшення прямих і накладних витрат і планових нагромаджень понад ті, що враховані у базисній кошторисній вартості будіве-льно-монтажних робіт.
Уся ця нормативна база використовується для складання ло-кальних та об’єктивних кошторисних розрахунків у цінах 1997 р. та зведеного кошторису (див. додаток до розділу).
Зведений кошторис складається з двох частин:
• базисна кошторисна вартість з урахуванням резерву коштів на передбачувані роботи і витрати;
• кошти на компенсацію витрат, пов’язаних з ринковими умо-вами здійснення будівництва, в тому числі обов’язкові відраху-вання, збори і платежі, резервний фонд замовника і резервний компенсаційний фонд замовника.
Згідно із законодавством України до договірної ціни і в розра-хунки за виконані роботи (ф. № КБ-3, № КБ-2 в) включаються такі податки і збори:
 плата (податок) на землю;
 податок з власників транспортних засобів та інших самохід-них машин і механізмів;
 збір за спеціальне використання природних ресурсів;
 збір за забруднення навколишнього природного середовища;
 збір у Фонд для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чо-рнобильської катастрофи і соціального захисту населення;
 збір до Державного інноваційного фонду.
Збори на обов’язкове соціальне страхування і державне пен-сійне страхування передбачаються в складі поточних витрат.
Згідно з ДБН IV-16-96 базисна кошторисна вартість будівниц-тва — це частка розрахункової кошторисної вартості, що визна-чається кошторисними документами, складеними проектною ор-ганізацією в цінах 1997 р., з урахуванням ринкових умов, які склалися на 1 січня того року, в якому передбачається будівницт-во, на підставі кошторисних нормативів і нормативних актів від-повідно до чинного законодавства.
Договірні ціни враховують усі витрати підрядної організації та замовника і обумовлюються при укладанні договорів, прогно-зуванні вартості підрядних робіт, розрахунках між замовником і підрядником (субпідрядником) за виконані роботи. Узгоджують-ся договірні ціни на переговорах між учасниками інвестиційного процесу або на тендерних торгах.
Розрізняють кілька видів договірних цін:
• тверді (остаточні) на весь обсяг будівництва. Вони врахо-вують майбутнє коливання цін і не коригуються стосовно факти-чного рівня інфляції. Як правило, такі ціни встановлюються для об’єктів зі строком будівництва не більше року;
• динамічні (відкриті), які мають, як правило, незмінну час-тину витрат (базисну кошторисну вартість). Ця частка коригу-ється в процесі будівництва відповідно до фактичного рівня інфляції.
До складу договірної ціни включаються:
 базисна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт у цінах 1997 р.;
 інші витрати, що входять до базисної кошторисної вартості будівництва (збільшення прямих і поточних витрат і планових нагромаджень, витрати на перевезення та відрядження робітни-ків-будівельників);
 частина резерву коштів на непередбачені роботи і витрати;
 базисна кошторисна вартість пусконалагоджувальних робіт;
 витрати, доплати і знижки, що встановлюються в процесі переговорів або торгів (тендерів).
Ціна (кошторисна вартість) визначається за формулою:
Ц = Кв + (Кв ∙ Нп) / 100 = Кв ∙ (1 + Нп / 100),
де Кв — кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт (сума прямих і накладних витрат);
Нп — норматив планових нагромаджень (нормативний при-буток).
Необхідні прямі витрати визначаються нормами витрат мате-ріалів, конструкцій і деталей, нормами витрат праці, нормами ви-користання будівельних машин і механізмів.
Крім того, при визначенні кошторисної вартості слід врахову-вати витрати, пов’язані з обслуговуванням процесу будівельного виробництва, забезпеченням його обіговими коштами. З цією ме-тою застосовують норми і нормативи, що затверджуються Кабі-нетом Міністрів України: норми амортизаційних відрахувань по будівельних машинах і механізмах; норми накладних витрат; но-рми заготівельно-складських витрат; норми націнок постачаль-ницько-збутових організацій; норматив планових нагромаджень. Прямі витрати обчислюються за формулою:
Пв =  (Орі ∙ Ері + Окі ∙ Ні ∙ Ці),
де Орі — кількість (обсяг) окремих видів робіт або конструктив-них елементів в одиницях вимірювань, які відповідають затвер-дженим розцінкам;
Ері — одинична розцінка і-ї роботи;
Окі — обсяг конструктивних елементів відповідних видів ро-біт, вартість матеріалів яких не включено в одиничну розцінку;
Ні, Ці — відповідно норма витрат і кошторисна ціна матеріа-лів, конструктивних елементів, які не враховані в одиничних розцінках.
У складі кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт прямі витрати становлять у середньому 62—67 %. Їх частка ко-ливається залежно від галузі господарства, а в житловому будів-ництві — залежно від регіонів міст, зон будівництва і видів бу-динків. Середня структура елементів прямих витрат уточнюється по кожному об’єкту в базисних кошторисних цінах 1997 р.
Графічні базисні ціни на матеріали, вироби та конструкції (франко-станція відправлення) визначаються згідно з державною кошторисною базою 1997 р. До граничних цін додається вартість транспортних і заготівельно-складських витрат.
Розрахункова структура накладних витрат, яка може викорис-товуватись при укладанні контрактів і формуванні договірних цін, сьогодні має такий вигляд (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
СТРУКТУРА НАКЛАДНИХ ВИТРАТ, УРАХОВАНИХ БАЗИСНОЮ
КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ В ЦІНАХ 1997 р.
Статті витрат %
Основна і додаткова зарплата 34,92
Внески у соцстрах та фонд зайнятості 32,28
Амортизація, передбачена поточними витратами 0, 65
Витрати на відрядження і роз’їзди 0,48
Послуги зв’язку і телефонізації 3,83
Витрати на утримання будинків 0,81
Теплова енергія 4,12
Електроенергія 0,38
Охорона об’єктів (в тому числі позавідомча) 0,97
Витрати на утримання вищих організацій 0,71
Охорона праці і техніка безпеки 2,54
Витрати на підготовку до введення в експлуатацію 3,62
Знос малоцінних предметів 6,58
Витрати на проектування виробництва робіт 0,32
Інші витрати 7,79

Планові нагромадження встановлюються в розмірі 30 % до су-ми прямих і накладних витрат, що в складі кошторисної вартості становить 23,08 % згідно з постановою Кабінету Міністрів Украї-ни від 08.02.94 № 65. Розподіл коштів, що враховані масою плано-вих нагромаджень, здійснюється за такими напрямами (табл. 5.3).
Таблиця 5.3
РОЗПОДІЛ ЗА НАПРЯМАМИ КОШТІВ,
ЩО ВРАХОВАНІ МАСОЮ ПЛАНОВИХ НАГРОМАДЖЕНЬ
Статті витрат % від маси планових нагромаджень
Платежі в держбюджет 29,8
Відрахування на матеріальну допомогу та заохочення 3,8
Кошти на соціальний розвиток, 28,3
у тому числі на покриття збитків житлово-комунального господарства 18,8
Кошти на розвиток виробництва науки і техніки, 38,1
у тому числі на розвиток виробництва 18,3

Для приведення даних до виміру в гривнях інвестиції в неза-вершеному будівництві індексуються окремо в будівельно-монтажні роботи та у витрати на придбання машин, обладнання, устаткування. Залежно від терміну освоєння інвестицій застосо-вуються відповідні індекси.
Оптові ціни на будівельні матеріали та вироби у 1998 р. зрос-ли в 3,04 раза порівняно з 1982 р., а оптові ціни підприємств ма-шинобудування — у 4,66 раза.
В цілому обсяг інвестицій (вартість будівництва) підприємств, будинків і споруд визначається замовником. Вартість будівниц-тва включає:
• договірну ціну, що складається з вартості робіт, які підляга-ють виконанню генеральним підрядником за контрактом;
• частину базисної кошторисної вартості будівництва, що на-лежить до діяльності замовника;
• базисну кошторисну вартість пусконалагоджувальних робіт;
• додаткові витрати замовника, спричинені формуванням рин-кових відносин;
• обов’язкові відрахування, збори і платежі, передбачені чин-ним законодавством;
• податок на додану вартість;
• премію за введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва;
• додаткові витрати на розвиток матеріально-технічної бази буді-вельної організації, якщо вони передбачені будівельним контрактом.
За підсумками розрахунку вартості будівництва показуються зворотні суми, тобто кошти, що повертаються замовнику після введення об’єкта в експлуатацію.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ЦІН НА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ ТА ОКРЕМІ ОБ’ЄКТИ» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит Звіту про власний капітал
Контроль за дотриманням розрахункової дисципліни
Поняття та види банківських інвестицій
Інвестиційний клімат держави
РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (22.02.2011)
Переглядів: 1908 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП