ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

Держава як суб’єкт інвестування
Держава виступає суб’єктом інвестиційної діяльності через свої інститути, господарські товариства (компанії) та корпорації, фінансово-кредитні установи, інших функціональних учасників. Держава бере участь в інвестиційному процесі як безпосередньо через державний сектор економіки, так і опосередковано, через свої інституції, органи виконавчої влади та місцевого самовряду-вання, Національний банк, Фонд держмайна, Державний антимо-нопольний комітет. В цілому державне інвестування охоплює ті галузі і виробництва, продукція яких має загальнонаціональний характер та які найближчим часом не підлягають приватизації: оборонна галузь, окремі об’єкти загальнодержавної інфраструк-тури (магістралі, термінали тощо).
У перехідний період функції інвестора в соціальній сфері та-кож повинні залишатися за державою. Деякі виробництва сільсь-кого господарства (особливо збиткові) теж повинні інвестуватися з держбюджету. Цей антиринковий захід може бути скасований лише з розвитком приватизації у сільському господарстві і наси-ченням ринку його продукцією.
Загальні аспекти щодо державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні викладено в Законі України «Про інвести-ційну діяльність» (1991 р.). У статті 11 цього Закону зазначаєть-ся, що державне регулювання інвестиційної діяльності здійсню-ється з метою реалізації економічної, науково-технічної та соціальної політики. Згідно зі статтею 12 цього Закону:
1) державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвес-торами та учасниками інвестиційної діяльності;
2) регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:
• застосування системи податків з диференціацією суб’єктів та об’єктів оподаткування, податкових ставок і пільг;
• проведення кредитної та амортизаційної політики, в тому числі завдяки прискоренню амортизації основних фондів;
• надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій;
• впровадження державних норм і стандартів;
• вжиття антимонопольних заходів;
• роздержавлення та приватизації власності;
• проведення політики ціноутворення;
• інших заходів.
Для порівняння: відповідно до світового досвіду існують такі методи державного стимулювання інвестиційної діяльності (табл. 1.1):

Таблиця 1.1
МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Форми Інструменти
Податкове
стимулювання Зниження ставки податку
Інвестиційна податкова знижка
Відміна податків на реінвестування
Податкові угоди з іншими країнами
Податкові кредити
Фінансове
стимулювання Прискорена амортизація
Пільгові кредити
Інвестиційні гарантії
Безвідсоткові кредити
Інфраструктурне забезпечення Надання земельних ділянок у безоплатне користування або за пільговими цінами
Надання необхідних приміщень у безоплатне користу-вання або за пільговими цінами
Стимулювання конкретних ін-
вестиційних проектів Цільове фінансування ресурсо- і природозберігаючого обладнання
Цільове фінансування проектів, зорієнтованих на підви-щення кваліфікації, перепідготовку кадрів, поліпшення умов праці
Сприяння у проведенні техніко-економічного обґрунту-вання проектів

Часто перелічені вище форми впливу держави на інвестиційну діяльність класифікують як прямі і непрямі. Тип ринкової систе-ми визначає співвідношення між ними. Світова практика форму-вання ринкових засад доводить, що безпосередня участь дер-жави в інвестиційному процесі є об’єктивно зумовленою необхідністю. При цьому слід зауважити, що державні інвестиції за умов ринку не є відокремленим джерелом фінансування. На зміну прямим дотаціям і субсидіям з боку держави, які довели свою неефективність, повинні прийти нові методи державної інвестиційної політики.
Головним критерієм державних вкладень в економіку мають стати їх пріоритетність, ефективність та швидка окупність.
В Україні сьогодні повністю відсутня чітка організаційна сис-тема руху та контролю за використанням централізованих держа-вних інвестиційних коштів. Механізм розподілу коштів у поза-бюджетних і галузевих державних фондах (Фонд розвитку промисловості, Державний інноваційний фонд та ін.) залишається непрозорим, організаційно складним, не забезпечує відбору найефективніших проектів і не має елементів чіткої економічної від-повідальності за прийняті рішення.
Очевидно, що постала необхідність створення принципово нових організаційних структур для успішного функціонування еко-номічного механізму державної інвестиційної політики.
Проте лише інституційного забезпечення недостатньо для ефективної реалізації державних інвестицій. Викликає занепокоєння недосконалість визначення державних пріоритетів інвестування, серед яких продовжують залишатися збитковими, низькорента-бельними сфери, які насамперед потребують якісних змін у принципах господарювання. Держава повинна сконцентрувати обме-жені фінансові ресурси в галузях, що виробляють кінцеву продукцію, мають значний експортний потенціал, забезпечують швидкий обіг капіталу та стабільні бюджетні надходження.
Актуальним для України залишається питання щодо встанов-лення прав та обов’язків держави як суб’єкта інвестиційної дія-льності. Протягом останніх 4—5 років в Україні створені необ-хідні макроекономічні умови для формування сприятливого інвестиційного середовища, закладені основи інвестиційної інфраструктури, розроблена певна правова база. Однак слід від-значити, що накопичений в ці роки інвестиційний потенціал був використаний не повною мірою.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Держава як суб’єкт інвестування» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Технологічний процес розробки і просування сайтів
Дисконтований період окупності
Аудит запасів. мета і завдання аудиту
КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2267 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП