ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит операцій за рахунками в банках
Розрахунки між підприємствами незалежно від форми власності здійснюються шляхом безготівкових перерахувань че-рез комерційні банки (КБ) і регулюються спеціальними правила-ми. Проте в практиці проведення розрахунків допускаються по-рушення та зловживання. На їх виявлення й попередження розраховані аудиторські перевірки.
Метою перевірки банківських операцій є встановлення:
• кількості відкритих і використаних у розрахунках рахунків, законність здійснення операцій за кожним із них;
• своєчасності, законності, достовірності й доцільності відо-бражених на рахунках у банках здійснених операцій щодо надхо-дження та списання грошових коштів;
• обґрунтованості отримання й використання кредитів і позик, своєчасності їх погашення;
• дотримання стану платіжно-розрахункової дисципліни щодо укладених договорів та ін.
Джерелами інформації для аудиторської перевірки є:
• виписки банків з відповідних рахунків з доданими до них документами, які є підставою для здійснення прибутково-видаткових операцій (копії платіжних доручень, вимог, меморіальних ордерів, корінці грошових і розрахункових чеків тощо);
• облікові регістри за субрахунками 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» 314 «Інші ра-хунки в банку в іноземній галузі»;
• баланси, інші документи й облікові регістри, в яких відобра-жуються операції, пов’язані з використанням коштів.
Метою аудиту валютних операцій є перевірка:
• правильності та законності відкриття валютних рахунків;
• повноти й своєчасності зарахування валютної виручки;
• законності використання валюти-готівки тощо.
Насамперед аудитор перевіряє правильність відкриття рахун-ку в комерційному банку. Наступним етапом аудиту є перевірка правильності ведення аналітичного й синтетичного обліку за кожним із відкритих у комерційних банках рахунком.
Аудитор встановлює підтвердження кожної операції, яка відо-бражена у виписці з особового рахунку в банку, первинними до-кументами. Така взаємозвірка має поєднуватися з контролем за банківськими документами суті проведених операцій. У процесі перевірки аудитор звертає особливу увагу на правильність офор-млення первинних документів, відповідність назви платежу фак-тично проведеній господарській операції, а також на додатки до первинних документів та договори, положення тощо.
При перевірці правильності відображення у бухгалтерському обліку банківських операцій аудитор повинен пам’ятати про ти-пові порушення, можливі у процесі ведення банківських опера-цій. До них відносять:
• відсутність платіжних документів, що підтверджують факт здійснення операції;
• наявність документів, не оформлених відповідно до вимог законодавства (ксерокопії документів, відсутність на документах банківських відміток);
• відсутність додатків до платіжних документів, які були під-ставою для здійснення господарських операцій:
― повнота зарахування готівки на рахунки в банку;
― невідповідність даних у платіжних дорученнях, що збері-гаються у справах підприємства, яке перевіряється, фактичним перерахуванням коштів (це можна встановити тільки шляхом проведення зустрічної перевірки на підприємствах, куди перераховувалися кошти і за якими довгий час існувала дебіторська за-боргованість, а актів взаємних звірок не було);
― невідповідність кореспонденції рахунків, зазначеної у платіж-них документах, аналогічній кореспонденції в облікових регістрах;
― розбіжність платіжного документа та кода в банківській виписці;
― відсутність перекладу українською мовою текстів платіж-них документів, що стали підставою для оплати їх в іноземній валюті з валютного рахунку;
― допущення помилок у розрахунках перевідного курсу інва-люти в гривні у разі здійснення платежів в іноземній валюті.
Ці порушення у кінцевому підсумку спричиняють викривлен-ня фінансових показників діяльності підприємства, що нерідко сприяє фінансовим зловживанням посадових осіб та стимулює пряме викрадення матеріальних цінностей і коштів.
Отже, аудитор має виявити також незаконні дії, фальсифіка-ції виписок банківських рахунків та записів цих операцій в об-лікові регістри. Класифікацію зловживань і порушень наведено в табл. 3.3.
Привласнення готівки, одержаної в банку шляхом фальси-фікації виписок, розкриваються перевіркою істинності випи-сок безпосередньо у банку. Крім того, звіряються записи на поточних рахунках у національній валюті на субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» з корінцями чекової книжки із записами на субрахунку 301 «Каса в національній валюті».
Таблиця 3.3
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОВЖИВАНЬ І ПОРУШЕНЬ ЗА ВИДАМИ

пор. Вид зловживань та порушень Форма прояву
1 Привласнення готівки, одержаної в банку Неоприбуткування готівки, одержаної з банку
2 Неповне відображення в обліку операцій на поточному рахунку в на-ціональній валюті Невідображення в обліку одержа-них у банку сум і одночасне вилу-чення приблизно на таку саму су-му, яка надійшла на розрахунковий рахунок
3
Неправильний підрахунок підсум-ків у облікових регістрах Те саме
4 Неправильне відображення опера-цій на поточних рахунках у націо-нальній валюті Віднесення одержаної готівки на витрати виробництва замість оприбуткування її за касою
5 Перерахування коштів постачаль-никам на основі їх рахунків з не-зрозумілим і неповним штампом Списання придбаних предметів замість їх оприбуткування
6 Переведення кредиторської забор-гованості підзвітним особам з по-точного рахунку в національній валюті через відділення зв’язку Привласнення посадовими особа-ми заборгованості минулих років і фіктивно нарахованих сум
Неповне відображення в обліку прибуткових і видаткових операцій виявляється звіркою оборотів на поточному рахунку в національній валюті з відповідними оборотами у записах банку, перевіркою обґрунтованості претензій до банку, повноти їх пред’явлення банку й відповіді банку, докладною звіркою кожної позиції реальних банківських виписок з відповідними записами у бухгалтерському обліку підприємства, що перевіряється.
Свідомі помилки з метою приховування частини одержаної готівки стали можливими через широке використання у бухгал-терському обліку зведених відомостей, де відображуються групи операцій. Такі зловживання можна виявити шляхом арифметич-ної перевірки всіх підрахунків та підсумків, особливо тих граф, сума яких у подальшому не відображується на рахунках коштів чи матеріалів, а списується на калькуляційні, збирально-розподільчі рахунки або відноситься безпосередньо на рахунок спеціа-льних джерел фінансування (цільові надходження тощо). Насам-перед слід перевіряти правильність підрахунку готівки, що надійшла з банку.
Неправильне бухгалтерське відображення операцій на поточ-ному рахунку в національній валюті, а також віднесення одержа-них грошей з цього рахунку на інші рахунки дає змогу приховува-ти отримані гроші. Наведені платежі списуються на витрати замість віднесення їх на матеріально відповідальних або інших осіб.
Особливо поширеними можуть бути безготівкові перерахування грошей не за призначенням, наприклад переказ грошей під-ставним особам за виконані роботи або в порядку погашення за-боргованості. У цьому разі зловживання за банківськими операціями поєднуються з фальсифікацією нарахування заробіт-ної плати й обліку кредиторської заборгованості.
Об’єктом контролю є операції з переказу грошових коштів з поточного рахунку в національній валюті на рахунки в комерцій-них ощадних банках. Інколи вони пов’язані з передачею грошей підставним особам або зловживаннями більш складного характеру, в яких приховані крадіжки матеріальних цінностей і коштів. Конт-роль операцій за переказом готівки на ім’я окремої особи здійсню-ється шляхом перевірки підстав для нарахування кожної суми (на-рядів, актів), перевірки законності проведених витрат і забезпечення їх відповідними коштами за договором чи кошторисом.
Перевірці підлягає також правильність оформлення у регіст-рах бухгалтерського обліку розрахунків акредитивами та чеками.
Аудит розрахунків акредитивами і чеками
Акредитиви виставляються сільськогосподарськими підприємствами (покупцями) за рахунок коштів із свого поточно-го рахунку, а також кредитів банків. Кожний акредитив має цільове призначення, використовується для розрахунків тільки з одним постачальником і не може перераховуватися іншому. Строк дії
акредитиву — до 15 днів, в окремих випадках він може бути про-довжений до 25 днів.
Акредитивна форма розрахунків гарантує постачальникові оплату відвантаженої продукції, виконаних робіт і наданих послуг.
Джерелами інформації у разі перевірки операцій за акредити-вами є виписки банку з особових рахунків акредитивів, рахунки, реєстри рахунків та інші документи, що додаються до виписки, записи у бухгалтерському обліку на субрахунку 313 «Інші рахун-ки в банку в національній валюті», записи на рахунках матеріа-льних цінностей, що придбані за акредитиви.
Вивчення перелічених джерел інформації дає змогу встановити:
• обґрунтованість виставлення акредитивів;
• своєчасність отримання й обробки банківських виписок що-до використання акредитивів і правильність відображення в об-ліку витрат цих коштів;
• своєчасність повернення залишків грошових коштів за акре-дитивами;
• наявність джерел, що фактично використані, проте обліко-вуються у складі невикористаних акредитивів.
У разі порушення правил відображення в обліку операцій з акредитивами можуть приховуватися зловживання. Контроль операцій за акредитивами передбачає їх перевірку відповідно до вимог фінансової дисципліни, рахунків, цін тощо.
У практиці фінансово-господарської діяльності підприємств відомі випадки повернення акредитивів у зв’язку із закінченням строку їх дії або повернення значної частини грошей. У такому разі слід з’ясувати причину невикористання грошей за призна-ченням. Якщо в цьому винна конкретна посадова особа, необхід-но вжити заходи щодо стягнення матеріального збитку. За неви-користаний акредитив, виставлений за вимогою постачальника, має стягуватися штраф згідно із законодавством.
Після цього перевіряються операції щодо розрахунків чека-ми з лімітованими та нелімітованими книжками.
Лімітовані чекові книжки використовуються підприємства-ми для розрахунків з постачальниками за матеріали, послуги транспорту й зв’язку. Вони видаються за рахунок власних коштів підприємства та кредитів банку і є дійсними протягом 6 міс.
Нелімітовані чекові книжки видаються підприємствам, що мають позичкові рахунки без депонування банком коштів із роз-рахункового рахунку.
Перевіркою розрахункових операцій із лімітованих книжок має бути встановлено:
• правильність обліку цих операцій, забезпеченість (ефектив-ність) внутрішнього контролю за використанням чеків;
• ведення обліку за матеріально відповідальними особами, своєчасність подання звітів останніми про використання виданих чеків;
• реальність залишків на лімітованих чекових книжках, відо-бражених в обліку.
У звітах відповідальних осіб про використання чеків перевіряють суть операцій, їх доцільність і реальність. Особливу увагу приділяють виявленню випадків використання чеків для оплати операцій, здійс-нених іншими підприємствами. Необхідно також встановити за звіта-ми експертів, чи всі платежі із лімітованих чекових книжок в оплату невиробничих витрат віднесені на матеріально відповідальних осіб.
Завдання аудиту полягає також у тому, щоб встановити відпо-відність ліміту чекової книжки реальній потребі у грошових ко-штах для здійснення розрахунків, оскільки завищення ліміту «заморожує» кошти підприємства, уповільнює їх обіговість. Роз-мір перерахованих грошових коштів має забезпечувати тижневу, декадну, двотижневу потребу підприємства. Тому загальний лі-міт на всіх лімітованих книжках не повинен перевищувати місячної потреби у коштах для цього виду розрахунків.
Джерелами інформації для аудиторської перевірки розрахун-ків чеками є виписки банку, авансові звіти підзвітних осіб (з усі-ма додатками) за виданими чековими книжками, облікові регіст-ри щодо відображення цих операцій, інші документи, що прямо або опосередковано характеризують операції за цими видами розрахунків.
Аудит операцій за наведеними джерелами передбачає переві-рку відповідності залишків ліміту на лімітованих чекових книж-ках із залишком на дату перевірки на субрахунку 313 «Інші раху-нки в банку в національній валюті» із даними виписок банку. Виявлені при цьому розбіжності свідчать про те, що видані із лі-мітованих книжок чеки не були пред’явлені в банк для оплати до кінця місяця. Чеки мають передаватися в банк не пізніш як за три дні після їх виписування. Затримка розглядається як порушення правил розрахунків чеками.
На наступному етапі перевірка цих операцій зосереджується на встановленні відповідності залишків ліміту на корінці остан-нього використаного чека чекової книжки з урахуванням суми чеків, не поданих до оплати, і залишків на субрахунках 372 «Роз-рахунки з підзвітними особами», 377 «Розрахунки з іншими дебі-торами». Різниця між цими залишками та залишками на рахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» показує суму використаних, але не оплачених банком чеків. Якщо є розбіжнос-ті між даними обліку підприємства й банку, потрібно з’ясувати їх причини і вжити заходи, спрямовані на врегулювання їх.
Важливе значення має перевірка документів за суттю. З цією метою до кожного оплаченого чека додаються виправдні доку-менти. На всіх оплачених рахунках постачальниками повинні бу-ти проставлені номери чеків, якими оплачені ці рахунки.
Виявлені при цьому зловживання можуть бути такими:
― оплата лімітованими чеками витрат інших підприємств і приватних осіб (з подальшим привласненням сум);
― оплата лімітованими чеками витрат, занесених в авансові звіти підзвітних осіб, як таких, що здійснені готівкою.
У разі наявності таких зловживань слід визначити розмір за-вданого матеріального збитку і встановити винуватця.
Аудит також має встановити:
• своєчасність надходження від підзвітних осіб звітів про ви-користання коштів лімітованих чекових книжок;
• своєчасність повернення книжок з корінцями використаних чеків;
• організацію синтетичного обліку видачі, руху лімітованих чекових книжок за підзвітними особами на субрахунку 372 «Роз-рахунки з підзвітними особами» рахунку 37 «Розрахунки з різни-ми дебіторами», а також використання чеків;
• своєчасність зарахування використаного ліміту за лімітованою чековою книжкою в зв’язку із закінченням строку її дії (6 міс., але не пізніше як 31 грудня) або припиненням подальших розрахунків;
• правильність занесення залишку ліміту на рахунок (він пере-раховується на той рахунок, з якого грошові кошти депонували-ся, чи спрямовується на погашення кредиту, виданого на при-дбання чекових книжок).
У деяких випадках оплата чеками здійснюється за неповного, часткового відпуску матеріалів чи надання послуг. Це викривлює умови договору про обсяг реалізації. Мета контролю — встано-вити винуватців і розміри збитків.
Типові записи по поточному рахунку в банку наведено в табл. 3.4.
Таблиця 3.4
ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Передано готівку з каси до банку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 301 «Каса в націо-нальній валюті»
2 Перепродано акції власної емісії 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 451 «Вилучені акції»
3 Одержано кошти цільового фінансування на будівни-цтво із зовнішніх джерел (бюджет, різні позабюджетні та міжгалузеві фонди) 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 48 «Цільове фінан-сування і цільові надходження»
4 Погашено дебітором дов-гострокову заборгованість 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 163 «Інша дебітор-ська заборгованість»
Продовження табл. 3.4

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
5 Одержано довгострокову позику банку в націона-льній валюті на поточний рахунок 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 501 «Довгостроко-ві кредити банків у національній ва-люті»
6 Повернуто з бюджету на рахунок підприємства грошові кошти 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 641 «Розрахунки за податками»
7 Одержано фінансову допомогу на зворотній основі 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 55 «Інші довгострокові зобов’язання»
8 Одержано доходи майбу-тніх періодів 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 69 «Доходи майбу-тніх періодів»
9 Зараховано на рахунок в банку виручку від реалізації продукції за касовим методом 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 301 «Каса в націо-нальній валюті»
10 Зараховано на поточні ра-хунки суми дивідендів 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 731 «Дивіденди одержані»
11 Зараховано на поточні ра-хунки дохід від спільної діяльності 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 722 «Дохід від спі-льної діяльності»
12 Зараховано дохід від реа-лізації основних засобів 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 742 «Дохід від ре-алізації необорот-них активів»
13 Отримано суму страхового відшкодування збитків від надзвичайних подій 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 751 «Відшкодуван-ня збитків від над-
звичайних подій»
14 Передано готівку із каси в банк 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 301 «Каса в націо-нальній валюті»
15 Передано гроші з банку в касу 301 «Каса в національній валюті» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
16 Перераховано гроші для придбання іншої валюти 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» 311 «Поточні ра-хунки в національ-ній валюті»
17 Повернуто передоплату покупцям 361 «Розрахунки з віт-чизняними покупцями» 311 «Поточні ра-хунки в національ-ній валюті»
18 Повернуто банку довго-строкову позику 501 «Довгострокові кредити банків у наці-ональній валюті» 311 «Поточні ра-хунки в національ-ній валюті»
Продовження табл. 3.4

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
19 Проведено передоплату на газети та журнали 39 «Витрати майбутніх періодів» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
20 Викуплено власні акції у акціонерів 451 «Вилучені акції» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
21 Погашено заборгованість за раніше виданим вексе-лем 511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
22 Погашено заборгованість по зобов’язанням за облі-гаціями 521 «Зобов’язання за облігаціями» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
23 Погашено заборгованість перед бюджетом 641 «Розрахунки за податками» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
24 Перераховано дивіденди учасникам 671 «Розрахунки за нарахованими дивіде-ндами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
25 Проведено розрахунки з іншими кредиторами за раніше надані послуги 685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
26 Проведено перерахування коштів за рахунок раніше створеного резерву 471 «Забезпечення ви-плат відпусток» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
27 Погашено заборгованість за раніше виданим векселем 62 «Короткострокові векселі видані» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
28 Погашено довгострокові зобов’язання перед різ-ними кредиторами 55 «Інші довгостроко-ві зобов’язання» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
29 Проведено розрахунки з постачальниками 631 «Розрахунки з віт-чизняними постачаль-никами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
30 Сплачено збори до фондів соціального страхування 653 «За страхуванням на випадок безробіття» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
31 Перераховано суми заро-бітної плати на особисті рахунки працівників 661 «Розрахунки за за-робітною платою» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
32 Перераховано з поточно-го рахунку в Пенсійний фонд 651 «За пенсійним за-безпеченням» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
Закінчення табл. 3.4

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
33 Перераховано в фонд соціа-льного страхування України 652 «За соціальним страхуванням» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
34 Перераховано з поточного рахунку банку за розрахун-ково-касове обслуговування 685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
35 Погашено короткостро-кові позики банку 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
36 Оплачено:
― загальновиробничі ви-трати 91 «Загальновиробничі витрати» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
― адміністративні витрати 92 «Адміністративні витрати» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
― витрати на збут 93 «Витрати на збут» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
― витрати операційної діяльності 949 «Інші витрати операційної діяльності» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
― фінансові витрати 951 «Відсотки за кредит» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
― інші витрати 97 «Інші витрати» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
― надзвичайні витрати 99 «Надзвичайні ви-трати» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
37 Депоновано гроші на лі-мітовану чекову книжку, виготовлений акредитив 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
38 Придбано інші необорот-ні активи 18 «Інші необоротні активи» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
39 Здійснено витрати на мо-нтаж основних засобів 151 «Капітальне буді-вництво» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
40 Проведено передоплату постачальникам 371 «Розрахунки за виданими авансами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
Звірку правильності записів Журналу-ордера № 2 с.-г. та ві-домості на рахунках 31 «Рахунки в банках», 33

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит операцій за рахунками в банках» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: НЕОКЛАСИЧНИЙ ВАРІАНТ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
Посередництво комерційних банків при операціях з іноземною валюто...
Методи оцінки реальних інвестиційних проектів
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА КРЕДИТУ
Вартість капіталу та інфляція


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2448 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП