ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

Шляхи активізації інвестування
Рівень інвестиційної активності перебуває у безпосередній за-лежності від стану економіки в державі, функціонування фінан-сово-кредитної системи, прибуткової діяльності підприємств, до-хідної політики бюджетів усіх рівнів та доходів населення.
Позитивний вплив на інвестиційну активність може справити подолання інфляції, що робить можливим забезпечення функціо-нування довгострокових інвестиційних кредитів як основи капі-тального будівництва за ринкових умов, сприяє нормалізації фі-нансового стану підприємств, активізації виробництва.
Отже, до шляхів активізації інвестування в Україні можна віднести такі:
1. Реформа підприємств, яка передбачає перехід до загально-прийнятих у світовій практиці стандартів бухгалтерського обліку, оцінку основних виробничих фондів відповідно до їх реальної рин-кової вартості, суттєве покращення корпоративного управління.
2. Страхування майна (особливо великих підприємств).
3. Розвиток інфраструктури, форм і методів залучення до інве-стиційної сфери заощаджень населення.
4. Іпотека. Необхідно активно сприяти становленню системи жи-тлового іпотечного кредитування, формуванню вторинного ринку іпотечних кредитів для залучення у сферу банківського кредитування вагомих довгострокових позабюджетних фінансових ресурсів.
За умов гострого дефіциту власних капіталовкладень, необ-хідних для проведення структурної перебудови економіки, розв’язання проблем її інтеграції в світову економіку, важливого зна-чення набуває залучення в Україну зовнішніх джерел фінансування, зокрема іноземних інвестицій. Забезпечення зрос-тання обсягу надходжень у країну іноземних інвестицій зале-жить, по-перше, від поліпшення макроекономічної ситуації в кра-їні в цілому. Насамперед це стосується зміцнення фінансового становища держави, включаючи скорочення дефіциту консолідо-ваного бюджету, зменшення внутрішнього та зовнішнього дер-жавного боргу, реформування відносин власності, вдосконалення податкової системи, зміцнення економічної стабільності з пода-льшим зростанням темпів ВВП. По-друге, зростання обсягів іно-земних інвестицій визначається здійсненням заходів економічно-го, нормативно-правового, інформаційного та організаційного механізмів залучення іноземного капіталу, які здатні забезпечити стабільні умови для інвесторів.
Важливим кроком на шляху до активізації процесів іноземно-го інвестування в економіку України вважається впровадження дійових механізмів приватизації підприємств стратегічними іно-земними інвесторами, до яких насамперед належать транснаціо-нальні компанії (наприклад, із США, Німеччини, Південної Кореї та ін.). Транснаціональні компанії (ТНК) мають на меті якомога ширше використовувати потужний ресурсний потенціал країни та досягти прибутку від інвестування шляхом налагодження в Україні власного виробництва, дилерської мережі та експорту продукції.
Для активізації інвестиційної діяльності неабияке значення має стимулювання лізингових операцій — гарантованого товар-ного інвестування. Він має ряд переваг. По-перше, лізинг більше за інших наближений за своєю суттю до довгострокових банківських кредитів, що нині так необхідні підприємствам. По-друге, лі-зинг дає змогу забезпечити оперативність і гнучкість у вирішенні виробничих завдань шляхом тимчасового використання устатку-вання, а не придбання його у повну власність. По-третє, лізинг робить можливим доступ підприємствам-користувачам усіх форм власності до найпередовішої техніки і дає змогу ліквідувати су-перечності між необхідністю її використання та швидким її мо-ральним старінням.
Одним з найперспективніших напрямів залучення іноземного капіталу в Україну має стати розгортання мережі інвестиційних фондів і компаній. У зв’язку з цим великого значення набуває надходження венчурного (або ризикового) капіталу, який тісно пов’язаний з фінансуванням інновацій та науково-технічним про-гресом. Основними галузями в Україні, які потребують ін’єкції ризикового капіталу, є передусім агропромисловий комплекс, енергетика, транспорт, зв’язок.
Активізації залучення інвестицій в економіку України сприя-тиме реформування власності, приватизація державних підприємств. Прискорення останньої передбачає створення сприятливих умов для ефективної діяльності іноземних інвесторів, дійовішого викори-стання кредитів, що надаються Світовим банком та ЄБРР для роз-витку приватного сектора економіки, малого і середнього бізнесу.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Шляхи активізації інвестування» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Странный карандаш
Аудит формування фінансових результатів
Аудиторські процедури: зміст і послідовність проведення
Основні поняття системи супутникового зв’язку
Баланс


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2012 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП